EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
А. Б. Войтенко, О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.83

УДК: 351.72:614

А. Б. Войтенко, О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова

АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

Ефективність діяльності сучасних закладів охорони здоров’я та якість надання медичних послуг залежить від їх фінансового забезпечення. Виявлена проблема нестачі бюджетних коштів змушує медичні заклади самостійно їх заробляти. Зважаючи на це, доцільно активізувати застосування проєктного підходу в управлінні та адмініструванні. Запропонована блок-схема проведення фінансово-економічного аналізу діяльності закладу дозволить систематизувати інформацію для прийняття фінансових рішень. Діяльність медичного закладу можна охарактеризувати за допомогою комплексної оцінки ефективності його господарської діяльності. Вона повинна включати оцінку ефекту економічного потенціалу, ділової активності та рейтингові характеристики закладу. Інформованість керівництва про фінансовий стан лікарні також слугує передумовою вирішення ключових проблем шляхом інвестування коштів у відповідний проєкт. Інформація має відповідати цілям управління. Ключовими елементами пропонованої схеми управління фінансами закладів охорони здоров’я є забезпечення досягнення стратегічних цілей та досягнення запланованих результатів. Результатами впровадження запропонованих заходів є задоволені клієнти, підвищення мотивації персоналу, фінансова стійкість та спроможність закладу.
Важливим чинником забезпечення ефективності функціонування закладу та його фінансової спроможності є фінансове планування. Основою фінансового плану є збалансування доходів та витрат. Дохід закладів охорони здоров’я формують надходження від Національної служби здоров’я України, місцевих бюджетів, платні послуги, залучення грантів. Зростання статей доходів можна забезпечити завдяки підвищенню якості надання послуг, кваліфікації лікарів, поліпшенню матеріально-технічного забезпечення визначенню переліку та надання необхідних населенню послуг, покращенню умов перебування пацієнтів в лікарні тощо. Базовими елементами удосконалення системи управління витратами є їх мінімізація та оптимізація.

Ключові слова: управління; адміністрування; управлінські рішення; заклад охорони здоров’я; проєкт; інвестиції; доходи; витрати.

Література

1. Дацій Н. В. Особливості оцінки якості надання медичних послуг у системі охорони здоров’я України. Інвестиції: практика та досвід. № 4 2018. С. 105 - 108 URL: http://www.investplan.com.ua/ ?op=1&z =5949&i=17.
2. Голованова І.А., Краснова О.І. Економічне обґрунтування реформи сфери охорони здоров’я: досвід постсоціалістичних країн та доцільність його впровадження в України. Економічний часопис XXI. 2014. № 3–4(2). С. 19–22.
3. Вашев О. Є., Вашева А. О., Іванова Л. А. Сучасні тенденції політики змін надання медичної допомоги в країнах ЄС. Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації: збірник тез ХVIII Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2017 р. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ, 2017. С. 295–298.
4. Дорошенко О.О., Шевченко М.В. Аналіз міжнародного досвіду фінансування вторинної медичної допомоги. Економіка і право охорони здоров’я. 2017. № 1 (5).
5. Пальчук В. Оптимізація мережі медичних закладів первинного рівня: новий розподіл повноважень. Україна: події, факти, коментарі. 2017. № 21. С. 41–55. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr21.pdf.
6. Пальчук В. Пріоритет 2018 року реформування сільської медицини. Україна: події, факти, коментарі. 2018. № 3.С. 43–55. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/ukr3.pdf
7. Булуй О. Г., Плотнікова М. Ф., Присяжнюк О. Ф., Раманаускас Ю. Тренди асиметрій та диспропорцій розвитку сільських територій. Наукові горизонти, 2020, 02(87), 66–74.doi: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-66-74
8. Ходаківський Є. І., Плотнікова М. Ф., Вольська В. В. Синтелектична парадигма ноосферного розвитку економіки. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. С. 31–39.
9. Ходаківський Є. І., Капітула Л. Л., Пугачова Н. С. Синергетико-гештальтні підходи до ноосферного розвитку макро-економічних та екологічних процесів. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2015. № 2 (2). С. 161–171.
10. Ходаківський Є. І., Вознюк О. В. Нададдитивність в економіці. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. (22–23 червня 2004 р., м. Житомир) / за ред. І. Г. Грабар. Житомир: ЖІТІ, С. 59–63.

A. Voytenko, O. Prysiazhniuk, M. Plotnikova

ADMINISTRATION AND DESIGN OF FINANCIAL AND ECONOMIC CAPACITY OF HEALTHCARE INSTITUTIONS

Summary

Reforming the health care system of Ukraine aims to increase skilled workers and professional growth, providing a significant share of official revenue of the state budget. The efficiency of modern health care facilities and the quality of medical services depend on their financial support. The identified problem of lack of budget funds forces medical institutions to earn them independently. In view of this, it is advisable to intensify the application of the project approach in management and administration. The proposed block diagram of the financial and economic analysis of the institution will systematize the information for financial decisions. The activity of a medical institution can be characterized by a comprehensive assessment of the effectiveness of its economic activities. It should include an assessment of the effect of economic potential, business activity and rating characteristics of the institution. Awareness of management about the financial condition of the hospital is also a prerequisite for solving key problems by investing in the project. The information must be consistent with management objectives. The key elements of the proposed health care financial management scheme are to ensure the achievement of strategic goals and the achievement of planned results. The results of the implementation of the proposed measures are satisfied customers, increased staff motivation, financial stability and capacity of the institution.
An important factor in ensuring the efficiency of the institution and its financial capacity is financial planning. The basis of the financial plan is to balance income and expenses. Revenues from health care facilities are generated by revenues from the National Health Service of Ukraine, local budgets, paid services, and grants. The growth of income items can be ensured by improving the quality of services, qualification of doctors, improving logistics to determine the list and provide the necessary services to the population, improving the conditions of hospital stay, etc. The basic elements of improving the cost management system are their minimization and optimization.

Keywords: management; administration; management decisions; health care facility; project; investment; income; expenses.

References

1. Datsiy, N. (2018), “Features of quality assessment of medical services in the health care system of Ukraine”, Investment: practice and experience, vol. 4, pp. 105 – 108.
2. Golovanova, I. and Krasnova, O. (2014), “Economic justification of health care reform: the experience of post-socialist countries and the feasibility of its implementation in Ukraine”, Economic Journal XXI, vol. 3–4 (2), pp. 19–22.
3. Vashev, O., Vasheva, A., and Ivanova L. (2017), Suchasni tendentsii polityky zmin nadannia medychnoi dopomohy v krainakh YeS. [Modern tendencies of policy of changes of rendering of medical care in the EU countries]. Zbirnyk tez KhVIII Mizhnar. nauk. konhresu [collection of abstracts XVIII International. Science. Congress] Publichne upravlinnia ХХІ stolittia: tradytsii ta innovatsii [Public administration of the XXI century: traditions and innovations], Kharkiv, Ukraine, (pp. 295–298).
4. Doroshenko, O. and Shevchenko, M. (2017), “Analysis of international experience in financing secondary health care”. Economics and health law, vol.1 (5), pp.16-23.
5. Palchuk, V. (2017), “Optimization of the network of primary care medical institutions: a new division of powers”. Ukraine: events, facts, comments, vol. 21, pp. 41–55., available at: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr21.pdf. (Accessed 10 Dec. 2020).
6. Palchuk, V. (2018), “The priority of 2018 is to reform rural medicine”. Ukraine: events, facts, comments, vol. 3, pp. 43–55. available at: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/ukr3.pdf (Accessed 01 June 2021).
7. Buluy, O., Plotnikova, M., Prysiazhniuk, O. and Ramanauskas, J. (2020), “Trends of asymmetries and imbalances in rural development”, Scientific Horizons, vol. 02(87), pp. 66–74. doi: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-66-74.
8. Khodakivsky, Ye, Plotnikova, M. and Volskaya, V. (2016), Syntelektychna paradyhma noosfernoho rozvytku ekonomiky [Synthetic paradigm of noosphere economic development]. Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsiia [Proceedings of the II International Scientific and Practical Internet Conference], Intelektual'na ekonomika: hlobal'ni tendentsii ta natsional'ni perspektyvy [Intellectual Economy: Global Trends and National Perspectives], ZhNAEU, Zhytomyr, Ukraine, pp. 31-39.
9. Khodakivsky, Ye, Kapitula, L. and Pugacheva, N. (2015), “Synergetic-gestalt approaches to noosphere development of macroeconomic and ecological processes”, Bulletin of Zhytomyr National Agroecological University. vol. 2 (2), pp. 161–171.
10. Khodakivsky, Ye. and Vozniuk, O. (2005), Nadaddytyvnist' v ekonomitsi [Superditiveness in economics]. Materialy II Vseukrains'koi naukovoi konferentsii [Proceedings of the All-Ukrainian. Science. conf.], Synerhetyka iak intehratyvna haluz' znan' [Synergetics as an integrative branch of knowledge] dedicated to the memory of prof. Grabar I. G., ZHITI, Zhytomyr, Ukraine (pp. 59–63).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 8428

Відомості про авторів

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8661-2101


О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

O. Prysiazhniuk

PhD in Economics, Associate Professor,Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Polissia National University

ORCID:

0000-0003-0066-9065


М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship And Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2852-3009

Як цитувати статтю

Войтенко А. Б., Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф. Адміністрування та проєктування фінансово-економічної спроможності закладів охорони здоров’я. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9061 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.83

Voytenko, A., Prysiazhniuk, O. and Plotnikova, M. (2021), “Administration and design of financial and economic capacity of healthcare institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9061 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.