EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ – КОНЦЕПЦІЇ ТА ПАРАДИГМИ ОБЛІКУ В ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.9

УДК: 657.05:330

Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук

ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ – КОНЦЕПЦІЇ ТА ПАРАДИГМИ ОБЛІКУ В ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті акцентовано увагу на проблемах з якими система бухгалтерського обліку зіткнулася з настанням світової фінансової кризи, що стали основними причинами необхідності переходу на нову парадигму бухгалтерського обліку. Проаналізовано теоретичні підходи вчених щодо облікових концепцій та місця і ролі в них інтегрованої звітності в умовах сталого розвитку. Проведено аналіз і порівняльну характеристику методологічних засад облікових концепцій ретроспективного і перспективного парадигмального змісту. Наголошено на концепції сталого розвитку, яка сформувалась в результаті об’єднання трьох основних складових: економічної, соціальної та екологічної. Визначено значення кожної із складових в процесі сталого розвитку. Наголошено, що під економічною складовою сталого розвитку розуміють скорочення витрат, збільшення розміру прибутку, збільшення рівня конкурентоспроможності підприємства та інше; під екологічною – скорочення кількості використаних ресурсів і відходів та інше; соціальна складова – із покращення якості створеного продукту, умов якості життя населення та інше. Акцентовано увагу на фінансовій та нефінансовій звітності в системі інтегрованого обліку. Наведено визначення інтегрованої звітності як суттєвої інформації про те, як стратегія, управління, діяльність і перспективи організації відображають соціальний, екологічний та економічний контексти створення нею цінності у теперішній час і у майбутньому, що сформовано Міжнародною радою з інтегрованої звітності. Наведено динаміку кількості суб’єктів господарювання України, які подають звітність відповідно до GRI. Здійснено порівняння американської та німецької ключової концепції обліку. Узагальнено, що аналіз підходів, концепцій, парадигм сформований вченими, є питанням стратегічного характеру при здійсненні планування та контролю витрат, аналізу та прогнозування, яке необхідно вирішувати в системі управлінського обліку. Наголошено, що зміна рівня нестабільності викликає переорієнтацію управлінських систем з простих на складні та наведено чотири етапи в їх розвитку, зокрема: - управління на основі контролю за виконанням (фіксація минулих подій); - управління на основі екстраполяції (темпи змін наростають, але майбутнє можна передбачити методом екстраполяції минулого); - управління на основі передбачення змін (виникнення неочікуваних явищ та прискорення темпів змін але не настільки, щоб вчасно не можна їх передбачити і визначити реакцію на них); - управління на основі гнучких екстрених рішень (виникнення нових завдань настільки швидше, що їх неможливо вчасно передбачити). Визначено місце менеджерського контролю на всіх рівнях управління та його концептуальне значення. Запропоновано концепції та парадигми обліку та інтегрованої звітності в умовах сталого розвитку.

Ключові слова: Концепції; парадигми; інтегрований облік; фінансова звітність; нефінансова звітність; управлінський облік; менеджерський контроль.

Література

1. Чижевська Л.В. Формування управлінської звітності в системі контролінгу підприємства. Міжнародний збірник наукових праць на базі Державного університету «Житомирська політехніка» «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу». 2021. №1 (48). С. 52-57.
2. Зоріна О.А. Організація інтегрованої системи обліку та звітності як інформаційної бази аналізу. Экономика Крыма. 2011. № 2(35). С. 265-26.
3. Zhuk, V., Zamula, I., Liudvenko, D. and Popko, Ye. (2020), Development of non-financial reporting of agricultural enterprises of Ukraine. Agricultural and Resource Economics, vol. 6, no. 4, pp. 76–89, URL: https://are-journal.com.
4. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку: Монографія. Житомир: ЖДТУ, 2010. 496 с.
5. Жиглей В.І., Захаров Д.М. Звіт з управління – складова фінансової, нефінансової чи інтегрованої звітності? Міжнародний збірник наукових праць на базі Державного університету «Житомирська політехніка» «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу». 2019. №1 (42). С. 18-24.
6. Яремко І. Й. Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як система наукових основ теорії. Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2010. № 691. С. 246-252.
7. Fatimatuzzahra M. and Kusumastuti R.. The determinant of working capital management of manufacturing companies. MIMBAR. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 32(2), pp. 276. 2017. DOI: https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i2.1872
8. Пилипів Н. І., П’ятничук І. Д., Максимів Ю. В. Забезпечення сталого розвитку підприємства сучасним інструментарієм стратегічного управління: концепція бізнес-адміністрування. Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 11-13 жовтня 2017 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. С. 376-379.
9. Integrated Environmental and Economic Accounting An Operational Manual [Текст]. United Nations Department of Economic and Social Affairs Statistics Division. Series F, No. 78, New York, 2000, 260 p.
10. Towards Integrated Reporting: Communicating Value in the 21st Century’. September. URL: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_ spreads.pdf.
11. Лоханова Н. О. Застосування системи збалансованих показників у системі стратегічного управлінського обліку закладів ресторанного господарства. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_21.
12. Макаренко І. О. Інтеграція сучасних видів та концепції бухгалтерського обліку для цілей сталого розвитку. Фінансовий простір № 1 (25) 2017 URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/504
13. Saprykina, M. (2019) Why business reports on sustainable development; https://www. althoughda.com.ua/rus/columns/2019/10/31/653160/?
14. Zhuk V., Zamula I., Liudvenko D., Popko Y. (2020). Development of non-financial reporting of agricultural enterprises of Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific. Vol. 6, No. 4, 76-89.
15. Моссаковський В. Гармонізація обліку. Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. 2006. № 4. С. 24–32.
16. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : моногр. К. : Центр учбової літератури, 2007. 522 с.
17. Ловінська Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: моногр. К. : КНЕУ, 2006. 256 с.
18. Пушкар М. С. Філософія обліку. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 157 с.
19. Гуцаленко Л. В. Менеджерский контроль за формированием прибыли предприятий. Научно-теоретический и практический журнал. Оралдын Ғылым Жаршысы. ЖШС «Уралнаучкнига». 2008. № 6 (14). С. 40–46.

L. Gutsalenko, U. Marchuk

INTEGRATED REPORTING - CONCEPTS AND PARADIGMS ACCOUNTING TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Summary

The article focuses on the problems that the accounting system has faced with the onset of the global financial crisis, which have become the main reasons for the need to move to a new paradigm of accounting. Theoretical approaches of scientists to accounting concepts and the place and role of integrated reporting in them in terms of sustainable development are analyzed. The analysis and comparative characterization of methodological bases of accounting concepts of retrospective and perspective paradigmatic content is carried out. Emphasis is placed on the concept of sustainable development, which was formed as a result of combining three main components: economic, social and environmental. It is emphasized that the economic component of sustainable development means reducing costs, increasing profits, increasing the level of competitiveness of the enterprise and more; under environmental - reducing the amount of resources and waste used, etc .; social component - to improve the quality of the created product, the quality of life of the population and more. The value of each of the components in the process of sustainable development is determined. attention to financial and non-financial reporting in the system of integrated accounting. The dynamics of the number of business entities of Ukraine that submit reports in accordance with GRI is given. A comparison of the American and German key accounting concepts is made. It is generalized that the analysis of approaches, concepts, paradigms formed by scientists is a matter of strategic nature in the implementation of cost planning and control, analysis and forecasting, which must be addressed in the management accounting system. It is emphasized that the change of the level of instability causes reorientation of management systems from simple to complex and four stages in their development are given, in particular: - management on the basis of control over execution (fixation of the past events); - management based on extrapolation (the pace of change is increasing, but the future can be predicted by extrapolating the past); - management based on the prediction of changes (the emergence of unexpected phenomena and the acceleration of the pace of change, but not so much that it is impossible to predict them in time and determine the reaction to them); - management on the basis of flexible emergency solutions (the emergence of new tasks so fast that they can not be predicted in time). The place of managerial control at all levels of management and its conceptual significance are determined. Concepts and paradigms of accounting and integrated reporting in the conditions of sustainable development are offered.

Keywords: Concepts; paradigms; integrated accounting; financial reporting; non-financial reporting; management accounting; managerial control.

References

1. Chyzhevska, L.V. (2021), “Formation of management reporting in the controlling system of the enterprise”, International collection of scientific papers on the basis of the State University "Zhytomyr Polytechnic" "Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis", vol. 1 (48), pp. 52-57.
2. Zorina, O.A. (2011),"Organization of an integrated accounting and reporting system as an information base for analysis", Ekonomika Kryma, Vol. 2(35), pp. 265-26.
3. Zhuk, V. Zamula, I. Liudvenko, D. and Popko, Ye. (2020), “Development of non-financial reporting of agricultural enterprises of Ukraine”, Agricultural and Resource Economics, vol. 6, no. 4, pp. 76–89, available at: https://are-journal.com (Accessed 10 July 2021).
4. Zhyhlei, I.V. (2010), Bukhhalterskyi oblik sotsialno vidpovidalnoi diialnosti subiektiv hospodariuvannia: neobkhidnist ta oriientyry rozvytku [Accounting for socially responsible activities of business entities: the need and guidelines for development], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
5. Zhyhlei, V.I. and Zakharov, D.M. (2019), “Is the management report a component of financial, non-financial or integrated reporting?”, International collection of scientific papers on the basis of the State University "Zhytomyr Polytechnic". Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, Vol.1 (42), pp.18-24.
6. Yaremko, I. J. (2010), “Concepts and paradigms of accounting as a system of scientific foundations of theory”, Visny`k Nacz. un-tu «L`viv politexnika» , Vol. 691, pp. 246-252.
7. Fatimatuzzahra, M. and Kusumastuti, R. (2017), “The determinant of working capital management of manufacturing companies”, MIMBAR. Jurnal Sosial dan Pembangunan, vol. 32(2), pp. 276. DOI: https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i2.1872
8. Pylypiv, N.I. Pyatnychuk, I.D. and Maksymov, Yu. V. (2017), “Ensuring sustainable development of the enterprise with modern tools of strategic management: the concept of business administration”, Teoriya i prakty`ka strategichnogo upravlinnya rozvy`tkom galuzevy`x i regional`ny`x suspil`ny`x sy`stem: materialy` VI Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi [Theory and practice of strategic management of development of branch and regional social systems: materials of the VI International scientific and practical conference], IFNTUNG, Ivano-Frankivs`k, Ukraine, pp. 376-379.
9. United Nations Department of Economic and Social Affairs Statistics Division (2010), Integrated Environmental and Economic Accounting An Operational Manual, Series F, No. 78, United Nations Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, New York, USA.
10. International Integrated Reporting Committee (2011), “Towards Integrated Reporting: Communicating Value in the 21st Century”, available at: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (Accessed 10 July 2021).
11. Loxanova, N. O. (2015), “Application of the system of balanced indicators in the system of strategic management accounting of restaurants”, Efekty`vna ekonomika, Vol. 11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_21 (Accessed 10 July 2021).
12. Makarenko, I. O. (2017), “Integration of modern types and concepts of accounting for sustainable development”, Finansovy`j prostir, Vol. 1 (25), available at: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/504 (Accessed 10 July 2021).
13. Saprykina, M. (2019), “Why business reports on sustainable development?”, available at: https://www.althoughda.com.ua/rus/columns/2019/10/31/653160/? (Accessed 10 July 2021).
14. Zhuk, V. Zamula, I. Liudvenko, D. and Popko, Y. (2020), “Development of non-financial reporting of agricultural enterprises of Ukraine”, Agricultural and Resource Economics: International Scientific, Vol. 6, No. 4, pp. 76-89.
15. Mossakovs`ky`, V. (2006), “Harmonization of accounting”, Buxgalters`ky`j oblik i audy`t : nauk.-prakt. zhurn., Vol. 4, pp. 24–32.
16. Golov, S. F. (2007), Buxgalters`ky`j oblik v Ukrayini: analiz stanu ta perspekty`vy` rozvy`tku [Accounting in Ukraine: analysis of the state and prospects of development], Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
17. Lovins`ka, L. G. (2006), Ocinka v buxgalters`komu obliku [Valuation in accounting], KNEU, Kyiv, Ukraine.
18. Pushkar, M. S. (2002), Filosofiya obliku [Philosophy of accounting], Kart-blansh, Ternopil`, Ukraine.
19. Gutsalenko, L. V. (2008), “Managerial control over the formation of corporate profits”, Nauchno-teorety`chesky`j y` prakty`chesky`j zhurnal. Oraldyn Ғylym Zharshysy. ZhShS «Uralnauchkny`ga», Vol. 6 (14), pp. 40–46.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 6377

Відомості про авторів

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Gutsalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Accounting and Taxation,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5181-8652


У. О. Марчук

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

U. Marchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Consulting,Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0971-1303

Як цитувати статтю

Гуцаленко Л. В., Марчук У. О. Інтегрована звітність – концепції та парадигми обліку в досягненні цілей сталого розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9069 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.9

Gutsalenko, L. and Marchuk, U. (2021), “Integrated reporting - concepts and paradigms accounting to achieve sustainable development goals”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9069 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.