EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КАРТОПЛІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
О. М. Крупа

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.78

УДК: 339.146:635.21(477.83)

О. М. Крупа

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КАРТОПЛІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті досліджуються умови формування та особливості функціонування ринку картоплі у Львівській області з метою визначення перспективних напрямів його розвитку. Здійснено ретроспективний аналіз чинників формування пропозиції картоплі у регіоні, зокрема, основних показників її виробництва сільськогосподарськими підприємствами окремих адміністративних районів. З метою оцінки ринкової кон’юнктури та визначення структурних проблем функціонування ринку, описано динаміку рівня споживання картоплі населенням регіону у співвідношенні з рівнем виробництва, проаналізовано джерела надходження і напрями використання картоплі різними категоріями виробників. Досліджено динаміку показників реалізації картоплі господарствами населення і сільськогосподарськими підприємствами, з’ясовано причини різкого зростання цін останніми роками. Дано характеристику інфраструктури регіонального ринку картоплі, описано їх значення для належного функціонування ринкового механізму. Окреслено коло основних проблеми, які істотно обмежують розвиток ринку картоплі у Львівській області та визначено перелік заходів для їх розв’язання.

Ключові слова: картопля; ринок картоплі; регіональний ринок; ринкова кон’юнктура; баланс картоплі.

Література

1. Костирко І., Ільчук В. Перспективи та проблеми формування ринку картоплі у Карпатському регіоні. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. 2013. № 20(1). С. 323-330.
2. Онищенко М.О. Ринок картоплі в Україні. Картоплярство. 2011. Вип. 40. 250–259.
3. Максимук А. Перспективи розвитку ринку картоплі у Західній Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.12. 278-284.
4. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку промислового картоплярства на період до 2025 року. Розпорядження Кабінету міністрів України від від 21 жовтня 2020 р. № 1345-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1345-2020-%D1%80#Text.
5. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Database/04SILGOSP/ databasetree_uk.asp (дата звернення: 06.07.2021).
6. Ринок картоплі в Україні: висновки та наслідки минулого сезону. URL: https://info.shuvar.com/news/4294/Rynok-kartopli-v-Ukrayini:-vysnovky-ta-naslidky-mynuloho-sezonu (дата звернення: 08.07.2021).
7. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України : статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2020. 60 с.
8. Крупа О. М., Крупа В. Р. Кон’юнктура ринку картоплі в Україні та перспективи її оптимізації. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7512 (дата звернення: 03.07.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.86

O. Krupa

FEATURES OF POTATO MARKET FUNCTIONING IN LVIV REGION

Summary

The article researches the conditions of formation and features of potato market functioning in Lviv region in order to determine promising areas of its development.
The factors of potatoes supply formation in the region, in particular, the main indicators of potatoes production by agricultural enterprises in terms of administrative districts are analyzed in retrospect. It has been established positive trends of the potato growing development in Lviv region. First of all, this applies to the increasing area under potatoes and the volume of its production by agricultural enterprises.
In the context of market conjuncture assessing and structural market problems identifying, the dynamics of potato consumption level in relation to the production level is described. The sources of potato getting and directions of use by different categories of producers are analyzed.
The dynamics of potato sales by households and agricultural enterprises is studied and the reasons for the prices sharp rising in recent years are clarified. It has been established a very low level of households activity in the potato market. The main reasons for this are: high level of domestic consumption, low sales potential of products and the lack of opportunities for its sale through organized trade channels.
The characteristics of the regional potato market infrastructure are given, us well us their significance for the proper of market mechanism functioning is described. A much higher level equipment of agricultural enterprises with potato storages is established in Lviv region in comparatively with other regions. The especially important role of the wholesale agricultural market "Shuvar" into regional prices formation and potatoes turnover accelerating is emphasized.
It has been outlined the main problems significantly limit the of the potato market development in Lviv region. A list of measures for their solution is determined.
Prospects for the potato market development are associated with share increasing of high value-added products, further development of market infrastructure, producers’ cooperation and integration; increasing the export potential of potatoes and forming a cluster model of potato growing.

Keywords: potato; potato market; regional market; market conjuncture; potato balance.

References

1. Kostyrko, I. and Ilchuk, V. (2013), “The prospecyts and problems of potato market formation in the Carpathian region”. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Ekonomika APK, vol. 20(1), pp. 323–330.
2. Onyshchenko, M. (2011), “Potato market in Ukraine”. Kartopliarstvo, vol. 40, pp. 250–259.
3. Maksymchuk, A. (2013), “Development prospects of potato market of Western Ukraine” Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 23.12. pp. 278–284.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “About approval of the Concept of the State target program of the industrial potatoes development for the period up to 2025” URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1345-2020-%D1%80#Text
5. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Database/04SILGOSP/ databasetree_uk.asp (Accessed 06 Jul 2021).
6. State Statistics Service of Ukraine. (2019), “Balansy ta spozhyvannia osnovnykh produktiv kharchuvannia naselenniam Ukrainy. Statystychnyi zbirnyk”. [Balances and consumption of the main food products by the population of Ukraine. Statistical yearbook], Derzhstat, Kyiv, Ukraine.
7. Potato market in Ukraine: conclusions and consequences of the last season URL: https://info.shuvar.com/news/4294/Rynok-kartopli-v-Ukrayini:-vysnovky-ta-naslidky-mynuloho-sezonu (Accessed 08 Jul 2021).
8. Krupa, O. and Krupa, V. (2019), “Potato market conjuncture in Ukraine and prospects of its optimization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7512 (Accessed 03 Jul 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.86

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 6842

Відомості про авторів

О. М. Крупа

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

O. Krupa

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade & Exchange activities, Lviv National Agrarian University, Lviv

ORCID:

0000-0003-3512-6925

Як цитувати статтю

Крупа О. М. Особливості функціонування ринку картоплі у львівській області. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9056 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.78

Krupa, O. (2021), “Features of potato market functioning in lviv region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9056 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.