EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ІНДИКАТОР УСПІШНОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Л. В. Власенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.77

УДК: 339.56

Л. В. Власенко

КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ІНДИКАТОР УСПІШНОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті здійснено аналіз торгівлі товарами між Україною та країнами Європейського союзу; проаналізована динаміка експорту та імпорту, зміни структури торгівлі, проведено порівняння показників торгівлі України з окремими членами ЄС, іншими партнерами на Європейському континенті та з країнами-членами Євразійського економічного союзу. Метою статті є аналіз змін у структурі торгівлі України та країн ЄС з виявленням існуючих тенденцій та перспектив розвитку, оцінка торгівельної складової євроінтеграції, встановлення ефективності реалізації зони вільної торгівлі. Для оцінки ефективності торгівлі між Україною та ЄС запропоновано використовувати модифікований індекс комплементарності. Базою розрахунку індексу було обрано сорок вісім країн Європейського континенту з двома рівнями деталізації аналізу – відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) та Гармонізованої системи (ГС). Шляхом розрахунку індексу комплементарності та аналізу отриманих результатів було встановлено, що з кожним роком скорочується потенціал українського експорту на європейських ринках, країни ЄС стають все менш зацікавлені в товарах, які пропонує українських виробник. Одночасно зростає зворотний індекс комплементарності, що свідчить про зростаючу привабливість європейського імпорту для України. Це підтверджується збільшенням негативного сальдо торгового балансу з ЄС. Виявлена негативна тенденція не є винятковою тільки для торгівлі з ЄС, вона повністю вкладається в загальну динаміку зовнішньої торгівлі України і, отже, не може розглядатися як наслідок договору про асоціацію з ЄС. Шляхом аналізу та зіставлення торгівлі між країнами ЄС доведено, що розрив між експортної та імпортної комплементарностью в торгівлі між ними постійно знижується, що свідчить про прагнення до збалансованої і взаємовигідній торгівлі. Той факт, що Україна випадає з загальноєвропейського тренда, становить серйозну загрозу для процесу євроінтеграції. У статті визначено проблемні групи товарів, розрив в комплементарності торгівлі якими є найбільшим, запропоновано загальні рекомендації щодо подальших напрямків дослідження комплементарності зовнішньої торгівлі.

Ключові слова: зовнішньоторговельна діяльність; білатеральна торгівля; експорт; імпорт; зона вільної торгівлі; індекс комплементарності торгівлі; ЕС; ЕАЄС.

Література

1. Пулій О.В. Сучасний стан та перспективи торговельно-інвестиційного співробітництва України і Туреччини / О. В. Пулій, Є. І. Іванов // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 4(2). – С. 24-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_4(2)__5.
2. Кривенко Н.В. Торговельно-економічне співробітництво України та Канади в контексті Угоди про вільну торгівлю [Текст] / Н. В. Кривенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 3. – С. 144-155.
3. Солодковська Г.В. Перспективи і пріоритети торговельно-економічного співробітництва України та ЄС / Г.В. Солодовська, В.В. Онопрієнко // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 37. – С. 101-110.
4. Шнирков О.І. Кількісний аналіз компліментарності торгівлі між Україною та країнами ЄС / О.І. Шнирков, Д.С. Плющ // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2019. – Вип. 141. – С. 89-97
5. Макогін З.Я. Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС / Макогін З.Я., Атаманчук З.А. // Бізнес-інформ. – 2020. – № 3. – C. 16-25. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-16-25
6. Mikic, M. & Gilbert, J. (2007), “Trade Statistics in Policymaking: A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators”, Bangkok United: Nations ESCAP.
7. Drysdale, P. D., 'Japan and Australia: The Prospect for Closer Economic Integration,' Economic Papers, 1969, No. 30, pp. 12-28.
8. McKeever Sr, Michael (1996). "Balanced Trade: Toward the Future of Economics". McKeever Institute of Economic Policy Analysis.
9. Schiff, Maurice (2001), “Will the Real ``Natural Trading Partner'' Please Stand Up?” Journal of Economic Integration, vol. 16, no. 2, pp. 245–261.
10. Официальный сайт European Commission. Answers to the European parliament questionnaire to the commissioner-designate Janusz Wojciechowski. Режим доступа: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/commissioner_ep_hearings/answers-ep-questionnaire-wojciechowski.pdf
11. Официальный сайт International Trade Center: Trade Map. Режим доступа: https://www.trademap.org

L. Vlasenko

COMPLEMENTARITY OF TRADE BETWEEN UKRAINE AND EUROPEAN UNION AS AN INDICATOR OF ADVANCEMENT OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The article analyzes the trade in commodities between Ukraine and the European Union, including the dynamics of exports and imports and changes in the structure of the trade. The analysis is concluded by examining Ukraine's trade indicators with each individual EU member, other countries on the European continent, and member states of the Eurasian Economic Union. The purpose of the article is to analyze changes in the trade structure of Ukraine and the EU with the identification of existing trends and prospects for development, assessment of the trade component of European integration by establishing the effectiveness of the free trade zone. A modified complementarity index is used to assess the effectiveness of trade between Ukraine and the EU. Forty-eight countries of the European continent were selected as the basis for calculating the index, the calculation was performed on two levels: according to the Ukrainian Classification of Goods for Foreign Economic Activity (UCGFEA) and according to the Harmonized System (HS). By calculating the complementarity index and analyzing the results, it was established that every year the potential of Ukrainian exports in European markets decreases meaning that EU countries become less interested in the goods offered by Ukrainian producers. At the same time, the inverted complementarity index is growing, which indicates the increasing attractiveness of European imports for Ukraine. This is confirmed by the growing negative trade balance with the EU. The identified negative trend is not unique to the Ukrainian trade with the EU and is fully embedded in the overall dynamics of Ukraine's foreign trade. Therefore, it cannot be considered as a negative result of the Association Agreement with the EU. By analyzing and comparing the trade of the EU countries, it was proved that the gap between export and import complementarity in the internal EU trade is constantly narrowing, which indicates the desire for balanced and mutually beneficial trade. The fact that Ukraine is falling out of the European trend poses a serious threat to the European integration process. The article offers general recommendations for further areas of study of the complementarity of foreign trade.

Keywords: international trade; bilateral trade; export; import; free trade agreement; trade complementarity index; EU; EAEU.

References

1. Pulii, O.V. and Ivanov, Y.I. (2019), “Current state and prospects of trade and investment cooperation between Ukraine and Turkey”, Problems of systemic approach in the economy, vol. 4(2), pp. 41-45.
2. Kryvenko, N. V. (2020), “The trade and economic cooperation between Ukraine and Canada in the context of the free trade agreement”, Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 3, pp. 144-155.
3. Solodkovska, G.V. and Onoprienko, V.V. (2019), “Prospects and priorities of Ukraine-EU trade-economic cooperation”, Market infrastructure, vol. 37, pp. 101-110.
4. Shnyrkov, O. І. and Pliushch, D. S. (2019), “Quantitative analysis of trade complementarity between Ukraine and the EU”, Aktualni problemi mizhnarodnih vidnosin, vol. 141, pp. 89-97
5. Мakohin, Z. Ya. and Atamanchuk, Z. A. (2020), “Evaluating the Efficiency of Ukraine’s Trade with the EU Countries”, Business Inform, vol. 3, pp. 16-25
6. Mikic, M. and Gilbert, J. (2007), Trade Statistics in Policymaking: A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators, United Nations ESCAP, Bangkok.
7. Drysdale, P. D. (1969), “Japan and Australia: The Prospect for Closer Economic Integration”, Economic Papers, vol. 30, pp. 12-28.
8. McKeever, M. (1996), Balanced Trade: Toward the Future of Economics, McKeever Institute of Economic Policy Analysis, Berkeley, USA.
9. Schiff, M. (2001), “Will the Real ``Natural Trading Partner'' Please Stand Up?”, Journal of Economic Integration, vol. 16, no. 2, pp. 245–261.
10. Wojciechowski, J. (2019), “Answers to the European parliament questionnaire to the commissioner-designate”, Official web-site of European Commission, available at: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/commissioner_ep_hearings/answers-ep-questionnaire-wojciechowski.pdf (Accessed 05 July 2021).
11. Official web-site of Trade Center: Trade Map (2021), available at: https://www.trademap.org/ (Accessed 05 July 2021).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 8658

Відомості про авторів

Л. В. Власенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ)

L. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Marketing, Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies (ZIEIT)

ORCID:

0000-0002-7723-1734

Як цитувати статтю

Власенко Л. В. Комплементарність торгівлі України та країн європейського союзу як індикатор успішності євроінтеграції. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9070 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.77

Vlasenko, L. (2021), “Complementarity of trade between Ukraine and european union as an indicator of advancement of european integration”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9070 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.