EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК IT ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ
Ю. П. Мазур, П. М. Боровик, С. В. Журило, Ю. Ю. Косенко, Л. І. Головкіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.70

УДК: 338.242.4.025.2(477):330.341.1

Ю. П. Мазур, П. М. Боровик, С. В. Журило, Ю. Ю. Косенко, Л. І. Головкіна

РОЗВИТОК IT ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ

Анотація

Українську IT-сферу називають найперспективнішим сектором розвитку вітчизняної економіки. У статті досліджено місце інформаційних технологій у системі факторів міжнародної конкурентоспроможності країни, виокремлено і проаналізовано місце України за показниками розвитку системи освіти, розглянуто суть, основні характеристики та особливості моделі складних систем співпраці університетів, науки і бізнесу та обґрунтовано доцільність і ефективність її впровадження для інноваційного розвитку України. Складено та проаналізовано систему переваг для кожного з інститутів у процесі потрійної взаємодії, розглянуто створення сталих фондів ВНЗ як ресурсу для проведення науково-дослідних робіт і досягнення фінансової незалежності та запропоновано розвиток ІТ напрямків діяльності в рамках розбудови в Україні моделі співпраці університетів, науки і бізнесу. Розглянуті в статті виклики українських інформаційних технологій: боротьба за таланти і реформа освіти. Обговорено застарілі закони та нові технології. Проаналізовано Закон України «Про вищу освіту» в частині реформування вищої освіти.
В умовах, коли зміни технологій є динамічними, а ефективність виробництва все більше залежить від рівня автоматизації (мікропроцесори, датчики програмне забезпечення), стає зрозумілим, що необхідно змінювати підходи до якості підготовки кадрового потенціалу. Це підтверджує необхідність реформування взаємодії закладів вищої освіти, бізнесу та науки. Тому, необхідно тісна партнерська співпраця учасників цього ринку. Прикладом може стати досвід бізнес – інкубаторів в навчальних закладах, де поєднуються всі ці напрями діяльності. Разом із тим, важливою при взаємодії університетів, науки та бізнесу як учасників освітнього ринку, є участь в ній державних органів, як гаранта дотримання юридичних основ такої співпраці.

Ключові слова: університет; бізнес; держава; співпраця; інновації; IT-сфера; наука; інформаційні технології.

Література

1. Gartner Says Project and Portfolio Management Software Market Grew 11 Percent in 2019 [Електронний ресурс] // Gartner, Inc., 13.05.2019. – Режим доступу: https://www.gartner.com/newsroom/id/3871063
2. Global outsourcing industry revenue by service type 2010-2019 // Published by Statista Research Department, Nov 4, 2020. Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/189800/global-outsourcing-industry-revenue-by-service-type/
3. Чухрай Н.І., Криворучко Я.О. Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами : монографія. Львів : Растр-7. 2018. 360 с.
4. Харченко В.С. Скляр В.В. Концепция и модели взаимодействия университетской науки и ИТ-индустрии: S2B-B2S. Картбланш. 2012. Вып. 8-9. С. 170-174.
5. Харченко В.С., Скляр В.В. Кооперация университетов и индустрии: S2B–B2S. Картбланш. 2014. Вып. 3-4. С. 43-49.
6. Кондратенко Ю. Харченко В. Аналіз особливостей інноваційної співпраці академічних інституцій та ІТ-компаній в напрямках S2B та B2S. Львів : НУ «Львівська політехніка». 2014. № 1(39). C. 15-19.
7. Gogl H. Knowledge Loves Company: Successful Models of Cooperation between Universities and Companies in Europe / H. Gogl, C. Schedler. – 2009th Edition, London : Palgrave Macmillan, 337 p.
8. Статистичні дані України [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. 2020. Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
9. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38 – С.2716. Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
10. Університети та бізнес: міжнародний досвід співпраці та перспективи для України // Режим доступу до ресурсу: https://cost.ua/421-college-business-cooperation
11. King M. D. Why higher Ed and business need to work together [Electronic resource]. — URL: https://hbr.org/2015/07/whyhigher#ed#and# business#need#to#work#together
12. М. В. Руденко. Технології цифрової трансформації сільськогосподарських підприємств. Агросвіт № 23, 2019, С. 8-18
13. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution.
14. Соболева, А. О. Big Data: возможности для бизнеса. Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования: Электронный сборник статей по материалам XXXV студенческой международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». 2017. № 24 (35). С. 170–175. Режим доступа: https://sibac.info/archive/meghdis/24(35).pdf
15. Балалаєва О. Ю., Тузенко О. О., Стахов Д. С. Розробка програмного забезпечення для аналізу механічних властивостей товстолистового прокату із використанням технології big data / наука та виробництво. Вип. 22. 2020. С. 22-28
16. Цифрова трансформація бізнесу, 2019. [online] Доступно: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/key-performance-indicators-kpi

Yu. Mazur, P. Borovyk, S. Zhurilo, Yu. Kosenko, L. Holovkina

DEVELOPMENT OF IT INDUSTRY AS A BASIS FOR COOPERATION BETWEEN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, SCIENCE AND BUSINESS

Summary

The Ukrainian IT sphere is called the most promising sector of development of the domestic economy. The article examines the place of information technologies in the system of factors of international competitiveness of the country, identifies and analyzes the place of Ukraine in terms of education system, considers the essence, main characteristics and features of the model of complex systems of cooperation between universities, science and business. Of Ukraine. The system of advantages for each of the institutes in the process of triple interaction is compiled and analyzed, the creation of permanent university funds as a resource for research and financial independence is considered and the development of IT activities in the framework of building a model of cooperation between universities, science and business is proposed. The article considers the challenges of Ukrainian information technologies: the struggle for talent and education reform. Outdated laws and new technologies are discussed. The Law of Ukraine "On Higher Education" in terms of reforming higher education is analyzed.
On the way to a bright future, it is important not to lose the experience of two decades, to match everything "for and against" and to choose the best option for specialists in the creative industries. Without which we will definitely not cope , this is without updated material bases and curricula of technical institutions of higher education, without a favorable business climate, and for all sectors of the economy.
In conditions when changes in technology are dynamic, and production efficiency increasingly depends on the level of automation (microprocessors, software sensors), it becomes clear that it is necessary to change approaches to the quality of human resources training. This confirms the need to reform the interaction of higher education, business and science. Therefore, close partnership cooperation of market participants is needed. An example is the experience of business incubators in educational institutions, which combine all these areas of activity. At the same time, the participation of state bodies in the interaction of universities, science and business as participants in the educational market is important, as a guarantor of compliance with the legal basis of such cooperation.

Keywords: university; business; state; cooperation; innovations; IT-sphere; science; information technologies.

References

1. Gartner, Inc. (2019), “Gartner Says Project and Portfolio Management Software Market Grew 11 Percent”, Available at: https://www.gartner.com/newsroom/id/3871063 (Accessed 15 July 2021).
2. Statista Research Department (2020), “Global outsourcing industry revenue by service type 2010-2019”, Available at: https://www.statista.com/statistics/189800/global-outsourcing-industry-revenue-by-service-type/ (Accessed 15 July 2021).
3. Chukhrai, N.I. and Krivoruchko, Y.O. (2018), Otsiniuvannia i rozvytok vidnosyn mizh biznes-partneramy [Evaluation and development of relations between business partners], Raster-7, Lviv, Ukraine.
4. Kharchenko, V.S. and Sklyar, V.V. (2012), “Concept and models of interaction between university science and IT industry. S2B-B2S”, Carte blanche, vol. 8-9, pp. 170-174.
5. Kharchenko, V.S. and Sklyar, V.V. (2014), “University and Industry Cooperation: S2B – B2S”, Carte blanche, vol. 3-4, pp. 43-49.
6. Kondratenko, Y. and Kharchenko V. (2014), “Analysis of the features of innovative cooperation of academic institutions and IT companies in the areas of S2B and B2S”, Lviv Polytechnic National University, vol. 1 (39), pp. 15-19.
7. Gogl, H. and Schedler, C. (2009), Knowledge Loves Company. Successful Models of Cooperation between Universities and Companies in Europe, Palgrave Macmillan, London, UK.
8. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Statistical data of Ukraine”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 July 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "Higher education", avalible at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 15 July 2021).
10. Universities and business (2020), “International experience of cooperation and prospects for Ukraine”, available at: https://cost.ua/421-college-business-cooperation (Accessed 15 July 2021).
11. King, M. D. (2015), “Why higher Ed and business need to work together”, available at: https://hbr.org/2015/07/whyhigher#ed#and# business#need#to#work#together (Accessed 15 July 2021).
12. Rudenko, M.V. (2019), “Technologies of digital transformation of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 23, pp. 8-18
13. Schwab, K. (2015), “The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond”, available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution (Accessed 15 July 2021).
14. Soboleva, A. O. (2017), “Big Data: Business Opportunities. Scientific community of students. Interdisciplinary research”, Electronic collection of articles based on the materials of the XXXV student international scientific and practical conference, ANS "SibAK", NovosiBirsk, vol. 24 (35), pp. 170-175, available at: https://sibac.info/archive/meghdis/24(35).pdf (Accessed 15 July 2021).
15. Balalaeva, O. Y. Tuzenko, O.O. and Stakhov, D.S. (2020), “Software development for the analysis of mechanical properties of thick-rolled steel using big data technology”, Science and production, vol. 22, pp. 22-28
16. IT-Enterprise (2019), “Digital Business Transformation”, [online], Available at: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/key-performance-indicators-kpi (Accessed 15 July 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 277

Відомості про авторів

Ю. П. Мазур

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційний технологій,Уманський національний університет садівництва

Yu. Mazur

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Technologies,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-1146-4145


П. М. Боровик

к. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру,Уманський національний університет садівництва

P. Borovyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-7971-1718


С. В. Журило

к. е. н., доцент, доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці,Уманський національний університет садівництва

S. Zhurilo

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Applied Engineering and Labor Protection,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-1247-3678


Ю. Ю. Косенко

викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності,Уманський національний університет садівництва

Yu. Kosenko

Lecturer of the Department of Ecology and Safety of Life,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-8526-7000


Л. І. Головкіна

викладач кафедри прикладної інженерії та охорони праці,Уманський національний університет садівництва

L. Holovkina

Lecturer of the Department of Applied Engineering and Labor Protection,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-7881-830Х

Як цитувати статтю

Мазур Ю. П., Боровик П. М., Журило С. В., Косенко Ю. Ю., Головкіна Л. І. Розвиток it галузі як основа співпраці закладів вищої освіти, науки і бізнесу. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9136 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.70

Mazur, Yu., Borovyk, P., Zhurilo, S., Kosenko, Yu. and Holovkina, L. (2021), “Development of it industry as a basis for cooperation between higher education institutions, science and business”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9136 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.