EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
О. І. Тимченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.90

УДК: 334.012.61

О. І. Тимченко

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем і перспектив розвитку малого підприємництва в умовах пандемії COVID-19. Зокрема зазначено, що пандемієя гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричинила значні людські, соціальні, економічні втрати і вимагала застосування безпрецедентних заходів протидії. Запровадження урядом карантинних заходів, локдаунів і вимог соціального дистанціювання вивело мале підприємництво на межу виживання. До традиційних труднощів розвитку малого підприємництва додалися нові, пов’язані із сучасними глобальними викликами: зупинення діяльності, дефіцит ліквідності, масштабне скорочення та звуження структури споживчого попиту, розірвання ланцюгів створення доданої вартості і постачання, втрата внутрішнього ринку збуту, невизначеність на зовнішніх ринках, насамперед щодо посткарантинних обсягів, строків та можливостей відновлення експорту. Проаналізовано заходи підтримки малого підприємнитва з подалання наслідків пандемії COVID-19 в Україні та Європейських країн і США. Оскільки основною перевагою малого підприємництва є здатність швидко адаптуватися до змін, тому реакція та дії малого бізнесу під час кризи повинні бути миттєвими. Адже будь-яка криза – це можливість для трансформації і розвитку бізнесу. У кризовий період зміняться переваги і попит споживачів, з’являться нові ніші для бізнесу, нові пріоритети бізнес-стратегій. Запропоновано основні антикризові заходи подолання наслідків пандемії COVID-19 та пріоритетні напрямки підтримки та розвитку малого підприємництва: зменшення втручання державних органів, усунення адміністративних бар’єрів; системне зниження корупції; модернізація податкової системи; підвищення доступності для малого підприємництва фінансування в банківському і небанківському секторах; розширення можливостей зовнішньоекономічної діяльності; підвищення рівня цифровізації, збільшення обсягів електронної комерції; запуск та популяризація державних онлайн-платформ, за допомогою яких буде надано інформаційну підтримку суб’єктам малого підприємництва із пошуку ділових партнерів та фінансування як в Україні, так і за кордоном.

Ключові слова: мале підприємництво; пандемія COVID-19; економічна криза; антикризові заходи; розвиток.

Література

1. Красота О.В., Кір’єв І.С. Особливості розвитку малого підприємництва в умовах порушення макроекономічної стабільності. Ефективна економіка. Київ, 2021. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 05.06.2021).
2. Презентація результатів Індексу настроїв малого бізнесу за 2020 рік. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/small-business-index-2021.pdf (дата звернення: 05.06.2021).
3. Гейко Т. Ю. Пріоритети розвитку підприємництва в Україні в умовах пандемії COVID-19 та в посткарантинний період. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2020. № 2 (73). С. 62–71. URL: http://journals.uran.ua/vsed_oneu/article/view/219796/219516 (дата звернення: 10.06.2021).
4. Як уряди різних країн підтримують бізнес під час карантину? Рубрика. 2020. URL: https://rubryka.com/article/state-support-business (дата звернення: 06.06.2021).
5. Дякуновський О. Щододержавної підтримки суб'єктів малого та седнього підприємниутва в умовах пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) у республіці Польща та Україні. Knowledge, Education, Law, Management. 2020. №3 (31). URL: http://kelmczasopisma.com/viewpdf/1023 (дата звернення: 10.06.2021).
6. Перелік заходів державної підтримки. 2021. URL: https://sme.gov.ua/covid19-qa/#qa2 (дата звернення: 08.06.2021).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 534 «Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-stimulyuvannya-ekonomiki-534-270520 (дата звернення: 08.06.2021).
8. Бізнес під час коронавірусу: як вижити в умовах карантину. URL: https://inteltech.com.ua/uk/blogs/biznes-pid chas-koronavirusu-yak-vyzhyty-v-umovah-karantynu (дата звернення 08.06.2021).

O. Tymchenko

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

The article is devoted to the study of problems and prospects of small business development in the context of the COVID-19 pandemic. In particular, it was noted that the pandemic of acute respiratory disease COVID-19 caused significant human, social and economic losses and required unprecedented countermeasures. The government's introduction of quarantine measures, lockdowns and social distancing requirements has brought small businesses to the brink of extinction. The traditional difficulties of small business development have been compounded by new ones related to modern global challenges: shutdowns, liquidity shortages, large-scale reduction and contraction of consumer demand, breaking value chains and supply, loss of domestic market, uncertainty in foreign markets, especially regarding post-quarantine volumes, terms and possibilities of export recovery. Measures to support small businesses in overcoming the effects of the COVID-19 pandemic in Ukraine and European countries and the United States are analyzed. Because the main advantage of small business is the ability to adapt quickly to change, so the response and action of small businesses during the crisis must be immediate. After all, any crisis is an opportunity for business transformation and development. During the crisis, consumer preferences and demand will change, new niches for business will appear, new priorities of business strategies. The main anti-crisis measures to overcome the consequences of the COVID-19 pandemic and the priority areas of support and development of small business are proposed: reduction of government intervention, elimination of administrative barriers; systemic reduction of corruption; modernization of the tax system; increasing the availability of financing for small businesses in the banking and non-banking sectors; expanding opportunities for foreign economic activity; increasing the level of digitalization, increasing the volume of e-commerce; launch and promotion of state-owned online platforms, which will provide information support to small businesses in finding business partners and financing both in Ukraine and abroad.

Keywords: small business; COVID-19 pandemic; economic crisis; anti-crisis measures; development.

References

1. Krasota, O.V. and Kir'iev, I.S., (2021), “Features of small business development in the conditions of violation of macroeconomic stability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 5 June 2021).
2. European Business Association (2021), “Presentation of the results of the Small Business Attitude Index for 2020”, available at:https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/small-business-index-2021.pdf (Accessed 5 June 2021).
3. Hejko, T. Yu., (2020), “Priorities of business development in Ukraine in the conditions of the COVID-19 pandemic and in the post-quarantine period”, Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen': zb. nauk. prats', [Online], vol. 2, available at: http://journals.uran.ua/vsed_oneu/article/view/219796/219516 (Accessed 10 June 2021).
4. Hubareva, V. (2020), “How governments in different countries support business during quarantine?”, Rubryka [Online], available at: https://rubryka.com/article/state-support-business (Accessed 6 June 2021).
5. Diakunovs'kyj, O., (2020), “On state support of small and medium-sized enterprises in the context of the coronavirus disease pandemic (COVID-19) in the Republic of Poland and Ukraine”, Knowledge, Education, Law, Management, [Online], vol. 3 (31), available at: http://kelmczasopisma.com/viewpdf/1023 (Accessed 10 June 2021).
6. Ministry of Economy of Ukraine (2021), “List of state support measures”, available at: https://sme.gov.ua/covid19-qa/#qa2 (Accessed 8 June 2021).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “On approval of the State program of economic stimulation to overcome the negative effects caused by restrictive measures to prevent the occurrence and spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2, for 2020-2022”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-stimulyuvannya ekonomiki-534-270520 (Accessed 8 June 2021).
8. IntelTech (2020), “Business during the corona virus: how to survive in quarantine”, available at: https://inteltech.com.ua/uk/blogs/biznes-pid-chas-koronavirusu-yak-vyzhyty-v-umovah-karantynu (Accessed 8 June 2021).

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

О. І. Тимченко

старший викладач кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

O. Tymchenko

Senior Lecturer of the Department of Economics and Law, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0518-5764

Як цитувати статтю

Тимченко О. І. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в умовах пандемії covid-19. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8980 (дата звернення: 20.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.90

Tymchenko, O. (2021), “Problems and prospects of small business development in the context of the covid-19 pandemic”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8980 (Accessed 20 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.