EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ НАДІЙНОСТІ
Т. О. Мулик, Я. І. Мулик

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.73

УДК: 336.71

Т. О. Мулик, Я. І. Мулик

ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ НАДІЙНОСТІ

Анотація

У статті досліджено роль та значення капіталу банку та визначено, що він забезпечує захист від фінансових втрат а також його безпеку та надійність. Капітал банку являє собою грошові кошти та виражена у грошовій формі частина нематеріальних, матеріальних та фінансових активів, що є у розпорядженні банків та використовуються ними для здійснення операцій з метою отримання прибутку. Проведено аналіз сумарних пасивів українських комерційних банків. Висвітлено питання щодо регулятивного капіталу, що є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків. Зазначено, що регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу. Визначено, що основний капітал уважається незмінним і таким, що не підлягає передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки. Додатковий капітал має менш постійний характер та його розмір піддається змінам. Представлено елементи основного та додаткового капіталу. Проаналізовано структуру регулятивного капіталу банків України, де видно що найбільша частка за період дослідження припадає на статутний капітал, що зріс на 3%. Зазначено, що для оцінки достатності капіталу банку Національним банком України затверджені відповідні нормативи капіталу комерційного банку. Зокрема: мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), достатності основного капіталу (Н3). У статті розкрито оптимальні значення даних нормативів, потреба в їх застосуванні, порядок їх визначення. Представлено аналіз щодо значення економічних нормативів (капіталу) по системі банків України за період – 2010–2020 роки. Проаналізовано регулятивний капітал і норматив достатності (адекватності) РК, результати якого свідчать про підвищення регулятивного капіталу банків та їх нормативу достатності (адекватності). Охарактеризовано порядок формування буферів капіталу, а саме буферу запасу (консервації) капіталу і контрциклічного буферу. Висвітлено оновлені регуляторні вимоги до банків на 2021–2024 роки визначені НБУ. Запропоновано ряд заходів, які необхідно здійснити для підвищення рейтингу банківських установ, їх надійності та довіри з боку клієнтів.

Ключові слова: капітал банку; основний капітал; додатковий капітал; статутний капітал; регулятивний капітал; нормативи капіталу банку; достатність (адекватність) капіталу.

Література

1. Мулик Т.О. Відображення інформації про власний капітал у звітності господарюючих суб’єктів. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 51-60.
2. Вдовенко Л.О., Черненко О.С. Високий рівень капіталізації – основа зміцнення банківської системи України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 84-96.
3. Іщенко Я.П., Галайда Л.В. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. № 15. С. 146-148.
4. Алескерова Ю.В., Сідак О.М. Управління капіталом страхових компаній. Інфраструктура ринку. 2018. № 18. С. 300-306.
5. Довгань Ж.М. Сутність та оцінка достатності капіталу комерційного банку. Вісник Тернопільської академії народного господарства. 2003. № 3. С. 56-61.
6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text (дата звернення: 01.05.2021).
7. Сумарні пасиви банків. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/ banks/stat/passive/2019/ (дата звернення: 01.05.2021).
8. Національний банк України: офіційний сайт. Огляд банківського сектору. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-lyutiy-2021-roku (дата звернення: 03.05.2021).
9. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (дата звернення: 03.05.2021).
10. Національний банк України: офіційний сайт. Значення економічних нормативів в цілому по системі. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision (дата звернення: 04.05.2021).
11. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: постанова правління НБУ від 24 березня 2020 року №37. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24032020_37 (дата звернення: 04.05.2021).
12. Національний банк України: офіційний сайт. Національний банк відтермінував формування банками буферів капіталу URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidterminuvav-formuvannya-bankami-buferiv-kapitalu (дата звернення: 02.06.2021).
13. Національний банк України: офіційний сайт. Оновлено план упровадження регуляцій для банків у 2021–2024 роках. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-plan-uprovadjennya-regulyatsiy-dlya-bankiv-u-2021-2024-rokah (дата звернення: 05.05.2021).
14. Кудляк Ю. В. Фінансові стратегії банків України в умовах конкурентного середовища: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08. Львів, 2015. 20 с.
15. Руда О.Л. Сучасний стан банківської системи України та її конкурентоспроможність. Ефективна економіка. 2019. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7013 (дата звернення: 03.05.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.61
16. Martseniuk O., Viderska V. The banking system of Ukraine: the current situation and prospects of development. Polish journal of science. 2020. № 26, P. 10-16.
17. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 288 с.
18. Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 224 с.

T. Mulyk, Ya. Mulyk

ASSESSMENT OF CAPITAL ADEQUACY OF DOMESTIC BANKS AS A GUARANTEE OF THEIR RELIABILITY

Summary

The article examines the role and importance of the bank’s capital and determines, that it provides protection against financial losses as well as its security and reliability. The bank’s capital is cash and monetary part of intangible, tangible and financial assets, that are available to banks and used by them to carry out operations for profit. The analysis of total liabilities of Ukrainian commercial banks is carried out. The issue of regulatory capital is covered, which is one of the most important indicators of banks’ activity, the main purpose of which is to cover the negative consequences of various risks, that banks take over in the course of their activities and ensure deposit protection, financial stability and stable operation of banks. It is noted, that the regulatory capital of the bank consists of fixed capital (1st level) and additional capital (2nd level). It is determined, that fixed capital is considered fixed and not subject to transfer, redistribution and should fully cover current losses. Additional capital has a less permanent nature and its size is subject to change. Elements of fixed and additional capital are presented. The structure of regulatory capital of Ukrainian banks is analyzed, where it can be seen, that the largest share during the study period falls on the authorized capital, which increased by 3%. It is noted, that in order to assess the capital adequacy of the bank, the National Bank of Ukraine approved the relevant capital standards of a commercial bank. In particular: regulatory capital minimum amount (S1), regulatory capital sufficient (adequacy) (S2), sufficiency of fixed capital (S3). The article reveals the optimal values of these standards, the need for their application, the procedure for their definition. An analysis of the importance of economic standards (capital) in the system of banks of Ukraine for the period of 2010–2020 is presented. Regulatory capital and its standard of sufficient (adequacy) are analyzed, the results of which indicate an increase in banks’ regulatory capital and their standard of sufficient (adequacy). The order of formation of capital buffers, namely the stock buffer (conservation) of capital and the countercyclic buffer is characterized. The updated regulatory requirements for banks for 2021–2024 set by the NBU are highlighted. A number of measures that need to be implemented to increase the rating of banking institutions, their reliability and trust from customers are proposed.

Keywords: ank capital; fixed capital; additional capital; authorized capital; regulatory capital; bank capital ratios; capital adequacy.

References

1. Mulyk, T.O. (2020), “Display of information on equity in the reporting of economic entities”, Ahrosvit, vol.19-20, pp. 51-60.
2. Vdovenko, L.O., and Chernenko, O.S. (2017), “A high level of capitalization is the basis for strengthening the banking system of Ukraine”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 4, pp. 84-96.
3. Ishchenko, Ya.P., and Halaida, L.V. (2015), “Theoretical bases of formation of own capital of the enterprise”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol.15, pp. 146-148.
4. Aleskerova, Yu.V., and Sidak, O.M. (2018), “Capital management of insurance companies”, Infrastruktura rynku, vol. 18, pp. 300-306.
5. Dovhan, Zh.M. (2003), “The essence and assessment of capital adequacy of a commercial bank”, Visnyk Ternopilskoi akademii narodnoho hospodarstva, vol. 3, pp. 56-61.
6. Natsionalnyi bank Ukrainy (2001), “Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “Instruction on the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text (Accessed 01 May 2021).
7. Total liabilities of banks (2019), index.minfin.com.ua. available at: https://index.minfin.com.ua/ua/ banks/stat/passive/2019/ (Accessed 01 May 2021).
8. The official site of Natsionalnyi bank Ukrainy (2021), “Overview of the banking sector”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-lyutiy-2021-roku (Accessed 03 May 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “On banks and banking activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (Accessed 03 May 2021).
10. The official site of Natsionalnyi bank Ukrainy (2021), “The value of economic standards in the system as a whole”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision (Accessed 04 May 2021).
11. The National Bank of Ukraine (2020), “Resolution of the NBU Board “On Amendments to Certain Legal Acts of the National Bank of Ukraine”, available at: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24032020_37 (Accessed 04 May 2021).
12. The official site of Natsionalnyi bank Ukrainy (2020), “The National Bank postponed the formation of capital buffers by banks”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidterminuvav-formuvannya-bankami-buferiv-kapitalu (Accessed 04 June 2021).
13. The National Bank of Ukraine (2020), “The plan for implementing regulations for banks in 2021–2024 has been updated”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-plan-uprovadjennya-regulyatsiy-dlya-bankiv-u-2021-2024-rokah (Accessed 05 May 2021).
14. Kudliak Yu. V. (2015), “Financial strategies of Ukrainian banks in a competitive environment”, Ph.D. Thesis, 08.00.08. Lviv, Ukraine.
15. Ruda, O.L. (2019), “The current state of the banking system of Ukraine and its competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7013/ (Accessed 03 May 2021).
16. Martseniuk, O., and Viderska, V. (2020) The banking system of Ukraine: the current situation and prospects of development. Polish journal of science, vol. 26, pp. 10-16.
17. Mulyk, T.O., Materynska, O.A., and Plonsak, O.L. (2017), Analiz hospodarskoi diialnosti: navch. posib. [Analysis of economic activity]. Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
18. Pravdiuk, N.L., Mulyk, T.O., and Mulyk, Ya.I. (2019), Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv: oblikovo-analitychnyi aspekt [Management of financial security of enterprises: accounting and analytical aspect]. Tsentr uchbovoi literatury Kyiv, Ukraine.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 10876

Відомості про авторів

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Analysis and Statistics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-1109-2265


Я. І. Мулик

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Ya. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-8166-2481

Як цитувати статтю

Мулик Т. О., Мулик Я. І. Оцінка достатності капіталу вітчизняних банків як запорука їх надійності. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9050 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.73

Mulyk, T. and Mulyk, Ya. (2021), “Assessment of capital adequacy of domestic banks as a guarantee of their reliability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9050 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.