EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА РИЗИКУ УЧАСТІ БАНКІВ У НЕЛЕГАЛЬНИХ СХЕМАХ
Є. Ю. Мордань, А. Г. Бухтіарова, Я. І. Кравченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.80

УДК: 330.1

Є. Ю. Мордань, А. Г. Бухтіарова, Я. І. Кравченко

ОЦІНКА РИЗИКУ УЧАСТІ БАНКІВ У НЕЛЕГАЛЬНИХ СХЕМАХ

Анотація

У статті визначено, що основними фінансовими посередниками при проведенні нелегальних схем є банки. З’ясовано, що більшість таких схем здійснюється з метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, виведення капіталу за межі країни, ухилення від сплати податків, виведення готівки з рахунку в незаконний спосіб через фіктивні підприємства чи оплату неіснуючих товарів та послуг. Доведено, що виявити «схемні» операції досить непросто, але можливо, оскільки існує значна кількість факторів, що вказують на підозрілі дії клієнтів банку. Проведено аналіз ступеня ризиковості участі банківського сектору у нелегальних схемах шляхом визначення рівня ризику України та інших країн світу за допомогою Базельського індексу протидії відмиванню коштів. Також з метою оцінки рівня ризику участі банківського сектору у нелегальних схемах було дослідження обсяги поданих банками та небанківськими фінансовими установами повідомлень до ДСФМУ про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та проаналізовано співвідношення готівкових операцій клієнтів банку до безготівкових. Було доведено та визначено, що необхідним у сфері боротьби з участю банків у нелегальних схемах є наявність чітко визначеної методики вимірювання та оцінювання ступеня даного ризику. Тому, базуючись на вже існуючих методиках, було запропоновано розрахунок інтегрального показника, який дає можливість оцінити рівень ризику участі банків у нелегальних схемах, а також виявити наявні та потенційні перешкоди та проблеми банку у даній сфері.

Ключові слова: нелегальні схеми; ризики легалізації доходів; одержаних злочинним шляхом; фінансовий моніторинг; запобігання та протидія легалізації доходів; одержаних злочинним шляхом.

Література

1. Basel Institute on Governance : Basel AML Index. URL: https://baselgovernance.org/basel-aml-index/media-and-downloads (дата звернення 25.06.2021).
2. Державна служба фінансового моніторингу України. Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом I кварталу 2021 року : URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2021/Ikv_2021ukr.pdf (дата звернення 23.06.2021).
3. Мордань Є. Ю., Бондаренко Є. К., Кальченко Я. І., Давиденко Ю. С. Банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: сутність, види та система управління. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 115-128.
4. Москаленко Н. В. Світовий досвід побудови системи запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія «Економіка та управління». 2020. № 2. С. 119-123.
5. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20/conv#n129 (дата звернення 26.06.2021).
6. Про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму в 2019 року : Звіт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: https://finmonitoring.in.ua/NRA2019.pdf (дата звернення 26.06.2021).
7. Річний звіт Національного банку України за 2019 рік. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 (дата звернення 25.06.2021).
8. Смагло О. В. Оцінка ризику легалізації злочинних доходів суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Вісник ЖДТУ. Серія «Економічні науки». 2015. № 4(74). С. 201-212.
9. Уткіна О. В. Система управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 219 с.
10. Фінансовий клуб. Нацбанк розкрив 7 основних схем відмивання грошей банками : URL: https://finclub.net/ua/analytics/natsbank-rozkryv-7-osnovnykh-skhem-vidmyvannia-hroshei-bankamy.html (дата звернення 23.06.2021).
11. Худокормова М. І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 6. С. 226-232.

Ye. Mordan, Alina Bukhtiarova, Ya. Kravchenko

RISK ASSESSMENT OF BANKS' PARTICIPATION IN ILLEGAL SCHEMES

Summary

The article states that today, despite the spread of the system of non-cash payments, there are many illegal schemes, the main participants of which are banks. In particular, it was found that most of these schemes are aimed at money laundering, capital evasion, tax evasion, illegal withdrawal of cash through fictitious businesses or payment for non-existent goods and services. It has been proven that it is not easy to detect "circuit" operations, but it is possible because there are a number of factors that indicate suspicious actions of the bank's customers. An analysis of the degree of riskiness of the banking sector's participation in illegal schemes by determining the level of risk in Ukraine and other countries using the Basel Anti-Money Laundering Index. Also, in order to assess the risk of participation of the banking sector in illegal schemes, the volume of notifications submitted by banks and non-banking financial institutions to the State Financial Monitoring Service of Ukraine on financial transactions subject to financial monitoring was analyzed and the ratio of cash transactions to bank customers as a result of the analysis, it was proved that today the level of this risk is assessed as high. Moreover, the trends observed in the financial market in recent years do not show positive changes. This can be confirmed by the high level of risk of Ukraine in accordance with the Basel Index and the National Risk Assessment, a significant number of reports submitted by banks on suspicious financial transactions, the excess of cash transactions of bank customers over non-cash. In our opinion, the analysis has shown that today in Ukraine there are many preconditions and circumstances for the participation of banks in illegal schemes, and therefore the level of risk of banks' participation in illegal schemes increases. In view of this, it was proved and determined that it is necessary in the field of combating the participation of banks in illegal schemes to have a clearly defined methodology for measuring and assessing the degree of this risk. Therefore, based on existing methods, it was proposed to calculate the integrated indicator, which allows to assess the level of risk of banks' participation in illegal schemes, as well as to identify existing and potential obstacles and problems of the bank in this area.

Keywords: illegal schemes; risks of legalization of proceeds from crime; financial monitoring; prevention and counteraction to legalization of proceeds from crime.

References

1. Basel Institute on Governance (2021), “Basel AML Index”, available at: https://baselgovernance.org/basel-aml-index/media-and-downloads (Accessed 25 June 2021).
2. The official site of the State Financial Monitoring Service of Ukraine (2021), “Statistical data on financial transactions reports received by the State Financial Monitoring Service of Ukraine during the first quarter of 2021”, available at: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2021/Ikv_2021ukr.pdf (Accessed 23 June 2021).
3. Mordan Ye., Bondarenko E., Kalchenko Ya., Davydenko Yu. (2021), “Banking risks of money laundering: essence, types and management system”, Economy and state, vol. 1, pp. 115-128.
4. Moskalenko N. V. (2020), “World experience in building a system to prevent and combat money laundering and terrorist financing”, Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadsky, vol. 2, pp. 119-123.
5. Board of the National Bank of Ukraine (2020), Decree "On approval of the Regulation on financial monitoring by banks", available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v0065500$20#Text (Accessed 26 June 2021).
6. The State Financial Monitoring Service of Ukraine (2019), “Report on conducting a national risk assessment in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing in 2019”, available at: https://finmonitoring.in.ua/NRA2019.pdf (Accessed 26 June 2021).
7. National Bank of Ukraine (2019), “Annual report of the National Bank of Ukraine for 2019”, available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 (Accessed 25 June 2021).
8. Smaglo O. V. (2015), “Assessment of the risk of legalization of criminal proceeds of the subjects of primary financial monitoring”, Bulletin of ZhSTU, vol. 4 (74), pp. 201-212.
9. Utkіna, O. V. (2019), "The system of management of bank risers of legalization of income, taken away by the evil way", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, DVNZ "Universytet bankivs'koi spravy", Kyiv, Ukraine.
10. Financial club (2018), “The National Bank has revealed 7 main schemes of money laundering by banks”, available at: https://finclub.net/ua/analytics/natsbank-rozkryv-7-osnovnykh-skhem-vidmyvannia-hroshei-bankamy.html (Accessed 23 June 2021).
11. Khudokormova, M. I. (2011), "Risk management of money laundering as the latest requirement of the world community", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6, pp. 226—232.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 6450

Відомості про авторів

Є. Ю. Мордань

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

Ye. Mordan

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

ORCID:

0000-0002-3942-1262


А. Г. Бухтіарова

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

Alina Bukhtiarova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

ORCID:

0000-0003-2631-3323


Я. І. Кравченко

студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

Ya. Kravchenko

Student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

ORCID:

0000-0002-6449-4850

Як цитувати статтю

Мордань Є. Ю., Бухтіарова А. Г., Кравченко Я. І. Оцінка ризику участі банків у нелегальних схемах. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9058 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.80

Mordan, Ye., Bukhtiarova, Alina and Kravchenko, Ya. (2021), “Risk assessment of banks' participation in illegal schemes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9058 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.