EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАНОВЛЕННЯ ІНДУСТРІЇ Х.0 НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІННОВАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ГІГ-ЕКОНОМІЦІ
Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Штепа

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.3

УДК: 004.9:(378+68)

Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Штепа

СТАНОВЛЕННЯ ІНДУСТРІЇ Х.0 НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІННОВАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ГІГ-ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Розкрито шляхи й інструменти становлення Індустрії Х.0 крізь призму інновацій, технологій в управлінні галуззю і бізнесом та представлення характеристик, що визначають нову якість роботи смарт-промисловості, розумного бізнесу, розумних сервісів, серед чого модульність, інтерперабельність, віртуальна реальність. На основі діалектичного, системного та матричного методів досліджено Індустрію Х.0, що визначає нову якість і формат роботи бізнесу в гіг-економіці. Використано порівняння рейтингів інноваційного розвитку, що впливають на пришвидшення цифровізації в окремих країнах світу.
Представлено структурні елементи концепції Індустрії Х.0, що визначають ефективні цифрові економічні відносини, які й формують гіг-економіку, в результаті покрокового змісту етапів становлення розумного бізнесу, активів, цифрових платформ. Визначено інструменти і механізми, що дозволять пришвидшити становлення Індустрії Х.0. Розкрито зміст поняття “Індустрії Х.0”. Запропоновано низку практичних заходів, що націлені на розвиток високотехнологічних галузей промисловості та розширення нової якості життя людей. Вказано головні характеристики, що визначають становлення смарт-промисловості, розумних сервісів. Авторами висловлена думка про те, що пришвидшине становлення Індустрії Х.0 декларує нову якість економічних відносин за рахунок інновацій, відкриттів та технологій в управлінні галуззю і бізнесом. До ключових характерних ознак Індустрії Х.0 належать: повна автоматизація виробничого процесу; висока комунікація між персоналом і машиною через Інтернет-технології; кіберфізичні системи, які об’єднуючись в одну мережу, взаємодіють в режимі реального часу, самоналаштовуються, самонавчаються.
В результаті досліджень автори дійшли висновку, що переслідуючи мету використання всієї потужності наявних інформаційних технологій очевидно, що варто було б відмовитись від старих процесів, переосмислити зміст робіт, кардинально перебудувати процеси та надати бізнесу новий формат співпраці. Дані обставини обумовлюють потребу у забезпеченні мінливості, динамічності і адаптивності процесів економічного розвитку, виходячи з цифрового контексту та інноватизації.

Ключові слова: Індустрія Х.0; цифрова економіка; інноватизація; гіг-економіка; цифровий бізнес; інноваційні технології.

Література

1. Novikova, I.E., Osetskiy, V.L., Alekseieva, K.A. (2018). Startups and spinoffs as factors of the academic business development: the foreign experience and the ukrainian prospects. Science and Innovation. Academic and Research journal of the NAS of Ukraine, vol. 14(5), pp. 77–89. DOI: 10.15407/scin14.05.077.
2. Andrusiak, N.O., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality. Sci. innov., vol. 16, no. 3. pp. 92–105. DOI: 10.15407/scinе16.03.092.
3. Andrusiak, N., Kraus, N., Savchenko, A., Iavich, M. (2019). Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks. Lviv, Ukraine, November 29. pp. 80–89. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf (assessed 10 January 2021).
4. Болдирєва, Л.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.
5. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019). University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 4 (31), С. 448–456.
6. Вишневський, В.П. (2018). Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку: монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті.
7. Вітлінській, В.В., Слабко, М.В. (2018). Ризики переходу до гіг-економіки. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25916/ ZE_2018_21.pdf (дата звернення: 30.03.2020).
8. Давтян, Г. (2019). Традиционные метрики эффективности и цифровые платформы. Сайт davtyan.pro, 26 мая 2019. URL: https://davtyan.pro/tradicionnye-metriki-effektivnosti-i-cifrovye-platformy/ (дата звернення: 29.03.2020).
9. Давтян, Г. (2019). Будущее процессов: как будут меняться по мере развития технологий. Сайт davtyan.pro, 22 ноября 2019. URL: https://davtyan.pro/budushhee-processov-kak-budut-menyatsya-po-mere-razvitiya-texnologij/ (дата звернення: 29.03.2020).
10. Давтян, Г. (2020). Как убить цифровую платформу! Сайт davtyan.pro, 4 февраля 2020. URL: https://davtyan.pro/kak-ubit-cifrovuyu-platformu/ (дата звернення: 28.03.2020).
11. Криворучко, О.С., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2017). “Інноваційний ландшафт” у координатах світ-економіки. Глобальні та національні проблеми економіки, 16. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-16-2017 (дата звернення: 28.04.2017).
12. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1, С. 211–214.
13. Краус, Н.М. (2019). Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
14. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія. К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, С. 469–487.
15. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні, 9(208), С. 128–136.
16. Леоненко, П.М., Краус, Н.М. (2016). Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні за технологічними укладами. Фінанси України, 4 (60), С. 50–64.
17. Ляшенко, В.І. (2018). Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ: АН України, Ін-т економіки пром-сті.
18. Marchenko, O., Kraus, N., and Kraus, K. (2020). The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT, pp. 81–91. DOI: 10.46489/UITCOG0909.
19. Марченко, О.В., Краус, Н.М, Краус, К.М. (2020). Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (дата звернення: 10.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
20. Marchenko, O., Kraus, N. (2021). Innovative-digital entrepreneurship as key link of Industry X.0 formation in the conditions of virtual reality. Baltic Journal of Economic Studies, 7(1), pp. 47-56. DOI: 10.30525/2256-0742/2021-7-1-47-56.
21. Manzhura, O., Kraus, K., Kraus, N. (2021). Digitalization of Business Processes of Enterprises of the Ecosystem of Industry 4.0: Virtual-Real Aspect of Economic Growth Reserves. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 18, Art. #57, pp. 569-580. URL: https://www.wseas.org/multimedia/journals/ economics/2021/b165107-021(2021).pdf. DOI: 10.37394/23207.2021.18.57
22. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2020), Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642 (дата звернення: 02.03.2021).
23. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/? op=1&z=6873 (дата звернення: 10.03.2020).
24. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Наукові дослідження та інноваційні розробки у секторі вищої освіти. Глобальні та національні проблеми економіки, 21, С. 17–28. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (дата звернення: 05.01.2021).
25. Некрасов, В. (2020). П’ять технологій, які змінять життя людей у 2020 році: дослідження Deloitte. Економічна правда, 10 березня 2020, https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/10/657849/ (дата звернення: 12.03.2020).
26. Осецький, В.Л., Краус, К.М., Краус, Н.М. (2021). Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах. Ефективна економіка, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8786 (дата звернення: 05.05.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.3
27. Odnorog, M., Kraus, N., Kraus, K. (2019). The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation. Baltic Journal of Economic Studies, 4. pp. 171–181. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (дата звернення: 15.04.2020).
28. Національна парадигма сталого розвитку України (2016). За заг. ред. акад. НАН України Б.Є. Патона. Київ: Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”.
29. Штепа, О.В., Краус, К.М., Краус, Н.М. (2021). Індустрія Х.0 і Індустрія 4.0 в умовах цифрової трансформації та інноваційної стратегії розвитку національної економіки. Ефективна економіка, 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8901 (дата звернення: 01.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.91.
30. Щеглюк, С. (2019). Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ. Науково-аналітична записка. URL: https://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf (дата звернення: 02.06.2021).
31. Юрчак, О. (2020). Україна вперше представить національний стенд Індустрії 4.0 на Hannover Messe 2020. Офіційний сайт АППАУ “Індустрія 4.0 в Україні”, 1 березня 2020. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2020/03/01/1st-national-booth-of-ukraine-on-hannover-messe/ (дата звернення: 03.03.2020).
32. Хіміч, О.М., Івлічев, В.П., Мальчевський, І.А. (2018). Основи створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України. Наука та інновації, Т. 14, 1, С. 53–66.
33. Stoct, T., Seliger, G. (2016). Opportunities of Sustainable Manufacturing in Industry 4.0. Procedia CIRP, Vol. 40, pp. 536–541. DOI: 10.1016/j.procir.2016.01.129.
34. Industrie 4.0. Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution (2014). PricewaterhouseCoopers, pp. 3–37. URL: https://www.strategyand.pwc.com/de/de/studie/2014/industrie-4-0.html (дата звернення: 04.02.2020).
35. Lichtblau, D.K. (2014). Industry 4.0. Readiness.

N. Kraus, K. Kraus, O. Shtepa

FORMATION OF INDUSTRY X.0 ON THE BASIS OF DIGITAL ENTREPRENEURSHIP IN TERMS OF INNOVATION OF ECONOMIC RELATIONS IN GIG ECONOMY

Summary

Ways and tools of the formation of Industry X.0 through the prism of innovations, technologies in industry and business management and presentation of characteristics that determine new quality of smart industry, smart business, smart services, including modularity, interoperability, virtual reality. On the basis of dialectical, systemic and matrix methods, Industry X.0 is studied and determined as new quality and format of business in gig economy. The comparison of ratings of innovative development influencing acceleration of digitalization in separate countries of the world is used.
Structural elements of the concept of Industry X.0 are presented, which determine the effective digital economic relations, which form gig economy, as a result of the step-by-step content of the stages of formation of smart business, assets, digital platforms. Tools and mechanisms that will accelerate the formation of Industry X.0 are identified. The meaning of the concept of “Industry X.0” is revealed. A number of practical measures are proposed aimed at the in-depth development of high-tech industries and the expansion of a new quality of life. Main characteristics that determine the formation of smart industry, smart services are indicated. Authors express the opinion that the rapid formation of Industry X.0 declares a new quality of economic relations through innovation, discovery and technology in the management of industry and business. Key characteristics of Industry X.0 include: full automation of the production process; high communication between staff and machine through Internet technologies; cyberphysical systems, which are united in one network, interact in real time, self-tune, self-learn.
As a result of research, authors concluded that pursuing the goal of using all the power of existing information technology, it is obvious that it would be worth abandoning old processes, rethinking the content of work, radically restructure processes and give businesses a new format of cooperation. These circumstances determine the need to ensure the variability, dynamism and adaptability of economic development processes, based on the digital context and innovation.

Keywords: Industry X.0; digital economy; innovation; gig economy; digital business; innovative technologies.

References

1. Novikova, I.E., Osetskiy, V.L. and Alekseieva, K.A. (2018), “Startups and spinoffs as factors of the academic business development: the foreign experience and the ukrainian prospects”, Science and Innovation. Academic and Research journal of the NAS of Ukraine, vol. 14(5), pp. 77–89. DOI: 10.15407/scin14.05.077.
2. Andrusiak, N.O., Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2020), “Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality”, Sci. innov., vol. 16, no. 3. pp. 92–105. DOI: 10.15407/scinе16.03.092.
3. Andrusiak, N., Kraus, N., Savchenko, A. and Iavich, M. (2019), “Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy”, Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks. Lviv, Ukraine, November 29, pp. 80–89, available at: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf (Assessed 10 Jan 2021).
4. Boldyrieva, L.M., Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “Digital competencies in the field of higher education: design, implementation, result”, Derzhava ta rehion. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1 (106), pp. 4–9.
5. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019), “University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine”, Finansovo-kredytna diialnist: problem teorii i praktyky, vol. 4 (31), pp. 448–456.
6. Vyshnevskyi, V.P. (2018), Smart-promyslovist v epohu tsyfrovoi ekonomiky: perspektyvy, napriamy i mekhanizmy rozvytku [Smart industry in the digital economy: prospects, directions and mechanisms of development], NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, Kyiv, Ukraine.
7. Vitlinskyi, V.V. and Slabko, M.V. (2018), “Risks of transition to gig economy”, available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25916/ ZE_2018_21.pdf (Assessed 30 March 2020).
8. Davtian, H. (2019), “Traditional performance metrics and digital platforms”, Website davtyan.pro (26 May 2019), available at: https://davtyan.pro/tradicionnye-metriki-effektivnosti-i-cifrovye-platformy/ (Assessed 29 March 2020).
9. Davtian, H. (2019), “The future of processes: how they will change as technology develops”, Website davtyan.pro (22 Novem 2019), available at: https://davtyan.pro/budushhee-processov-kak-budut-menyatsya-po-mere-razvitiya-texnologij/ (Assessed 29 March 2020).
10. Davtian, H. (2020), “How to kill a digital platform!”, Website davtyan.pro (4 Febr 2020), available at: https://davtyan.pro/kak-ubit-cifrovuyu-platformu/ (Assessed 28 March 2020).
11. Kryvoruchko, О.S. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2017), “Innovative landscape” in the coordinates of the world economy”, Hlobalni ta natsionalti problemy ekonomiky, vol. 16, available at: http://www.global-national.in.ua/issue-16-2017 (Assessed 28 Apr 2017).
12. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Digitalization in the conditions of institutional transformation of economy: basic components and tools of digital technologies”, Intelekt ХХІ stolittia, vol. 1, pp. 211–214.
13. Kraus, N.M. (2019), Innovatsijna ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsional’nyj bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
14. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Modern digital information and innovation technologies in the field of finance, management and administration”, Ekonomichna stratehiia ta polityka realizatsii yevropeiskoho vektora rozvytky Ukrainy: kontseptuvalni zasady, vyklyky ta protyrichchia [Economic strategy and policy of realization of European vector of development of Ukraine: conceptual bases, challenges and contradictions], Taras Shevchenko National University of Kyiv; VAT “Center for Economic Research”; SIC GROUP UKRAINE LLC, Kyiv, Ukraine, pp. 469–487.
15. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “What changes does Industry 4.0 bring to the economy and production?”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 9(208), pp. 128–136.
16. Leonenko, P.M., Kraus, N.M. (2016), “Financial support of innovation activity in Ukraine according to technological modes”, Finansy Ukrainy, vol. 4 (60), pp. 50–64.
17. Liashenko, V.I. (2018), Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku [Digital modernization of Ukraine's economy as an opportunity for breakthrough development], NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, Kyiv, Ukraine.
18. Marchenko, O., Kraus, N. and Kraus, K. (2020), “The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities”, Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy. Praha: OKTAN PRINT, pp. 81–91. DOI: 10.46489/UITCOG0909.
19. Marchenko, O.V., Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2020), “Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (Accessed 10 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
20. Marchenko, O. and Kraus, N. (2021), “Innovative-digital entrepreneurship as key link of Industry X.0 formation in the conditions of virtual reality”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 7(1), pp. 47-56. DOI: 10.30525/2256-0742/2021-7-1-47-56.
21. Manzhura, O., Kraus, K. and Kraus, N. (2021), “Digitalization of Business Processes of Enterprises of the Ecosystem of Industry 4.0: Virtual-Real Aspect of Economic Growth Reserves”, WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 18, Art. #57, pp. 569-580, available at: https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b165107-021(2021).pdf. DOI: 10.37394/23207.2021.18.57.
22. Manzhura, O.V, Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2020), “Ecosystem of gig-economy and business university: evolutionary synergy of “innovation virus” and “digital leap””, Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642 (Accessed 02 March 2021).
23. Manzhura, O.V, Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2019), “Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 March 2020).
24. Manzhura, O.V, Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2018), “Research and innovation in the higher education sector”, Hlobalni ta natsionalni problem ekonomiky, vol. 21, pp. 17–28, available at: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (Accessed 05 Jan 2021).
25. Nekrasov, V. (2020), “Five technologies that will change people’s lives in 2020: a Deloitte study”, Ekonomichna pravda (10 March 2020), available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/10/657849/ (Accessed 12 March 2020).
26. Osetskyi, V.L., Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2021), “Sharing economics: institutional mode, universality and novelization of business development on virtual digital platforms”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8786 (Accessed 05 May 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.3.
27. Odnorog, M., Kraus, N. and Kraus, K. (2019), “The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4, pp. 171–181, available at: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (Accessed 15 Apr 2020).
28. Paton, B.Ye. (2016). Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [National paradigm of sustainable development of Ukraine]. Kyiv: State Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”.
29. Shtepa, O.V., Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2021), “Industry X.0 and Industry 4.0 in the conditions of digital transformation and innovative strategy of national economy development”, Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8901 (Accessed 01 Jane 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.91.
30. Shchehliuk, S. (2019), “Morphology of digital economy: features of development and regulation of digital technological platforms”, available at: https://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf (Accessed 02 Jane 2021).
31. Yurchak, O. (2020), “Ukraine will present for the first time the national stand of Industry 4.0 at the Hannover Messe 2020”, Ofitsiinyi sait APPAU “Industriia 4.0 v Ukraini” (1 March 2020), available at: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2020/03/01/1st-national-booth-of-ukraine-on-hannover-messe/ (Accessed 03 March 2020).
32. Khimich, O.M., Ivlichev, V.P. and Malchevskyi, I.A. (2018), “Fundamentals of creating distributed information technology to support scientific and organizational activities of the NAS of Ukraine”, Nauka ta innovatsii, Tom 14, no. 1, pp. 53–66.
33. Stoct, T. and Seliger, G. (2016), “Opportunities of Sustainable Manufacturing in Industry 4.0”, Procedia CIRP, vol. 40, pp. 536–541. DOI: 10.1016/j.procir.2016.01.129.
34. Industrie 4.0. Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution (2014), PricewaterhouseCoopers, pp. 3–37, available at: https://www.strategyand.pwc.com/de/de/studie/2014/industrie-4-0.html (Accessed 04 Febr 2020).
35. Lichtblau, D.K. (2014), Industry 4.0. Readiness.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 9955

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


К. М. Краус

к .е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330


О. В. Штепа

к. е. н., доцент,доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

O. Shtepa

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-2220-2052

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Краус К. М., Штепа О. В. Становлення індустрії х.0 на засадах цифрового підприємництва в умовах інноватизації економічних відносин у гіг-економіці. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9042 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.3

Kraus, N., Kraus, K. and Shtepa, O. (2021), “Formation of industry x.0 on the basis of digital entrepreneurship in terms of innovation of economic relations in gig economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9042 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.