EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ ОДЯГУ В УКРАЇНІ
С. О. Полковниченко, М. С. Коровінченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.85

УДК: 339.13.017

С. О. Полковниченко, М. С. Коровінченко

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ ОДЯГУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено сутність та розглянуто структуру ринку одягу. Здійснено сегментацію ринку одягу та його споживачів за такими критеріями як: географічні характеристики; демографічні характеристики; призначення одягу; моделі; масштаби пошиття; рівень доходів; сезонність; формування бренду одягу; стиль споживання тощо. Розкрито особливості ринку одягу та розмежовано його асортимент для чоловіків, жінок та дітей. Виділено фактори, які впливають на попит і пропозицію ринку одягу.
Ринок одягу в Україні частково формується за рахунок виробів, що випускаються вітчизняними виробниками, але більшою мірою – за рахунок поставок з-за кордону. Вітчизняних виробників представлено за різними групами одягу: професійним, дизайнерським, діловим, верхнім, весільним та святковим, домашнім, кежуал тощо.
Розглянуто динаміку роздрібного товарообороту одягу підприємств роздрібної торгівлі України у 2010-2020 рр., який до 2020 р. щороку збільшувався, а в умовах пандемії спостерігається його спад. Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, поступово скорочується. Аналогічні процеси проаналізовано на регіональному рівні на прикладі Чернігівської області. Наведено результати опитування відвідувачів найбільшого в Чернігові торгово-розважального центру «Hollywood» щодо придбання одягу.
Проведено дослідження зовнішньої торгівлі України за товарними групами одягу: трикотажного та текстильного. Зроблено висновок про скорочення експорту одягу за досліджуваний період і зростання його імпорту. Визначено групи товарів за кодами УКТЗЕД, які займають найбільшу і найменшу частки як в експорті, так і в імпорті одягу, а також країни, які експортують найбільше одягу до України, та країни – найбільші імпортери українського одягу. Виділено основні тенденції розвитку ринку одягу в Україні.
Запропоновано шляхи вдосконалення вітчизняного ринку одягу: розвиток виробництва одягу стилю кежуал, підвищення діджиталізації бізнесу, збільшення розмірного асортименту одягу, підтримка ідей екологічності та соціальної відповідальності виробництва; створення передумов зростання платоспроможного попиту населення; формування стимулів впровадження нових технологій на підприємствах, які виробляють одяг; зниження податкового тягаря на виробників і торгові підприємства; регулювання цін на товари для дітей та осіб похилого віку тощо.

Ключові слова: одяг; ринок одягу; чоловічий одяг; жіночий одяг; дитячий одяг; експорт одягу; імпорт одягу.

Література

1. Бугас Н.В., Панченко Ю.О. Аналіз факторів, що впливають на формування асортименту. Ефективна економіка. 2013. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2482 (дата звернення: 10.06.2021).
2. Виниченко И. В. Критерии исходной информации для внедрения новых модных коллекций одежды. Экономика сферы сервиса. Проблемы и перспективы: материалы IV межвузовской научно-практической конференции (Омск, 4-5 дек. 2017 г.). Омск: Изд-во ОмГТУ, 2018. С.182-184.
3. Головне управління статистики у Чернігівській області. URL: https://www.chernigivstat.gov.ua (дата звернення: 3.06.2021).
4. Горбунова А. О., Голюк В. Я. Маркетингове середовище «retail»-бізнесу на українському ринку одягу. «Актуальні проблеми економіки та управління» Збірник наукових праць молодих учених (електронне видання). 2021. Випуск 15. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/13047 (дата звернення: 10.06.2021).
5. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 3.06.2021).
6. Євтушенко В.В., Руденко І.А., Ільонок К.С. Дослідження ринку споживачів жіночого одягу різних цінових сегментів. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2020. № 1(72). Ч. 1. C. 97-102.
7. Зимбалевська Ю.В., Білоусова Д.О., Радул М.Р. Основні проблеми розвитку вітчизняного виробництва легкої промисловості. URL: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/Zimbalevskaya_3.pdf
8. Зроблено в Україні. Каталог українських виробників. Одяг. URL: https://madeinua.org/catalog/odiag/
9. Іваненко І. А., Пенчева О. В. Сучасні особливості розвитку світового ринку одягу. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки».2012. №2 (53). С.42-47.
10. Кінець епохи fashion: що чекає ринок одягу в Україні. Pro-Consulting. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/konec-epohi-fashion-chto-zhdyot-rynok-odezhdy-v-ukraine (дата звернення: 10.06.2021).
11. Легка промисловість – одна з найважливіших галузей. Департамент розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської облдержадміністрації. URL: https://economy.cg.gov.ua/index.php?id=391162&tp=0 (дата звернення: 10.06.2021).
12. Легка промисловість України: реалії та перспективи. Uteka. URL: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-legkaya-promyshlennost-ukrainy-realii-i-perspektivy (дата звернення: 10.06.2021).
13. Митна статистика. Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua/ms/
14. Обзор рынка текстиля в Украине 2020-2021. ГрандТекстиль. URL: https://grand-textile.com.ua/novosti/obzor-rynka-tekstilya-v-ukraine-2020-2021/ (дата звернення: 10.06.2021).
15. Одяг українського виробництва. Про виробників одягу в Україні - трикотажне виробництво. Джерсі. Виробництво одягу. URL: https://tricot.com.ua/uk/odyag-ukrayinskogo-vyrobnyctva-pro-vyrobnykiv-odyagu-v-ukrayini-trykotazhne-vyrobnyctvo
16. Ринок одягу. Маркетинг. URL: https://marketing.dovidnyk.info/index.php/sferaprumarketinguzvyazkiizgromadskistyu/novarinkovanishavidideyidostvorennyanovogoproduktu/828-rinok_odyagu-sp-14950 (дата звернення: 16.06.2021).
17. Рынок одежды в Украине. InVenture. URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/rynok-odezhdy-v-ukraine (дата звернення: 16.06.2021).
18. Ринок одягу в Україні: домашні тенденції моди і покупок. Pro-Consulting. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-odezhdy-v-ukraine-domashnie-tendencii-mody-i-pokupok (дата звернення: 16.06.2021).
19. Ринок, орієнтований на культуру. Маркетинг. URL: https://marketing.dovidnyk.info/index.php/sferaprumarketinguzvyazkiizgromadskistyu/novarinkovanishavidideyidostvorennyanovogoproduktu/832-rinok__oriyentovanij_na_kul_turu (дата звернення: 16.06.2021).
20. Топ-12 популярних стилів одягу. URL: https://www.facebook.com/396959067540980/posts/734090457161171/
21. Топ 15 українських виробників пальт. URL: http://madeinukraine.org/blog/info/156 (дата звернення: 10.06.2021).
22. Фоминичева А.А. Маркетинг в индустрии моды: возможности и тенденции его развития. Практический маркетинг. 2012. № 8 (186). С.17-22. URL: https://www.bci-marketing.ru/2012/pm12_08.pdf (дата звернення: 10.06.2021).
23. Шацька З.Я. Ринок спіднього одягу України: сучасний стан та перспективи розвитку. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2016. № 3. С. 49-59.
24. Чупріна Н. В. Сегментація суб’єктів індустрії моди як учасників модного процесу. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2015. № 2. С. 73-80.

S. Polkovnychenko, M. Korovinchenko

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF CLOTHING MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article determines the essence and considers the structure of the clothing market. The clothing market and its consumers are segmented according to such criteria as: geographical characteristics; demographic characteristics; purpose of clothes; models; scale of tailoring; income level; seasonality; formation of a clothing brand; consumption style, etc. The peculiarities of the clothing market are revealed and its range for men, women and children is differentiated. The factors influencing the supply and demand on the clothing market are highlighted.
The clothing market in Ukraine is partly formed by goods produced by domestic manufacturers, but to a greater extent by supplies from abroad. Domestic manufacturers are represented by different groups of clothing: professional, designer, business, outerwear, wedding and holiday, home, casual, etc.
The dynamics of retail trade in clothing of retail enterprises of Ukraine in 2010-2020, which increased annually until 2020, but showed decline in a pandemic period, is considered. The share of retail sales of goods produced in Ukraine is gradually declining. Similar processes are analyzed at the regional level on the example of Chernihiv region. The survey results among visitors to the largest shopping and entertainment center in Chernihiv “Hollywood” on the purchase of clothing are presented.
A study on Ukraine’s foreign trade by commodity groups of clothing: knitted and textile is conducted. Conclusion on the reduction of clothing export during the study period and the growth of its import is made. Groups of goods under UKTZED codes are identified, which occupy the largest and smallest shares in both export and import of clothing, as well as countries with the largest volumes of clothing export to Ukraine, and countries - the largest importers of Ukrainian clothing.
The main trends in the development of the clothing market in Ukraine are highlighted: instability of the Ukrainian market as a whole; influence of new technologies in clothing production; growing needs in the production of military clothing; reduction of the purchasing power of the population due to job loss during the pandemic; development of segments of the home and sportswear market; focus on middle class consumers; increase in the level of service, increase in the number of monobrand stores; increase in the number of large stores; increase in the number of competing companies.
The authors suggest ways to improve the domestic clothing market: development of casual clothing production, increasing the digitalization of business, increasing the clothing size assortment, supporting the ideas of environmental friendliness and social responsibility of production; creating conditions for the growth of effective demand of the population; formation of incentives for the implementation of new technologies by enterprises that produce clothing; reduction of the tax burden on producers and trade enterprises; regulation of prices for goods for children and the elderly, etc.

Keywords: clothing; clothing market; men’s clothing; women’s clothing; children’s clothing; clothing export; clothing import.

References

1. Buhas, N.V. and Panchenko, Yu.O. (2013), “Analysis of factors, influencing the formation of assortment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol.11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2482 (Accessed 10 June 2021).
2. Vinichenko, I. V. (2018), “Criteria of initial information for introduction of new fashionable collections of clothes”, Ekonomika sfery servisa. Problemy i perspektivy: materialy IV mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Economics of the service sector. Problems and prospects: materials of the IV interuniversity scientific-practical conference], Omsk: Publishing house OmGTU, Russia, pp. 182-184.
3. Main Department of Statistics in Chernihiv Region (2021), available at: https://www.chernigivstat.gov.ua (Accessed 3 June 2021).
4. Horbunova, A.O. and Holiuk, V.Ya. (2021), “Marketing environment of “retail”-business in the Ukrainian clothing market”, “Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia”. Zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh [Online], vol.15, available at: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/13047 (Accessed 3 June 2021).
5. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 3 June 2021).
6. Yevtushenko, V.V., Rudenko, I.A. and Ilonok, K.S. (2020), “Research of women’s clothes consumers market of different price segments”, Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, vol.1 (72), part 1, pp. 97-102.
7. Zymbalevska, Yu.V., Bilousova, D.O. and Radul, M.R. (2013), “The main problems of the development of the own light industry production”, available at: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/Zimbalevskaya_3.pdf (Accessed 10 June 2021).
8. Made in Ukraine. Catalog of Ukrainian manufacturers (2021), “Clothes”, available at: https://madeinua.org/catalog/odiag/ (Accessed 10 June 2021).
9. Ivanenko, I.A. and Pencheva, O.V. (2012), “Current features of the world clothing market”, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia “Ekonomichni nauky”, vol.2 (53), pp. 42-47.
10. Pro-Consulting (2021), “The end of the fashion era: what awaits the clothing market in Ukraine”, available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/konec-epohi-fashion-chto-zhdyot-rynok-odezhdy-v-ukraine (Accessed 10 June 2021).
11. Department of Economic Development and Agriculture of Chernihiv Regional State Administration (2021), “Light industry is one of the most important industries”, available at: https://economy.cg.gov.ua/index.php?id=391162&tp=0 (Accessed 10 June 2021).
12. Uteka (2021), “Light industry of Ukraine: realities and prospects”, available at: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-legkaya-promyshlennost-ukrainy-realii-i-perspektivy (Accessed 10 June 2021).
13. Customs statistics. State Fiscal Service of Ukraine (2021), available at: http://sfs.gov.ua/ms/ (Accessed 3 June 2021)
14. GrandTextile (2021), “Review of the textile market in Ukraine”, available at: https://grand-textile.com.ua/novosti/obzor-rynka-tekstilya-v-ukraine-2020-2021/ (Accessed 10 June 2021)
15. Jersey. Сlothing production (2021), “Clothes of Ukrainian production. About clothing manufacturers in Ukraine – knitwear production”, available at: https://tricot.com.ua/uk/odyag-ukrayinskogo-vyrobnyctva-pro-vyrobnykiv-odyagu-v-ukrayini-trykotazhne-vyrobnyctvo (Accessed 17 June 2021)
16. Marketing (2021), “Clothing market”, available at: https://marketing.dovidnyk.info/index.php/sferaprumarketinguzvyazkiizgromadskistyu/novarinkovanishavidideyidostvorennyanovogoproduktu/828-rinok_odyagu-sp-14950 (Accessed 10 June 2021).
17. InVenture (2021), “Clothing market in Ukraine”, available at: https://inventure.com.ua/analytics/investments/rynok-odezhdy-v-ukraine (Accessed 16 June 2021).
18. Pro-Consulting (2021), “Clothing market in Ukraine: home fashion and shopping trends”, available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-odezhdy-v-ukraine-domashnie-tendencii-mody-i-pokupok (Accessed 16 June 2021).
19. Marketing (2021), “Culture-oriented market”, available at: https://marketing.dovidnyk.info/index.php/sferaprumarketinguzvyazkiizgromadskistyu/novarinkovanishavidideyidostvorennyanovogoproduktu/832-rinok__oriyentovanij_na_ kul_turu (Accessed 16 June 2021).
20. Facebook (2021), “Top 12 popular clothing styles”, available at: https://www.facebook.com/396959067540980/posts/734090457161171/ (Accessed 10 June 2021).
21. Made in Ukraine (2021), “Top 15 Ukrainian coat manufacturers”, available at: http://madeinukraine.org/blog/info/156 (Accessed 10 June 2021).
22. Fominicheva, A.A. (2012), “Marketing in the fashion industry: opportunities and trends of its development”, Prakticheskij marketing, vol.8 (186), pp. 17-22, available at: https://www.bci-marketing.ru/2012/pm12_08.pdf (Accessed 10 June 2021).
23. Shatska, Z.Ia. (2016), “Underwear market of Ukraine: current state and the development prospects”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol.3, pp.49-59.
24. Chuprina, N.V. (2015), “Segmentation of the fashion industry subjects of as participants of fashion process”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky, vol.2, pp. 73-80.

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1810

Відомості про авторів

С. О. Полковниченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Національний університет «Чернігівська політехніка»

S. Polkovnychenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics, Chernihiv National Technological University

ORCID:

0000-0001-6177-1325


М. С. Коровінченко

студентка, Національний університет «Чернігівська політехніка»

M. Korovinchenko

Student, Chernihiv National Technological University

ORCID:

0000-0002-0086-4787

Як цитувати статтю

Полковниченко С. О., Коровінченко М. С. Оцінка сучасного стану розвитку ринку одягу в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8975 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.85

Polkovnychenko, S. and Korovinchenko, M. (2021), “Assessment of the current state of clothing market development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8975 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.