EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
А. Ю. Козаченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.79

УДК: 657.6(075.8)

А. Ю. Козаченко

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті здійснено аналіз літературних джерел, який дав підстави переконатись, що існує безліч різних визначень «грошей», які значно відрізняються одне від одного. За результатами дослідження встановлено, що грошові кошти - поняття бухгалтерського обліку, яке відображає найліквідніші активи підприємства та включає готівку в касі, кошти на рахунках в банках, електронні гроші, які емітуються у відкрито циркулюючій системі, депозити до запитання та кошти в дорозі. Розкрито мету проведення аудиту грошових коштів підприємства, визначено основні завдання аудиту, що стоять перед аудитором та представлено інформаційні джерела аудиту. Розглянуто методичні засади проведення аудиту грошових коштів підприємства щодо операцій на поточному рахунку та грошових коштів у процесі здійснення касових операцій.

Ключові слова: гроші; грошові кошти; грошові розрахунки; методика аудиту.

Література

1. Дяченкo Д. O. Окремі аспекти обліку і контролю грошових коштів / Д. O. Дяченкo, Л. В. Мельянкoвa // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(3). - С. 239-243
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
3. Редько О. Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №11. – С. 48-55
4. Пантелєєв В.П. Аудит: навчальний посібник / Пантелєєв В.П. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 400 с.
5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291
6. Остафійчук С. М. Класифікація грошових коштів та їх еквівалентів для потреб бухгалтерського обліку та економічного аналізу / С. М. Остафійчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2011. - Вип. 20(2). - С. 261-267
7. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / В. В. Сопко, В. П. Завгородній. К.: КНЕУ, 2000. –260 с.
8. Аудит: навч. посіб. / Л.М. Янчева, З.О. Макеєва, А.О. Баранова та ін. – К.: Знання, 2009. – 335 с.
9. Корінько М. Д. Аудиторський контроль грошових коштів / М. Д. Корінько // Інтелект XXI. - 2014. - № 6. - С. 80-85
10. Даценко Г. В. Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання / Г. В. Даценко, І. А. Левченко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Т. 21, вип. 7(4). - С. 210-216

A. Kozachenko

A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION AND METHODS OF AUDITING THE COMPANY'S CASH

Summary

The articles analyze the literature, which gives reason to believe that there are many different definite "money" that differ from one another. According to research, cash is a concept of accounting that reflects the most important activated enterprise and includes data in cash, funds in bank accounts, electronic money issued in the open circulation system, demand deposits and cash in transit. An analysis of the literature gives reason to believe that most scholars pay attention only to the classification of cash flows, not cash. At the same time, cash flows are derived from cash, characterize the movement of the latter in the course of economic activity of the enterprise. The article reveals the purpose of the audit of cash of the enterprise, identifies the main tasks of the audit facing the auditor and presents information sources of the audit. The methodical principles of conducting an audit of the company's cash on current account transactions and cash in the process of cash transactions are considered. Thus, it is noted that the audit of cash by the auditor in the process of cash transactions consists of six stages, namely the audit of cash by the auditor in the process of cash transactions involves a sudden audit of the cash register with full sheet-by-sheet transfer of all money and other monetary documents cash registers of the enterprise; on checking the correctness of filling in cash documents and organizing the procedure for conducting cash transactions; to check to find out the purposes for which the company received and issued cash; to check the completeness of posting cash in the company's cash register, which comes from various sources; checks of observance by the enterprise of the established limit of the balance of cash in the cash desk of the enterprise; comparison of data of primary, analytical and synthetic accounting documents with the data reflected in the reporting of the enterprise, in order to establish their compliance. The auditor's audit of current account transactions is also performed in several stages. At the first stage of checking current account transactions, the auditor establishes the number of current, currency and other accounts in the bank's institutions, the compliance of business transactions that are reflected in these accounts, the current legislation. In the second stage of the audit, the auditor verifies the completeness and timeliness of posting funds received on the accounts of enterprises, the timeliness of transfer of taxes to the budget and mandatory payments. In the process of the third stage, the auditor checks the correctness of the correspondence used by the company of accounting accounts for banking operations.

Keywords: money; cash; cash settlements; audit methods.

References

1. Diachenko, D. O. And Meliankova, L. V. (2013), “Some aspects of accounting and control of funds”, Ekonomichni nauky. Ser.: Oblik i finansy, vol. 10(3), pp. 239-243.
2. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated February 7, 2013 № 73 “National Regulation (Standard) of Accounting 1 "General Requirements for Financial Reporting"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua
3. Redko, O. (2013), “Audit services in Ukraine: the first steps to the market”, Bukhhalterskyi oblik i audyt, vol. 11, pp. 48-55.
4. Pantelieiev, V.P. (2008), Audyt: navchalnyi posibnyk [Audit: textbook], «Vydavnychyi dim «Profesional», Kyiv, Ukraine, P. 400.
5. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 30.11.99. № 291 “Chart of accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations”.
6. Ostafiichuk, S. M. (2011), “Classification of cash and their equivalents for the needs of accounting and economic analysis”, Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 20(2), pp. 261-267.
7. Sopko, V. V. And Zavhorodnii, V. P. (2000), Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku, ekonomichnoho kontroliu ta analizu: Pidruchnyk [Organization of accounting, economic control and analysis: Textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 260.
8. Yancheva, L.M. Makeieva, Z.O. Baranova, A.O. and others (2009), Audyt: navch. posib. [Audit: Textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 335.
9. Korinko, M. D. (2014), “Audit control of funds”, Intelekt XXI, vol. 6, pp. 80-85.
10. Datsenko H. V. And Levchenko, I. A. (2013), “Audit and inspection of cash and cash transactions: essence, problematic aspects and ways to overcome them”, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Ser.: Ekonomika, vol. 21, issue. 7(4), pp. 210-216.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 9179

Відомості про авторів

А. Ю. Козаченко

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

A. Kozachenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8469-7081

Як цитувати статтю

Козаченко А. Ю. Комплексний підхід до організації та методів проведення аудиту грошових коштів підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9057 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.79

Kozachenko, A. (2021), “A comprehensive approach to the organization and methods of auditing the company's cash”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9057 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.