EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Н. В. Бахур

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.85

УДК: 33:332:332.1:330.322

Н. В. Бахур

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

У статті досліджено особливості інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України, охарактеризовано проблемні аспекти даної теми, а саме недостатність фінансування інвестицій, міжрегіональна диспропорційність інвестиційних процесів, нерозвиненість інфраструктури; запопоновано наступні шляхи їх вирішення: удосконалення правової та організаційної бази для забезпечення сприятливого інвестиційного клімату; розробка громадами схем просторового планування власної території; розробка регіональних програм розвитку інвестиційної діяльності із залученням бізнесу та громадськості; державна підтримка інфраструктури. Організація інвестиційного процесу в регіонах, сприятиме підвищенню рівня конкурентноспроможності регіональних економік. Кожен регіон відрізняється можливостями щодо залучення інвестицій. У більшості випадків, іноземні інвестори надають перевагу регіонам з розвиненою інфраструктурою та з відповідними кваліфікованими кадрами. Важливого значення набуває стратегічне планування розвитку окремих територій і реалізація регіональних інвестиційних програм та проектів.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційні проекти; розвиток; дипропорції; фінансування.

Література

1. Бахур Н.В. Інструменти фінансового стимулювання розвитку регіонів та громад при децентралізації. Ефективна економіка. 2020. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8191.
2. Головатюк В.М. Проблеми поліпшення інноваційної сприятливості регіональних економік / В.М. Головатюк, В.П. Соловйов // Регіональна економіка. 2010. № 1. С. 89–98.
3. Данилишин Б.М. Інвестиційна політика в Україні: Монографія / Б.М. Данилишин, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. Донецьк: ЮгоВосток, ЛТД, 2006. 292 с.
4. Двігун А.О. Диспропорції та структурні зміни в економіці регіонів України та їх вплив на розвиток регіонів // REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMEN. 2019. Вип. 2 (18). С. 74-82. URL: http://pte.diit.edu.ua/article/view/190589/191557
5. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. / [Шевченко О. В., Романова В. В., Жаліло Я. А. та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2020. 153 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/decentralizatsiya-i-formuvannya-polityky-regionalnogo-rozvytku-v-ukraini.pdf
6. Дослідження Європейської Бізнес Асоціації «Індекс інвестиційної привабливості України:настрої інвесторів у 2-му півріччі 2020 ». URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/EBA-InvestIndex_2H-2020.pdf
7. Інвестиційний клімат та методи покращення інвестиційного потенціалу на пост-конфліктних територіях України. URL: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6005.
8. Кейс – стаді «Впровадження інвестиційних інструментів на регіональному та муніципальному рівнях». URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/609/Case_Study_PLEDDG_Investments-web.pdf.
9. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/
10. «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). URL: http://pleddg.org.ua/ua/.
11. Рейтингова оцінка регіонів України за січень - грудень 2020 року. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/rejtyngova-oczinka-za-2020-rik-prezentaczijni-materialy.pdf
12. Рейтингова оцінка регіонів України за січень – березень 2021 року. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/rejtyngova-oczinka-za-i-kvartal-2021-roku-prezentaczijni-materialy.pdf.
13. Савелко С.О. Формування державної політики інвестиційного розвитку регіону: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд.. наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» / С. О.Савелко. К.: Академія муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, 2010. 22 с.
14. Сайт Державної служби статистики України. Розділи: «Капітальні інвестиції» та «Регіональна статистика: капітальні інвестиції». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
15. Стратегія сталого розвитку регіону: моногр. / І.О. Александров, О.В. Половян, О.Ф. Коновалов, О.В. Логачова, М.Ю. Тарасова; за заг. ред. д.е.н. І.О. Александрова / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2010. 204 с. ISBN 978-966-1571-84-5.
16. Сухоруков А.І., Харазішвілі Ю.М. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія. Київ: НІСД, 2012. 368 с.
17. 10 років знаходження інвестора: досвід Тростянецького міського голови. URL: https://decentralization.gov.ua/news/7755.
18. Україна після коронакризи – шлях одужання: наук. доп. / [Я.А. Жаліло (кер. авт. кол. ), Я.Б. Базилюк, С.В. Ковалівська, О.О. Коломієць та ін. ]; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ: НІСД, 2020. 304 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-11/ukraina-pislya-koronakrizi_sait.pdf
19. Як направити потоки капіталу в Україну. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/02/12/670911

N. Bakhur

INVESTMENT SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM

Summary

The article examines the features of investment support for the development of the regions of Ukraine, describes the problematic aspects of this topic, namely the lack of investment financing, interregional disproportionate investment processes, underdeveloped infrastructure; the following ways of their decision are offered: improvement of legal and organizational base for maintenance of a favorable investment climate; development by hromadas of spatial planning schemes of their own territory; development of regional programs for the development of investment activities with the involvement of business and the public; state support of infrastructure. The organization of the investment process in the regions will help increase the competitiveness of regional economies. Each region has different opportunities to attract investment. In most cases, foreign investors prefer regions with developed infrastructure and available qualified personnel. Strategic planning of development of separate territories and realization of regional investment programs and projects acquires importance. For each region, the priority will be those areas of financial support that are able to provide significant changes in the development of production capacity in the short term. Investments stimulate the improvement of local business activities. Attracting investments to the region is one of the priorities of municipal management. Uneven regional development and living standards constrain the dynamics of social and economic indicators, attracting foreign investment. One of the prerequisites for the stable development of the region is the formation and maintenance of its favorable investment image in relation to potential investors. To a potential investor to make an investment decision objective information about the investment potential of each region is required. An important area is to ensure a high level of financial development and insurance infrastructure of the regions, which is the organizational basis for attracting investment resources into the real sector of the economy.

Keywords: investments; investment projects; development; disproportions; financing.

References

1. Bakhur, N. (2020), “Tools of financial stimulation of development of regions and hromadas during decentralization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8191 (Accessed 05 Jul 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.62.
2. Holovatiuk, V.M. and Soloviov, V.P. (2010), “Problems of improvement of innovative favorableness of regional economies”, Rehionalna ekonomika, vol. 1, pp. 89–98.
3. Danylyshyn, B.M. Koretskyi, M.Kh. and Datsii, O.I. (2006), Investytsiina polityka v Ukraini: Monohrafiia [Investment policy in Ukraine: Monograph], YuhoVostok, LTD, Donetsk, Ukraine, P. 292.
4. Dvihun, A.O. (2019), “Disproportions and structural changes in the economy of the regions of Ukraine and their impact on the development of regions”, Review of transport economics and managemen, vol. 2 (18), pp. 74-82. [Online], available at: http://pte.diit.edu.ua/article/view/190589/191557 (Accessed 05 Jul 2021).
5. Shevchenko, O. V. Romanova, V. V. Zhalilo, Ya. A. and others (2020), Detsentralizatsiia i formuvannia polityky rehionalnoho rozvytku v Ukraini: nauk. dop. [Decentralization and formation of regional development policy in Ukraine: scientific report], NISD, Kyiv, Ukraine, P. 153, available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/decentralizatsiya-i-formuvannya-polityky-regionalnogo-rozvytku-v-ukraini.pdf (Accessed 05 Jul 2021).
6. European Business Association study "Investment attractiveness index of Ukraine: investor sentiment in the 2nd half of 2020", available at: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/EBA-InvestIndex_2H-2020.pdf (Accessed 05 Jul 2021).
7. Ragulina, N. V. (2017), “Investment climate and methods of improving investment potential on the post-conflict territories of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6005 (Accessed 05 Jul 2021).
8. Case - study "Implementation of investment instruments at the regional and municipal levels", available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/609/Case_Study_PLEDDG_Investments-web.pdf (Accessed 05 Jul 2021).
9. Minfin, “Foreign direct investment (FDI) in Ukraine”, available at: https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/ (Accessed 05 Jul 2021).
10. Partnership for Urban Development" (PROMIS Project), available at: http://pleddg.org.ua/ua/ (Accessed 05 Jul 2021).
11. Rating assessment of the regions of Ukraine for January - December 2020, available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/rejtyngova-oczinka-za-2020-rik-prezentaczijni-materialy.pdf (Accessed 05 Jul 2021).
12. Rating assessment of the regions of Ukraine for January - March 2021, available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/rejtyngova-oczinka-za-i-kvartal-2021-roku-prezentaczijni-materialy.pdf (Accessed 05 Jul 2021).
13. Savelko, S.O. (2010), “Formation of the state policy of investment development of the region”,Ph.D. Thesis, 25.00.02 «Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia», Akademiia munitsypalnoho upravlinnia Ministerstva rehionalnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 22.
14. Website of the State Statistics Service of Ukraine. Sections: "Capital investments" and "Regional statistics: capital investments", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 05 Jul 2021).
15. Aleksandrov, I.O. Polovian, O.V. Konovalov, O.F. and others (2010), Stratehiia staloho rozvytku rehionu: monohr. [Strategy of sustainable development of the region: monograp], NAN Ukrainy. In-t ekonomiky prom-sti. Donetsk, Ukraine, P. 204. ISBN 978-966-1571-84-5. 16. Sukhorukov, A.I. and Kharazishvili, Yu.M. (2012), Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy: monohrafiia [Modeling and forecasting of socio-economic development of the regions of Ukraine: monograph], NISD, Kyiv, Ukraine, P. 368.
17. “10 years of the investor's stay: experience of the Trostyanets mayor”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/7755 (Accessed 05 Jul 2021).
18. Zhalilo, Ya.A. Bazyliuk, Ya.B. Kovalivska, S.V. Kolomiiets, O.O. and others (2020), Ukraina pislia koronakryzy – shliakh oduzhannia: nauk. dop. [Ukraine after the corona crisis - the way to recovery: a scientific report], Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. NISD, Kyiv, Ukraine, P. 304, available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-11/ukraina-pislya-koronakrizi_sait.pdf (Accessed 05 Jul 2021).
19. “How to direct capital flows to Ukraine”, available at: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/02/12/670911/ (Accessed 05 Jul 2021).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 7824

Відомості про авторів

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

N. Bakhur

Chief consultant of the Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies,The National Institute for Strategic Studies

ORCID:

0000-0003-3025-6763

Як цитувати статтю

Бахур Н. В. Інвестиційне забезпечення розвитку регіонів України: проблеми та шляхи їх вирішення. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9063 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.85

Bakhur, N. (2021), “Investment support for the development of the regions of Ukraine: problems and ways to solve them”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9063 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.