EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
В. Ф. Гарькава, А. Ю. Кліщевська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.87

УДК: 338.2:351.863

В. Ф. Гарькава, А. Ю. Кліщевська

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

Анотація

Актуальність статті обумовлена тим, що в умовах об’єктивно існуючої обмеженості, а також нерівномірності розподілу по територіях країни ресурсів різного виду на кожному етапі регіонального стратегування ставиться завдання пошуку шляхів і варіантів досягнення повного і / або достатнього ресурсного забезпечення стратегій сталого і збалансованого розвитку регіонів. Крім того, необхідність залучення в загальнонаціональні процеси модернізації всіх територій країни (які як володіють збалансованим і достатнім ресурсним забезпеченням, так і характеризуються надлишком одних і недоліком інших ресурсів) в ситуації існуючої деформації внутрішньорегіональних відтворювальних пропорцій соціально-економічного розвитку цілого ряду територій, посилення тенденцій надконцентрації ресурсів в окремих «точках зростання» і загострення соціальної напруженості на «периферії», а також ряду інших об’єктивних чинників підтверджує високу значимість стимулювання розвитку відсталих (депресивних) територій через залучення їхнього ресурсного потенціалу в міжрегіональну взаємодію. На користь такого висновку говорить також об’єктивно існуюча нерівномірність розміщення, зокрема, ресурсів інноваційного розвитку між регіонами, а також в межах одного регіону, і цілий ряд інших чинників. Усе це свідчить про принципову важливість суттєвого розвитку системи регіонального управління ресурсним забезпеченням в напрямку досягнення збалансованості в системі відносин «центр-периферія» за рахунок інкорпорування в її структуру комплексного інструментарію оцінки готівкового ресурсного потенціалу на різних територіях і підтримки прийняття ефективних управлінських рішень щодо його цілеорієнтованого використання. Встановлено, що практична реалізація розробленої моделі забезпечення економічної безпеки регіону за допомогою стратегії сталого розвитку дозволить регіональним підприємствам забезпечити фінансово-економічний стан, при якому забезпечується своєчасне погашення зобов’язань, виконання соціальних функцій і є достатній економічний потенціал, що дозволяє функціонувати в умовах глобального кризового менеджменту. Відзначено, що сучасна світова фінансова криза, що має глобальний і системний характер, виявила недолік ефективних теоретичних підходів до розробки практичних методів подолання кризових явищ, які використовуються в рамках менеджменту регіонів. Це зумовлює необхідність вдосконалення системи глобального кризового менеджменту, що сприяє адекватному реагуванню на кризові явища і ґрунтується на інноваційних підходах і застосуванні сучасних концепцій сталого розвитку з метою забезпечення економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека регіону; моделювання; ресурсне забезпечення; управління.

Література

1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. Пер. с англ. М.: Сирин; 2017. 256 с.
2. Геєць В.М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство. Х.: ВД «Інжек», 2006. 240 с.
3. Губський Б.В. Пріоритети забезпечення економічної безпеки в контексті глобалізації української економіки. Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: Матеріали Круглого столу. Відп. Ред. С.І.Пирожков, Б.В.Губський, А.І.Сухоруков. К.: Національний інститут українсько-російських відносин при Раді національної безпеки i оборони України, 2001. С.121
4. Давыдова Н.С., Тимофеева О.И. Устойчивое развитие города. Вопросы разработки стратегии. Муниципальная экономика. 2000. с. 18–23.
5. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. / за ред.. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Х.: Право, 2009. 312 с.
6. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. К.: НІСД, 2003. С. 53-87.
7. EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2020. 114 p.
8. European Innovation Scoreboard 2020. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2020. 98 p.

V. Harkava, A. Klishchevs'ka

SIMULATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE CONTEXT OF MANAGING ITS RESOURCE SUPPORT

Summary

The relevance of the article is due to the fact that in the conditions of objectively limited, as well as uneven distribution of resources of different types at each stage of regional strategy, the task is to find ways and options to achieve full and / or sufficient resources for sustainable and balanced regional development. In addition, the need to involve in national processes of modernization of all territories (which have a balanced and sufficient resources and are characterized by an excess of some and a lack of other resources) in a situation of existing deformation of intra-regional reproductive proportions of socio-economic development of a number of territories. resources in some "growth points" and exacerbation of social tensions on the "periphery", as well as a number of other objective factors confirms the high importance of stimulating the development of backward (depressed) areas through the involvement of their resource potential in interregional cooperation. This conclusion is also supported by the objectively uneven distribution of, in particular, resources for innovative development between regions, as well as within one region, and a number of other factors. All this indicates the fundamental importance of significant development of the regional resource management system in the direction of achieving balance in the system of relations "center-periphery" by incorporating into its structure a comprehensive tool for assessing cash resource potential in different areas and supporting effective management decisions on its targeted use. . It is established that the practical implementation of the developed model of economic security of the region through the strategy of sustainable development will allow regional enterprises to ensure financial and economic condition, which ensures timely repayment of obligations, social functions and sufficient economic potential to operate in a global crisis. management. It is noted that the current global financial crisis, which has a global and systemic nature, has revealed a lack of effective theoretical approaches to developing practical methods of overcoming crisis phenomena used in regional management. This necessitates the improvement of the global crisis management system, which contributes to an adequate response to crisis phenomena and is based on innovative approaches and the application of modern concepts of sustainable development in order to ensure economic security.

Keywords: economic security of the region; modeling; resource provision; management.

References

1. Akoff, R. (2017), Planirovanie budushchego korporacii [Planning the future of the corporation], Sirin, Moscow, Russia.
2. Heiets', V.M. (2006), Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise], VD “Inzhek”, Kharkiv, Ukraine.
3. Hubs'kyj, B.V. (2001), “Priorities for ensuring economic security in the context of globalization of the Ukrainian economy. National Program for Ensuring Economic Security in the Context of the Strategy of Socio-Economic Development of Ukraine”, Materialy Kruhloho stolu [Proceedings of the Round Table], National Institute of Ukrainian-Russian Relations under the National Security and Defense Council of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. Davydova, N.S. and Tymofeeva, O.Y. (2000), “Sustainable development of the city. Strategy development issues”, Ustojchyvoe razvytye horoda. Voprosy razrabotky stratehyy Munytsypal'naia ekonomyka, pp. 18–23.
5. Shevchenko, S. Hrytsenko, O. and Makukha, S. (2009), Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist' ta napriamy formuvannia [Economic security of the state: essence and directions of formation], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
6. Zhalilo, Ya.A. (2003), Ekonomichna stratehiia derzhavy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Economic strategy of the state: theory, methodology, practice], NISD, Kyiv, Ukraine, pp. 53-87.
7. European Union (2020), EU Industrial R&D Investment Stsoreboard, Publitsations Offitse of the European Union, Lukhembourg.
8. European Union (2020), European Innovation Stsoreboard 2020, Publitsations Offitse of the European Union, Lukhembourg.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 7497

Відомості про авторів

В. Ф. Гарькава

к. е. н., доцент, ректор, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

V. Harkava

PhD in Economics, Associate Professor , Rector, Pylyp Orlyk International Classical University

ORCID:

0000-0003-3033-8515


А. Ю. Кліщевська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та фінансів, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

A. Klishchevs'ka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Finance, Pylyp Orlyk International Classical University

ORCID:

0000-0001-7057-9810

Як цитувати статтю

Гарькава В. Ф., Кліщевська А. Ю. Моделювання економічної безпеки регіону у контексті управління його ресурсним забезпеченням. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9072 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.87

Harkava, V. and Klishchevs'ka, A. (2021), “Simulation of economic security of the region in the context of managing its resource support”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9072 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.