EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА АНАЛІТИКИ БІЗНЕСУ
Л. М. Сатир, А. О. Шевченко, В. В. Новікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.5

УДК: 004.414

Л. М. Сатир, А. О. Шевченко, В. В. Новікова

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА АНАЛІТИКИ БІЗНЕСУ

Анотація

Провідну роль в економіці бізнесу відіграє бізнес-аналіз що використовується для виявлення потреб бізнесу та допомагає знайти найкраще для них рішення, виходячи з існуючих технологічних, економічних та інших обмежень. Розуміння повного циклу бізнес-аналітичних робіт є запорукою повноти вхідної інформації для наступних етапів проекту: проектування, реалізація, тестування та впровадження. Забезпечення ефективного функціонування бізнес-структур вимагає економічно грамотного управління його діяльністю. Бізнес-аналітика допомагає вивчити тенденції розвитку, оцінити та дослідити чинники зміни результатів діяльності, обґрунтувати бізнес-план і управлінські рішення, здійснити контроль за їх виконанням, виявити резерви підвищення ефективності виробництва,, виробити економічну стратегію його розвитку.
Розуміння поведінки інвесторів на фінансовому ринку в цілому і на фондовому ринку, зокрема, завжди було і залишається важливою і актуальною проблемою стабільності сучасної світової економіки. Є багато прикладів, які пішли в історію, коли спотворення або ігнорування певних подій призвело до значних втрат не тільки для учасників торгів, але і для компаній, акції яких торгуються на фондовому ринку, і, навіть, для людей, які безпосередньо не беруть участь в цій системі будь-яким прямим способом. Вивчення фондового ринку сьогодні є високорозвиненим напрямком економічних досліджень. Український фондовий ринок порівняно молодий і має великі перспективи розвитку. Інвестування в цінні папери все частіше розглядається інвесторами як найпривабливіші альтернативи. З огляду на історію українського фондового ринку, можна сказати, що на сьогоднішній день на існує період його помірного розвитку. Торгівля на фондовому ринку стає доступною для широкого кола людей не тільки серед великих учасників, але і громадян, які мають незначні (в масштабах ринку в цілому) інвестиційні можливості, завдяки підвищенню обізнаності населення. Цей факт неминуче тягне за собою підвищення фінансової грамотності населення, необхідної для раціонального ведення діяльності з отримання доходу на ринку цінних паперів.

Ключові слова: аналіз; моделювання; прогнозування; фондовий ринок; економіка бізнесу; бізнес – аналітика.

Література

1. Sanchez O. P. et al. Cost and time project management success factors for information systems development projects //International Journal of Project Management. – 2017. – №. 8. – P. 1608-1626. DOI: 10.1016/j.ijproman.2017.09.007
2. Nelson R. R. IT project management: Infamous failures, classic mistakes, and best practices //MIS Quarterly executive. – 2007. – №. 2. P. 238-246
3. Rubens J. Business analysis and requirements engineering: the same, only different? //Requirements Engineering. – 2007. – №. 2. –P. 121-123. DOI: 10.1007/s00766-007-0043-3
4. Aoyama M. Bridging the requirements engineering and business analysis toward a unified knowledge framework //International Conference on Conceptual Modeling. – Springer, Cham, 2016. – P. 149-160. DOI:10.1007/978-3-319-47717-6_13
5. Wiegers, K., Beatty, J.: Software requirements. 3nd edn. Microsoft Press, Richmond, Washington, 2013.
6. Milani F. Digital Business Analysis. – Springer, 2019. – P. 1-429. DOI: 10.1007/978-3-030-05719-0
7. Chernysheva Y. G., Shepelenko G. I. The new profession of “business analyst” and the new occupational standards: the case of Russia. – 2018. DOI: 10.35808/ersj/1161
8. Paul, Debra. Defining the role of the business analyst:the business analysis service framework. Diss. University of Reading, 2018
9. Tallon P. P. A process-oriented perspective on the alignment of information technology and business strategy //Journal of Management Information Systems. – 2007. –№. 3. – P. 227-268. DOI:10.2753/mis0742-1222240308
10. Клімова Н. В. Економічний аналіз: історія і перспективи розвитку. Економічний аналіз: теорія і практика. 2009 р. № 23. с. 2–8.
11. Баріленко В. І. Підготовка бізнес-аналітиків / Економічний аналіз: теорія і практика. 2011 р. № 33. с. 42–47.
12. Казакова Н. А. Фінансовий аналітик: є посада, немає диплома / Бух. Стиль. 2008 р. № 1. с. 71–73.
13. Тлучкевич Н.В. Організація аналітичної роботи на підприємстві: управлінський аспект [Електронний ресурс] / Н.В. Тлучкевич // «Економічні науки». — 2011. — Режим доступу до ресурсу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? c21com=2&i21dbn=ujrn&p21dbn=ujrn&image_file_download=1&image_file_name=pdf/ecnof_2011_8_60.pdf (дата звернення: 15.07.2021)
14. Інформаційна довідка про стан розвитку фондового ринку України протягом січня-травня 2021 року [Електронний ресурс]. URL: https://www.nssmc.gov.ua › content › traven_202 (дата звернення: 30.07.2021)

L. Satyr, A. Shevchenko, V. Novikova

ANALYSIS, MODELING AND FORECASTING OF THE STOCK MARKET AS A GUARANTEE OF AN EFFECTIVE ECONOMY AND BUSINESS ANALYTICS

Summary

Business analysis plays a leading role in the business economy as a new discipline used to identify business needs and helps to find the best solution for them, based on existing technological, economic and other constraints. Understanding the full cycle of business-analytical work is the key to completeness of input information for the next stages of the project: design, implementation, testing and implementation. Ensuring the effective functioning of the enterprise requires economically competent management of its activities. Business analytics helps to study development trends, evaluate and investigate factors of change in performance, justify business plan and management decisions, monitor their implementation, identify reserves for improving production efficiency, develop an economic strategy for its development.
Understanding the behavior of investors in the financial market as a whole and in the stock market, in particular, has always been and remains an important and urgent problem of the stability of the modern world economy. There are many examples that have gone down in history when distortion or ignoring certain events has led to significant losses not only for bidders, but also for companies whose shares are traded in the stock market, and even for people who are not directly involved in this system in any direct way. Stock market research today is a highly developed area of economic research. The Ukrainian stock market is relatively young and has great development prospects. Investing in securities is increasingly seen by investors as the most attractive alternatives. Given the history of the Ukrainian stock market, we can say that today there is a period of its moderate development. Trading in the stock market becomes available to a wide range of people not only among large participants, but also citizens who have insignificant (in the market as a whole) investment opportunities, due to increased public awareness. This fact inevitably entails an increase in the financial literacy of the population, necessary for rational conduct of income management in the securities market.

Keywords: analysis; modeling; forecasting; stock market; business economics; business – analytics.

References

1. Sanchez, O. P. (2017), “Cost and time project management success factors for information systems development projects”, International Journal of Project Management, vol. 8., pp. 1608-1626. DOI: 10.1016/j.ijproman.2017.09.007
2. Nelson, R. R. (2007), “IT project management: Infamous failures, classic mistakes, and best practices”, MIS Quarterly executive, vol. 2, pp. 238-246
3. Rubens, J. (2007), “Business analysis and requirements engineering: the same, only different?” Requirements Engineering. vol.2., pp. 121-123. DOI: 10.1007/s00766-007-0043-3
4. Aoyama, M. (2016), “Bridging the requirements engineering and business analysis toward a unified knowledge framework”, International Conference on Conceptual Modeling, pp. 149-160. DOI:10.1007/978-3-319-47717-6_13
5. Wiegers, K., Beatty, J. (2013), “Software requirements”, 3nd edn. Microsoft Press, Richmond, Washington, pp. 655-670
6. Milani, F. (2019), “Digital Business Analysis”, Springer, pp. 1-429. DOI: 10.1007/978-3-030-05719-0
7. Chernysheva, Y. G., Shepelenko G. I. (2018), “The new profession of “business analyst” and the new occupational standards: the case of Ukraine, pp.988-999, DOI: 10.35808/ersj/1161
8. Paul, Debra (2018), “Defining the role of the business analyst:the business analysis service framework”, Diss. University of Reading, pp,1066-1078
9. Tallon, P. P. (2007), “A process-oriented perspective on the alignment of information technology and business strategy” Journal of Management Information Systems, vol. 3., pp. 227-268. DOI:10.2753/mis0742-1222240308
10. Klimova, N. V. (2009), «Economic analysis: history and the prospects for development”, Economic analysis: theory and practice, vol.23, pp. 2–8 (in Ukr.).
11. Barilenko, V. I. (2011), “Training business-analysts”, Economic analysis: theory and practice, vol. 33, pp. 42–47 (in Ukr.).
12. Kazakova, N. A.(2008), “Financial analyst: there is a position, but there is no diploma”, BuhStyle, vol. 1, pp. 71–73 (in Ukr.).
13. Tluchkevich, N.V. (2011), “Organization of analytical work at the enterprise: management aspect”, Economic sciences, avalible at: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? c21com=2&i21dbn=ujrn&p21dbn=ujrn&image_file_download=1&image_file_name=pdf/ecnof_2011_8_60.pdf (Accessed 15 July 2021)
14. Information certificate on the state of development of the stock market of Ukraine during January-May 2021 (2021), avalible at: https://www.nssmc.gov.ua › content › traven_202 (Accessed 30 July 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 762

Відомості про авторів

Л. М. Сатир

д. е. н., професор,завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian Universit

ORCID:

0000-0003-0040-6863


А. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000- 0003-4615-6433


В. В. Новікова

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Novikova

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies,Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7985-1489

Як цитувати статтю

Сатир Л. М., Шевченко А. О., Новікова В. В. Аналіз, моделювання та прогнозування фондового ринку як запорука ефективної економіки та аналітики бізнесу. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9131 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.5

Satyr, L., Shevchenko, A. and Novikova, V. (2021), “Analysis, modeling and forecasting of the stock market as a guarantee of an effective economy and business analytics”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9131 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.