EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДРАЙВЕРИ ЧЕТВЕРТОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ СВІТОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Н. О. Краснікова, П. Д. Красніков

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.82

УДК: 339.976

Н. О. Краснікова, П. Д. Красніков

ДРАЙВЕРИ ЧЕТВЕРТОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ СВІТОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Анотація

Четвертий енергетичний перехід на відновлювальні джерела енергії має потенціал значного зниження викидів вуглецю у навколишнє середовище. На сьогоднішній день загальна частка ВДЕ у споживанні первинної енергії не перевищує 11,4%, а у кінцевому споживанні – 17,9%. В статті проаналізовані традиційні та сучасні види ВДЕ з точки зору вартості генерації енергії, екологічної та інвестиційної привабливості. Виокремлено чотири драйвери, що впливають на швидкість і ефективність переходу на відновлювальну енергію: технологічний, внутрішньополітичний, мотиваційний та споживчий. Досліджено роль відновлювальних джерел енергії у процесі переробки первинної енергії у теплову, кінетичну та електричну; за секторами: будівельним, транспортним та промисловим. У роботі встановлено, що навіть при існуванні планів та програм заміщення викопних видів палива відновлювальними, за останні 10 років споживання викопного палива в абсолютному виразі зростає, що не дає можливості констатувати можливість реального енергетичного переходу на ВДЕ.

Ключові слова: відновлювальні джерела енергії; енергетичний перехід; первинна енергія; кінцеве споживання енергії; декарбонізація.

Література

1. Некрасов В. Л. Энергетический переход. Теоретико-методологические аспекты исследования. Исторический ежегодник. 2007. Режим доступу: http://www.history.nsc.ru/website/history-institute/var/custom/File/IE2007/020_Nekrasov.pdf (дата звернення 5.06.2021)
2. Пути перехода к устойчивой энергетике. Серия публикаций ЕЭК ООН по энергетике №67. Женева. 2020. Режим доступу: https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/PATHWAYS/Home/FINAL_Report_-_Pathways_to_Sustainable_Energy_-_RUSSIAN.pdf (дата звернення 9.06.2021)
3. Прогноз развития энергетики мира. Сколково. Москва. 2019. Режим доступу: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Forecast_2019-02_Rus.pdf (дата звернення 9.06.2021)
4. Global Energy Outlook 2020: Energy Transition or Energy Addition? Resources for the Future. May 2020. Режим доступу: https://media.rff.org/documents/GEO_2020_Report.pdf (дата звернення 9.06.2021)
5. Statistical Review of World Energy. British Petroleum. 2020. Режим доступу: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (дата звернення 9.06.2021)
6. Stevens P. An introduction to energy economics. The Economics of Energy. 2000. Chatham House, London, UK.
7. Плачкова С. Г. Энергетика. История, настоящее и будущее. Книга 5. Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном мире. Режим доступа: http://energetika.in.ua/ru/books/book-5 (дата звернення 9.06.2021)
8. Єлісєєва О. К., Хазан П. В. Оцінювання впливу відновлюваної енергетики на соціально-економічні показники. Бізнес Інформ. 2017. № 8. С. 134–140.
9. Branger F., Quirion P. Climate Policy and the «Carbon Haven» Effect. WIREs Climate Change. 2014. Vol. 5. P. 53–71. Режим доступу: https://doi.org/10.1002/wcc.245 (дата звернення 9.06.2021)
10. Goulder L. H., Schein A.R. Carbon Taxes versus Cap and Trade: A Critical Review. Climate Change Economics. Vol. 4. No.3. 2013. Режим доступу: https://web.stanford.edu/~goulder/Papers/Published%20Papers/Goulder%20and%20Schein%20-%20Carbon%20Taxes%20vs%20Cap%20and%20Trade%20-%20Cl%20Ch%20Economics.pdf (дата звернення 9.06.2021)
11. Roy R., Braathen N. The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus far in the 21st Century: Results from the BRIICS and the OECD Countries. OECD Environment Working Papers. No. 124. 2017.OECD Publishing. Paris. Режим доступу: https://doi.org/10.1787/d1b2b844-en (дата звернення 9.06.2021)
12. Богатырева В.В., Гавриш В.И., Ниценко В.С., Павлов К.В. Альтернативные топливно-энергетические ресурсы: экономико-управленческие аспекты их использования в условиях инновационного развития общества: моногр. – Новополоцк: Полоц. гос. ун-т, 2017. – 324 с.
13. Ahmed W, Sarkar B. Management of next-generation energy using a triple bottom line approach under a supply chain framework. Resources, Conservation and Recycling. Elsevier BV; - 2019 150:104431. Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104431
14. New Energy Outlook (NEO). Bloomberg NEF. Режим доступу: https://about.bnef.com/new-energy-outlook/ (дата звернення 9.06.2021)
15. Energy Perspectives 2021. Equinor. Режим доступу: https://www.equinor.com/en/sustainability/energy-perspectives.html (дата звернення 10.06.2021)
16. Outlook for energy: A perspective to 2040. Exxon Mobil Corporation. Режим доступу: https://corporate.exxonmobil.com/Energy-and-innovation/outlook-for-energy (дата звернення 10.06.2021)
17. Outlook 2020: Coping with the increasingly challenging energy trilemma (3Es). Institute of Energy Economics. Japan. Режим доступу: https://eneken.ieej.or.jp/data/8650.pdf (дата звернення 10.06.2021)
18. Sky scenario. Shell. Режим доступу: https://www.shell.com/promos/business-customers-promos/download-latest-scenario-sky/_jcr_content.stream/1530643931055/eca19f7fc0d20adbe830d3b0b27bcc9ef72198f5/shell-scenario-sky.pdf (дата звернення 10.06.2021)
19. International Energy Outlook 2020. US Energy Information Administration. Режим доступу: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/ (дата звернення 10.06.2021)
20. Офіційний сайт Міжнародного енергетичного агентства. Режим доступу: https://www.iea.org/ (дата звернення 10.06.2021)
21. Офіційний сайт Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії. Режим доступу: https://www.irena.org/ (дата звернення 10.06.2021)
22. Офіційний сайт Міжнародної мережі з питань сталої енергетики. Режим доступу: https://www.inforse.org/ (дата звернення 10.06.2021)
23. Офіційний сайт Мережі з питань політики у сфері відновлюваної енергетики. Режим доступу: https://www.ren21.net/ (дата звернення 10.06.2021)
24. Красніков П., Джусов О. Роль ринків відновлювальної енергетики у вирішенні глобальних проблем сучасності. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2019. № 150. C. 48-35.
25. Stukalo N., Krasnikova N., Steblianko I. et al.: «Green» economy: from global concept to reality of local development. Publisher, Serednyak, 2018. - С. 80-95.
26. World Economic Situation and Prospects 2020. United Nations. New York. 2020. Режим доступу: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_FullReport.pdf (дата звернення 10.06.2021).

N. Krasnikova, P. Krasnikov

DRIVERS OF THE FOURTH ENERGY TRANSITION IN THE CONTEXT OF SOLVING GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS

Summary

The article analyzes traditional and modern types of renewable energy. The dynamics of primary energy consumption in the world, world GDP, population from 1990 to the present are considered. A complete correspondence has been established between the dynamics of world GDP growth and CO2 emissions. The paper studies and compares the indicators of the share of renewable energy in the structure of primary energy consumption and final energy consumption on the basis of statistical data from international organizations: International Energy Agency (IEA), International Renewable Energy Agency (IRENA), International Network for Sustainable Energy (INFORSE), Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). On the basis of a systematic approach, four drivers have been identified that affect the speed and efficiency of the energy transition: technological, domestic political, motivational and consumer. The basic role of technological and domestic political drivers has been established, such as those that create a physical opportunity for the development of renewable energy. The decrease in the cost of generating renewable energy sources, their environmental attractiveness and incentives from the countries of the world, have led in recent years to the formation of high growth rates of some modern types of renewable energy sources. Although the growth rates in the field of modern types of renewable energy are quite high, their total share in primary energy consumption does not exceed 11.4% (including hydropower), and in final consumption - 17.9%. The largest share of renewable energy is formed in the production of electricity (26.4%), the smallest - in transport (3.3%). The greatest ecological potential is possible when replacing the “dirtiest” types of fuel: coal and oil. A general analysis of the consumption of these types of fuel showed that a real decrease in their consumption occurs only in developed countries. In the poorest countries of the world, the development of renewable energy is constrained by public investment in the consumption of more affordable traditional forms of energy. It has been established that today it is too early to talk about a real fourth energy transition to renewable energy sources.

Keywords: enewable energy; energy transition; primary energy; final energy consumption; decarbonization.

References

1. Nekrasov, V.L. (2007), “Energy transition. Theoretical and methodological aspects of the study”, Istoricheskiy yezhegodnik, vol. 20, pp.224-240, available at: http://www.history.nsc.ru/website/history-institute/var/custom/File/IE2007/020_Nekrasov.pdf (Accessed 5 June 2021)
2. The official site of UNECE (2020), “Pathways to Sustainable Energy Transition”, available at: https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/PATHWAYS/Home/FINAL_Report_-_Pathways_to_Sustainable_Energy_-_RUSSIAN.pdf (Accessed 9 June 2021)
3. The official site of Skolkovo (2019), “Forecast of the development of energy in the world”, available at: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Forecast_2019-02_Rus.pdf (Accessed 9 June 2021)
4. The official site of Resources for the Future (2020), ”Global Energy Outlook 2020: Energy Transition or Energy Addition?”, available at: https://media.rff.org/documents/GEO_2020_Report.pdf (Accessed 9 June 2021)
5. The official site of British Petroleum (2020), “Statistical Review of World Energy”, available at: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (дата звернення 9.06.2021)
6. Stevens, P. (2000), An introduction to energy economics. The Economics of Energy. Chatham House, London, UK.
7. Plachkova, S.G. (2012), Energetika. Istoriya, nastoyashcheye i budushcheye. Kniga 5. Elektroenergetika i okhrana okruzhayushchey sredy. Funktsionirovaniye energetiki v sovremennom mire [Energetics. History, present and future. Book 5. Electricity and environmental protection. The functioning of the energy sector in the modern world], [Online], available at: http://energetika.in.ua/ru/books/book-5 (Accessed 9 June 2021)
8. Yelisyeyeva, O.K. and Khazan, P.V. (2017), “Estimation of influence of renewable energy on social and economic indicators”, Business Inform, vol. 8, pp. 134–140.
9. Branger, F. and Quirion, P. (2014), “Climate Policy and the «Carbon Haven» Effect”, WIREs Climate Change, vol. 5, pp. 53–71, available at: https://doi.org/10.1002/wcc.245 (Accessed 9 June 2021)
10. Goulder, L.H. and Schein, A.R. (2013), “Carbon Taxes versus Cap and Trade: A Critical Review”, Climate Change Economics, vol. 4, No.3, available at: https://web.stanford.edu/~goulder/Papers/Published%20Papers/Goulder%20and%20Schein%20-%20Carbon%20Taxes%20vs%20Cap%20and%20Trade%20-%20Cl%20Ch%20Economics.pdf (Accessed 9 June 2021)
11. Roy, R. and Braathen, N. (2017), “The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus far in the 21st Century: Results from the BRIICS and the OECD Countries”, OECD Environment Working Papers, vol. 124, available at: https://doi.org/10.1787/d1b2b844-en (Accessed 9 June 2021)
12. Bogatyreva, V.V. Gavrish, V.I. Nitsenko, V.S. and Pavlov, K.V. (2017), Al'ternativnyye toplivno-energeticheskiye resursy: ekonomiko-upravlencheskiye aspekty ikh ispol'zovaniya v usloviyakh innovatsionnogo razvitiya obshchestva [Alternative fuel and energy resources: economic and managerial aspects of their use in the context of innovative development of society], Polotsk state university, Novopolotsk, Russia.
13. Ahmed, W. and Sarkar, B. (2019), “Management of next-generation energy using a triple bottom line approach under a supply chain framework”, Resources, Conservation and Recycling, vol. 150, available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104431
14. The official site of Bloomberg NEF (2021), “New Energy Outlook (NEO)”, available at: https://about.bnef.com/new-energy-outlook/ (Accessed 9 June 2021)
15. The official site of Equinor (2021), “Energy Perspectives 2021”, available at: https://www.equinor.com/en/sustainability/energy-perspectives.html (Accessed 10 June 2021)
16. The official site of Exxon Mobil Corporation (2021), “Outlook for energy: A perspective to 2040”, available at: https://corporate.exxonmobil.com/Energy-and-innovation/outlook-for-energy (Accessed 10 June 2021)
17. The official site of Institute of Energy Economics (2020), “Outlook 2020: Coping with the increasingly challenging energy trilemma (3Es)”, available at: https://eneken.ieej.or.jp/data/8650.pdf (Accessed 10 June 2021)
18. The official site of Shell (2020), “Sky scenario”, available at: https://www.shell.com/promos/business-customers-promos/download-latest-scenario-sky/_jcr_content.stream/1530643931055/eca19f7fc0d20adbe830d3b0b27bcc9ef72198f5/shell-scenario-sky.pdf (Accessed 10 June 2021)
19. The official site of US Energy Information Administration (2020), “International Energy Outlook 2020”, available at: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/ (Accessed 10 June 2021)
20. The official site of International Energy Agency (IEA) (2021), available at: https://www.iea.org/ (Accessed 10 June 2021)
21. The official site of International Renewable Energy Agency (IRENA) (2021), available at: https://www.irena.org/ (Accessed 10 June 2021)
22. The official site of International Network for Sustainable Energy (INFORSE) (2021), available at: https://www.inforse.org/ (Accessed 10 June 2021)
23. The official site of Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) (2021), available at: https://www.ren21.net/ (Accessed 10 June 2021)
24. Krasnikov, P. and Dzhusov, O. (2019), “The role of renewable energy markets in solving global problems of today”, Ekonomichnyy prostir: Zbirnyk naukovykh prats’, vol. 150, pp. 48-35.
25. Stukalo, N. Krasnikova, N. and Steblianko, I. (2018), «Green» economy: from global concept to reality of local development, Publisher Serednyak, Dnipro, Ukraine, pp. 80-95.
26. The official site of United Nations (2020), “World Economic Situation and Prospects 2020”, available at: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_FullReport.pdf (Accessed 10 June 2021).

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1274

Відомості про авторів

Н. О. Краснікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

N. Krasnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-6484-2050


П. Д. Красніков

аспірант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

P. Krasnikov

Postgraduate student, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORCID:

0000-0001-8718-9835

Як цитувати статтю

Краснікова Н. О., Красніков П. Д. Драйвери четвертого енергетичного переходу в контексті вирішення світових екологічних проблем. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8972 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.82

Krasnikova, N. and Krasnikov, P. (2021), “Drivers of the fourth energy transition in the context of solving global environmental problems”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8972 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.