EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РАЦІОНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
О. Ф. Ярмолюк, С. А. Вітер

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.91

УДК: 657.2 : 631.15

О. Ф. Ярмолюк, С. А. Вітер

РАЦІОНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Анотація

У статті досліджено особливості документального оформлення господарської діяльності фермерськими господарствами як складової частини організації бухгалтерського обліку. Розкриті варіанти ведення обліку залежно від організаційно-правової форми фермерського господарства, його розміру, організаційно-технічних та фінансових можливостей. Зазначається, що обрана форма бухгалтерського обліку безпосередньо впливає на технологію обробки облікової інформації та процедуру її накопичення, що у свою чергу позначається на результативності, економічності та оперативності прийнятих фермерами управлінських рішень. Підвищення цих показників досягається за рахунок зростання продуктивності праці та скорочення витрат на опрацювання документів. Визначено ключові фактори, що впливають на обсяг документації та організацію облікового процесу. Розкрито сутність документообігу та значення його раціоналізації у створенні прозорого інформаційного простору та формуванні оптимальних умов для роботи з обліковими документами. Визначена доцільність застосування графіка документообігу та принципи його побудови. Авторами запропоновано приклади форм даного документу для малих, середніх та великих фермерських господарств. Розкрито функціональні можливості сучасних інформаційних систем, проведений огляд програмних продуктів, які можуть застосовуватись фермерськими господарствами для автоматизації обліку та документообігу. Висвітлено переваги та ризики використання системи електронного документообігу. Сформульовано пропозиції щодо усунення недоліків, пов’язаних із запровадженням електронного документообігу.

Ключові слова: документообіг; раціоналізація; фермерські господарства; організація обліку; автоматизація обліку.

Література

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/l aws/show/996-14 (дата звернення: 14.07.2021).
2. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами: Наказ Міністерства фінансів України від 25 черв. 2003 р. № 422. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0422201-03 (дата звернення: 14.07.2021).
3. Про затвердження Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами: Наказ Міністерства фінансів України від 15 черв. 2011 р. № 720. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0720201-11 (дата звернення: 14.07.2021).
4. Ярмолюк О.Ф. Стан та перспективи обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Сучасні виклики та тенденції розвитку обліку, оподаткування, аудиту і звітності в Україні й світі: колективна монографія. Житомир: ПП «Рута», 2020. С. 76-94.
5. Про затвердження Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах: Наказ Міністерства аграрної політики від 02 лип. 2001 р. № 189. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0189555-01#Text (дата звернення: 14.07.2021).
6. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України від 04 черв. 2009 р. №390. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0390555-09#Text (дата звернення: 14.07.2021).
7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Наказ Міністерства фінансів України від 24 трав. 1995 р. № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text (дата звернення: 14.07.2021).
8. Податковий кодекс України: Закон України від 02 груд. 2010 р. №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2408 (дата звернення: 14.07.2021).
9. Жиглей І.В., Лайчук С.М. Раціоналізація документообігу під час організації бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. Житомир : Держ. ун-т "Житомирська політехніка", 2020. Вип. 1 (45). С .17-23.
10. Вітер С.А. Формування системи первинної облікової інформації: сучасні аспекти документообігу. Сучасні виклики та тенденції розвитку обліку, оподаткування, аудиту і звітності в Україні й світі: колективна монографія. Житомир: ПП «Рута», 2020. С. 50-59.
11. Гаркуша С.А. Організація внутрішнього електронного документообігу підприємства. Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. "Економіка та менеджмент". Сумський національний аграрний університет. 2015. URL: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2925 (дата звернення: 14.07.2021).
12. Копняк К.В., Костунець Т.А. Автоматизація документообігу як складова підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 11. С. 57-68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_11_7 (дата звернення: 14.07.2021) (дата звернення: 14.07.2021).
13. Вітер С.А. Електронний документообіг: проблеми та перспективи впровадження в сучасних умовах. Економіка, облік, податки в суспільстві. №2(8). 2020. С. 11-14.
14. Ніколашин А.О. Проблеми електронного документообігу та шляхи їх вирішення. Облік і фінанси АПК. 2009. №3. С. 171-175. URL: http://magazine.faaf.org.ua/problemi-elektronnogo-dokumentoobigu-ta-shlyahi-ih-virishennya.html (дата звернення: 14.07.2021).

О. Yarmoliuk, S. Viter

RATIONAL DOCUMENT FLOW IN THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF FARMS

Summary

The paper studies the specifics of the completion of documents on the farm enterprises economic activity as a constituent pa
rt of business accounting system. The goal of the paper is to study the specifics of a document flow at farm enterprises, the identification of the areas of concern and the develoment of the directions of document management simplification in an accounting system.
The paper shows the variants of record-keeping depending on an organizational legal form of a farm enterprise, its size, organizational- and technical possibilities and its financial capacity. It has been stated that the form of record-keeping affects the technology of accounting information processing as well as the procedure of its accumulation, that in its turn, results in the efficiency, effectiveness and responsiveness of farmers’ managerial decisions.
The improvement of these indices can be achieved by gross rate of productivity as well as by driving down the costs of documents processing. The paper detects the key factors which affect the volume of documentation as well as the organization of business accounting. The essence of a document flow and the importance of its simplification is shown in the creation of a transparent informational space as well as in the formation of the optimal conditions for the work with accounting documents. The expedience of using the schedule of a document flow and the principles of a schedule construction have been established.
The authors have suggested the blank forms of a given document for small, medium and big farm enterprises.The functionalities of modern information systems have been revealed, the program products which can be used by the farm enterprises for the automation of both accounting work and document flow, have been studied. The authors came to conclusion that the software, which was developed for the agricultural enterprises, contains not only standard accounting sections but also foresees the automation of accounting of specific production sites of different kinds of agricultural produce including the ones adapted for the information processing instruction.
The paper has highlightened the advantages and the risks of using the system of electonic document flow. The proposals as to eliminating the shortcomings related to introducing the electronic document flow, have been developed.

Keywords: document flow; rationalization; farms; organization of accounting; accounting automation.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/l aws/show/996-14 (Accessed 14 July 2021).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2003), Order of the Ministry of Finance "About the statement of Methodical recommendations on application of registers of accounting by the small enterprises", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0422201-03 (Accessed 14 July 2021).
3. Ministry of Finance of Ukraine (2011), Order of the Ministry of Finance "On approval of Methodical recommendations on the use of accounting registers by small enterprises", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0422201-03 (Accessed 14 July 2021).
4. Yarmolyuk O.F. (2020), "Status and prospects of accounting and taxation of small businesses", Suchasni vyklyky ta tendentsiyi rozvytku obliku, opodatkuvannya, audytu i zvitnosti v Ukrayini y sviti: kolektyvna monohrafiya. [Current challenges and trends in the development of accounting, taxation, audit and reporting in Ukraine and the world: a collective monograph], Zhytomyr, PP «Ruta», pp. 76–94.
5. Ministry of Agrarian Policy (2001), Order of the Ministry of Agrarian Policy "On approval of Methodical recommendations on the organization and maintenance of accounting in peasant (farmer) farms", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0189555-01#Text (Accessed 14 July 2021).
6. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2009), Order of the Ministry of Agrarian Policy "On approval of Methodical recommendations on the use of registers of journal-order form of accounting for agricultural enterprises", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0390555-09#Text (Accessed 14 July 2021).
7. Ministry of Finance of Ukraine (1995), Order of the Ministry of Finance "Regulations on documentary support of records in accounting", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text (Accessed 14 July 2021).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 14 July 2021).
9. Zhyhlej, I.V. and Lajchuk, S.M. (2020), "Document flow improvement in the course of accounting procedures", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu ta analizu: mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh prats', vol. 1 (45), pp. 17-23, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7659/1/3.%20%d0%96%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b9.pdf (Accessed 14 July 2021).
10. Viter, S.A. (2020), "Formation of the system of primary accounting information: modern aspects of document circulation", Suchasni vyklyky ta tendentsiyi rozvytku obliku, opodatkuvannya, audytu i zvitnosti v Ukrayini y sviti: kolektyvna monohrafiya. [Current challenges and trends in the development of accounting, taxation, audit and reporting in Ukraine and the world: a collective monograph], Zhytomyr, PP «Ruta», pp. 50–59.
11. Harkusha, S.A. (2015), "Organization of internal electronic document management of the enterprise", Visnyk Sumsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika ta menedzhment. Sumsʹkyy natsionalʹnyy ahrarnyy universytet, available at: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2925 (Accessed 14 July 2021).
12. Kopniak, K.V. and Kostunets', T.A. (2017), "Document circulation as a component of increasing the efficiency of the enterprise", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 11, pp. 57-68, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_11_7 (Accessed 14 July 2021).
13. Viter, S.A. (2020), "Electronic document management: problems and prospects of implementation in modern conditions", Ekonomika, oblik, podatky v suspil'stvi, vol. 2 (8), рр. 11-14.
14. Nikolashyn, A.O. (2009), "Problems of electronic document management and ways to solve them", Oblik i finansy APK, vol. 3, pp. 171-175, available at: http://magazine.faaf.org.ua/problemi-elektronnogo-dokumentoobigu-ta-shlyahi-ih-virishennya.html (Accessed 14 July 2021).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 9496

Відомості про авторів

О. Ф. Ярмолюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, Житомир, Україна

О. Yarmoliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0876-457X


С. А. Вітер

к. пед. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет

S. Viter

PhD in Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissia National University

ORCID:

0000-0003-4350-8077

Як цитувати статтю

Ярмолюк О. Ф., Вітер С. А. Раціональний документообіг в організації обліку фермерських господарств. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9076 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.91

Yarmoliuk, О. and Viter, S. (2021), “Rational document flow in the organization of accounting of farms”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9076 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.