EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ІНВЕСТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
К. А. Пріб

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.9

УДК: 332.021.8:330.322.212:631.115

К. А. Пріб

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ІНВЕСТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Анотація

Розкрито вплив децентралізації на інвестування та технічне переоснащення сільськогосподарських товаровиробників. Проаналізовано сучасний стан забезпечення сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств технічними засобами. Доведено, що ключовим чинником, який стримує технічне переоснащення товаровиробників, стає недостатня активність інвестиційних процесів та нестача ресурсів. Показано, що для вирішення проблем інвестування та технічного переоснащення важливо забезпечити підтримку як на рівні держави, так і не рівні територіальних громад, що стає особливо актуальним в умовах децентралізації. Окреслено підходи до запровадження заходів щодо підтримки інвестиційних процесів та технічного переоснащення сільськогосподарських товаровиробників з боку територіальних громад через розвиток елементів шерінгової економіки щодо використання технічних засобів у сільському господарстві; розбудову виробничої, обслуговуючої, фінансової інфраструктури території; стимулювання підприємницької ініціативи сільськогосподарських товаровиробників; залучення інвесторів та кредиторів для реалізації бізнес-проектів тощо.

Ключові слова: інвестування; інвестиційні процеси; технічне переоснащення; технічне забезпечення; сільськогосподарські товаровиробники; територіальні громади; децентралізація; підтримка.

Література

1. Жуковський О. Г. Особливості формування технологічних комплексів машин для вирощування основних сільськогосподарських культур Закарпаття в особистих господарствах населення. Проблеми агропромислового комплексу Карпат. 2015. Вип. 24. С. 184-192.
2. Грінчук І. О. До питання про матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2012. № 2 (2). С. 117-123.
3. Агєєва І. В. Матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств. Університетські наукові записки. 2013. № 2. С. 165-170.
4. Вишневецька О. В. Технічне переоснащення аграрної галузі в контексті ефективності лізингових систем. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2013. Т. 18, Вип. 1(1). С. 53-57.
5. Скоцик В. Є. Технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників: сучасний стан та проблеми вирішення. Економіка та управління АПК. 2013. Вип. 10. С. 56-60.
6. Самойлик Ю. В. Матеріально-технічне забезпечення АПК: тенденції, механізми, перспективи. Економіка і регіон. 2014. № 4. С. 17-22.
7. Щурик М. В. Особисті селянські і фермерські господарства: перспективи й вектори розвитку. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2018. Вип. 800. С. 50-57.
8. Білоусова О. С. Трансформація впливу держави на інвестиційні процеси. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 32-37.
9. Максимович В. І. Інвестиційний потенціал державного і місцевих бюджетів. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. № 2. С. 61-66.
10. Бойко А. В. Інвестиційний потенціал регіонів України: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2010. Вип. 26(1). С. 25-33.
11. Жук П. В., Сірик З. О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22.
12. Сірик З. О. Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4. С. 266-274.
13. Лещух І. В. Вплив адміністративно-фінансової децентралізації на інвестиційні процеси у Центральному регіоні України. Регіональна економіка. 2019. № 3. С. 134-144.
14. Статистична інформація. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 21.07.2021 р.).

K. Prib

IMPACT OF DECENTRALIZATION PROCESSES ON INVESTMENT AND TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCERS

Summary

The article describes the impact of decentralization on investment and technical re-equipment of agricultural producers. The current state of the provision of agricultural enterprises and personal peasant farms with technical means has been analyzed. It has been proved that the key factor holding back the technical re-equipment of commodity producers is the insufficient activity of investment processes and the lack of investment resources. It is shown that external support is important for solving the problems of investment and technical re-equipment. Such support should be carried out both at the state level and at the level of individual territorial communities. This becomes especially relevant in the context of decentralization. It is shown that support at the state level in Ukraine is implemented through a number of special programs. At the same time, support at the level of territorial communities remains insufficient. Approaches to the implementation of measures to support investment processes and technical re-equipment of agricultural producers on the part of territorial communities have been determined. The main directions of territorial support are proposed. These areas include the development of elements of the sharing economy for the use of technical means in agriculture based on new business models. The necessity of development by territorial communities of production, service, financial infrastructure of the territory is shown. It is proposed to stimulate the entrepreneurial initiative of agricultural producers through the intensification of business dialogue, the implementation of territorial and regional measures to improve the business environment, the popularization of entrepreneurial ideas, and the development of consulting. The need to attract investors and creditors for the implementation of business projects in territorial communities with financial, advisory, organizational support of local governments is indicated. It is proved that the proposed approach will allow taking into account as much as possible the regional features of the location of agriculture and its specifics, will contribute to the strengthening of investment activity and increase the efficiency of the use of investment resources, and will also allow for the technical re-equipment of agricultural producers.

Keywords: investment; investment processes; technical re-equipment; technical support; agricultural producers; territorial communities; decentralization; support.

References

1. Zhukovs'kyj O. H. (2015) “Features of formation of technological complexes of machines for cultivation of the main agricultural crops of Transcarpathia in personal farms of the population”, Problemy ahropromyslovoho kompleksu Karpat, vol. 24, pp. 184-192.
2. Hrinchuk I. O. (2012) “Features of formation of technological complexes of machines for cultivation of the main agricultural crops of Transcarpathia in personal farms of the population”, Visnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu, vol. 2 (2), pp. 117-123.
3. Ahieieva I. V. (2013) “Material and technical support of farms”, Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 2, pp. 165-170.
4. Vyshnevets'ka O. V. (2013) “Technical re-equipment of the agricultural sector in the context of the efficiency of leasing systems”, Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Ekonomika, vol. 18, no. 1 (1), pp. 53-57.
5. Skotsyk V. Ye. (2013) “Technical support of agricultural producers: current state and problems of solutions”, Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 10, pp. 56-60.
6. Samojlyk Yu. V. (2014) “Material and technical support of the agro-industrial complex: trends, mechanisms, prospects”, Ekonomika i rehion, vol. 4, pp. 17-22.
7. Schuryk M. V. (2018) “Personal peasant and farm enterprises: prospects and vectors of development”, Naukovyj visnyk Chernivets'koho universytetu. Ekonomika, vol. 800, pp. 50-57.
8. Bilousova O. S. (2017) “Transformation of the influence of the state on investment processes”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 32-37.
9. Maksymovych V. I. (2013) “Investment potential of state and local budgets”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 2, pp. 61-66.
10. Bojko A. V. (2010) “Investment potential of the regions of Ukraine: problems of theory and practice”, Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 26 (1), pp. 25-33.
11. Zhuk P. V. and Siryk Z. O. (2017) “Investment potential of territorial communities: the essence of the concept and management issues”, Rehional'na ekonomika, vol. 2, pp. 16-22.
12. Siryk Z. O. (2016) “Local self-government and investment processes: European processes and domestic realities”, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 4, pp. 266-274.
13. Leschukh I. V. (2019) “Injection of administrative and financial decentralization to investment processes near the Central Region of Ukraine”, Rehional'na ekonomika, vol. 3, pp. 134-144.
14. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 21 July 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 688

Відомості про авторів

К. А. Пріб

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

K. Prib

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing and Business Management, National University "Kyiv-Mohyla Academy"

ORCID:

0000-0003-2075-0020

Як цитувати статтю

Пріб К. А. Вплив процесів децентралізації на інвестування та технічне переоснащення сільськогосподарських товаровиробників. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9135 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.9

Prib, K. (2021), “Impact of decentralization processes on investment and technical re-equipment of agricultural producers”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9135 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.