EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Д. В. Ковальов

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.93

УДК: 332:314.15 (477.72)

Д. В. Ковальов

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті проаналізовані та відокремленні чинники, які впливають на міграційні процеси у Херсонської області , виявленні проблеми спричинені міграцією, та рекомендовані можливі шляхи їх вирішення. Визначено, що Україна є одним із лідерів за кількістю працездатного населення, що працює не на батьківщині. Стверджується, що рівень середньої заробітної плати є одним з визначальних факторів, що впливають на міграцію трудових ресурсів, а також оцінено розмір заробітних плат по регіонах України. Вказується, на те що, найбільша міграція спостерігається у США, Фінляндію, Ізраїль, Португалію. Якщо, трудова міграція у Фінляндію, Польщу, Російську Федерацію та інші країни має сезонний характер, то мігранти у США, Ізраїль, Португалію, як правило не повертаються. Встановлено, що в Україні офіційна середня щомісячна плата менше не тільки польського, а й російського рівня. Обґрунтовано, що грошові перекази покращують добробут сімей мігрантів та стимулюють внутрішній попит, тому у поточній економічній кризі це є одним з джерел валютних надходжень для країни. Проте еміграція зменшує пропозицію робочої сили на внутрішньому ринку праці, що в кінцевому результаті призводить до втрати кваліфікації, та існують загрози соціального характеру. Наведено приклади вирішення проблеми трудової міграції шляхом регулювання ринку робочої сили на національному та регіональному рівнях.

Ключові слова: міграційні процеси; трудова міграція; зовнішня трудова міграція; внутрішня трудова міграція; масштаби міграції; наслідки міграції.

Література

1. Статистичний щорічник Херсонської області за 2019 рік / За ред. В.А. Вознюка. – Херсон: Головне управління статистики у Херсонській області. 2020. – 412 с.
2. Статистичний щорічник Херсонської області за 2014- 2019 рік / За ред. В.А. Вознюка. – Херсон: Головне управління статистики у Херсонській області.
3. Кобеля З.І., Тодорюк С.І., Сторцун К.М. Трудова міграція на сучасному етапі ринкової трансформації економіки України / З.І. Кобеля, С.І. Тодорюк , К.М. Сторцун // Економіка та держава. – 2021. - № 4. – С. 132 – 136.
4. Середня зарплата в Україні 2020р. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salari/average/2020/
5. Депортамент ООН з економічних і соціальних питань, 2019. [Електроний ресурс] – режим доступу: https://www.un.org/en/development/desa/population/data/estimates2/ estimates19/asp
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України // [Електроний ресурс]. –Режим доступу до ресурсу: http: // www.ukrstat.gov.ua/
7. Radiosvoboda. Available at: https://www. radiosvoboda.org/a/trudova-migratsia/309377742.html
8. Трудова міграція загрожує національній безпеці // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http: //www.unian.ua/business/1739617-trudova- migratsia-zagrojue- natsionalniy- bezpetsi.html
9. Офіційний сайт Херсонського обласного центру зайнятості // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://khe.dcz.gov.ua/analitics/68

D. Kovalyov

THE INFLUENCE OF MIGRATION PROCESSES ON THE ECONOMY OF THE KHERSON REGION

Summary

The article analyzes and identifies the factors that affect migration processes in the Kherson region, identifies problems caused by migration, and recommends possible ways to solve them. It is determined that Ukraine is one of the leaders in the number of able-bodied population working outside the homeland.
It is claimed that the level of the average wage is one of the determining factors influencing the migration of labor resources, as well as the estimated wages in the regions of Ukraine. Kherson region ranks 20th in this indicator, so due to low wages and unstable economic situation, there was a negative balance of migration.
It is indicated that the largest migration is observed in the United States, Finland, Israel, Portugal. If labor migration to Finland, Poland, the Russian Federation and other countries is seasonal, migrants to the United States, Israel, and Portugal usually do not return.
It is established that in Ukraine the official average monthly salary is less than not only the Polish but also the Russian level. The population of the Kherson region throughout the study period migrated in search of a better life, higher wages and a decent future.
It is justified that remittances improve the well-being of migrant families and stimulate domestic demand, so in the current economic crisis, this is one of the sources of foreign exchange earnings for the country. However, emigration reduces the supply of labor in the domestic labor market, which ultimately leads to disqualification, and there are social threats associated with the destruction of families, the phenomenon of orphanhood of children, the deformation of gender and age structure in areas of mass labor migration, demographic problems. character. The biggest threats are criminally induced external migration, human trafficking and forced labor of Ukrainian citizens.
It is indicated that those who have both intellectual and financial resources are leaving, so our state is losing its human potential. Examples of solving the problem of labor migration by regulating the labor market at the national and regional levels are given.

Keywords: migration processes; labor migration; external labor migration; internal labor migration; the scope of migration; consequences of migration.

References

Statistical Yearbook of the Kherson region for 2019. Edited by V.A. Vozniuk, Main Department of Statistics in Kherson region, Kherson, Ukraine, P. 412.
2. Statistical Yearbook of Kherson region for 2014-2019. Edited by V.A. Vozniuk, Main Department of Statistics in Kherson region, Kherson, Ukraine.
3. Kobelia, Z., Todoriuk, S. and Stortsun, K. (2021), “Labor migration at the present stage of market transformation of the ukrainian economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.132
4. The average salary in Ukraine in 2020, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salari/average/2020/
5. UN Department of Economic and Social Affairs, 2019, available at: https://www.un.org/en/development/desa/population/data/estimates2/ estimates19/asp
6. Official site of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http: // www.ukrstat.gov.ua/
7. Radiosvoboda. available at: https://www. radiosvoboda.org/a/trudova-migratsia/309377742.html
8. Labor migration threatens national security, available at: http: //www.unian.ua/business/1739617-trudova- migratsia-zagrojue- natsionalniy- bezpetsi.html
9. Official site of the Kherson regional employment center, available at: https://khe.dcz.gov.ua/analitics/68

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1305

Відомості про авторів

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет», м. Херсон

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian and Economic University", Kherson

ORCID:

0000–0002–3672-7063

Як цитувати статтю

Ковальов Д. В. Вплив міграційних процесів на економіку херсонської області. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8982 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.93

Kovalyov, D. (2021), “The influence of migration processes on the economy of the kherson region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8982 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.