EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗГІДНО МСБО І ПСБО
А. А. Михалків, С. В. Озорович

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.72

УДК: 657

А. А. Михалків, С. В. Озорович

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗГІДНО МСБО І ПСБО

Анотація

В статті досліджено сутність виплат працівникам відповідно до національного та міжнародного законодавства та доведено необхідність їх дослідження, адже виплати працівникам займають одну із значних частин у витратах підприємства.
Здійснено порівняння складових, що включаються до виплат працівникам відповідно до П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та МСБО 19 «Виплати працівникам».
Розглянуто МСБО 19 «Виплати працівникам», який регулює порядок обліку пенсійних планів групи роботодавців, державних пенсійних програм і пенсійних програм із застрахованими виплатами.
Встановлено, що відмітною ознакою пенсійних програм з визначеним внеском є те, що за ним підприємство здійснює тільки фіксовані внески в окремий фонд і не сплачує додаткові внески в тому випадку, коли активів фонду недостатньо для виплати працівникам усіх винагород, належних за послуги, надані ними в поточному і попередніх періодах. Отже, для оцінки зобов'язання або витрат, актуарні припущення не потрібні, і підприємство при цьому не має можливості отримання актуарного прибутку або збитку.
З'ясовано, що плани з визначеним внеском або програми з визначеною виплатою мають багато відмінностей, як в порядку їх обліку, так і в їх оцінці і визнанні. У зв'язку зі складністю обліку, використання програм пенсійних планів з визначеною виплатою в даний час досить рідко мають місце в Україні, в порівнянні з подібною практикою європейських країн.

Ключові слова: міжнародні стандарти; національні стандарти; виплати працівникам; програми пенсійного забезпечення; пенсійні схеми.

Література

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам». URL: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_011 .
2. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. :Издательство «Национальное образование», 2014. – 656 с
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 26 (МСБО 26). Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_044
4. Грачова, Р.Е. Програми пенсійного забезпечення та інші винагороди працівникам [Електронний ресурс] /Р.Е. Грачова // Актуальні питання бухгалтерського обліку та оподаткування. - 2012. - № 17. - Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс»
5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджено наказом Міністерства фінансів країни від 28.10.2003р. №601 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1025 - 03.

A.Myhalkiv, S. Ozorovich

PECULIARITIES OF PENSION PROVISIONS ACCORDING TO IAS AND PSB

Summary

Currently, in international practice, the main standards governing the accounting and reporting of information on remuneration and pensions are two standards - IAS 19 "Employee Benefits" and IAS 26 "Accounting and Reporting for Pension Programs". The article reveals the features of accounting for employee benefits in accordance with international accounting standards compared to national regulations (accounting standards), and on the basis of comparative analysis reveals the basic concepts and problems of employee benefits. with a fixed contribution or is quite simple, yes, the company only accrues the contribution and transfers it to the fund. The company's liabilities and expenses are limited only by the amount of the fixed contribution payable, moreover, the liabilities are not discounted. Post-employment benefit plans are divided into two types: Defined Contribution and Defined Benefit programs.
Accounting for defined benefit plans requires significant professional judgment and allows management to make decisions about the choice of actuarial assumptions. This can lead to certain abuses in terms of profit management and manipulation of reporting.
It is established that the hallmark of defined contribution pension programs is that the company makes only fixed contributions to a separate fund and does not pay additional contributions in the event that the fund's assets are insufficient to pay employees all remuneration due for services provided by them in current and previous periods. Therefore, to estimate liabilities or expenses, actuarial assumptions are not required, and the company does not have the ability to obtain actuarial profit or loss.
The analysis suggests that the domestic version of cost accounting for employees is more analytical, ensures the identity of analytical and synthetic accounting. It is established that defined contribution plans or defined benefit plans have many differences, both in the way they are accounted for and in their evaluation and recognition. Due to the complexity of accounting, the use of defined benefit pension plans is now quite rare in Ukraine, compared to similar practices in European countries.

Keywords: international standards; national standards; pension plans; pension schemes.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine, International Accounting Standard 19 Employee Benefits, available at: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_011 (Accessed 30 May 2021).
2. Vahrushina, M.A. (2014), Mezhdunarodnye standarty finansovoj otchetnosti : uchebnik [International Financial Reporting Standards: textbook], 5th ed., Izdatel'stvo «Nacional'noe obrazovanie», Moscow, Russia, P. 656.
3. Ministry of Finance of Ukraine, International Accounting Standard 26 (IAS 26). Accounting and reporting on pension programs, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_044 (Accessed 30 May 2021).
4. Hrachova, R.E. (2012), “Programs of pension provision and other rewards to employees”, Aktualni pytannia bukhhalterskoho obliku ta opodatkuvannia, vol. 17.
5. Ministry of Finance of Ukraine (2003), Order of the Ministry of Finance “Regulation (standard) of accounting 26 "Payments to employees"”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03 (Accessed 30 May 2021).

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1133

Відомості про авторів

А. А. Михалків

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

A.Myhalkiv

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Yuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-9195-7726


С. В. Озорович

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

S. Ozorovich

Master's student of the Department of Finance and Credit, Yuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-4234-4974

Як цитувати статтю

Михалків А. А., Озорович С. В. Особливості програм пенсійного забезпечення згідно мсбо і псбо. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8954 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.72

A.Myhalkiv and Ozorovich, S. (2021), “Peculiarities of pension provisions according to ias and psb”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8954 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.