EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ ТА ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА НЕЇ
Р. А. Муха

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.90

УДК: 338.46

Р. А. Муха

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ ТА ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА НЕЇ

Анотація

У статті проаналізовано динаміку кількості підприємств сфери тимчасового розміщування та організації харчування в Україні, структуру суб’єктів господарювання за видами діяльності закладів тимчасового розміщування та харчування, динаміку кількості зайнятих та обсяг реалізованих послуг. Досліджено фінансові результати функціонування підприємств готельно-ресторанної сфери. Пандемія COVID-19 значно вплинула на функціонування світової та національної економіки, а, отже, і на діяльність закладів готельно-ресторанної сфери. У статті проаналізовано вплив коронавірусної пандемії на діяльність закладів готельно-рестораннї сфери. Виділено основні проблеми розвитку підприємств сфери тимчасового розміщування й організації харчування. Встановлено важливість виготовлення якісної продукції та надання якісних послуг з метою забезпечення ефективного функціонування закладів. Визначено імідж, як ключовий актив, у формування конкурентоспроможності закладів готельно-ресторанної сфери.

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес; сфера гостинності; проблеми розвитку; підприємства; готелі; ресторани; імідж; якість послуг.

Література

1. 2021 карантин економіки / Возович А. та ін. Київ: Adastra, 2021. 34 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/602f9ce03135f554471158.pdf
2. Jones L., Palumbo D., Brown D. Coronavirus: How the pandemic has changed the world economy. URL: https://www.bbc.com/news/business-51706225
3. Александрова С. А., Голуб М.Є. Cтратегічне управління іміджем підприємств готельного господарства. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. C.43-44.
4. Балацька Н.Ю. Ресторанний бізнес в умовах пандемії коронавірусу: проблеми та напрями трансформації моделей розвитку. Економіка та управління підприємствами. 2020. Випуск 42. С. 117-122. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/22.pdf
5. Богдан Н.М., Корчагіна Д.С. Фактори туристичної привабливості дестинації: готельно-ресторанний бізнес. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. С.23-24.
6. Новикова В. І. Готельні підприємства як звичайна інфраструктура туристської діяльності. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. С.32-34.
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
8. Романуха О. М., Халілова-Чуваєва Ю. А., Хаврова К. С., Коваленко О. С. Динаміка розвитку індустрії гостинності в Україні на прикладі готельно-ресторанної галузі. Економiка та держава. 2021. № 2. С. 43-46. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2021/9.pdf
9. Соколенко А.С., Онопрієнко К.Ю. Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження системи якості. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. С.36-38.
10. Хроніки кризи бізнесу: кого в Україні найбільше накриє шторм коронавірусу. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/19/658296/#3

R. Mukha

RESEARCH OF THE STATE OF THE HOTEL AND RESTAURANT INDUSTRY OF UKRAINE AND THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON IT

Summary

The article analyzes the dynamics of enterprises in the field of temporary accommodation and catering in Ukraine, the structure of economic entities for the activities of temporary accommodation and catering, the dynamics of the number of involved and the achievement of services provided. If compare the structure of temporary accommodation and catering establishments by type of activity, it should be noted that the largest number of subjects of accommodation establishments in 2019 accounted for the activities of hotels and similar temporary accommodation. The financial results from the operation of hotel and restaurant enterprises are studied. The COVID-19 pandemic has had a significant impact and made some adjustments in the functioning of the global and national economy, as well as on enterprises of hotels and restaurants sphere, so in article analyzed the impact of the coronavirus pandemic on the activities of hotels and restaurants. The main problems of development of enterprises in the field of temporary accommodation and catering was highlighted, were determined. The main problems are: insufficient level of satisfaction of consumer requirements; insufficiently well-developed quality management system; orientation of enterprises not on product quality, but on the material support; insufficiently level of management of institutions; low level of leadership qualities of heads of institutions; very often the prerogative of the institution is the quantity of products, not its quality; insufficiently qualified level of staff of institutions, and hence low quality of service; insufficient advertising activities of the institution; imperfect image strategy of the enterprises. The importance of manufacturing quality products and providing quality services to ensure the efficient operation of institutions was established. The image was defined as a key asset in the formation of the competitiveness of hotel and restaurant establishments. The formation of an effective image of the institution will contribute to the formation of loyal attitude of consumers, ensure customer recognition, ensure the trust of investors and partners, increase staff satisfaction with the institution, increase the value of the institution in the market.

Keywords: hotel and restaurant business; hospitality; development problems; enterprises; hotels; restaurants; image; quality of services.

References

1. Vozovych, A. (2021), 2021 karantyn ekonomiky [2021 quarantine of the economy], Kyiv, Ukraine.
2. Jones, L. Palumbo, D. and Brown, D. “Coronavirus: How the pandemic has changed the world economy”. [Online], available at: https://www.bbc.com/news/business-51706225, (Accessed 17 July 2021).
3. Aleksandrova, S. A. and Holub, M.Ye. (2020), “ Strategic image management of the hotel industry”, Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the international scientific-practical conference], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [International scientific-practical conference] Kharkiv National University of Municipal Economy named after O.M. Beketova, Kharkiv, Ukraibe, pp. 43-44.
4. Balats'ka, N.Yu. (2020), “Restaurant business in the context of the coronavirus pandemic: problems and directions of transformation of development models” Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, [Online], vol . 42, available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/22.pdf, (Accessed 17 July 2021).
5. Bohdan, N.M. and Korchahina, D.S. (2020) Богдан Н.М., Корчагіна Д.С. “Factors of tourist attractiveness of the destination: hotel and restaurant business”, Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the international scientific-practical conference], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [International scientific-practical conference] Kharkiv National University of Municipal Economy named after O.M. Beketova, Kharkiv, Ukraibe, pp. 23-24.
6. Novykova, V. I. (2020) “ Hotel enterprises as a normal infrastructure of tourist activity”, Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the international scientific-practical conference], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [International scientific-practical conference] Kharkiv National University of Municipal Economy named after O.M. Beketova, Kharkiv, Ukraibe, pp. 32-34.
7. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2021), “Statistic information“, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/, (Accessed 17 July 2021).
8. Romanukha, O. M. Khalilova-Chuvaieva, Yu. A. Khavrova, K. S. Kovalenko, O. S. (2021) “Dynamics of development of the hospitality industry in Ukraine on the example of the hotel and restaurant industry”. Ekonomika ta derzhava. [Online], vol . 2, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2021/9.pdf, (Accessed 17 July 2021).
9. Sokolenko, A.S. and Onopriienko, K.Yu. (2020) Соколенко А.С., Онопрієнко К.Ю. «Increasing the competitiveness of restaurant enterprises through the introduction of a quality system”, Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the international scientific-practical conference], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [International scientific-practical conference] Kharkiv National University of Municipal Economy named after O.M. Beketova, Kharkiv, Ukraibe, pp. 36-38.
10. Economic truth (2020), “Chronicles of the business crisis: who will be most covered by the coronavirus storm in Ukraine” [Online], available at: URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/19/658296/#3, (Accessed 17 July 2021).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 10158

Відомості про авторів

Р. А. Муха

к. е. н., старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи,Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола

R. Mukha

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Hotel and Restaurant Business, Halytskyi college named after Vyacheslav Chornovil

ORCID:

0000-0002-7386-4083

Як цитувати статтю

Муха Р. А. Дослідження стану готельно-ресторанної індустрії України та вплив пандемії covid-19 на неї. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9075 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.90

Mukha, R. (2021), “Research of the state of the hotel and restaurant industry of Ukraine and the impact of the covid-19 pandemic on it”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9075 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.