EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКЛИКИ COVID-19 ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС
Л. В. Лебедева, В. А. Романенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.83

УДК: 338.45

Л. В. Лебедева, В. А. Романенко

ВИКЛИКИ COVID-19 ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС

Анотація

У статті досліджено основні виклики корона кризи для промислового сектору України та країн Європейського Союзу, такі як обмеження на ведення економічної діяльності, зменшення сукупного попиту, зменшення інвестиційної активності, логістичні та транспортні обмеження. Визначено роль промислового сектору для економічного розвитку країни. Проведена оцінка впливу пандемії COVID-19 на стан промисловості України та країн ЄС. Зроблене статистичне порівняння впливу наслідків пандемії на розвиток галузей промисловості та основних промислових груп товарів країн ЄС та України. Виокремлені основні галузі, що найбільше постраждали від наслідків пандемії. Проведений аналіз впливу корона кризи на діяльність промислових підприємств України. Серед країн ЄС виокремлено вплив корона кризи на промисловість окремих країн.

Ключові слова: промисловість; економічний розвиток; пандемія COVID-19; корона криза.

Література

1. Амоша А. И., Вишневский В. П., Збаразская Л. А. Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины. Економіка промисловості. 2012. № 1–2. С. 3–33.
2. Волынец М. Правительство должно срочно разработать план спасения для угледобывающей отрасли. Режим доступу: https://www.rbc.ua/rus/news/pravitelstvo-dolzhno-srochno-razrabotat-plan-1587026068.html
3. Вишневський В. П. Національна модель неоіндустріального розвитку України : монографія. Київ : Ін-т екон. пром-сті НАН України, 2016. 518 с.
4. Геєць В. М. Бар'єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання. Економіка України, 2015, № 1. С. 4-25.
5. Група Метінвест відмовляється від податкових канікул заради підтримки міст присутності. Режим доступу: https://metinvestholding.com/ua/media/news/gruppa-metinvest-otkazivaetsya-ot-nalogovih-kanikul-radi-podderzhki-gorodov-prisutstviya
6. Интерпайп заверил инвесторов в стабильной работе свих предприятий и рассказал о мерах по борьбе с короновирусом. Режим доступу: https://interfax.com.ua/news/economic/648820.html
7. Кіндзерський, Ю. Політика інклюзивної та сталої індустріалізації в Україні: виклики та пріоритети реалізації. Економічний аналіз. 2020. Том 30. No 1. Частина 1. С. 105-117.
8. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020. Експорт товарів та послуг аналітична доповідь. Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=60701de2-ad1b-4b08-afab-befe4a1902cb
9. Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України. Дослідження за результатами глибинних інтерв’ю з власниками та топ-менеджерами українських компаній. Київ-Харків: Видавець О. А. Мірошниченко, 2020. 188 с.
10. НКМЗ відмовився від пільг по місцевих податках. Режим доступу: https://krm.gov.ua/nkmz-vidmovyvsya-vid-pilg-po-mistsevyh-podatkah/
11. Нова індустріалізація – реальний шанс для України. Антикризова рада громадських організацій України. Київ. 2018. Режим доступу: http://uspp.ua.
12. Огляд Світового банку «Перспективи світової економіки» (Global Economic Prospects, GEP). Режим доступу: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
13. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
14. Офіційний сайт Євростату. Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/main-tables.
15. Промислова політика як ключовий інструмент стратегії розвитку : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Електрон. дані. К., 2019. Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/sr/304.pdf
16. Романенко В. А., Лебедева Л. В. Концентрація (централізація) і деконцентрація (децентралізація) в промисловості: історія, сучасність, наслідки. Ефективна економіка. 2020. № 5. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7892
17. Романенко В.А., Лебедева Л.В. Промисловість у стійкому розвитку економіки України. Вісник КНТЕУ. 2017. №3, с.5-19. Режим доступу: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/03/1.pdf
18. Україна після коронакризи – шлях одужання : наук. доп. Я.А. Жаліло (кер. ав. кол.), Я.Б. Базилюк, С.В. Ковалівська, О.О. Коломієць та ін.; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ : НІСД, 2020. 304 с.

L. Lebedeva, V. Romanenko

COVID-19 CHALLENGES FOR UKRAINE AND EU INDUSTRIES

Summary

The article examines the main challenges of the COVID-19 crisis for the industrial sector of Ukraine and the European Union, such as restrictions on economic activity, falling aggregate global demand and declining business activity, deteriorating business expectations and declining investment, strengthening of government regulation, logistics and transport restrictions. The study was conducted on the basis of the use of statistical information on the industrial development of the EU and Ukraine. The aim of the article is to highlight the main challenges of the COVID-19 pandemic for the development of industry in Ukraine and the EU, and to assess their impact on the industrial sector. As a result of the analysis, the role of the industrial sector for the economic development of the country is determined. The main measures used in the EU and Ukraine to combat the pandemic are highlighted. The impact of the COVID-19 pandemic on the state of industry in Ukraine and the EU has been assessed. The impact of the pandemic on industrial production was assessed through the dynamics of the industrial production index both in industry as a whole and in individual industries. A statistical comparison of the impact of the pandemic on the development of industries was made and the dynamics of indices of the main industrial groups of goods of the EU and Ukraine were estimated. As a result, it was concluded that all industries were affected by the pandemic, but some grew due to growing demand for their products, namely, the chemical and pharmaceutical industries. In the main industrial groups both in Ukraine and in the EU countries, a sharp decline was observed among investment goods and durable goods, as well as intermediate goods. The main areas most affected by the pandemic have been identified. An assessment of the impact of the crisis on the industrial sector in terms of its impact in March-April of 2020 and April of 2021 was made. An analysis of the impact of the crisis on the industrial enterprises of Ukraine was done and the main problems faced by the industrial sector of Ukraine have been investigated. Among the EU countries, the impact of the COVID-19 crisis on the industry of individual countries was singled out, and the countries that suffered the most and least from the effects of the COVID-19 crisis were singled out.

Keywords: industry; economic development; COVID-19 pandemic; coronavirus crisis.

References

1. Amosha, A. Y., Vyshnevskyj, V. P., Zbarazskaia, L. A. (2012), “Neoindustrialization and the new industrial policy of Ukraine”. Ekonomika promyslovosti, Vol. 1–2, pp. 3–33.
2. Volynets, M. (2020), “The government must urgently develop a rescue plan for the coal industry”, available at: https://www.rbc.ua/rus/news/pravitelstvo-dolzhno-srochno-razrabotat-plan-1587026068.html (Accessed 15.06.2021)
3. Vyshnevsky, V. P. (2016), Natsionalʹna modelʹ neoindustrialʹnoho rozvytku Ukrayiny [National model of neo-industrial development of Ukraine], In-t ekon. prom-sti NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
4. Heiets, V. M. (2015), Barriers to the development of industry on an innovative basis and opportunities to overcome them. Ekonomika Ukrainy, vol 1., pp. 4-25.
5. “Metinvest Group refuses tax holidays in order to support the cities of presence” (2020), available at: https://metinvestholding.com/ua/media/news/gruppa-metinvest-otkazivaetsya-ot-nalogovih-kanikul-radi-podderzhki-gorodov-prisutstviya (Accessed 15.06.2021)
6. “Interpipe assured investors of the stable operation of its enterprises and spoke about measures to combat the coronavirus” (2020), available at: https://interfax.com.ua/news/economic/648820.html (Accessed 15.06.2021)
7. Kindzersky, Y. (2020) “The policy of inclusive and sustainable industrialization in Ukraine: challenges and priorities for implementation”, Ekonomichnyy analiz, Vol 30. No 1. Part 1. pp. 105-117.
8. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020). “Exports of goods and services: analytical report”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=60701de2-ad1b-4b08-afab-befe4a1902cb (Accessed 15.06.2021)
9. Naslidky epidemiyi COVID-19 ta karantynnykh zakhodiv dlya providnykh sektoriv ekonomiky Ukrayiny [Consequences of the COVID-19 epidemic and quarantine measures for the leading sectors of the Ukrainian economy] (2020) Research based on the results of in-depth interviews with owners and top managers of Ukrainian companies. Publisher Miroshnychenko, O., Kyiv-Kharkiv, Ukraine.
10. “NKMZ refused local tax benefits” (2020), available at: https://krm.gov.ua/nkmz-vidmovyvsya-vid-pilg-po-mistsevyh-podatkah/(Accessed 15.06.2021)
11. Nova industrializatsiya – realʹnyy shans dlya Ukrayiny “New industrialization is a real chance for Ukraine. Anti-crisis council of public organizations of Ukraine” (2018). Kyiv, Ukraine. available at: http://uspp.ua. (Accessed 15.06.2021)
12. World Bank Review of Global Economic Prospects (GEP) (2021), available at: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects (Accessed 15.06.2021)
13. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 15.06.2021)
14. Official website of Eurostat (2021), available at: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/main-tables (Accessed 15.06.2021)
15. “Promyslova polityka yak klyuchovyy instrument stratehiyi rozvytku [Industrial policy as a key tool of development strategy] (2019), scientific and analytical report. ed. Deineko, L.V., NAN Ukrayiny, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrayiny», Kyiv, Ukraine, available at: http://ief.org.ua/docs/sr/304.pdf (Accessed 15.06.2021)
16. Romanenko, V.A, Lebedeva, L.V. (2020), “Concentration (centralization) and deconcentration (decentralization) in industry: history, modernity, consequences”. Efektyvna ekonomika, vol. 5. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7892 (Accessed 15.06.2021)
17. Romanenko, V.A, Lebedeva, L.V. (2017), “Industry in the sustainable development of Ukraine's economy”, Visnyk KNUTE, vol. 3, pp.5-19. available at: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/03/1.pdf (Accessed 15.06.2021)
18. Ukrayina pislya koronakryzy – shlyakh oduzhannya [Ukraine after the corona crisis - the path to recovery] (2020), ed. Zhalilo, J. National Institute for Strategic Studies. Kyiv, Ukraine.

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1551

Відомості про авторів

Л. В. Лебедева

к. е. н, доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

L. Lebedeva

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-8632-5460


В. А. Романенко

д. е. н, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

V. Romanenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-4854-1386

Як цитувати статтю

Лебедева Л. В., Романенко В. А. Виклики covid-19 для промисловості України та країн єс. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8973 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.83

Lebedeva, L. and Romanenko, V. (2021), “Covid-19 challenges for Ukraine and eu industries”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8973 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.