EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Н. С. Танклевська, В. В. Ярмоленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.1

УДК: 338

Н. С. Танклевська, В. В. Ярмоленко

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування сучасного фондового ринку України. Досліджено нинішній стан виходу вітчизняних компаній на світовий ринок первинного публічного розміщення акцій (IPO). У ході дослідження було виявлено, що станом на 2020 рік лише 28 компаній з базовими українськими активами вдало здійснили вихід на світовий ринок ІРО, при цьому 13 компаній скористалися послугами Варшавської фондової біржі (WSE). Також було виявлено, що частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку цінних паперів є доволі невисокою. Встановлено, що в Україні найвищий показник виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі був у 2014 році і складав 619,7 млрд грн. На сьогодні на фондовому ринку України використовується широкий спектр фінансових інструментів таких як акції, державні і муніципальні облігації внутрішньої позики, облігації підприємницьких структур, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, державні й компенсаційні сертифікати, житлові чеки, інвестиційні сертифікати, облігації зовнішньої позики. Проте, не зважаючи на підвищення показників, загалом обсяги українського фондового ринку у світовому масштабі залишаються незначними. На шляху до ефективного розвитку фондового ринку стоїть ряд проблем, а саме: недосконалість законодавчо-нормативної бази, низький рівень поінформованості населення про роботу фондового ринку, невисокі шанси вийти на ринок ІРО та інші. Для подолання зазначених проблем необхідно, за підтримки держави, забезпечити ефективний перехід національних підприємств до міжнародних стандартів ведення звітності, вдосконалити законодавчу базу функціонування фондового ринку, підвищити рівень поінформованості населення через мережу Інтернет, розробка та впровадження ефективних програм розвитку регіональних та національних фондових бірж.

Ключові слова: фондовий ринок; фінансовий ринок; ринок цінних паперів; ІРО; інвестиції; емітенти; капітал підприємства.

Література

1. Танклевська Н.С., Кальченко М.М. Стан та проблеми формування фондового ринку в Україні. Ефективна економіка. № 9. 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2319 (дата звернення 30.05.2021 р.).
2. Інвестиційний портал InVenture. Огляд ринку первинного публічного розміщення акцій та перспективи виходу українських компаній на IPO. 2020. URL: https://inventure.com.ua/analytics/articles/oglyad-rinku-pervinnogo-publichnogo-rozmishennya-akcij-ta-perspektivi-vihodu-ukrayinskih-kompanij-na-ipo (дата звернення 01.06.2021 р.).
3. Офіційний сайт. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/ (дата звернення 01.06.2021 р.).
4. Алєйнікова Н.М. Функціонування фондового ринку України в умовах економічної нестабільності фінансового середовища. Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. 2016. Т. 21. Вип. 4(46). C.144−149.
5. Чемерис Є. Кінцем якого фондового ринку нас лякають. Сайт Економічна Правда. 2012. URL: http://www.epravda.com.ua/columns/2012/11/8/343147/ (дата звернення 02.06.2021 р.).
6. Джусов О.А., Коротун А.С., Поворозник В.О. Фондовий ринок України: сучасний стан, проблеми розвитку та перспективи. Економічний простір. 2012 №32. с.99-108. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення 02.06.2021 р.).
7. Стефурак О.Д. Фондові біржі України як основні організатори торгівлі цінними паперами. URL: http://www.rusnauka.com/6_NITSHB_2011/Economics/4_80386.doc.htm(дата звернення 02.06.2021 р.).
8. Стратегічний план діяльності Національної комісії з цінних паперів на фондовому ринку як головного розпорядника бюджетних коштів на 2020-2022 роки. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 2019. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/plan-na-2020-2022.pdf (дата звернення 02.06.2021 р.).
9. Боровік Л.В. Інновації – основний метод активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві. Фінансовий простір. 2020, no1(37). с.8-15.
10. Танклевська Н.С., Руснак А.В., Карнаушенко А.С. Перспективи державного регулювання розвитку біржового ринку в Україні. Агросвіт. 2018. 7. с. 3-7.
11. Tanklevska, N., Povod, T., Ostapenko, A., Borovik, L. Crowdfunding Development Trends: Foreign Experience and Ukrainian Realities in the Digital Economy. Conference Paper. Lecture Notes in Networks and Systems, 2021, 194. LNNS, p. 897–908.

N. Tanklevs’ka, V. Yarmolenko

CURRENT SITUATION AND PROBLEMS OF STOCK MARKET FUNCTIONING IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the study of the peculiarities of the functioning of the modern stock market of Ukraine. The current state of entry of domestic companies into the world market of initial public offering (IPO) is studied. The study found that as of 2020, only 28 companies with basic Ukrainian assets have successfully entered the global IPO market, with 13 companies using the services of the Warsaw Stock Exchange (WSE). It was also found that the share of the stock market in the total volume of trading in the securities market is quite low. It is established that in Ukraine the highest rate of executed exchange contracts with securities on trade organizers was in 2014 and amounted to UAH 619.7 billion. Today, the stock market of Ukraine uses a wide range of financial instruments such as shares, government and municipal domestic bonds, corporate bonds, treasury bills, savings certificates, government and compensation certificates, housing checks, investment certificates, foreign loan bonds. However, despite the increase in indicators, in general, the volume of the Ukrainian stock market worldwide remains insignificant. On the way to the effective development of the stock market there are a number of problems, namely: imperfection of the legal framework, low level of public awareness of the stock market, low chances of entering the IPO market and others. Most exchanges are not guarantors of high quality services, but on the contrary, leads to decentralization of supply and demand for securities, provokes the process of manipulating market prices, leads to the establishment of different principles and rules for concluding and executing exchange contracts. The presence of such a large number of trading platforms complicates the control over securities transactions and contributes to the spread of the process of manipulation of their value. To overcome these problems, with the support of the state, it is necessary to ensure the effective transition of national enterprises to international reporting standards, improve the legal framework for the stock market, raise public awareness via the Internet, develop and implement effective programs for regional and national stock exchanges.

Keywords: stock market; financial market; securities market; IPO; investments; issuers; enterprise capital.

References

1. Tanklevs’ka, N.S. and Kal’chenko, M.M. (2013), “Status and problems of stock market formation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2319 (Accessed 30 May 2021).
2. InVenture investment portal (2020), “Market overview of the initial public offering of shares and prospects for Ukrainian companies to go public”, available at: https://inventure.com.ua/analytics/articles/oglyad-rinku-pervinnogo-publichnogo-rozmishennya-akcij-ta-perspektivi-vihodu-ukrayinskih-kompanij-na-ipo (Accessed 01 June 2021.).
3. The official site of National Commission on Securities and Stock Market (2021), available at: https://www.nssmc.gov.ua/ (Accessed 01 June 2021).
4. Aleinikova, N.M. (2016), “Functioning of the stock market of Ukraine in the conditions of economic instability of the financial environment”, Visnyk ONU imeni I.I. Mechnikova, vol. 21, no. 4 (46), pp.144−149.
5. Chemeris, E. (2012), “At the end of which stock market we are scared”, The official site of Economic Truth, available at: http://www. althoughda.com.ua/columns/2012/11/8/343147/ (Accessed 02 June 2021).
6. Dzhusov, O.A. Korotun, A.S. and Povoroznik, V.O. (2012), “Stock Market of Ukraine: Current State, Problems and Prospects of Development”, Ekonomichnyy prostir, available at: http://www.nbuv.gov.ua/ (Accessed 02 June 2021).
7. Stefurak, O.D. (2011), “Stock exchanges of Ukraine as the main organizers of securities trading”, available at: http://www.rusnauka.com/6_NITSHB_2011/Economics/4_80386.doc.htm (Accessed 02 June 2021).
8. The official site of National Commission on Securities and Stock Market (2019), “Strategic plan of the National Commission on Securities in the Stock Market as the main administrator of budget funds for 2020-2022”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/plan-na-2020-2022.pdf (Accessed 02 June 2021).
9. Borovik, L.V. (2020), “Innovation is the main method of intensifying investment processes in agriculture”. Finansovyy prostir, vol. 1 (37), pp.8-15.
10. Tanklevska, N.S. Rusnak, A.V. and Karnaushenko, A.S. (2018), “Prospects for state regulation of the stock market development in Ukraine”, Ahrosvit, vol. 7. рp. 3-7.
11. Tanklevska, N. Povod, T. Ostapenko, A. and Borovik, L. (2021), Crowdfunding Development Trends: Foreign Experience and Ukrainian Realities in the Digital Economy. Conference Paper. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 194, pp. 897–908.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 12570

Відомості про авторів

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

N. Tanklevs’ka

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Finance,Kherson State Agrarian University

ORCID:

0000-0003-2906-4051


В. В. Ярмоленко

асистент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

V. Yarmolenko

Assistant of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7567-0082

Як цитувати статтю

Танклевська Н. С., Ярмоленко В. В. Сучасний стан та проблеми функціонування фондового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9040 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.1

Tanklevs’ka, N. and Yarmolenko, V. (2021), “Current situation and problems of stock market functioning in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9040 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.