EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
К. О. Бабікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.70

УДК: 338.55:42(321)

К. О. Бабікова

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті висвітлено сутність «рекреаційного туризму», визначено основні властивості та функції туристичного бізнесу в Україні. Досліджено конкурентоспроможний стан рекреаційного туризму України. Охарактеризовано стан українського ринку туристичних послуг в умовах євроінтеграції. Розраховані показники збалансованого розвитку рекреаційних територій України, а також проаналізовано для визначення найпривабливіших територій для рекреаційного туризму в Україні витрати на здійснення туристичної діяльності за регіонами. Визначені найпривабливіші території України в контексті рекреаційного туризму. Досліджено розвиток рекреаційних територій в Україні в контектсі євроінтеграції.
Доведено, що розвиток рекреаційних територій в Україні в контексті євроінтеграції передбачає також розвиток підприємств, які орієнтовані на обслуговування туристичної галузі. Під час організації туристичної діяльності використовують природні ресурси країни, які, в свою чергу, розвивають рекреаційний туризм. На даний час в Україні розвиток рекреаційного туризму із застосування природних ресурсів як такий не відбувається. Більшість українців відвідають світовий туристичний ринок, тим самим Україна виступає постачальником туристиві та не здатна економічно забезпечити свій розвиток туризму. Визначено позитивий та негативний стан збалансованого розвитку туристичної сфери України. Розроблено еколого-економічний механізм оцінки збалансованого розвитку територій рекреаційного туризму.
Проаналізовано нинішній стан рекреаційно-туристичних територій за період з 2015-2019 рр. туристична діяльність поступово зростала, то станом на 2020-2021 рр. вона різко спала, причиною такого спаду є введення карантинних обмежень в більшості країн світу. Тому виникає необхідність подальшого визначення перспектив туристичної діяльності, а особливо в контексті євроінтеграційних процесів. Запропоновано, провести оцінювання показників еколого-економічного механізму збалансованого розвитку територій рекреаційного туризму, які дадуть більш визначити стан туристичної діяльності в окремих регіонах України, для зазначення подальших рекомендацій підвищення конкурентоспроможності туристичних баз тощо.

Ключові слова: євроінтеграційні процеси; рекреаційні території; розвиток; туристична діяльність; еколого-економічні показники; охорона навколишнього природного середовища.

Література

1. Грішнова О.А. Туризм і рекреація як чинники людського розвитку. Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою: ІІ науковопрактична конференція, 15-16 вересня 2006 р.: мат. доп. Бердянськ: АУІТ «АРІУ», 2006. С. 39-41.
2. Степаненко Н.О. Розвиток туристичної діяльності України в умовах Євроінтеграції. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». № 10. 2017. С. 1-10.
3. Ступень Н.М. Теоретичні аспекти та сутність збалансованого розвитку рекреаційних територій. Ефективна економіка. № 4. 2017.
4. Хмелевський О.В., Кошівська М.В. Розвиток туризму в контексті євроінтеграції України. Приазовський економічнйи вісник. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Випуск 2 (07). 2018. С. 15-21.
5. Горбаль Н.І., Ханіна Р.І., Ковальчук О.І. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 819. 2015. С. 120-128.
6. Заячковська Г. Моніторинг євроінтеграції України у сфері туризму. Журнал європейської економіки. Міжнародні економічні відносини європейських країн. Том 16. № 2 (61). 2017. С. 241-255.
7. Ступень Н.М. Особливості економічного стимулювання еколого-збалансованого розвитку рекреаційних територій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. № 21. 2016. С. 148-151.
8. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

K. Babikova

FORMATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC MECHANISM OF BALANCED DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The article highlights the essence of "recreational tourism", identifies the main properties and functions of the tourism business in Ukraine. The competitive state of recreational tourism in Ukraine is studied. The state of the Ukrainian market of tourist services in the conditions of European integration is characterized. Indicators of balanced development of recreational areas of Ukraine are calculated, and also for determination of the most attractive territories for recreational tourism in Ukraine expenses for realization of tourist activity on regions are analyzed. The most attractive territories of Ukraine in the context of recreational tourism are identified. The development of recreational areas in Ukraine in the context of European integration is studied.
It is proved that the development of recreational areas in Ukraine in the context of European integration also involves the development of enterprises that are focused on serving the tourism industry. During the organization of tourist activities use the natural resources of the country, which, in turn, develop recreational tourism. At present in Ukraine the development of recreational tourism with the use of natural resources as such is not happening. Most Ukrainians will visit the world tourism market, thus Ukraine acts as a tourism supplier and is not able to economically ensure its tourism development. The positive and negative state of balanced development of the tourist sphere of Ukraine is determined. An ecological and economic mechanism for assessing the balanced development of recreational tourism areas has been developed.
The current state of recreational and tourist areas for the period from 2015-2019 is analyzed. Tourist activity gradually increased, then as of 2020-2021 it fell sharply, the reason for this decline is the introduction of quarantine restrictions in most countries. Therefore, there is a need to further determine the prospects of tourism, especially in the context of European integration processes. It is proposed to evaluate the indicators of ecological and economic mechanism of balanced development of recreational tourism areas, which will determine the state of tourism in some regions of Ukraine, to indicate further recommendations to increase the competitiveness of tourist bases and more.

Keywords: European integration processes; recreational territories; development; tourist activity; ecological and economic indicators; environmental protection.

References

1. Hrishnova, O. A. (2006), “Tourism and recreation as factors of human development”, Informatsiini tekhnolohii v upravlinni turystychnoiu ta kurortno-rekreatsiinoiu ekonomikoiu: II naukovopraktychna konferentsiia [Information technologies in the management of tourism and resort and recreational economy: II scientific-practical conference], Berdyansk, Ukraine, 15-16 September, pp. 39-41.
2. Stepanenko, N.O. (2017), “Development of tourist activity of Ukraine in the conditions of European integration”, Mizhnarodni vidnosyny. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 10, pp. 1-10.
3. Stupen, N.M. (2017), “Theoretical aspects and the essence of balanced development of recreational areas”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5833 (Accessed 10 May 2021).
4. Khmelevskyi, O.V. and Koshivska, M.V. (2018), “Tourism development in the context of Ukraine's European integration”, Pryazovskyi ekonomichniy visnyk. Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny, vol. 2 (07), pp. 15-21.
5. Horbal, N.I. Khanina, R.I. and Kovalchuk O.I. (2015), “The impact of European integration processes on the development of the tourism market in Ukraine”, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 819, pp. 120-128.
6. Zaiachkovska, H. (2017), “Monitoring of Ukraine's European integration in the field of tourism”, Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny yevropeiskykh krain, vol. 16, no. 2 (61), pp. 241-255.
7. Stupen, N.M. (2016), “Features of economic stimulation of ecologically balanced development of recreational areas”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 21, pp. 148-151.
8. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 May 2021).

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1133

Відомості про авторів

К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-9726-0671

Як цитувати статтю

Бабікова К. О. Формування еколого-економічного механізму збалансованого розвитку рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8952 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.70

Babikova, K. (2021), “Formation of ecological and economic mechanism of balanced development of recreational tourism in the context of european integration”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8952 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.