EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИМІРЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПОРІВНЯННЯ З УКРАЇНСЬКОЮ МЕТОДОЛОГІЄЮ
В. П. Залізнюк, С. І. Ліхолет

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.6

УДК: 330.34

В. П. Залізнюк, С. І. Ліхолет

СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИМІРЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПОРІВНЯННЯ З УКРАЇНСЬКОЮ МЕТОДОЛОГІЄЮ

Анотація

Метою роботи є приведення механізму аналітично-статистичного спостереження стану інноваційного розвитку економіки у відповідність до стандартів Організації економічного співробітництва і розвитку. В роботі порівнюється система статистичних показників України з стандартами Організації економічного співробітництва і розвитку.
В останні роки у статистичній звітності були зроблені певні зміни, проте далеко не всі показники відповідають міжнародним стандартам, а в деяких випадках органам державного управління бракує відповідної інформації для підготовки обґрунтованих рішень. Абсолютну більшість показників, що збирається статистичними органами, можна віднести до так званої ресурсної групи, меншість – до таких, що характеризують результативність інноваційної та науково-технічної діяльності.
Статистичне спостереження в Україні базується на системі взаємопов’язаних обстежень, основою такої системи є статистична звітність – найважливіша форма статистичного спостереження, значне джерело одержання соціально-економічної інформації, що необхідна для проведення безперервного моніторингу явищ та процесів, прийняття управлінських рішень.
У той же час проблема формування системи показників оцінювання рівня науково-технологічного та інноваційного розвитку для України стосується не лише подолання методологічних труднощів побудови такої системи показників, яка б найбільш адекватно віддзеркалювала науково-технічні процеси, а й була б здатна забезпечувати можливість порівняльного оцінювання із станом науково-технологічного та інноваційного розвитку країн світу, що, у свою чергу, є важливою умовою інтеграції України у світовий науково-технологічний простір.

Ключові слова: система статистичних показників; науково-технічна сфера; стандарти ОЕСР; джерела статистичної інформації; вимірювання економічного розвитку.

Література

1. Закон України «Про інноваційну діяльність». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
2. Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text
3. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text
4. Закон України «Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1676-15#Text
5. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text
6. «Про затвердження Державної цільової програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2008-%D0%BF#Text
7. OECD Manual for Measuring of Information and Communication Technologies: [Електронний ресурс] //. – OECD. – Режим доступу: http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/43281062.pdf
8. European Innovation Scoreboard 2020. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1150
9. World development indicators [Електронний ресурс]. – Світовий банк. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/
10. Центр дослідження соціальних комунікацій НБУВ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1007:innovatsijna-diyalnist-2&catid=66&Itemid=377
11. OECD Frascati Manual. – Paris: OECD, 2015. – 249 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm
12. OECD Oslo Manual (2018). Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en
13. Державний комітет статистики України. Наказ № 290 від 0.9.09.2003 р. «Про затвердження форм державних статистичних спостережень із статистики науки й інновацій та інструкцій про порядок їх складання». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0850-03#Text

V. Zalizniuk, S. Lykholet

THE SYSTRM AND SOURSES OF INTERNATIONAL ECONOMIC INFORMATION FOR MEASURING INNOVATIVE DEVELOPMENT: A COMPARISON WITH UKRAINIAN METODOLOGY

Summary

The aim of the paper is to bring the mechanism of analytical and statistical monitoring of innovative economic development in line with the standards of the Organization for Economic Cooperation and Development. The paper compares the system of statistical indicators of Ukraine with the standards of the Organization for Economic Cooperation and Development.
In recent years, some changes have been made in statistical reporting, but not all indicators meet international standards, and in some cases, there is a lack of relevant information for public authorities to prepare sound decisions. The vast majority of indicators collected by statistical bodies can be attributed to the so-called resource group, a minority – those that characterize the effectiveness of innovation, scientific and technical activities.
Statistical observation in Ukraine is based on a system of interconnected surveys, the basis for such system is statistical reporting – the most important form of statistical observation, a significant source of socio-economic information needed for continuous monitoring the phenomena and processes, management of decisions.
According to the analysis, there is no single complete system of indicators for evaluating scientific and technological activities by now. Although some attempts in this area have been made under the auspices of the OECD Secretariat and with the participation of Eurostat, UNESCO and other international organizations. In world practice, there is an extensive, but still incomplete system of indicators, which characterize scientific, technological and innovative activities and allow conducting its chronological monitoring, as well as analysis of its state and trends.
The problem of finding and determining a set of indicators that reflect all stages of scientific, technological and innovative activities, as well as its results and impact on the development the country’s economy, is quite relevant and has now become global. The main goal is not only to expand the number of indicators, but also to improve the criteria and principles of their construction, aimed primarily at reflecting new content and objective trends of scientific, technological and innovative development of the world.

Keywords: system of statistical indicators; scientific and technical sphere; OECD standards; sources of statistical information; measurement of economic development.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “On innovative activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (Accessed 14 July 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On priority directions of innovative activity in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text (Accessed 14 July 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On special regime of innovative activity in technology parks”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text (Accessed 14 July 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine “On national complex program of development of high science-intensive technologies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1676-15#Text (Accessed 14 July 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine “On the state regulation of activity in the field of technology transfer”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text (Accessed 14 July 2021).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), “On adoption State target program of development the system of information and analytical maintenance for realization state’s innovation policy and monitoring conditions of innovative development in the economy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2008-%D0%BF#Text (Accessed 14 July 2021).
7. The official site of The Organization for Economic Co-operation and Development (2021), “OESD Manual for Measuring of Information and Communication Technologies”, available at: http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/43281062.pdf (Accessed 14 July 2021).
8. The official site of European Commission (2020). “European Innovation Scoreboard (2020)”, available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1150 (Accessed 14 July 2021).
9. The official site of World Bank (2021). “World development indicators”, available at: http://data.worldbank.org/indicator/ (Accessed 14 July 2021).
10. The official site of The Center for social communications research (2015), “Ways for development of Ukrainian science”, available at: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1007:innovatsijna-diyalnist-2&catid=66&Itemid=377 (Accessed 14 July 2021).
11. The official site of The Organization for Economic Co-operation and Development (2021). “Frascati Manual”, available at: https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm (Accessed 14 July 2021).
12. The official site of The Organization for Economic Co-operation and Development (2021). “Oslo Manual (2018), Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data”, available at: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en (Accessed 14 July 2021).
13. State Statistics Service of Ukraine (2003), “Resolution “On approval of the forms for statistical supervision the state of science and innovations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0850-03#Text (Accessed 14 July 2021).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 7787

Відомості про авторів

В. П. Залізнюк

д. держ. упр., доцент, професор кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

V. Zalizniuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of World Economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, UA

ORCID:

0000-0002-7014-0207


С. І. Ліхолет

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

S. Lykholet

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of international economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman: Kyiv, UA

ORCID:

0000-0003-1480-8812

Як цитувати статтю

Залізнюк В. П., Ліхолет С. І. Система і джерела міжнародної економічної інформації щодо вимірювання інноваційного розвитку: порівняння з українською методологією. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9066 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.6

Zalizniuk, V. and Lykholet, S. (2021), “The systrm and sourses of international economic information for measuring innovative development: a comparison with ukrainian metodology”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9066 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.