EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА АДАПТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
І. О. Гордєєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.88

УДК: 658.5.011: 004.89: 005.86

І. О. Гордєєва

ОЦІНКА АДАПТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Анотація

Мета. Метою статті є розв‘язання задачі оцінки адаптивності управління організацією за критеріями ефективності та своєчасності прийняття управлінських рішень із застосуванням методу аналізу ієрархій. Методика. Для вирішення поставлених завдань в роботі застосовано метод аналізу ієрархій, системний підхід, теорія рішення винахідницьких задач (ТРВЗ), модель адаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями за критеріями ефективності і своєчасності та матриця оцінки спроможності до адаптації проектно-орієнтованої організації. Результати. У дослідженні наведено застосування алгоритму розрахунку оцінки спроможності до адаптації та визначення міри адаптивності управління методом аналізу ієрархій на прикладі проекту Міністерства та Комітету цифрової трансформації України «Цифрова трансформація вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти (е-Університет)». Результати розрахунків дозволили дійти до ряду висновків. Спроможність до адаптації в більшій мірі відповідає ефективності та своєчасності прийнятих управлінських рішень і дій, а отже відповідає зоні життєстійкості. Адаптивність розглянутої системи забезпечує її стабільність у середовищі VUCA. Управлінські дії переважно здійснено своєчасно і ефективно. Система керована, адаптивна і конкурентоспроможна. Рекомендовано провести додатковий аналіз ефективності прийняття управлінських дій, які хоч і в незначній мірі, але приймаються не завжди ефективно. Наукова новизна. Виконано постановку та розв’язання науково-прикладної задачі оцінки адаптивності управління організацією за критеріями ефективності та своєчасності прийняття управлінських рішень на основі методу аналізу ієрархій. Практична значимість. Отримані результати спрямовані на вдосконалення проектної діяльності на основі забезпечення гнучких принципів реалізації портфеля стратегічних проектів, ефективності коригування системи на випадок відхилень з плану. Моніторинг та виявлення на ранніх етапах відхилень та порушень забезпечує збільшення кількості успішно реалізованих проектів та реалізацію стратегії розвитку організації з меншими втратами. Розроблені підходи можуть бути використані при удосконаленні процедури оцінювання ефективності проектної діяльності будь-якої галузі економіки. Ці підходи дозволять оперативно керувати та забезпечувати адаптацію до руйнівних факторів середовища. Стаття може представляти інтерес керівникам проектів та менеджерам вищої ланки. Використання методу аналізу ієрархій дало змогу оцінити ефективність та своєчасність прийняття управлінських рішень на основі реалізованої проектної діяльності, як інструменту реалізації адаптації до руйнівних факторів середовища.

Ключові слова: адаптивність організації; прийняття рішень; метод аналізу ієрархій; управління проектами; руйнівні фактори; ідеальна система; VUCA-середовище.

Література

1. Гордеева И. А. Теоретические основы адаптивных систем в управлении проектами. Вісник Академії митної служби України. Серія: Технічні науки. Випуск 1. 2011. С. 71-76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsutn_2011_1(45)__13 (дата звернення 1.07.2021).
2. Гордєєва І. О. Прийняття управлінських дій з адаптації проектно-орієнтованих організацій за критеріями «ефективність-своєчасність». Управління розвитком складних систем. Випуск 46, 2021 (прийнято до друку).
3. Котко О.К., Шаровара О.М., Маланчій С.О., Гордєєва І.О. Модель адаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями за критеріями ефективності і своєчасності. Review of transport economics and management. № 5(21). 2021 (прийнято до друку).
4. Половинкин А. И. Основы инженерного творчества: Учеб. пособие. М.: Машиностроение, 1988. 368 с.
5. Гордєєва І. О., Калінько І. В. Оцінка релевантності стратегічних цілей організації та проектної діяльності задля забезпечення адаптації. Review of transport economics and management. № 4(20). 2020. С. 128-135. URL: http://pte.diit.edu.ua/article/view/228816/228537 (дата звернення 1.07.2021). doi: https://doi.org/10.15802/rtem2020/228816.
6. Кульчицька Х. Б., Предко Л. С. Застосування методу аналізу ієрархій при виборі проекту в поліграфії. Поліграфія і видавнича справа. № 1. 2018. С. 51–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2018_1_7 (дата звернення 4.07.2021).
7. Saaty R.W. The Analytic Hierarchy Process – What It Is and How It Is Used. Mathematical Modelling, Vol. 9, №3-5, 1987, pp. 161-176. doi: http://dx.doi.org/10.1016/0270-0255(87)90473-8.
8. Финогенов А. Д., Ладогубец Т. С., Залевский С. В. Метод анализа иерархий: тестовые примеры расчета для анализа программного обеспечения. Сучасні проблеми моделювання. Випуск 11. 2018. С. 159-164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cpm_2018_11_28 (дата звернення 3.07.2021).
9. Гладун Т. М. Застосування методу аналізу ієрархій для вибору франчайзингової мережі. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Проблеми економіки та управління. № 554. 2006. С. 109–115. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36011/1/19_109-115.pdf (дата звернення 3.07.2021).
10. Корнілова І. М., Соболєв О. О. Методичний інструментарій обґрунтування вибору стратегії інтелектуальної власності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 23(2). 2017. С. 43-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_23(2)__11 (дата звернення 4.07.2021).
11. Дорош М. С., Калінько І. В., Ребенок А. В. Управління процесом формування програм інноваційного розвитку регіонів. Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. №1. 2006. C. 129–136.
12. Іпполітова І. Я. Сорокотяженко К. С. Використання методу аналізу ієрархій під час реалізації стратегії енергозбереження. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 14. 2016. С. 370–376. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/77.pdf (дата звернення 4.07.2021).
13. Фандеева Е. А, Харченко В. В. Применение метода анализа иерархий для выбора рекламной сети в интернете. Радіоелектроніка, інформатика, управління. № 1. 2014. С. 89-95. doi: 10.15588/1607-3274-2014-1-13.
14. Пасенченко Ю. А., Назаренко О. І. Методологія вибору бізнес партнерів у ланцюгу створення вартості товарів комбінацією методів Topsis і ahp.methods. Економіка: теорія та практика. № 2. 2013. С. 88-94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econom_2013_2_15 (дата звернення 4.07.2021).
15. Socaciu L. G., Unguresan P. V. Using the Analytic Hierarchy Process to prioritize and select phase change materials for comfort application in buildings. Mathematical Modelling in Civil Engineering. Vol. 10. 2014. Р. 25–32.
16. Маргасов Д. В., Сахно Е. Ю., Скітер І. С. Розробка моделі та модифікація методу аналізу ієрархій для оцінки рівня енергоефективності. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. № 5(2). 2015. С. 26-32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_5(2)__5 (дата звернення 5.07.2021). doi: 10.15587/1729-4061.2015.51027.
17. Однокопылов Г. И., Дементьев Ю. Н., Шевчук В. А. Применение системного анализа для обеспечения эксплуатационной надёжности электрических машин в алмазодобывающей промышленности. Известия Томского политехнического университета: Инжиниринг георесурсов. Т. 330. № 5. 2019. С. 131–140. doi https://doi.org/10.18799/24131830/2019/5/271.
18. Sipahi S., Timor M. The Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process: An Overview of Applications. Management Decision. Vol. 48. 2010. № 5. pp. 775–808. doi: 10.1108/00251741011043920.
19. Иом Дин Г. Применение метода анализа иерархий в российских и зарубежных исследованиях:обзор. Известия Уфимского научного центра РАН. № 3. 2015. С. 120–128.
20. Ус С. А., Коряшкіна Л. С. Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. Д. : НГУ, 2014. 300 с. URL: https://sau.nmu.org.ua/ua/osvita/metod/Models_and_decision-making_techniques(Us_Koryashkina)_NMU_SAU.pdf (дата звернення 7.07.2021).
21. Коробов В. Б., Тутыгин А. Г. Преимущества и недостатки метода анализа иерархий. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. № 122. 2010. С. 108-115.
22. Подиновский В. В., Подиновская О. В. О некорректности метода анализа иерархий. Проблемы управления. № 1. 2011. С. 8-13. URL: http://pu.mtas.ru/archive/Podinovski.pdf (дата звернення 7.07.2021).
23. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М. : Радио и свіязь. 1993. 226 с. URL: http://pqm-online.com/assets/files/lib/books/saaty.pdf (дата звернення 8.07.2021).
24. Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л., Зусман А. В., Филатов В. И. Поиск новых идей: от озарения к технологи. Кишинев, Картя Молдовеняскэ. 1989. URL: https://www.rdita.kg/files/books/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b7/poisk_novih1.pdf (дата звернення 2.07.2021).
25. Molokanova V. M., Hordieieva I. O. Study of the organization adaptivity rate correlation in relation to its internal integrity. Scientific journal herald of advanced information technology. Vol. 3. №.4. 2020. рр. 292–304. doi: 10.15276/hait.04.2020.7.
26. Проєкти цифрової трансформації. Офіційний сайт Міністерства та Комітету з цифрової трансформації України: Цифрова держава. URL: https://plan2.diia.gov.ua/ (дата звернення 1.07.2021).

І. Hordieieva

ORGANIZATION ADAPTABILITY MANAGEMENT ASSESSMENT BY THE ANALYSIS METHOD OF HIERARCHIES ACCORDING TO THE CRITERIA OF EFFICIENCY AND TIMELINESS OF DECISION MAKING

Summary

Object of the article. The main objective of the article is to solve the problem of organization adaptability assessment according to the criteria of efficiency and timeliness of decisions making using the hierarchy analysis method. Methodology. To solve the tasks in the work, the method of hierarchy analysis, systematic approach, the theory of inventive problem solving (TIPS), adaptive management model of project-oriented organizations according to the criteria of efficiency and timeliness and the matrix for adaptation capacity assessment of the project-oriented organization were used. Results. This study provides the application of an algorithm for the adaptation capacity assessment and the determination of the adaptability degree by analyzing hierarchies on the project example of the Ministry and the Digital Transformation Committee of Ukraine " Digital transformation of higher, professional higher and professional (vocational) education (e-University)". The results of the calculations allowed us to reach a number of conclusions. The ability to adapt to a greater extent corresponds to the efficiency and timeliness of management decisions and actions, and therefore corresponds to the viability zone. The adaptability of the considered system ensures its stability in the VUCA environment. Management actions are mostly carried out in a timely and effective manner. Although the system is manageable, adaptive, and competitive, it is recommended to conduct an additional analysis of the effectiveness of management actions, which, though insignificant, are not always taken effectively. Scientific novelty. The formulation and solution of a new scientific and applied problem of assessing the adaptability of management of the organization on the criteria of efficiency and timeliness of management decisions based on the method of analysis of hierarchies. Practical significance. The results of the search for improvement of project activities to ensure flexible principles of implementation of the portfolio of strategic projects, the effectiveness of the use of systems in case of deviation from the plan. Monitoring and detection in the early stages of deviations and notifications leads to the success of implemented projects and the implementation of development strategies of the organization with less losses. The developed approaches can be used in improving the adaptability assessment procedure of project activities in any sector of the economy. These approaches will allow you to quickly manage and adapt to the destructive factors of the environment. The article may be of interest to project managers and senior managers. The use of the method of hierarchy analysis made it possible to assess the effectiveness and timeliness of management decisions based on the implemented project activities as a tool for implementing adaptation to destructive environmental factors.

Keywords: оrganization adaptability; decision-making; hierarchy analysis method; project management; destructive factors; ideal system; VUCA-environment.

References

1. Hordieieva, I. O. (2011), “Theoretical foundations of adaptive systems in project management”, Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Series: Technical Sciences, vol. 1, pp. 71–76, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsutn_2011_1(45)__13 (Accessed 1 June 2021).
2. Hordieieva, I. O. (2021), “Adoption of management actions for adaptation of project-oriented organizations according to the criteria of "efficiency-timeliness”, Management of complex systems development, vol. 46, to appear.
3. Kotko, O. K. Sharovara, O. M. Malanchiy, S. O. and Hordieieva, I. O. (2021), “Model of adaptive management of project-oriented organizations according to the criteria of efficiency and timeliness”, Review of transport economics and management, vol. 5(21), to appear.
4. Polovinkin, A. I. (1988), Osnovyi inzhenernogo tvorchestva [Fundamentals of engineering creativity], Engineering, Moscow, Russian.
5. Hordieieva, I. O. and Kalinko, I. V. (2020), “Assess the relevance of the strategic goals of the organization and project activities to ensure adaptation”, Review of transport economics and management, vol. 4(20), pp. 128–135, available at: http://pte.diit.edu.ua/article/view/228816/228537 (Accessed 1 June 2021). doi: 10.15802/rtem2020/228816.
6. Kulchytska, H. B. and Predko, L. S. (2018), “Application of the method of analysis of hierarchies when choosing a project in printing”, Printing and publishing, vol. 1, pp. 51–60. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2018_1_7 (Accessed 4 June 2021).
7. Saaty, R.W. (1987), “The Analytic Hierarchy Process – What It Is and How It Is Used”, Mathematical Modelling, vol. 9, no. 3-5, pp. 161-176, doi: 10.1016/0270-0255(87)90473-8.
8. Phinogenov, A. D. Ladogubets, T. S. and Thalevskiy S. V. (2018), “Hierarchy analysis method: examples of test calculations for software analysis”, Modern problems of modeling, vol. 11, pp. 159–164, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cpm_2018_11_28 (Accessed 3 June 2021).
9. Gladun, T. M. (2006), “Application of the method of hierarchy analysis for the selection of the franchise network”, Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic": Problems of economics and management, vol. 554, pp. 109–115, available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36011/1/19_109-115.pdf (Accessed 3 June 2021).
10. Kornilova, I. M. and Sobolev O. O. (2017),“Methodical tools of substantiation of choice of strategy of intellectual property of the enterprise”, Scientific Bulletin of Kherson State University: Economic sciences, vol. 23, no 2, pp. 43–49, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_23(2)__11 (Accessed 4 June 2021).
11. Dorosh, M. S. Kalinko, I. V. and Rebenok, A. V. (2006), “Management of the process of formation of programs of innovative development of regions”, Project management and production development, vol. 1, pp. 129–136, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlinnya-protsesom-formuvannya-program-innovatsiynogo-rozvitku-regioniv (Accessed 3 June 2021).
12. Ippolitova, I. Y. and Sorokotiagenko, K. S. (2016), “Using the method of hierarchy analysis during the implementation of energy saving strategy”, Global and national economic problems, vol. 14, pp. 370–376, available at: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/77.pdf (Accessed 4 June 2021).
13. Phandeeva, E. A. and Harchenko, V. V. (2014), “Application of the method of analysis of hierarchies for the choice of the advertising network on the Internet”, Radio electronics, computer science, management, vol. 1, pp. 89–95, doi: 10.15588/1607-3274-2014-1-13.
14. Pasenchenko, U. A. and Nazarenko, O. I. (2013), “Methodology of choosing business partners in the chain of value creation of goods by a combination of methods Topsis і ahp”, Methods, Economics: theory and practice, vol. 2, pp. 88–94, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econom_2013_2_15 (Accessed 4 June 2021).
15. Socaciu, L. G. and Unguresan, P. V. (2014), “Using the Analytic Hierarchy Process to prioritize and select phase change materials for comfort application in buildings”, Mathematical Modelling in Civil Engineering, vol. 10, pp. 25–32, doi: 10.2478/mmce‐2014‐0003.
16. Margasov, D. V. Sakhno, E. Yu. and Skeeter, I. S. (2015), “Development of a model and modification of the method of hierarchy analysis for energy efficiency assessment”, Eastern European Journal of Advanced Technology, vol. 5(2), pp. 26–32, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_5(2)__5 (Accessed 5 June 2021), doi: 10.15587/1729-4061.2015.51027.
17. Odnokopylov, G. I. Dementyev, Y. N. and Shevchuk, V. A. (2019), “Application of system analysis to ensure operational reliability of electric machines in the diamond industry”, Izvestia Tomsk Polytechnic University: Georesource engineering, vol. 5(330), pp. 131–140, doi: 10.18799/24131830/2019/5/271.
18. Sipahi, S. and Timor, M. (2010), “The Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process: An Overview of Applications”, Management Decision, vol. 48, no. 5, pp. 775–808, doi: 10.1108/00251741011043920.
19. Iom Dean, G. (2015), “Application of the method of analysis of hierarchies in Russian and foreign research: a review”, Proceedings of the Ufa Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, vol. 3, pp. 120–128.
20. Us, S. A. and Koriachkina, L. S. (2014), Modeli y metody pryiniattia rishen [Models and methods of decision making], State University "NMU", Dnipro, Ukraine, available at: https://sau.nmu.org.ua/ua/osvita/metod/Models_and_decision-making_techniques(Us_Koryashkina)_NMU_SAU.pdf (Accessed 7 June 2021).
21. Korobov, V. B. and Tutygin, A. G. (2010), “Advantages and disadvantages of the method of analysis of hierarchies”, Proceedings of the Herzen Russian State Pedagogical University, vol. 122, pp. 108–115, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-i-nedostatki-metoda-analiza-ierarhiy (Accessed 7 June 2021).
22. Podinovskiy, V. V. and Podinovskaia, O. V. (2011), “On the incorrectness of the method of analysis of hierarchies”, Management problems vol. 1, pp. 8–13, available at: http://pu.mtas.ru/archive/Podinovski.pdf (Accessed 7 June 2021).
23. Saati, T. L. (1993), Prinyatie resheniy. Metod analiza ierarhiy [Decision making. Hierarchy analysis method], Radio and communication, Moscow, Russian, available at: http://pqm-online.com/assets/files/lib/books/saaty.pdf (Accessed 8 June 2021).
24. Altshuller, G. S. Zlotin, B. L. Zusman, A. V. and Filatov, V. I. (1989), Poisk novyih idey: ot ozareniya k tehnologii [Search for new ideas: from enlightenment to technology], Kartya Moldoveneaske, Chisinau, Moldova, available at: https://www.rdita.kg/files/books/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b7/poisk_novih1.pdf (Accessed 2 June 2021).
25. Molokanova V. M. and Hordieieva I. O. (2020) Study of the organization adaptivity rate correlation in relation to its internal integrity, Scientific journal herald of advanced information technology, vol. 3 no. 4, pp. 292–304, doi: 10.15276/hait.04.2020.7.
26. Digital transformation projects. Official site of the Ministry and the Committee for Digital Transformation of Ukraine: Digital State, available at: https://plan2.diia.gov.ua/ (Accessed 1 June 2021).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 9320

Відомості про авторів

І. О. Гордєєва

к. т. н, доцент, експерт з акредитацій освітніх програм, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

І. Hordieieva

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Expert in accreditation of educational programs, National Agency for Higher Education Quality Assurance

ORCID:

0000-0002-2019-2527

Як цитувати статтю

Гордєєва І. О. Оцінка адаптивності управління організацією методом аналізу ієрархій за критеріями ефективності та своєчасності прийняття рішень. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9073 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.88

Hordieieva, І. (2021), “Organization adaptability management assessment by the analysis method of hierarchies according to the criteria of efficiency and timeliness of decision making”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9073 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.