EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ
Л. М. Пронько, А. В. Ревкова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.76

УДК: 338.43.02 (477)

Л. М. Пронько, А. В. Ревкова

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядається роль та місце фермерських господарств у системі сільського господарства, висвітлено переваги порівняно з іншими формами господарювання. Розглянуто вклад фермерських господарств у загальнодержавне виробництво сільськогосподарської продукції. Вказано на найпоширеніші види продукції рослинництва та тваринництва, а також їх частки у загальнодержавному виробництві продукції рослинництва й тваринництва. Висвітлено основні проблеми ефективного розвитку фермерських господарств та розглянуті зовнішні та внутрішні чинники, які на це впливають. Розглянуто державну підтримку фермерських господарств та її головні недоліки: слабка й тимчасова фінансова допомога, відсутність довгострокових програм із невисокими відсотковими ставками. Відсутність активного технічного оновлення матеріальної бази фермерських господарств, а також підвищення освітнього рівня та професійної кваліфікації фермерів. Зазначено недосконалості існуючого законодавства: відсутність розділення фермерських господарств за площею та спеціалізацією та одержання ними державної підтримки; відсутність оптових продовольчих ринків для реалізації продукції фермерських господарств без посередників; проблема відміни обов’язкової розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.

Ключові слова: ефективність функціонування; фермерські господарства; виробництво; державна підтримка; показники; продукція рослинництва; продукція тваринництва.

Література

1. Амосов О.Ю. Фермерство як форма підприємництва в аграрній сфері / О.Ю. Амосов // Економіка АПК. – 2008 – № 8. – С. 4 – 6
2. Горьовий В.П. Кооперація фермерських господарств / В.П. Горьовий // Агроінком. – 2009. – № 9-10. – С. 35 – 40.
3. Котило О.О. Стан розвитку фермерських господарств та проблеми організації їх інвестиційно-консультативного забезпечення / О.О. Котило // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12(67). – С. 73-78.
4. Мельник Л.Л. Економічний потенціал різних форм аграрних підприємств / Макаренко П.М., Мельник Л.Л // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 89-97.
5. Макаренко П.М. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку світового сільського господарства / Макаренко П.М., Мельник Л.Л // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – С. 145-152.
6. Резнік Н.Л. Міжнародна практика інвестування аграрного сектору / Н.Л. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12(91). – С. 65-67.
7. Нелеп В.В. Ринкова стратегія сільськогосподарських підприємств / В.В. Нелеп // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 9.
8. Пронько Л.М. Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва. / Фурман І. В., Пронько Л. М. // Економіка АПК. – Київ, 2019. - № 11 – С. 85 – 95
9. Офіційний сайт Кабінет міністрів України [ Офіційний сайт Кабінет міністрів України ] . URL: http://kmu.gov.ua [українською] (доступ до 17.12.2020)
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Офіційний сайт Державної служби статистики України]. URL http://www.ukrstat.gov.ua [українською мовою] . (доступ. 17.12.2020 ).
11. Мазур К.В. Удосконалення механізмів державного управління сталим розвитком сільських територій. / Мазур К. В. // The scientific heritage. – Budapest, Hungry, 2020. - № 44 – С. 31 – 39.
12. Чухно А.А. Сучасне господарство - товарно-кредитне / А.А. Чухно // Вісн. Національного банку України. – 1998. – №8 – С. 54– 55.
13. Калетнік Г.М. Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні. / Калетнік Г. М., Ємчик Т. В // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – Вінниця, 2020. – №2 (52). – С. 7 – 22

L. Pronko, А. Revkova

THE EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF FARMS IN UKRAINE

Summary

The article considers the role and place of farms in the agricultural system, highlights the advantages over other forms of management. The contribution of farms to the national production of agricultural products is considered. The efficiency of farming is undeniable. Improving economic efficiency ensures the growth of farm incomes and is the basis for improving and expanding production. The world experience of developed countries gives an almost unambiguous answer - farming has proven its advantages in the last century in both America and Western Europe. The most common types of crop and livestock products are indicated, as well as their shares in the national production of crop and livestock products. The analysis showed that a significant disadvantage of farming is that a significant part of farms are not engaged in animal husbandry, as farmers do not have a production base for its development. The main problems of effective development of farms are highlighted and external and internal factors that influence it are considered. The peculiarity of farms in today's conditions is the lack of price competitiveness of most types of agricultural products, due to growing technological backwardness and inefficient use of production and resource potential. Therefore, the determining direction of improving the efficiency of farm production is the rational use of production resources. The state support of farms and its main shortcomings are considered: weak and temporary financial assistance, lack of long-term programs with low interest rates. Lack of active technical renewal of the material base of farms, as well as raising the educational level and professional skills of farmers. The imperfections of the existing legislation are noted: the lack of division of farms by area and specialization and their receipt of state support; lack of wholesale food markets for the sale of farm products without intermediaries; the problem of abolishing the mandatory development of land management projects that provide environmental and economic justification for crop rotation and land management and provide for land protection measures.

Keywords: efficiency of functioning; farms; production; state support; indicators; crop production; livestock products.

References

1. Amosov, O.Yu. (2008), “Farming as a form of entrepreneurship in the agricultural sector”, Ekonomika APK, vol. 8, pp. 4 – 6
2. Horovyi, V.P. (2009), “Cooperation of farms”, Ahroinkom, vol. 9-10, pp. 35 – 40.
3. Kotylo, O.O. (2008), “State of development of farms and problems of organization of their investment-consulting support”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 12(67), pp. 73-78.
4. Melnyk, L.L. and Makarenko, P.M. (2011), “Economic potential of different forms of agrarian enterprises”, Ekonomika APK, vol. 7, pp. 89-97.
5. Makarenko, P.M. and Melnyk, L.L. (2008), “Farming of Ukraine in the context of trends in world agriculture”, Ekonomika APK, vol. 3, pp. 145-152.
6. Reznik, N.L. (2008), “International practice of investing in the agricultural sector”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 12(91), pp. 65-67.
7. Nelep, V.V. (2009), “Market strategy of agricultural enterprises”, Ekonomika Ukrainy, col. 7, p. 9.
8. Furman, I. V. and Pronko, L. M. (2019), “Foreign experience in the development of agricultural production”, Ekonomika APK, vol. 11, pp. 85 – 95.
9. Official site of the Cabinet of Ministers of Ukraine, available at: http://kmu.gov.ua (Accessed 17 Dec 2020).
10. Official site of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 17 Dec 2020).
11. Mazur, K.V. (2020), “Improving the mechanisms of public administration for sustainable development of rural areas”, The scientific heritage, Budapest, Hungry, vol. 44, pp. 31 – 39.
12. Chukhno, A.A. (1998), “Modern economy - commodity-credit”, Visn. Natsionalnoho banku Ukrainy, vol. 8, pp. 54– 55.
13. Kaletnik, H.M. and Yemchyk T. V. (2020), “State regulation of socio-economic development of rural areas in Ukraine”, Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 2 (52), pp. 7 – 22.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 9420

Відомості про авторів

Л. М. Пронько

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

L. Pronko

PhD in Economics, Associate Professor , Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative sources of energe, VinnytsiaNational Agrarian University Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-5633-9014


А. В. Ревкова

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. Revkova

Postgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative sources of energe, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-2622-5681

Як цитувати статтю

Пронько Л. М., Ревкова А. В. Ефективність функціонування фермерських господарств в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9054 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.76

Pronko, L. and Revkova, А. (2021), “The efficiency of the functioning of farms in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9054 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.