EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАО І ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
І. А. Островський, Н. В. Можайкіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.94

УДК: 339.146

І. А. Островський, Н. В. Можайкіна

ФАО І ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто сучасні особливості розвитку цифровізації світових аграрних ринків з координуючою роллю Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Обґрунтовано актуальність подальших досліджень проблем становлення в Україні багатофункціонального підходу до розивтку сільського господарства. Наведено напрямки збільшення багатофункціонального характеру сільського господарства за сучасних умов. Відзначено неможливість реального оцінювання економічного зростання і підсумків господарської діяльності суб’єктів АПК без урахування соціальних втрат, екологічної ціни, інституційних і політичних передумов такого зростання. Підкреслено небезпеку виникнення нових диспропорцій на ринках сільськогосподарських товарів через цифрові технологічні зміни. Мова йде про різний ступінь доступності інформаційних ресурсів. Узагальнено міжнародний досвід використання відомих цифрових платформ. Окремо підкреслено необхідність забезпечення рівного доступу до відкритих цифрових платформ під контролем ФАО.

Ключові слова: багатофункціональний підхід; міжнародні ринки аграрної продукції; ФАО; цифровізація; цифрові платформи.

Література

1. Івашків І. М. Зовнішньоторговельна орієнтація АПК України щодо реалізації агропродовольчої продукції на ринках ЄС. Агросвіт. 2015. № 19. С. 59–62.
2. Качан Д. А. Пріоритетні напрями розвитку ресурсного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2016. № 3—4 [62]. С. 66–70.
3. Круп’як І. В. Вектори зовнішньої торгівлі держави в умовах сучасних економічних перетворень. Економіка та управління національним господарством. Випуск 20.2017.С.158–162.
4. Молдаван Л. В. Інституціоналізація концепції багатофункціональності сільського господарства: досвід ЄС для України. Економіка і прогнозування. 2019. № 4. С. 121–130.
5. Прощаликіна А. М., Петренко Т. С. Місце України на світовому ринку продукції АПК. Агросвіт. 2018. № 11. С. 22–26.
6. П’янкова О. В., Ралко О. С. Зовнішня торгівля України: проблематика структурних змін та приоритетів. Економіка і суспільство. Випуск 5. 2016. С. 65-71.
7. Саблук П. Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 10—17.
8. Чан-хі О. С. Зовнішньоторговельні перспективи агропромислового комплексу України в контексті євроінтеграції. Агросвіт. 2016. № 11. С. 16–21.
9. Моазед А., Джонсон Н. Платформа. Практическое применение революционной бизнес-модели. М: Альпина Паблишер, 2019. 288 с.
10. Олійник Д. І. Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої технологічної революції: пріоритети та перспективи. Київ : НІСД, 2018. 52 с.
11. Ревенко Л.С., Ревенко Н.С. Международная практика реализации программ развития цифровой экономики. Примеры США, Индии, Китая и ЕС. Международные процессы. 2017. № 4. С. 20–39.
12. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2020 році / Міністерство економіки України: офіційний веб-сайт. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugami%20U2020-Rotsi (дата звернення 19.06.2021).
13. Open FORIS and SEPAL (System for Earth Observation Data Access, Processing and Analysis for Land Monitoring). URL: http://www.fao.org/3/CA1085EN/ca1085en.pdf (дата звернення 19.06.2021)
14. ФАО и НАСА запускают геопространственный инструмент нового поколения. URL: http://www.fao.org/news/story/ru/item/1174536/icode/ (дата звернення 19.06.2021).
15. AMIS – Agricultural Market Information System. URL: http://www.fao.org/policy-support/mechanisms/mechanisms-details/en/c/428659/ (дата звернення 19.06.2021).
16. Использование инструментов ВТО в интересах агробизнеса. URL: http://www.fao.org/3/i9150ru/I9150RU.pdf (дата звернення 19.06.2021).

I. Ostrovskyi, N. Mozhaikina

FAO AND THE PROBLEMS OF DIGITIZATION OF INTERNATIONAL MARKETS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

Summary

Dynamic digitalization has largely determined the current state and future prospects for the development of agricultural markets. Megaregulators, in particular the Food and Agriculture Organization (FAO), are playing a growing role. Along with the undoubted prospects, there are contradictory consequences that require timely theoretical understanding.
The article considers the modern features of the development of digitalization of world agricultural markets with the coordinating role of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The relevance of further research on the problems of formation of a multifunctional approach to agricultural development in Ukraine is substantiated. The directions of increase of multifunctional character of agriculture in modern conditions are resulted. The impossibility of real assessment of economic growth and results of economic activity of agro-industrial entities without taking into account social losses, ecological price, institutional and political preconditions of such growth is noted. The danger of new disparities in the markets of agricultural goods due to digital technological changes is emphasized. We are talking about different degrees of availability of information resources.
The international experience of using well-known digital platforms is generalized. The need to ensure equal access to open digital platforms under the control of FAO is emphasized. digital technological changes in agricultural markets are creating new imbalances. At the present stage, in the conditions of a certain digital "undermining" of the classical market environment and the transition to new rules of interaction of market agents in the agricultural sector, they are manifested in varying degrees of availability of information resources. The gap in knowledge and technological skills between business entities has a clearly defined digital component. Thanks to FAO's coordinating role, digital information platforms contribute to more sustainable and productive agricultural systems by increasing market transparency.

Keywords: multifunctional approach; international markets for agricultural products; FAO; digitization; digital platforms.

References

1. Ivashkiv, I. (2015), “Foreign orientation to the implementation aic Ukraine agri-food products to the eu markets”, Agrosvit, vol. 19, pp. 59–62.
2. Kachan, D.A. (2016), “Priority directions of development of resource support of activity of agricultural enterprises”, Innovatsiyna ekonomika, vol. 3—4 [62], pp. 66–70.
3. Krupiiak, I.V. (2017), “Foreign trade vectors of state under current economic transformations”, Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol. 20, pp.158–162.
4. Moldovan, L. (2019), “Institutionalization of the concept of multiple functionality of agriculture: EU experience for Ukraine”, Ekonomika i prohnozuvannia , vol. 4, pp. 121–130.
5. Proshchalykina, A. and Petrenko, T. (2018), “Ukraine's place in the world market of agricultural products”, Agrosvit, vol. 11, pp. 22–26.
6. P'iankova, O. V. and Ralko, O. S. (2016), “Foreign trade of Ukraine: problems of structural changes and priorities”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 5, pp. 65–71.
7. Sabluk, P.T. (2015), "The state and directions of development of agrarian reform", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 10–17.
8. Chan-khi, O. (2016), “Foreign trade perspectives of Ukraine's agro-industrial complex in the context of european integration”, Agrosvit, vol. 11, pp. 16–21.
9. Moazed, A. and Johnson, N. (2019), Platforma. Prakticheskoe primenenie revolyucionnoj biznesmodeli [Platform. The practical application of a revolutionary business model], Al’pina Pablisher, Moskow, Russia.
10. Oliynyk, D.I. (2018), Innovatsiinyi rozvytok terotorialnykh hromad v umovakh chetvertoi tekhnolohichnoy revolutsii: priorytety ta perspektyvy [Innovative development of territorial communities in the conditions of the fourth technological revolution: priorities and prospects], NISD, Kyiv, Ukraine.
11. Revenko, L.S. and Revenko, N.S. (2017), “International practice of implementing programs for the development of the digital economy. Examples from the USA, India, China and the EU”, Mezhdunarodnyye processy, vol. 4, pp. 20–39.
12. The Ministry of Economy Ukraine (2021), “Ukraine's foreign trade in goods and services in 2020”, Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugami%20U2020-Rotsi (Accessed 19 June 2021).
13. FAO (2018), “Open FORIS and SEPAL (System for Earth Observation Data Access, Processing and Analysis for Land Monitoring)”,. Available at: http://www.fao.org/3/CA1085EN/ca1085en.pdf (accessed 19 June 2021).
14. FAO (2018), “FAO and NASA implement a Next Generation Geospatial Tool”, Available at: http://www.fao.org/news/story/ru/item/1174536/icode/ (accessed 19 June 2021).
15. FAO (2021), “AMIS – Agricultural Market Information System”, Available at: http://www.fao.org/policy-support/mechanisms/mechanisms-details/en/c/428659/ (accessed 19 June 2021).
16. FAO (2018), “How to use the WTO instruments in the interests of agribusiness”, Available at: http://www.fao.org/3/i9150ru/I9150RU.pdf (accessed 19 June 2021).

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1369

Відомості про авторів

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-7444-2560


Н. В. Можайкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

N. Mozhaikina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-4433-6879

Як цитувати статтю

Островський І. А., Можайкіна Н. В. Фао і проблеми цифровізації міжнародних ринків аграрної продукції. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8983 (дата звернення: 22.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.94

Ostrovskyi, I. and Mozhaikina, N. (2021), “Fao and the problems of digitization of international markets for agricultural products”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8983 (Accessed 22 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.