EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОМУ БЮДЖЕТУВАННІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Т. В. Солопенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.201

УДК: 336.5

Т. В. Солопенко

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОМУ БЮДЖЕТУВАННІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Статтю присвячено застосуванню гендерно орієнтованого підходу та його інтеграції у програмно-цільове бюджетування. Реалізується він у складі програмно-цільового бюджетування, де інструментом забезпечення гендерної рівності при використанні видатків бюджетів виступає бюджетна програма.
Необхідною умовою сталого розвитку є зважене використання природних ресурсів, особливо важливе для майбутнього України. Гендерне різноманіття у впливах на прийняття рішень підтверджене як одна з передумов стійкості при використанні природних ресурсів і особливо при формуванні сталої політики використання природних ресурсів. Дослідження показало, що гендерне різноманіття у цій сфері на загальнодержавному рівні в Україні або не дотримується – на прикладі законодавчої ініціативи, або неможливо оцінити через відсутність належно сформульованих результативних показників бюджетних програм.
Проведено порівняльний аналіз можливостей гендерно чутливої та гендерно нейтральної бюджетної програми у сфері використання природних ресурсів. Показано ширші можливості для моніторингу, наступних аналізу та оцінки ефективності досягнення цілі за допомогою гендерно чутливої бюджетної програми.

Ключові слова: програмно-цільове бюджетування; гендерно орієнтоване бюджетування; сталий розвиток; використання природних ресурсів; енергетика.

Література

1. Leach M., Mehta L., Prabhakaran, P. Gender equality and sustainable development: a pathways approach. The UN Women Discussion Paper, № 13, 2016. 42 р.
2. Meinzen-Dick R., Kovarik C., Quisumbing A. R.. Gender and sustainability. Annual Review of Environment and Resources. № 39, 2014. Р. 29-55.
3. Грицай І. О. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика: монографія: К.: «Хай-Тек Прес», 2018. 560 с.
4. Колодій М., Кисельова О., Рябушенко Н., Цюпа О. Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі : навч. посіб. Київ: Віваріо, 2020. 132 с.
5. Лисяк Л., Качула С., Абдін А. Бюджетна політика у сфері видатків в координатах соціального розвитку. Світ фінансів, № 4 (65), 2021. С. 39-55.
6. Вергелюк Ю. Ю. Гендерна складова у забезпеченні якості життя населення. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України [Електронний ресурс]: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 25–26 березня 2021 р.). Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2021. 322 с. – С. 243-245.
7. Гринів Л. С.. Концептуальні засади фізичної макроекономіки для сталого розвитку: проблеми та перспективи. Проблемы экономики, № 3 (45), 2020. С. 139-147.
8. Оперативна ґендерна оцінка становища та потреб жінок у контексті ситуації з COVID-19 в Україні (2020) ООН Жінки в Україні. 110 с. URL: https://auc.org.ua/sites/default/files/report_rga_covid-19_ukr.pdf (дата звернення 28.05.2021)
9. Уманський, І. І.. Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів. Фінанси України, № 1, 2015. С. 9-28.
10. Карпич А. Теоретичні підходи до визначення категорії «ґендерно орієнтоване бюджетування» в українській науковій думці. Економіка та суспільство, № 24. 2021. С. 1-8
11. Arachchi J. I., Managi S. Preferences for energy sustainability: Different effects of gender on knowledge and importance. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 141:110767. 2021. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110767
12. KhalikovaV.R., Jin M, Chopra S.S. Gender in Sustainability Research: Inclusion, Intersectionality, and Patterns of Knowledge Production. J Ind Ecol. 2020; 1– 13. https://doi.org/10.1111/jiec.13095
13. Gissi E., Portman M. E., Hornidge A. K. Un-gendering the ocean: Why women matter in ocean governance for sustainability. Marine Policy, 94, 2018. P. 215-219.
14. Global Gender Gap Report 2021. WEF. URL https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021 (accessed 28.05.2021)
15. Цифрова економіка: вплив ІКТ на людський капітал та формування компетентностей майбутнього / за ред. Л. Антонюк. К. КНЕУ, 2021. 279 с.
16. Хто шукає роботу за сприяння служби зайнятості? Державний центр зайнятості. 19.01.2021 | 12:24 – URL: https://www.dcz.gov.ua/novyna/hto-shukaye-robotu-za-spryyannya-sluzhby-zaynyatosti?fbclid=IwAR113ZALY7EEiAk0jBkSVKXjkAZUFaVO1cAjhJ4BJJ9HDxNZaEHDNQMEKlc (дата звернення 28.05.2021)
17. Середня заробітна плата за видами економічної діяльності по місяцях: квітень 2021 року. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/Zarp_ek_m/Zp_ek_m_u/arh_zpm_u.html (дата звернення 28.05.2021)
18. Worldwide Cost of Living 2020. Which global cities have the highest cost of living? A report by The Economist Intelligence Unit. 2021 URL: https://bluesyemre.files.wordpress.com/2020/03/worldwide-cost-of-living-2020.pdf (accessed 28.05.2021)
19. Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the Euro Area. Official Journal of the European Union. (L 306), 23 Nov. 2011. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0001:0007:en:PDF (accessed 28.05.2021)
20. EU4PFM. Модернізація бюджетного процесу. URL: https://eu4pfm.com.ua/uk/tsili-ta-komponenty-2/modernizatsiia-biudzhetnoho-protsesu/tsili/?mi=791 (accessed 28.05.2021)
21. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі» № 1 від 02.01.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19/print (дата звернення 28.05.2021)
22. Оперативна ґендерна оцінка становища та потреб жінок у контексті ситуації з COVID-19 в Україні (2020) ООН Жінки в Україні. 110 с. URL: https://auc.org.ua/sites/default/files/report_rga_covid-19_ukr.pdf (дата звернення 28.05.2021)

T. Solopenko

APPLYING GENDER APPROACH IN PROGRAM-TARGETED BUDGETING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article is devoted to the gender-oriented approach application and its integration into program-target budgeting. A gender-sensitive approach to budget planning in the budgetary process of Ukraine has recently become a must since the 2019. It is implemented as part of program-target budgeting, where the budget program acts as a tool for ensuring gender equality during budget expenditures.
Sustainable use of natural resources especially important for the future of Ukraine and is a necessary condition for sustainable development. The article highlights and analyzes the possibility of taking into account the gender aspect in the use of natural resources: a) in terms of the implementation of budgetary expenditures for the development and implementation of a policy for the use of natural resources as a part of public management; b) regarding the implementation of budgetary expenditures for assistance in coordinating the use of natural resources. The budgetary programs of those responsible for coordinating the sustainable use of natural resources at the expense of the central budget of the main funds managers - the relevant ministries and the Office of the Verkhovna Rada of Ukraine - are considered. Gender diversity in the use of natural resources and especially in the formation of policies for the use of natural resources is a condition for its utilization sustainability. The study has shown that gender diversity in this area at the national level in Ukraine either does not comply with the example of the implementation of legislative initiative in parliamentary committees, or it cannot be assessed due to the lack of properly formulated performance indicators of budget programs.
The latest budget programs of the main spending units are considered according to their performance indicators, the absence of gender-sensitive budget programs related to the policy of natural resources use is determined. A comparative analysis of the possibilities of a gender-sensitive and gender-neutral budget program in the use of natural resources has been carried out. Shows ample opportunities for monitoring, following analysis and assessment of the effectiveness of achieving the goal using a gender-sensitive budget program.

Keywords: program-target budgeting; gender-oriented budgeting; sustainable development; use of natural resources; energy.

References

1. Leach M., Mehta L., Prabhakaran, P. (2016) Gender equality and sustainable development: a pathways approach. The UN Women Discussion Paper, 3, 42.
2. Meinzen-Dick R., Kovarik C., Quisumbing A. R. (2014) Gender and sustainability. Annual Review of Environment and Resources, 39, 29-55.
3. Hrytsai I. O. (2018) Mekhanizm zabezpechennia pryntsypu hendernoi rivnosti: teoriia ta praktyka [The mechanism of ensuring the principle of gender equality: theory and practice]: monohrafiia: K.: «Khai-Tek Pres». 560 p.
4. Kolodii M., Kyselova O., Riabushenko N., Tsiupa O. (2020) Zastosuvannia genderno oriientovanoho pidkhodu v biudzhetnomu protsesi [Application of a gender-oriented approach in the budget process]: navch. posib. Kyiv: Vivario, 132 p.
5. Lysiak L., Kachula S., Abdin A. Biudzhetna polityka u sferi vydatkiv v koordynatakh sotsialnoho rozvytku (2021) [Budget policy in the field of expenditures in the coordinates of social development]. Svit finansiv, № 4 (65), рр. 39-55.
6. Verheliuk Yu. Yu. (2021) Henderna skladova u zabezpechenni yakosti zhyttia naselennia [Gender component in the quality of community life]. Stratehiia i praktyka innovatsiinoho rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy [Elektronnyi resurs]: zb. materialiv IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Irpin, 25–26 bereznia 2021 r.). Universytet derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy. Irpin, 322 p. – рр. 243-245.
7. Hryniv L. S.(2020) Kontseptualni zasady fizychnoi makroekonomiky dlia staloho rozvytku: problemy ta perspektyvy [Conceptual basis of physical macroeconomics for sustainable development: problems and prospective]. Problemy ekonomiki, № 3 (45), рр. 139-147.
8. Operatyvna genderna otsinka stanovyshcha ta potreb zhinok u konteksti sytuatsii z COVID-19 v Ukraini [Operational gender assessment of the situation and needs of women in the context of the situation with COVID-19 in Ukraine] (2020) OON Zhinky v Ukraini. 110 s. URL: https://auc.org.ua/sites/default/files/report_rga_covid-19_ukr.pdf (accessed 28.05.2021).
9. Umanskyi, I. I. (2015) Stiikist derzhavnykh finansiv v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv [Public finance sustainability in the euro integration processes circumstances]. Finansy Ukrainy, 1, pp. 9-28.
10. Karpych A. (2021) Teoretychni pidkhody do vyznachennia katehorii «genderno oriientovane biudzhetuvannia» v ukrainskii naukovii dumtsi [Theoretical approaches to the definition of the category "gender-oriented budgeting" in Ukrainian scientific thought ]. Ekonomika ta suspilstvo, № 24. pp. 1-8
11. Arachchi J. I., Managi S. (2021) Preferences for energy sustainability: Different effects of gender on knowledge and importance. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 141:110767. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110767
12. KhalikovaV.R., Jin M, Chopra S.S. (2020) Gender in Sustainability Research: Inclusion, Intersectionality, and Patterns of Knowledge Production. J Ind Ecol. pp. 1– 13. https://doi.org/10.1111/jiec.13095
13. Gissi E., Portman M. E., Hornidge A. K. (2018) Un-gendering the ocean: Why women matter in ocean governance for sustainability. Marine Policy, 94, pp. 215-219.
14. Global Gender Gap Report 2021. WEF. URL https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021 (accessed 28.05.2021).
15. Tsyfrova ekonomika: vplyv IKT na liudskyi kapital ta formuvannia kompetentnostei maibutnoho [Digital economy: the impact of ICT on human capital and the formation of future competencies] (2021)/ za red. L. Antoniuk. K: KNEU. 279 p.
16. Khto shukaie robotu za spryiannia sluzhby zainiatosti? [Who is looking for a job for the assistance of employment services ] Derzhavnyi tsentr zainiatosti. 19.01.2021 | 12:24 – URL: https://www.dcz.gov.ua/novyna/hto-shukaye-robotu-za-spryyannya-sluzhby-zaynyatosti?fbclid=IwAR113ZALY7EEiAk0jBkSVKXjkAZUFaVO1cAjhJ4BJJ9HDxNZaEHDNQMEKlc (accessed 28.05.2021).
17. Serednia zarobitna plata za vydamy ekonomichnoi diialnosti po misiatsiakh: kviten 2021 roku [Average wages by type of economic activity by mission: April 2021.]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/Zarp_ek_m/Zp_ek_m_u/arh_zpm_u.html (accessed 28.05.2021).
18. Worldwide Cost of Living 2020. Which global cities have the highest cost of living? A report by The Economist Intelligence Unit. 2021 URL: https://bluesyemre.files.wordpress.com/2020/03/worldwide-cost-of-living-2020.pdf (accessed 28.05.2021).
19. Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the Euro Area. Official Journal of the European Union. (L 306), 23 Nov. 2011. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0001:0007:en:PDF (accessed 28.05.2021).
20. EU4PFM. Modernizatsiia biudzhetnoho protsesu [Budget process modernization]. URL: https://eu4pfm.com.ua/uk/tsili-ta-komponenty-2/modernizatsiia-biudzhetnoho-protsesu/tsili/?mi=791 (accessed 28.05.2021).
21. Order of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of Guidelines for the implementation and application of a gender-oriented approach in the budget process" № 1 from 02.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19/print (accessed 28.05.2021).
22. Operational gender assessment of the situation and needs of women in the context of the situation with COVID-19 in Ukraine (2020) UN Women in Ukraine. 110 s. URL: https://auc.org.ua/sites/default/files/report_rga_covid-19_ukr.pdf (accessed 28.05.2021).

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1190

Відомості про авторів

Т. В. Солопенко

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

T. Solopenko

Postgraduate student of the Department of Finance, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ORCID:

0000-0002-4662-6936

Як цитувати статтю

Солопенко Т. В. Використання гендерного підходу у програмно-цільовому бюджетуванні для сталого розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8960 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.201

Solopenko, T. (2021), “Applying gender approach in program-targeted budgeting for sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8960 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.201

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.