EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМНОГО ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН БІЗНЕСУ ТА РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
О. М. Савицька, Л. І. Долгова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.96

УДК: 005.5 ; 005.95 ; 654.9 ; 338.2

О. М. Савицька, Л. І. Долгова

ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМНОГО ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН БІЗНЕСУ ТА РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті відображено підходи до формування нової для інформаційної економіки парадигми мислення – Концепції системного лідерства в умовах трансформаційних змін в організаціях та в контексті удосконалення управлінських процесів суб’єктів підприємництва. Виявлено проблематику планування концепції системного лідерства в умовах трансформаційних змін в організаціях у взаємозв’язку з динамічним розвитком цифровізації економічних процесів і фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва. Обґрунтовано необхідність планування нової парадигми управління трансформаційними змінами на підприємствах в контексті розвитку цифрової економіки і формування концепції системного лідерства в організаціях та їх стратегічного управління. Формуючи уявлення про сутність цінностей системного лідера і менеджера організації при їх порівнянні, автори статті обґрунтовують відмінність їх особистісних характеристик у поглядах до управління в компаніях й концептуальних підходах кожного з них до системи управління суб’єктами господарювання і пояснюють, що між цими особистостями є причинно-наслідковий зв’язок, який поєднує їх у досягненні цілей компаній і формуванні культури (й етики) взаємостосунків між колегами та партнерами по бізнесу. Пояснено, що системний лідер – це професіональний архітектор змін, генератор системи поглядів, явищ і процесів, який інтегрує набуті протягом життя знання й задуми для подальшого власного розвитку, розвитку країни, суспільства, компаній, особистостей. Обґрунтовано «Концепцію системного лідерства на підприємствах», яка передбачає планування її інфраструктури на основі вхідних інформаційних джерел/знань/положень, які у процесі їх розвитку мають бути перевірені, проаналізовані, синтезовані, інтегровані, можливо, скореговані (за необхідності) й представлені для подальшого формування теоретико-методологічних і практичних основ/принципів ефективного управління ресурсами на підприємствах за умов адаптації до трансформаційних перетворень економіки і цифровізації суспільства, технологій, бізнесу.

Ключові слова: лідерство; концепція системного лідерства; трансформації в бізнесі; цифрова економіка.

Література

1. Саврук О. Завдання лідера провокувати систему, переосмислювати, трансформувати її. – URL: http://www.management.com.ua/interview/ int602.html (дата звернення: 20.07.2021).
2. Саврук О. Що об’єднує лідерів. – URL: http://innovations.com.ua/ua/blogs/mark/18357/oleksandr-savruk-sho-ob-jednuje-lideriv.
3. Макки, Энни; Бояцис, Ричард; Гоулман, Дэниел. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интелекта : перевод с англ. А. Лисицина. – М. : Издательство «Альпина Паблишер». 2018. – 301 с.
4. Мальцев, Едуард. Емоційне лідерство. – URL: http://innovations.com.ua/ua/books/finance/18475/emocijne-liderstvo.
5 Саврук О. Й. «Олександр Саврук про системне лідерство». – URL: http://innovations.com.ua/ua/blogs/op-manage/19328/oleksandr-savruk-pro-sistemne-liderstvo.
6. Саврук О. Точка неповернення. – URL: http://innovations.com.ua/ua/blogs/mark/18258/oleksandr-savruk-tochka-nepovernennya
7. Менегетти, Антонио. Психология лидера: перевод с итальянского / Антонию Менегетти. – М. : Издательство: ННБФ «Онтопсихология», Изд. 8-е, дополненное. 2010. – 336 с.
8. Ситуаційне лідерство: модель Херсі-Бланшара. – URL: https://joffer.com.ua/model-situacijnogo-liderstva-hersi-blanshara.
9. Баркер Дж. Парадигмы мышления : как увидеть новое и преуспеть в меняющемся мире : пер. с англ. / Джоэл Баркер. – М.: Альпина Бизнес Брукс, 2007. – 187 с.
10. Вознюк О. В. Нова парадигма моделювання та розвитку історико-педагогічного процесу: монографія. ‒ Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 550 с.
11. OPEN : інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Стратегія / Лідерство / Концепти / Філософія. – URL: http://innovations.com.ua/ua/index.
12. Компания «Trainings For Business» (Тренинги для бизнеса). Менеджмент и лидерство. Системное лідерство. – URL: http://tfbiz.com.ua/treningi-dlya-biznesa/menedzhment-i-liderstvo/sistemnoe-liderstvo.
13. Сірко А. В. Реалії цифрової економіки: нові можливості та виклики для суспільства і держави. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8337 (дата звернення: 20.07.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.15.

O. Savytska, L. Dolgova

APPROACHES TO PLANNING OF CONCEPTS OF SYSTEM LEADERSHIP AT THE ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN BUSINESS AND DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY

Summary

The article reflects approaches to the formation of a new paradigm of thinking for the information economy ‒ the Concept of System Leadership in the context of transformational changes in organizations and in the context of improving the management processes of business entities. The problems of planning of the concept of system leadership in the context of transformational changes in organizations in conjunction with the dynamic development of digitalization of economic processes and financial and economic activities of business entities are revealed. The necessity of planning of a new paradigm for managing transformational changes at enterprises in the context of the development of the digital economy and the formation of the concept of system leadership in organizations and their strategic management has been substantiated. Forming an idea of the essence of the values of the system leader and the manager of the organization when comparing them, the authors of the article substantiate the difference in their personal characteristics in their views on management of companies and the conceptual approaches of each of them to the management system of business entities and explain that there is a causal relationship between these individuals, which unites them in achieving of the goals of companies and the formation of a culture (and ethics) of relationships between colleagues and business partners. It is explained that a system leader is a professional architect of changes, a generator of a system of views, phenomena and processes, which integrates the knowledge and ideas acquired during the whole life for further personal development, the development of the country, society, companies, individuals. The "The Concept of System Leadership at Enterprises" has been substantiated, which provides the planning of its infrastructure based on input of information sources / knowledge / provisions, which in the process of their development should be checked, analyzed, synthesized, integrated, possibly adjusted (if necessary) and presented for further formation of theoretical, methodological and practical foundations / principles of effective resource management at enterprises in the context of adaptation to the transformations of the economy and the digitalization of society, technology, business.

Keywords: leadership; concept of system leadership; business transformation; digital economy.

References

1. Savruk, O. (2021), “The leader's task is to provoke the system, rethink it, transform it”, available at: http://www.management.com.ua/interview/int602.html (Accessed 20 July 2021).
2. Savruk, O. “What unites leaders”, available at: http://innovations.com.ua/ua/blogs/mark/18357/oleksandr-savruk-sho-ob-jednuje-lideriv (Accessed 20 July 2021).
3. Makki, Jenni; Bojacis, Richard; Goulman, Djeniel. (2018), Jemocional'noe liderstvo: Iskusstvo upravlenija ljud'mi na osnove jemocional'nogo intelekta [Emotional Leadership: The Art of Managing People Based on Emotional Intelligence], translated from English A. Lisitsina, Izdatel'stvo «Al'pina Pablisher», Mosvow, Russia, P. 301.
4. Maltsev, Eduard “Emotional leadership”, available at: http://innovations.com.ua/ua/books/finance/18475/emocijne-liderstvo (Accessed 20 July 2021).
5 Savruk, O. Y. “Oleksandr Savruk about system leadership”, available at: http://innovations.com.ua/ua/blogs/op-manage/19328/oleksandr-savruk-pro-sistemne-liderstvo (Accessed 20 July 2021).
6. Savruk, O. “Point of no return”, available at: http://innovations.com.ua/ua/blogs/mark/18258/oleksandr-savruk-tochka-nepovernennya (Accessed 20 July 2021).
7. Menegetti, Antonio. (2010), Psihologija lidera [The Psychology of a Leader], Translated from Italian by Anthony Meneghetti, 8th ed., Izdatel'stvo: NNBF «Ontopsihologija», Moscow, Russia, P. 336.
8. “Situational leadership: the Hershey Blanchard model”, available at: https://joffer.com.ua/model-situacijnogo-liderstva-hersi-blanshara (Accessed 20 July 2021).
9. Barker, Dzh. (2007), Paradigmy myshlenija : kak uvidet' novoe i preuspet' v menjajushhemsja mire [Thinking paradigms: how to see new things and succeed in a changing world], trans. from English, Al'pina Biznes Bruks, Moscow, Russia, P. 187.
10. Vozniuk, O. V.(2014), Nova paradyhma modeliuvannia ta rozvytku istoryko-pedahohichnoho protsesu: monohrafiia [A new paradigm of modeling and development of the historical and pedagogical process: monograph], Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, Zhytomyr, Ukraine, P. 550.
11. OPEN: Kyiv-Mohyla Business School intellectual project. Strategy / Leadership / Concept / Philosophy, available at: http://innovations.com.ua/ua/index (Accessed 20 July 2021).
12. Trainings For Business company. Management and Leadership. System leadership, available at: http://tfbiz.com.ua/treningi-dlya-biznesa/menedzhment-i-liderstvo/sistemnoe-liderstvo (Accessed 20 July 2021).
13. Sirko, A. (2020), “The realities of digital economy: new opportunities and challenges for society and the state”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8337 (Accessed 20 Jul 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.15

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 9072

Відомості про авторів

О. М. Савицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

O. Savytska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Enterprices, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnical Institute”, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1053-209X


Л. І. Долгова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій,Національний авіаційний університет

L. Dolgova

PhD in Economics, Associate Professor, Associated Professor of the Department of Economics and Business Technologies, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9917-7065

Як цитувати статтю

Савицька О. М., Долгова Л. І. Підходи до планування концепції системного лідерства на підприємствах в умовах трансформаційних змін бізнесу та розвитку цифрової економіки. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9081 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.96

Savytska, O. and Dolgova, L. (2021), “Approaches to planning of concepts of system leadership at the enterprises in the context of transformational changes in business and development of the digital economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9081 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.