EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ДЕТЕРМІНАНТІВ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Ю. М. Радзіховська, В. Г. Уманська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.81

УДК: 334.01(658+336.531.)

Ю. М. Радзіховська, В. Г. Уманська

РОЛЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ДЕТЕРМІНАНТІВ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Розкрито той факт, що фінансово-економічний стан підприємства безпосередньо залежать від того, наскільки ефективно використовуються його оборотні кошти. Це пояснюється тим, що зі швидкістю обороту коштів пов’язані: мінімально необхідна величина авансованого капіталу, потреба в додаткових джерелах фінансування, сума фінансування, сума витрат, пов’язаних з володінням товарно-матеріальними цінностями та їх зберіганням, а також величина сплачуваних податків. Проведено порівняння трьох категорій методу АВС-аналізу.
Представлено стратегічні цілі сучасного підприємства, яким підпорядкована стратегія оборотного капіталу, серед чого названо максимізація прибутку підприємства; забезпечення інвестиційної привабливості підприємства. Визначено принципи на яких базується управління оборотним капіталом підприємства, а саме: принцип взаємопов’язаності, принцип своєчасності, принцип координації, принцип безперервності, принцип оптимальності, принцип раціональності. Розкрито роль фінансово-економічного аналізу в системі діагностики управління капіталом підприємства.
Запропоновано розрізняти сім етапів управління оборотним капіталом підприємства, з дотриманням наступної послідовності: 1. Аналіз капіталу підприємства в минулому році; 2. Вибір політики формування оборотного капіталу підприємства; 3. Оптимізація обсягу оборотного капіталу; 4. Оптимізація співвідношення постійної та змінної частин оборотного капіталу; 5. Забезпечення необхідної ліквідності оборотного капіталу; 6. Забезпечення необхідної рентабельності оборотного капіталу; 7. Вибір форм та джерел фінансування оборотного капіталу. Вказано чинники, що впливають на управління оборотними активами. Авторами висловлена думка про те, що щоб забезпечити оптимальні обсяги всіх складових, управління оборотними активами має вирішувати такі завдання: формування достатнього обсягу оборотних активів; оптимізація обсягів всіх складових оборотних активів; ефективне використання всіх складових оборотних активів; контроль за обсягами оборотних активів та поточних зобов’язань; аналіз впливу обсягів оборотних активів на фінансовий стан підприємства.
В результаті досліджень автори дійшли висновку, що розрахунок необхідності в активах доцільно здійснювати в трьох варіантах; мінімально необхідна сума активів, що дозволяє розпочати господарську діяльність; необхідна сума активів, що дозволяє розпочати господарську діяльність з достатніми розмірами страхових запасів по основних видах оборотних засобів (матеріальних та грошових активах); максимально необхідна сума активів, що дозволить придбати у власність всі основні засоби, що використовуються і необхідні нематеріальні активи.

Ключові слова: фінансово-економічний аналіз; діагностика; управління капіталом; економічні детермінанти; цифровий бізнес; підприємництво.

Література

1. Болдирєва, Л.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.
2. Криворучко, О.С., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2017). “Інноваційний ландшафт” у координатах світ-економіки. Глобальні та національні проблеми економіки, 16. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-16-2017 (дата звернення: 28.04.2021).
3. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1, С. 211–214.
4. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія. К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”. С. 469–487.
5. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні, 9(208), С. 128–136.
6. Краус, К.М., Краус, Н.М. (2010). Стратегія фінансової стабілізації підприємств (на прикладі Центральної спілки споживчих товариств України): монографія. Полтава: Дивосвіт.
7. Леоненко, П.М., Краус, Н.М. (2016). Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні за технологічними укладами. Фінанси України, 4 (60), С. 50–64.
8. Marchenko, O., Kraus, N., and Kraus, K. (2020). The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT, 265 р. (pp. 81–91). https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.
9. Марченко, О.В., Краус, Н.М, Краус, К.М. (2020). Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (дата звернення: 10.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
10. Marchenko, O., & Kraus, N. (2021). Innovative-digital entrepreneurship as key link of Industry X.0 formation in the conditions of virtual reality. Baltic Journal of Economic Studies, 7(1), 47-56. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-1-47-56
11. Manzhura, O., Kraus, K., Kraus, N. (2021). Digitalization of Business Processes of Enterprises of the Ecosystem of Industry 4.0: Virtual-Real Aspect of Economic Growth Reserves. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 18, Art. #57. 569-580. URL: https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b165107-021(2021).pdf. DOI: 10.37394/23207.2021.18.57
12. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2020), Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642 (дата звернення 02.05.2021).
13. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (дата звернення: 10.03.2021).
14. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Наукові дослідження та інноваційні розробки у секторі вищої освіти. Глобальні та національні проблеми економіки, 21, С. 17–28. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (дата звернення: 05.06.2021).
15. Осецький, В.Л., Краус, К.М., Краус, Н.М. (2021). Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах. Ефективна економіка, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8786 (дата звернення: 05.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.3
16. Odnorog, M., Kraus, N., Kraus, K. (2019). The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation. Baltic Journal of Economic Studies, 4. pp. 171–181. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (дата звернення: 15.06.2021).
17. Штепа, О.В., Краус, К.М., Краус, Н.М. (2021). Індустрія Х.0 і Індустрія 4.0 в умовах цифрової трансформації та інноваційної стратегії розвитку національної економіки. Ефективна економіка, 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8901 (дата звернення: 01.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.91
18. Васильців, Т.Г. (2013). Економіка малого підприємства: навч. посіб. Київ: Знання.
19. Громова, В.І., Краус, Н.М. (2019). Місце і роль аналізу в системі управління капіталом підприємства: матеріали конференції. Ірпінь: ДПА. С. 3.
20. Тарасенко, Н.В. (2017). Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: навч. посібник. Львів: ЛБІ НБУ.
21. Шарко, М.В., Мєшкова-Кравченко, Н.В., Радкевич, О.М. (2018). Економіка пидприємства: навч. посіб.. Херсон: Олді-плюс.
22. Про цінні папери і фондову біржу (2018): Закон України, прийнятий Верховною Радою 18.06.1991р. зі змінами та доповненнями. Голос України, № 133.
23. Про підприємства в Україні (2018): Закон України, прийнятий Верховною Радою України 27.03.1991 р.. Голос України, № 86.
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс” (2001), затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87. Все про бухгалтерський облік, № 37.

Yu. Radzikhovska, V. Umanska

ROLE OF FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS IN THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF DETERMINANTS OF ENTERPRISE CAPITAL MANAGEMENT

Summary

It is revealed that the financial and economic condition of the enterprise directly depends on how efficiently its working capital is used. This is due to the fact that the speed of turnover is associated with: the minimum required amount of advanced capital, the need for additional sources of funding, the amount of funding, the amount of costs associated with the possession of inventory and storage, as well as taxes. A comparison of three categories of the ABC analysis method is performed.
The strategic goals of a modern enterprise, to which the strategy of working capital is subordinated, are presented, among which the maximization of the enterprise profit is named; ensuring the investment attractiveness of the enterprise. The principles on which the management of working capital of the enterprise is based are defined, namely: the principle of interconnectedness, the principle of timeliness, the principle of coordination, the principle of continuity, the principle of optimality, the principle of rationality. Role of financial and economic analysis in the system of diagnostics of capital management of the enterprise is revealed.
It is offered to distinguish seven stages of management of the working capital of the enterprise, with observance of the following sequence: 1. The analysis of the capital of the enterprise in the last year; 2. The choice of working capital formation policy of the enterprise; 3. Optimization of working capital; 4. Optimization of the ratio of fixed and variable parts of working capital; 5. Ensuring the necessary liquidity of working capital; 6. Ensuring the necessary return on working capital; 7. The choice of forms and sources of working capital financing. The factors influencing the management of current assets are indicated. Authors expressed the opinion that in order to ensure the optimal volume of all components, the management of current assets should solve the following tasks: the formation of a sufficient amount of current assets; optimization of volumes of all components of current assets; efficient use of all components of current assets; control over the volume of current assets and current liabilities; analysis of the impact of current assets on the financial condition of the enterprise.
As a result of research, the authors came to the conclusion that the calculation of the need for assets should be carried out in three ways; the minimum required amount of assets that allows you to start a business; the required amount of assets, which allows you to start a business with sufficient amounts of insurance reserves for the main types of current assets (tangible and monetary assets); the maximum required amount of assets, which will allow you to acquire ownership of all fixed assets used and the necessary intangible assets.

Keywords: financial and economic analysis; diagnostics; capital management; economic determinants; digital business; entrepreneurship.

References

1. Boldyreva, L.M. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “Digital competencies in the field of higher education: design, implementation, result”, Derzhava ta rehion. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1 (106), pp. 4–9.
2. Kryvoruchko, О.S. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2017), “Innovative landscape” in the coordinates of the world economy”, Hlobalni ta natsionalti problemy ekonomiky, vol. 16, available at: http://www.global-national.in.ua/issue-16-2017 (Assessed 28 Apr 2017).
3. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies”, Intellect of the XXI century, vol. 1, pp. 211–214.
4. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Modern digital information and innovation technologies in the field of finance, management and administration”, Ekonomichna stratehiia ta polityka realizatsii yevropeiskoho vektora rozvytky Ukrainy: kontseptuvalni zasady, vyklyky ta protyrichchia [Economic strategy and policy of realization of European vector of development of Ukraine: conceptual bases, challenges and contradictions], Taras Shevchenko National University of Kyiv; VAT “Center for Economic Research”; SIC GROUP UKRAINE LLC, Kyiv, Ukraine, pp. 469–487.
5. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “What changes does Industry 4.0 bring to the economy and production?”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 9 (208), pp. 128–136.
6. Kraus, K.M., Kraus, N.M. (2010). Strategiia finansovoi stabilizatsii pidpryiemstv (na prykladi Tsentralnoi Spilky Spozhyvchykh Pidpryiemstv Ukrainy [Strategy of financial stabilization of enterprises (on the example of the Central Union of Consumer Societies of Ukraine)], Dyvosvit, Poltava, Ukraine.
7. Leonenko, P.M., Kraus, N.M. (2016), “Financial support of innovation activity in Ukraine according to technological modes”, Finansy Ukrainy, vol. 4 (60), pp. 50–64.
8. Marchenko, O., Kraus, N. and Kraus, K. (2020), “The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities”, Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy. Praha: OKTAN PRINT, pp. 81–91. DOI: 10.46489/UITCOG0909.
9. Marchenko, O. Kraus, N. and Kraus, K. (2020), “Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management”, Efectyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (Accessed 10 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
10. Marchenko, O. and Kraus, N. (2021), “Innovative-digital entrepreneurship as key link of Industry X.0 formation in the conditions of virtual reality”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 7(1), pp. 47-56. DOI: 10.30525/2256-0742/2021-7-1-47-56.
11. Manzhura, O., Kraus, K. and Kraus, N. (2021), “Digitalization of Business Processes of Enterprises of the Ecosystem of Industry 4.0: Virtual-Real Aspect of Economic Growth Reserves”, WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 18, Art. #57, pp. 569-580, available at: https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b165107-021(2021).pdf. DOI: 10.37394/23207.2021.18.57.
12. Manzhura, O.V, Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2020), “Ecosystem of gig-economy and business university: evolutionary synergy of “innovation virus” and “digital leap””, Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642 (Accessed 02 March 2021).
13. Manzhura, O.V, Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2019), “Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 March 2020).
14. Manzhura, O.V, Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2018), “Research and innovation in the higher education sector”, Hlobalni ta natsionalni problem ekonomiky, vol. 21, pp. 17–28, available at: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (Accessed 05 Jan 2021).
15. Osetskyi, V.L., Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2021), “Sharing economics: institutional mode, universality and novelization of business development on virtual digital platforms”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8786 (Accessed 05 May 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.3.
16. Odnorog, M., Kraus, N. and Kraus, K. (2019), “The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4, pp. 171–181, available at: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (Accessed 15 Apr 2020).
17. Shtepa, O.V., Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2021), “Industry X.0 and Industry 4.0 in the conditions of digital transformation and innovative strategy of national economy development”, Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8901 (Accessed 01 Jane 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.91.
18. Vasyltsiv, T.G. (2013), Ekonomika malogo pidpryiemstva [Small business economy], Znannia, Kyiv, Ukraine.
19. Gromova, V.I. and Kraus, N.M. (2019), Mistse i rol v systemi upravlinnia kapitalom pidpryiemstva [Place and role of analysis in the capital management system of the enterprise], STA, Irpin, Ukraine.
20. Tarasenko, N.V. (2017), Ekonomichnyi analiz diialnosti promyslogo pidpryiemstva [Economic analysis of the industrial enterprise], LBI NBU, Lviv, Ukraine.
21. Sharko, M.V., Mieshkova-Kravchenko, N.V. and Radkevych, O.M. (2018), Ekonomika pidpryiemstva [Economy of the enterprise], Oldi-plus, Kherson, Ukraine.
22. Law of Ukraine “On Securities and Stock Exchange” (2018), adopted by the Verkhovna Rada on June 18, 1991, as amended. Voice of Ukraine, № 133.
23. Law of Ukraine “About enterprises in Ukraine” (2018), adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on March 27, 1991. Voice of Ukraine, № 86.
24. Regulation (standard) of accounting № 2 “Balance Sheet” (2001), approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31.03.1999 № 87. All about accounting, № 37.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 8253

Відомості про авторів

Ю. М. Радзіховська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Yu. Radzikhovska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of enterprise economics, accounting and auditing, Bohdan Khmelnytskyi National University at Cherkasy

ORCID:

0000-0002-6691-3182


В. Г. Уманська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

V. Umanska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of enterprise economics, accounting and auditing, Bohdan Khmelnytskyi National University at Cherkasy

ORCID:

0000-0003-1669-7255

Як цитувати статтю

Радзіховська Ю. М., Уманська В. Г. Роль фінансово-економічного аналізу в системі діагностики детермінантів управління капіталом підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9059 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.81

Radzikhovska, Yu. and Umanska, V. (2021), “Role of financial and economic analysis in the system of diagnostics of determinants of enterprise capital management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9059 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.