EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT HR - MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS OF GUANXI PROVINCE OF CHINA
Huang Bo, V. Маkarova

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.200

УДК: 658.3

Huang Bo, V. Маkarova

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT HR - MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS OF GUANXI PROVINCE OF CHINA

Summary

As a result of the study, the authors analyzed the development and current trends in personnel management in financial institutions in Guangxi Province, China. The article emphasizes that the consequences of global economic integration and cultural diversity have violated the traditional system and mechanism of labor management. Human resource management in enterprises ensures the integration of different political systems, legal norms, customs and cultural traditions of staff cohesion. It is proved that the concept and mode of personnel management need to be adjusted and changed depending on the field of activity. It is determined that such channels of attracting employees as social networks are becoming more and more popular in China. The authors propose specific measures for the development of human resources in the financial sector and methods of improvement, including salary system, employee development system, work optimization, implementation of improved performance management system, and improvement of training and human resource management in the financial sector. Also, the factors influencing the supply of human resources in the financial sector are analyzed. These factors include media publicity, the potential to increase the capacity of financial staff, and the impact of reasonable compensation. It is substantiated that for the employees of the financial sphere the two most critical moments are the improvement of personal abilities and a good salary system.
It is determined that the development of Internet finance has a significant impact on China's traditional financial sector. In order to cope with the rapid development of Internet technologies and the changing social environment, the human resource model of the financial industry must also include positioning analysis. This analysis not only solves many problems that exist in the current human resource management, but also, its implementation can provide a constant update of human resource management and, ultimately, realize the supporting role of human resource management in the development of financial enterprises.

Keywords: human resources; HR-management; Fintech; financial institutions; Guanxi Province.

References

1. Xie, Lei (2020). Optimization of human resource performance management in big data enterprises based on SWOT analysis. Statistics and management. 35 (07). PP. 69-73
2. Chen, Wenlan (2019). Research and analysis of human capital from the perspective of strategic human resource management. Guangxi quality supervision guide. (08). PP. 11-12.
3. Cui, Maojun (2015). One belt, one road, Guangxi's development, strengths and weaknesses, and development path. Journal of Nanning College for Vocational Technology. 20 (06). PP. 97-100.
4. Wang, Yuxue (2012). Rural human resource development and rural regional economic development. Chongqing Normal University.
5. Hasan, I., Wachtel, P. and Zhou, M. (2009). Institutional Development, Financial Deepening and Economic Growth: Evidence from China. Journal of Banking and Finance. Vol.33. No.1. PP.157-170.

Хуан Бо, В. В. Макарова

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ ПРОВІНЦІЇ ГУАНСІ КИТАЮ

Анотація

В результаті проведеного дослідження авторами проаналізовано розвиток та сучасні тенденції управління персоналом в фінансових установах провінції Гуансі Китаю. В статті наголошується на тому, що через наслідки глобальної економічної інтеграції та культурне різноманіття порушено традиційну систему та механізм управління трудовими ресурсами. Управління трудовими ресурсами на підприємствах забезпечує інтеграцію різних політичних систем, правових норм, звичаїв та культурних традицій згуртованості персоналу. Доведено, що концепцію та режим управління персоналом потрібно коригувати та змінювати в залежності від сфери діяльності. Визначено, що все більшої популярності в Китаї набувають такі канали залучення працівників як соціальні мережі. Авторами запропоновані конкретні заходи щодо розвитку людських ресурсів у фінансовій галузі та методи вдосконалення, включаючи систему заробітної плати, систему розвитку співробітників, оптимізацію роботи, впровадження вдосконаленої системи управління ефективністю, вдосконалення системи підготовки та вдосконалення управління людськими ресурсами у фінансовій галузі. Також, проаналізовано фактори, що впливають на пропозицію людських ресурсів у фінансовій галузі. Ці фактори включають публічність засобів масової інформації, потенціал підвищення здатності фінансового персоналу та вплив розумної компенсації. Обґрунтовано, що для працівників фінансової сфери двома найбільш критичними моментами є вдосконалення особистих здібностей та хороша система заробітної плати.
Визначено, що розвиток Інтернет-фінансів має значний вплив на традиційну фінансову галузь Китаю. Для того, щоб впоратися з бурхливим розвитком Інтернет-технологій та мінливим соціальним середовищем, модель управління людськими ресурсами фінансової індустрії також повинна включати аналіз позиціонування. Даний аналіз не тільки вирішує багато проблем, що існують у поточному управлінні людськими ресурсами, але й крім того, його здійснення може забезпечити постійне оновлення управління людськими ресурсами та, зрештою, усвідомити допоміжну роль управління людськими ресурсами у розвитку фінансових підприємств.

Ключові слова: трудові ресурси; управління персоналом; фінансова галузь; фінансові установи; провінція Гуансі.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 6006

Відомості про авторів

Huang Bo

Master’s student of the Department of Management, Sumy National Agrarian University

Хуан Бо

магістрант кафедри менеджменту,Сумський національний аграрний університет

ORCID:

0000-0002-3276-4350


V. Маkarova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Marketing and logistics, Sumy National Agrarian University

В. В. Макарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

ORCID:

0000-0003-1076-9246

Як цитувати статтю

Bo, Huang and Маkarova, V. (2021), “Directions of improvement hr - management in financial institutions of guanxi province of china”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9082 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.200

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.