EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
Б. С. Гузар

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.89

УДК: 005(477)-048.78:336.14

Б. С. Гузар

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто практичні аспекти бюджетного менеджменту, визначено його місце і роль у здійсненні ефективного державного управління та місцевого самоврядування, а також запропоновано напрями удосконалення системи управління бюджетними коштами в умовах трансформаційних змін та фінансово-бюджетної децентралізації в Україні. Досліджено вплив доходної і видаткової частин державного бюджету на зростання дефіциту бюджету та державного боргу. Обґрунтовано недостатнє використання державою бюджетних інструментів для бюджетного регулювання складових частин бюджету. На основі опрацювання статистичних даних встановлено наявність прямого зв'язку між державними і місцевими фінансами. Досліджено сучасний стан та тенденції розвитку бюджетного менеджменту в Україні на державному та місцевому рівнях.
Автором проведено комплексний аналіз впливу всіх складових наповнення доходної частини бюджету, їх структуру за видам надходжень в умовах фінансової децентралізації. Встановлену пряму залежність надання з державного бюджету міжбюджетних трансфертів для виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування. Проведено аналіз видатків з бюджетів різних рівнів в умовах реформи адміністративно-територіального устрою та системи місцевого самоврядування, а також бюджетно-податкового законодавства. Розглянуто вплив бюджетної децентралізації на наповнення доходної частини місцевих бюджетів в розрізі джерел надходження.
На основі проведеного аналізу, визначено, що застосування інструментів бюджетного менеджменту в умовах трансформаційних змін та євроінтеграції основ¬ними і необхідними напрямами для удосконалення бюджетного менеджменту, має стати запрова¬дження бюджетного контролю за ефективніс¬тю виконання бюджетних програм; підвищення якості капітального бюджетування; оптимізація кількості бюджетних державних цільових про¬грам; підвищення бюджетної забезпеченості на душу населення; скорочення видатків на дер¬жавне управління та збільшення видатків на со¬ціальні напрями і забезпечення виконання державою своїх функцій та делегованих повноважень органам місцевого самоврядування.

Ключові слова: бюджетний менеджмент; дефіцит бюджету; державний борг; доходи; державний бюджет; місцеві бюджети; видатки; підсистеми бюджетного механізму.

Література

1.Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрямки: Моногр. / За ред. В. Федосова. К.: КНЕУ, 2002. 387 с.
2.Индутенко А. Н. Бюджетный менеджмент в условиях формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат .Финансы и кредит. №30, 2007. С. 2-8.
3.Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посіб. Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. 280 c.
4.Бюджетний моніторинг. URL: https://www.ibser.org.ua/news/byudzhetnyy-monitoryng(lfnf (дата звернення: 15.09.2020).
5.Новосьолова О. С. Теоретичні аспекти побудови системи управління державним боргом. Економічний аналіз. 2013. Том 14. № 1. С. 301-307.
6. Статистичний щорічник України за 2019р.Державна служба статистики України. Держкомстат, Київ,
Україна 2020.476 с.
7.Глущенко Ю.А. Бюджетний менеджмент як дієвий механізм державного управління та місцевого самоврядування. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 76-81.
8.Горбунов О.В. Бюджетний менеджмент як складова системи державного регулювання економіки .Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2018. №2(36). С. 96–103
9.Баглай М. Ю., Білопольська В.М. Бюджетний менеджмент в Україні: проблеми та пропозиції щодо їх вирішення. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету. Том 2. Донецьк: ДонНУ, 2012.. С. 34-38.

B. Huzar

THE CURRENT SITUATION AND THE DIRECTIONS OF A BUDGET MANAGEMENT IMPROVEMENT IN UKRAINE

Summary

The article considers the practical aspects of budget management, identifies its place and role in effective public administration and local self-government, and suggests ways to improve the management of budget funds in the context of transformational change and fiscal decentralization in Ukraine.The influence of the revenue and expenditure parts of the state budget on the rise of the budget deficit and public debt has been studied. Insufficient use of budget instruments by the state for budget regulation of budget components is substantiated. A direct link between state and local finances based on the processing of statistical data has been established. The current state and trends in the development of budget management in Ukraine at the state and local levels were studied.The author conducted a comprehensive analysis of the impact of all components of the revenue side of the budget, their structure by type of revenue in terms of financial decentralization. The direct dependence of intergovernmental transfers from the state budget for the implementation of delegated powers by local governments has been established. The analysis of expenditures from the budgets of different levels in the context of the reform of the administrative-territorial system and the system of local self-government, as well as budget and tax legislation has been conducted. The influence of a budget decentralization on filling the revenue side of local budgets in terms of revenue sources was considered.
Based on the analysis, it was determined that the use of a budget management tools in the terms of transformational change and European integration the main and necessary areas for improving a budget management should be the introduction of a budget control over the effectiveness of budget programs; the improvement of a quality of capital budgeting; the optimization of a number of budget state target programs; the increase of budget security per capita; the reduction of expenditures on public administration and the increase of expenditures on social areas and ensuring that the state performs its functions and delegated powers to local governments.

Keywords: udget management; budget deficit; state debt; income; national budget; local budgets; expenses; subsystems of the budgetary mechanism.

References

1.Fedosov, V. Oparin, V. and Levochkin, S.(2002), [Financial restructuring in Ukraine: problems and directions], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2.Indutenko, A.N.(2007), “Budget management in the conditions of formation of the system of budgeting focused on a result”, Finances and credit, vol.30, pp. 2-8.
3.Halushka, E.A.(2007), [Budget Management: Study guide], Books-XXI, Chernivtsi:, Ukraine.
4. Institute for Budget and Socio-Economic Research (2009), “Budget monitoring”, available at: https://www.ibser.org.ua/news/byudzhetnyy-monitoryng (Accessed 02 July 2021).
5.Novoselova, O.S.(2013), “Theoretical aspects of building a public debt management system”, Economic analysis, Vol. 14, no. 1,. pp. 301–307.
6.State Statistics Service of Ukraine (2020), Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2019 [ Statistical Yearbook of Ukraine for 2019], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
7. Hlushchenko, Y.A.(2013), “Budget management as an effective mechanism of public administration and local self-government”, Public administration: theory and practice, vol. 2, pp. 76-81.
8.Horbunov, O.V.(2018), “Budget management as a component of the system of state regulation of economy”, Economics: the realias. Scientific journal, vol.2 (36), pp. 96–103.
9.Bahlai, M. Yu. and Bilopolska, V.M.(2012), “Budget management in Ukraine: problems and proposals to their solution”, Bulletin of the Student’s Scientific Society of Donetsk National University, Vol. 2, pp. 34-38.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 8963

Відомості про авторів

Б. С. Гузар

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

B. Huzar

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-3899-5595

Як цитувати статтю

Гузар Б. С. Сучасний стан та напрями удосконалення бюджетного менеджменту в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9074 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.89

Huzar, B. (2021), “The current situation and the directions of a budget management improvement in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9074 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.