EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ
А. С. Д’яченко, Н. В. Рощина

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.202

УДК: 339.72:330.354

JEL: F36, G14

А. С. Д’яченко, Н. В. Рощина

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Анотація

В роботі проаналізовані системи класифікацій потреб людини в умовах діджиталізації. Окреслені не тільки пріоритетні напрямки затребуваності товарів і послуг та їх дооцінка, але і оцінка нових сегментів ринку, визначення цільової аудиторії, розуміння поведінки цієї аудиторії при придбанні товарів і послуг. Проаналізовані можливості діджиталізації за даними пошукової системи Google за період 2000 – 2018 років по окремих показниках: кількість абонентів фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет та мобільного супутникового зв'язку; захищеність Інтернет серверів, що використовують технології шифрування при обміні даними в Інтернеті; витрати на наукові дослідження і розробки (в відсотках від ВВП); індекс ефективності логістики; податки на товари і послуги (в відсотках від доданої вартості в промисловості і сфері послуг). Зроблено статистичний порівняльний аналіз вказаних показників для країн з розвинутою економікою (Данія, Великобританія, Польща) та менш розвинутою з пострадянською спадщиною (Україна, Білорусь, Росія).
Авторами запропоновані критерії оцінки digital-взаємовідносин між покупцями та продавцями, які характеризують рівень ефективності системи, та її оптимальність. Кожний критерій оперативної взаємодії бізнесу та споживачів (ринку) прив'язаний до потреб суспільства в digital-послугах. Доведено, що за період існування України основний показник стабільних умов – податки зросли майже вдвічі. В той же час західні країни демонструють практично однакові показники за останні 30 років, або незначні коливання. Саме тому існує необхідність залучення Держави (податкової та фіскальної служб) до удосконалення системи оподаткування, як основного важелю впливу на сучасний розвиток digital- ринку. В дослідженнях визначені нові напрямки розвитку діджитал-компонент ринку з залученням нових гравців з сегментів в галузях: рітейл; Fashion-бренди; медицина і фармацевтика; нерухомість і будівництво; транспорт і перевезення; агросектор; важка промисловість; FMCG; страхування і банкінг. Запропоновано залучення та мобілізацію капіталу компаній з приватного сектору, іноземного та державного капіталу, навчання фахівців у т. ч. за кошти учасників діджитал-ринку, збільшення кількості компанії по розробці технологій і виготовленню обладнання або IT продуктів, перехід до співпраці з виробником без посередників.

Ключові слова: діджиталізація; цифровізація; digital-ринок; рітейл; податки; логістика.

Література

1. Про концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 67-p від 17.01.2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennyakoncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodivshodo-yiyi-realizaciyi/ (дата звернення 15.01.2021).
2. Краус Н.М., Клаус К.М. Інноваційне табло України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 6. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr (дата звернення 19.01.2021).
3. Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти: монографія / Н.П. Мешко, О.М. Сазонець, О.А. Джусов та ін. Донецьк: Юго-Восток, 2012. 470 c.
4. Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес, 2018. № 2(24). С. 4–12.
5. Історія економічних учень: монографія / За ред. В.Д. Базилевича. Київ: Знання, 2004. 1300 с.
6. Бугорский В.Н. Сетевая экономика: учеб. пособие М.: Финансы и статистика, 2007. 256 с.
7. Дремина, Г.А. Применение технологических инноваций в реинжиниринге банковской деятельности. Омский научный вестник. 2012. № 4. С. 104-107.
8. Google. Public Data: datacatalog.worldbank. URL: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=it_net_user_p2&hl=ru&dl=ru#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=it_net_secr_p6&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:UKR:POL:DNK:BLR:GBR:RUS&ifdim=country&tstart=671058000000&tend=1523134800000&hl=ru&dl=ru&ind=false (дата звернення 12.01.2021).
9. IMD World Digital Competitiveness Ranking. IMD World Competitiveness Center, 2017. p.28-29. URL: http://www.imd.org/wcc/ world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-201 (дата звернення 12.01.2021).
10. Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве Всемирный банк. Центр транспортных стратегий. 2018. URL: https://cfts.org.ua/news/2018/07/30/ukraina_voshla_v_troyku_liderov_po_logistike_na_postsovetskom_prostranstve_vsemirnyy_bank_48604 (дата звернення 14.01.2021).
11. Апопій В.В. Структура зв’язків і проблем логістики в сфері торгівлі / Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі», Київ: КНТЕУ, 2019. С. 33-37 URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/821cc3af38edb786486730ac715cb8b9.pdf (дата звернення 14.01.2021).

A. Diachenko, N. Roshchyna

MARKET RESEARCH IN THE CONTEXT OF DIGITALISATION: NEW OPPORTUNITIES

Summary

In this work, the systems of classifications of human needs in the conditions of digitalization are analyzed. Not only the priority directions of demand for goods and services and their revaluation are outlined, but also the assessment of new market segments, the definition of the target audience, understanding of the behavior of this audience while purchasing goods and services. The possibilities of digitalization are analyzed according to the Google search engine between 2000 and 2018 in conformity with certain indicators: the number of subscribers of fixed broadband Internet access and mobile satellite communication; security of Internet servers that use encryption technologies for exchanging data on the Internet; research and development costs (as a percentage of GDP); logistics efficiency index; taxes on goods and services (as a percentage of added value in industry and services sector). A comparative statistical analysis of these indicators is conducted for countries with developed economies (Denmark, Great Britain, Poland) and less developed with a post-Soviet heritage (Ukraine, Belarus, Russia).
The authors propose criteria for assessing the digital relationship between buyers and sellers, which characterize the level of system efficiency and its optimality. Each criterion of operative interaction of business and consumers (market) is tied to the needs of society in digital services. It is concluded that during the period of Ukraine's existence, the primary indicator of stable conditions is that taxes have almost doubled. At the same time, western countries show nearly the same numbers for the last 30 years or slight fluctuations. That is why there is a need to involve the State (tax and fiscal services) in improving the tax system as the main lever of influence on the modern development of the digital market. The research identifies new areas of development of the digital-component market with the involvement of new players from segments in the following industries: retail; fashion brands; medicine and pharmaceuticals; real estate and construction; transport and transportation; agricultural sector; heavy industry; FMCG; insurance and banking. It is proposed to attract and mobilize companies' capital from the private sector, foreign and State capital, training of specialists, including at the expense of digital market participants, increasing the number of companies developing technology and manufacturing equipment or IT products, transition to cooperation with manufacturers without intermediaries.

Keywords: Digitalization; digitization; digital-relationship; retail; taxes; logistics.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution “On the concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020”, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennyakoncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodivshodo-yiyi-realizaciyi/ (Accessed 14 Jan 2021).
2. Kraus, N.M. and Klaus, K.M. (2017), “Innovation scoreboard of Ukraine”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 6, available at: http://www.easterneurope- ebm.in.ua/6-2017-ukr (Accessed 14 Jan 2021).
3. Meshko, N.P. Sazonets', O.M. and Dzhusov, O.A. (2012), Stratehii vysokotekhnolohichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii: natsional'nyj ta korporatyvnyj aspekty [Strategies of high-tech development in the context of globalization: national and corporate aspects], Yuho-Vostok, Donets'k, Ukraine.
4. Hudz', O.Ye. (2018), “Digital economy: changing values and guidelines for enterprise management”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 2 (24), pp. 4-12.
5. Bazylevych, V.D. (2004), Istoriia ekonomichnykh uchen' [History of economics], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Buhorskyj, V.N. (2007), Setevaia ekonomyka [Networked economy], Fynansy y statystyka, Moscow, Russia.
7. Dremyna, H.A. (2012), “Application of technological innovation in banking reengineering”, Omskyj nauchnyj vestnyk, vol. 4, pp. 104-107.
8. Google (2020), “Public Data: datacatalog.worldbank.”, available at: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=it_net_user_p2&hl=ru&dl=ru#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=it_net_secr_p6&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:UKR:POL:DNK:BLR:GBR:RUS&ifdim=country&tstart=671058000000&tend=1523134800000&hl=ru&dl=ru&ind=false (Accessed 14 Jan 2021).
9. IMD World Competitiveness Center (2017), “IMD World Digital Competitiveness Ranking”, pp. 28-29, available at: http://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-201 (Accessed 12 Jan 2021).
10. Center for transport strategies (2018), “Ukraine entered the top three logistics leaders in the post-Soviet space”, available at: https://cfts.org.ua/news/2018/07/30/ukraina_voshla_v_troyku_liderov_po_logistike_na_postsovetskom_prostranstve_vsemirnyy_bank_48604 (Accessed 14 Jan 2021).
11. Apopij, V.V. (2019), “The structure of relations and problems of logistics in the field of trade”, Vseukrains'ka naukovo-praktychna Internet-konferentsiia «Lohistyka majbutn'oho: efektyvni rishennia dlia torhivli» [All-Ukrainian scientific-practical Internet conference "Logistics of the future: effective solutions for trade"], KNTEU, Kyiv, Ukraine, pp. 33-37, available at: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/821cc3af38edb786486730ac715cb8b9.pdf (Accessed 14 Jan 2021).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 422

Відомості про авторів

А. С. Д’яченко

студентка факультету системного аналізу управління, Інститут прикладного системного аналізу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

A. Diachenko

Student of the Department of System Analysis of Managment, IASA , National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0003-0036-4405


Н. В. Рощина

к. е. н, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського"

N. Roshchyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0003-2035-8846

Як цитувати статтю

Д’яченко А. С., Рощина Н. В. Дослідження ринку в умовах діджиталізації: нові можливості. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9083 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.202

Diachenko, A. and Roshchyna, N. (2021), “Market research in the context of digitalisation: new opportunities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9083 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.202

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.