EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МУНІЦИПАЛІТЕТУ: СТРАТЕГІЯ, АНАЛІЗ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ М. КАЛУШ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Т. Ф. Куценко, І. В. Пінтелей

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.72

УДК: 352:330.3

Т. Ф. Куценко, І. В. Пінтелей

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МУНІЦИПАЛІТЕТУ: СТРАТЕГІЯ, АНАЛІЗ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ М. КАЛУШ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація

В статті представлено засади та причинно-наслідковий ланцюг змін, що забезпечують соціально-економічний розвиток муніципалітету. На прикладі м. Калуш Івано-Франківської області розглянуто значення стратегії розвитку міста, здійснено аналіз його соціально-економічного розвитку відповідно до розробленого алгоритму, що може бути використаний для будь-якого міста України, що відноситься до групи середніх міст з чисельністю населення від 50 тис. до 100 тис. осіб.
Проведений аналіз поточної ситуації з врахуванням потенціалу міста, що представлений в стратегії розвитку міста, дозволив виокремити першочергові пріоритети розвитку міста – розвиток сталої економіки, комфортне проживання населення та раціональне господарювання. Виявлено, що вагомим досягненням в управлінні м. Калуш є те, що місцева влада для оцінювання муніципального управління застосовує інструмент під назвою SWOT-аналіз, який дозволяє зробити висновок, що ключовою конкурентною перевагою міста є потужний розвиток промисловості, зручна логістика, наявність культурно-історичних пам’яток. Дані переваги сприяють створенню потенційних можливостей для подальшого розвитку промислового виробництва та туристичної сфери.
В результаті дослідження з’ясовано, що місто Калуш потребує ефективного управління для прискорення темпів соціально-економічного розвитку, тому що всі позитивні зрушення на даний момент відбуваються в основному за рахунок потужного потенціалу, який є обмеженим. Звідси випливає необхідність переходу до більш ефективного та раціонального використання наявного потенціалу.
Зважаючи, що оцінити муніципальне управління з точки зору ефективності доволі непросте завдання, оскільки виникає проблема складності точного визначення результату, в статті також запропоновано сучасний набір інструментарію оцінювання ефективності муніципального управління та розглянуті можливості його використання на прикладі м. Калуш.
В якості узагальненого висновку щодо розвитку муніципалітетів в Україні зазначено, що покладатися виключно на ефективні дії органів місцевого самоврядування не варто, так як без поєднання зусиль бізнесу та громади, цього буде недостатньо. Тому саме налагоджена взаємодія органів місцевого самоврядування, бізнесу та громади сприятиме формуванню соціально-орієнтованої моделі муніципального управління, яка забезпечить прогресивний розвиток як міста Калуш, так і будь-якого міста в Україні.

Ключові слова: управління розвитком муніципалітету; стратегія розвитку муніципалітету; алгоритм аналізу соціально-економічного розвитку міста; інструментарій оцінювання ефективності муніципального управління.

Література

1. Конституція України. Стаття 3: за станом на 28 червня 1996 р. Верховна Рада України. Офіц. вид. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?lang=uk
2. Карий О. Стратегічне планування розвитку міста. Л.: ЗУРЦ. 2007. 317 c.
3. Офіційний сайт Калуської міської ради. Стратегія розвитку міста Калуш до 2028-го року.
URL: http://kalushcity.if.ua/page/category/S_R_M/2018/10/30/18136/view
4. Офіційний сайт Калуської міської ради. Соціально-економічний розвиток міста. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Калуша за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки. URL: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis
5. Офіційний сайт Калуської міської ради. Соціально-економічний розвиток міста. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Калуша за 2016 р. URL: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis
6. Регіональний Doing Business. URL: http://rdb.brdo.com.ua/
7. Офіційний сайт Калуської міської ради. Соціально-економічний розвиток міста. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Калуша за 2018 р. URL: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis
8. Офіційний сайт Калуської міської ради. Соціально-економічний розвиток міста. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Калуша за 2015 р. URL: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis/P36
9. Офіційний сайт Калуської міської ради. Соціально-економічний розвиток міста. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Калуша за 2017 р. URL: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis
10. Офіційний сайт Калуської міської ради. Соціально-економічний розвиток міста. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Калуша за 2019 р. URL: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis
11. Галицький кореспондент. Газета. URL: https://gk-press.if.ua/katastrofa-yaku-ne-pomityly/
12. Попроцький О. П. Рейтингове оцінювання соціально-політичних настроїв громадян у стратегічному управлінні. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2014. Вип. 1. С. 163-171. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_1_23
13. Миронова Л. Г. Класифікація рейтингових моделей та їх застосування в прийнятті управлінських рішень. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=583
14. Сухінін Д. Досвід Канади з поєднання підходів до оцінювання, моніторингу та контролю в управлінні якістю муніципальних послуг. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 4. С. 221-231. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_4_27
15. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ. 2010. 820 с. С. 62. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/14ff57eb-06bd-4b2b-8bfb-ead7f286d5dd.pdf

T. Kutsenko, I. Pintelei

MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY: STRATEGY, ANALYSIS AND TOOLS FOR EFFICIENCY EVALUATION (ON THE EXAMPLE OF KALUSH CITY IN IVANO-FRANKIVSK OBLAST)

Summary

The article presents the principles and the causal chain of changes that ensure the socio-economic development of the municipality. On the example of Kalush city in Ivano-Frankivsk Oblast, the significance of the city development strategy was examined, an analysis of its social and economic development was made in accordance with the developed algorithm, which can be used for any city of Ukraine that belongs to the group of medium-sized cities with the population of 50 thousand up to 100 thousand people.
The performed analysis of the current situation, taking into account the city potential, which is presented in the city development strategy, made it possible to identify the core priorities for the development of the city – growth of sustainable economy, comfortable living of the population and rational management. It has been found that a significant achievement in the management of Kalush city is that local authorities use the tool called SWOT-analysis to assess municipal management, which leads to the conclusion that a key competitive advantage of the city is the strong industrial development, convenient logistics, availability of cultural and historical attractions. These benefits create opportunities for further industrial and tourism development.
The study found that the city of Kalush requires effective governance to accelerate economic and social development, because all positive improvements now take place mostly due to powerful potential, which is limited. This leads to the need to move towards a more efficient and rational use of existing potential.
Considering that an evaluation of municipal governance in terms of efficiency is a rather difficult task, since it is difficult to determine the exact outcome, therefore, the article also proposes a modern toolkit for measuring the efficiency of municipal governance and examines the possibilities of its usage on the example of Kalush city.
As a general conclusion on the development of municipalities in Ukraine, it is pointed out that it is not advised to rely exclusively on effective actions of local governments, as without combining the efforts of business and society, this will not be enough. Therefore, it is namely the proper cooperation of local governments, business and society that will contribute to the formation of a socially-oriented model of municipal administration, which will ensure progressive development of both the city of Kalush and any other city in Ukraine.

Keywords: management of municipal development; municipality development strategy; algorithm of analysis of socio-economic development of the city; tools for evaluating the effectiveness of municipal management.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “The Constitution of Ukraine”, Article 3, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?lang=uk (Accessed 09 June 2021).
2. Karyi, O. (2007), Stratehichne planuvannia rozvytku mista [Strategic planning of city development], ZURTs, Lviv, Ukraine, P. 317.
3. Official site of Kalush City Council, “Kalush city development strategy until 2028”, available at: http://kalushcity.if.ua/page/category/S_R_M/2018/10/30/18136/view (Accessed 09 June 2021).
4. Official site of Kalush City Council, “Socio-economic development of the city. Report on the implementation of the program of socio-economic development of the city of Kalush for 2015, 2016, 2017, 2018, 2019”, available at: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis (Accessed 09 June 2021).
5. Official site of Kalush City Council, “Socio-economic development of the city. Report on the implementation of the program of socio-economic development of the city of Kalush for 2016”, available at: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis (Accessed 09 June 2021).
6. Regional Doing Business, available at: http://rdb.brdo.com.ua/
7. Official site of Kalush City Council, “Socio-economic development of the city. Report on the implementation of the program of socio-economic development of the city of Kalush for 2018”, available at: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis (Accessed 09 June 2021).
8. Official site of Kalush City, “Socio-economic development of the city. Report on the implementation of the program of socio-economic development of the city of Kalush for 2015”, available at: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis/P36 (Accessed 09 June 2021).
9. Official site of Kalush City, “Socio-economic development of the city. Report on the implementation of the program of socio-economic development of the city of Kalush for 2017”, available at: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis (Accessed 09 June 2021).
10. Official site of Kalush City Council, “Socio-economic development of the city. Report on the implementation of the program of socio-economic development of the city of Kalush for 2019”, available at: http://kalushcity.if.ua/page/category/soz_roz_mis (Accessed 09 June 2021).
11. Galician correspondent. Newspaper (2017), “Disaster that was not noticed”, available at: https://gk-press.if.ua/katastrofa-yaku-ne-pomityly/ (Accessed 09 June 2021).
12. Poprotskyi, O. P. (2014), “Rating assessment of socio-political attitudes of citizens in strategic management”, Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia: Upravlinnia, vol. 1, pp. 163-171, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_1_23
13. Myronova, L. H. (2011), “Classification ratings models and their application in management decisions“, Efektyvna ekonomika, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=583 (Accessed 09 June 2021).
14. Sukhinin, D. (2013), “Canadian experience in combining approaches to evaluation, monitoring and control in municipal service quality management”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 4, pp. 221-231. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_4_27 (Accessed 09 June 2021).
15. Surmin, Yu. P. Bakumenko, V. D. Mykhnenko, A. M. and others (2010), Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 820, p. 62, available at: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/14ff57eb-06bd-4b2b-8bfb-ead7f286d5dd.pdf (Accessed 09 June 2021).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 7932

Відомості про авторів

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-4102-7184


І. В. Пінтелей

магістр публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

I. Pintelei

Master of public management and administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0003-2062-0066

Як цитувати статтю

Куценко Т. Ф., Пінтелей І. В. Управління соціально-економічним розвитком муніципалітету: стратегія, аналіз та інструментарій оцінювання ефективності (на прикладі м. калуш івано-франківської області). Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9049 (дата звернення: 02.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.72

Kutsenko, T. and Pintelei, I. (2021), “Management of socio-economic development of the municipality: strategy, analysis and tools for efficiency evaluation (on the example of kalush city in ivano-frankivsk oblast)”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9049 (Accessed 02 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.