EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ НА ВІРТУАЛЬНОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Н. П. Теслюк, О. В. Жулин, Я. Я. Назаренко, А. В. Куімова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.75

УДК: 339.7

Н. П. Теслюк, О. В. Жулин, Я. Я. Назаренко, А. В. Куімова

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ НА ВІРТУАЛЬНОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті проаналізовано фінансові інструменти на віртуальному ринку фінансових послуг. Визначено термін «криптоактив», відмінності між криптовалютою та електронними грошима, проаналізовано ринок криптовалют за рейтингом, наведено основні переваги та недоліки на сучасному етапі розвитку віртуального фінансового ринку. Ринок криптовалюти нестабільний, але постійно удосконалюється завдяки фінансовим інноваціям, що ускладнюють економічну природу цього явища. Цей вид віртуального активу прогресує і набуває правового статусу в певних країнах світу, політикою яких є створення інновацій як основного інструменту розвитку суспільства.
Об’єкт дослідження – процес функціонування та розвитку криптовалюти на фінансовому ринку.
Мета дослідження – аналіз функціонування криптовалют і перспективи подальшого їх розвитку на віртуальному ринку фінансових послуг.
У ході дослідження визначено терміни «критоактиви» та «критовалюта» проаналізовано основні переваги та недоліки використання криптовалют. До основних позитивних аспектів відносяться: анонімність персональних даних власника електронного гаманця, відкрита історія трансакцій, криптовалюта може використовуватись не тільки як платіжний засіб, а і як інвестиційний інструмент. Основні негативні аспекти: значна волатильність, енергоємність, банкротство криптобірж, відсутність законодавчого регулювання, високий ризик хакерських атак та ін. Проаналізовано, що увага до криптовалют з боку інституційних інвесторів значно посилилася завдяки удосконаленню негативних факторів збоку розробників. Наразі мережа криптоматів та торгових точок розширюється, відомі платіжні системи приймають відомі криптовалюти для оплати товарів та послуг, деякі компаній приймають криптовалюту в якості платежу за свої товари та послуги.
Висновки – розповсюдження та використання криптовалют вимагає чіткого регулювання, яке передбачатиме встановлення відповідної термінології та впровадження нормативної бази. Це призведе, у свою чергу, до збільшення довіри з боку користувачів, до кращого розуміння специфіки віртуального ринку та зменшення таких негативних явищ, як шахрайство та маніпуляції, банкротство критовалютних бірж, втрата грошей суб’єктами ринку.

Ключові слова: фінансові інновації; критоактив; криптовалюта; електронні гроші; біткойн; волатильність; ринок фінансових послуг.

Література

1.Види криптоактивів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nachasi.com/2020/11/19/what-is-token/
2. Гроші в кредит. Новини світу кредитування та банківських послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://groshi-v-kredit.org.ua/kryptovalyuta-scho-tse-take-i-yakiperspektyvy-jiji-poshyrennya-dumka-ekspertiv.html
3. Криптоактиви: міфи vs факти та потенційний вплив на монетарну сферу. Михайло Ребрик, звіт НБУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Rebryk_2021-29-05.pdf?v=4
4 Криптовалюта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency
5. Правове регулювання криптовалют в різних країнах світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://radako.com.ua/sites/default/files/docs/Презентація%20Правовое%20регулирование%20криптовалют%20в%20разных%20странах%20мира.pdf
6. Рейтинг криптовалют 2021[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forex-ratings.ru/cryptocurrencies-rating/
7.Які існують типи криптоактивів? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://probtc.info/materialy/37687/
8. GLOBAL CRYPTOASSET REGULATORY LANDSCAPE STUDY, Apolline Blandin, Ann Sofie Cloots, Hatim Hussain, Michel Rauchs, Rasheed Saleuddin, Jason Grant Allen, Bryan Zhang, Katherine Cloud [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/2019-04-ccaf-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf

N. Tesliuk, O. Zhulin, Ya. Nazarenko, A. Kuimova

ANALYSIS OF CRYPTOCURRENCY DEVELOPMENT IN THE VIRTUAL MARKET OF FINANCIAL SERVICES

Summary

The article analyzes financial instruments in the virtual market of financial services. The term cryptocurrency, the differences between cryptocurrency and electronic money are defined, the cryptocurrency market is analyzed by rating, the main advantages and disadvantages at the current stage of development of the virtual financial market are given. The cryptocurrency market is not stable, but is constantly improving due to financial innovations that complicate the economic nature of this phenomenon. This type of virtual asset progresses and acquires legal status in certain countries of the world, whose policy is to create innovation as the main tool for the development of society.
The object of research is the process of functioning and development of cryptocurrency in the financial market.
The purpose of the study is to analyze the functioning of cryptocurrencies and prospects for their further development in the virtual market of financial services.
The study defines the terms "cryptocurrencies" and "cryptocurrency" and analyzes the main advantages and disadvantages of using cryptocurrencies. The main positive aspects include: anonymity of personal data of the e-wallet owner, open transaction history, cryptocurrency can be used not only as means of payment, but also as an investment tool. The main negative aspects: significant volatility, energy intensity, bankruptcy of cryptocurrencies, lack of legislation, high risk of hacker attacks, etc. It is analyzed that the attention to cryptocurrencies by institutional investors has significantly increased due to the improvement of negative factors on the part of developers. Currently, the network of cryptocurrencies and outlets is expanding, well-known payment systems accept well-known cryptocurrencies to pay for goods and services, and some companies accept cryptocurrencies as payment for their goods and services.
Conclusions - The spread of the use of cryptocurrencies requires clear regulation, which will include the establishment of appropriate terminology and the introduction of regulations. This, in turn, will lead to increased trust from users, to a better understanding of the specifics of the virtual market and reduce such negative phenomena as fraud and manipulation, bankruptcy of cryptocurrency exchanges, loss of money by market participants.

Keywords: financial innovations; critical assets; cryptocurrency; electronic money; bitcoin; volatility; financial services market.

References

1. Mamzurenko, O. (2020), “Types of cryptocurrencies” available at: https://nachasi.com/2020/11/19/what-is-token/ (Accessed 23 June 2021)
2. The official site of Money on credit (2021), “News of the world of lending and banking services” available at: http://groshi-v-kredit.org.ua/kryptovalyuta-scho-tse-take-i-yakiperspektyvy-jiji-poshyrennya-dumka-ekspertiv.html (Accessed 23 June 2021)
3. Rebrik, M. А. (2021), “Cryptocurrencies: myths vs facts and potential impact on the monetary sphere. Mykhailo Rebryk”, NBU report, available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Rebryk_2021-29-05.pdf?v=4 (Accessed 23 June 2021)
4 Cryptocurrency (2021), available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency (Accessed 23 June 2021)
5. Manyuta, O. (2017), “Legal regulation of cryptocurrencies in different countries”, available at: https://radako.com.ua/sites/default/files/docs/Презентація%20Правовое%20регулирование%20криптовалют%20в%20разных%20странах%20мира.pdf (Accessed 23 June 2021)
6. Rating of cryptocurrencies (2021), available at: https://forex-ratings.ru/cryptocurrencies-rating/ (Accessed 23 June 2021)
7. Vlasov, D. (2018), “What are the types of cryptocurrencies?” available at: https://probtc.info/materialy/37687/ (Accessed 23 June 2021)
8. Blandin, A. Cloots, A. Hussain, H. Rauchs, M. Saleuddin, R. Allen, J. Zhang, B. and Cloud, K. (2020), “Global cryptoasset regulatory landscape study”, available at: https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/2019-04-ccaf-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf (Accessed 23 June 2021)

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 6575

Відомості про авторів

Н. П. Теслюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінанси, облік і аудит, Національний транспортний університет

N. Tesliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University

ORCID:

0000-0002-0338-9088


О. В. Жулин

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінанси, облік і аудит, Національний транспортний університет

O. Zhulin

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University

ORCID:

0000-0002-7247-3697


Я. Я. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінанси, облік і аудит, Національний транспортний університет

Ya. Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University

ORCID:

0000-0002-2343-6988


А. В. Куімова

студентка групи ФТ-І-Ім факультету менеджменту, логістики та туризму, Національний транспортний університет

A. Kuimova

Student of the FT-I-Im group of the Faculty of Management, Logistics and Tourism,National Transport University

ORCID:

0000-0001-5467-0550

Як цитувати статтю

Теслюк Н. П., Жулин О. В., Назаренко Я. Я., Куімова А. В. Аналіз розвитку криптовалют на віртуальному ринку фінансових послуг. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9052 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.75

Tesliuk, N., Zhulin, O., Nazarenko, Ya. and Kuimova, A. (2021), “Analysis of cryptocurrency development in the virtual market of financial services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9052 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.