EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ: ЧИННИКИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»(АВТОР: І. Р. ТИМЕЧКО, Д. Е. Н., СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, ДУ «ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. М.І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ»)
В. В. Борщевський

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.301


В. В. Борщевський

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ: ЧИННИКИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»(АВТОР: І. Р. ТИМЕЧКО, Д. Е. Н., СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, ДУ «ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. М.І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ»)

Анотація

Потреба в дослідженні комплексної наукової проблеми формування та реалізації ефективної політики транскордонного співробітництва України зумовлена: євроінтеграційним курсом країни та необхідністю імплементації європейських стандартів в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; ратифікацією Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними спільнотами або владами стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва; інституційною спроможністю територіальної громади як суб’єкта транскордонного співробітництва; необхідністю забезпечення ефективної реалізації заходів з співіснування в транскордонному просторі Україна–ЄС; посиленням диспропорцій розвитку територіальних громад в транскордонному просторі Україна-ЄС; наростаючою потребою в активізації громадської участі в процесах розвитку територіальних громад України.
Зазначене вище у своїй сукупності актуалізує проблематику територіальних громад в транскордонному просторі, потребує переосмислення життєдіяльності територіальних громад в транскордонному просторі та пошуку наукових рішень щодо адекватної відповіді на суспільні виклики. Рецензована монографія І. Тимечко є класичною за змістом, новаторською за характером та ідейним наповненням, що, безумовно, привертає увагу.
Так, у першому розділі розкриваються теоретико - методологічні засади життєдіяльності територіальної громади України. Основою поглиблення досліджень життєдіяльності територіальної громади слугували наукові засади визначення сутності територіальної громади та концептуальні засади організації життєдіяльності територіальної громади. Розкрито еволюцію життєдіяльності територіальної громади в Україні.
Другий розділ монографії присвячено висвітленню концептуальних засад життєдіяльності територіальної громади в транскордонному просторі. Дослідження організаційно-правових основ формування та реалізації політики транскордонного співробітництва дозволили автору систематизувати та виокремити етапи її розвитку в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Окреслено методологічні аспекти дослідження життєдіяльності територіальної громади в транскордонному просторі, які слугували основою для поглиблення теоретичних та прикладних засад регіональної економіки.
Третій розділ монографії містить аналіз життєдіяльності територіальних громад в транскордонному просторі Україна-ЄС. Розкрито особливості життєдіяльності територіальних громад в транскордонному просторі Україна-ЄС враховуючи транскордонні чинники впливу, як відкриття пункту пропуску, впровадження взаємних спрощень при перетині кордону мешканцями, функціонування транскордонних ринків. Представлено результати вивчення думки експертів щодо використання потенціалу транскордонного співробітництва суб’єктами економічних відносин.
Четвертий розділ монографії розкриває запропоновані автором напрями розвитку територіальних громад в транскордонному просторі із врахуванням транскордонних чинників впливу. Виокремлено нові форми транскордонного співробітництва, зокрема, транскордонний кластер як інструменти розвитку територіальних громад в транскордонному просторі. Запропоновано транскордонні об’єднання взаємодії суб’єктів економічних відносин в транскордонному просторі.
У останньому, п’ятому розділі автором подано власне бачення використання інструментів громадської участі в контексті розвитку територіальних громад в транскордонному просторі. Розкрито суть запозичення, відтворення та формування спільних інструментів розвитку територіальних громад в транскордонному просторі. Запропоновано зміну ролі територіальної громади як суб’єкта транскордонного співробітництва в умовах реалізації Державної регіональної політики України.
Загалом, слід зазначити, що монографія І. Тимечко «Територіальна громада у транскордонному просторі: чинники, закономірності, пріоритети розвитку» є багатоаспектним дослідженням, має достатній рівень комплексності наукового аналізу, становить практичний інтерес для органів державної влади, органів самоврядування та громадських об’єднань. Може бути корисною для вчених, усіх тих, хто цікавиться проблематикою розвитку територіальних громад та транскордонним співробітництвом.

V. Borshchevskyi

REVIEW OF THE BOOK «TERRITORIAL COMMUNITY IN THE CROSS-BORDER SPACE: DEVELOPMENT FACTORS, PATTERNS, AND PRIORITIES»(AUTHOR - I. TYMECHKO, DOCTOR OF ECONOMIC SCIENCES, SENIOR RESEARCHER, SI "THE INSTITUTE OF REGIONAL RESEARCH NAMED AFTER M.I. DOLISHNIY OF THE NAS OF UKRAINE")

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1019

Відомості про авторів

В. В. Борщевський

д. е. н., завідувач кафедри державного управління, УКУ

V. Borshchevskyi

Doctor of Economic Sciences, Head of the Public Governance Department of the Ukrainian Catholic University

Як цитувати статтю

Борщевський В. В. Рецензія на монографію «територіальна громада у транскордонному просторі: чинники, закономірності, пріоритети розвитку»(автор: і. р. тимечко, д. е. н., старший науковий співробітник, ду «інститут регіональних досліджень ім. м.і. долішнього нан України»). Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8988 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.301

Borshchevskyi, V. (2021), “Review of the book «territorial community in the cross-border space: development factors, patterns, and priorities»(author - i. tymechko, doctor of economic sciences, senior researcher, si "the institute of regional research named after m.i. dolishniy of the nas of Ukraine")”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8988 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.301

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.