EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТОРГІВЛЯ ІНДЕКСАМИ НА РИНКУ КАПІТАЛІВ: ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕКУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ
А. М. Слободяник, О. Ю. Могилевська, Л. В. Романова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.71

УДК: 338

А. М. Слободяник, О. Ю. Могилевська, Л. В. Романова

ТОРГІВЛЯ ІНДЕКСАМИ НА РИНКУ КАПІТАЛІВ: ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕКУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ

Анотація

У статті проведено аналіз торгівлі індексами на ринку капіталів з точки зору залучення спекулятивного капіталу. Авторами закцентовано увагу на тому, що фондовий індекс це складний показник, який вираховується через систему угруповання цін на різні фінансові активи з різними ціновими межами, відповідно це комплексний показник, що зводить ціни різних фінансових активів в один показник. Доведено, торгівля ф'ючерсними та опціонними контрактами на індекси для індивідуальних та інституційних інвесторів стали можливістю торгівлі, заснованій на очікуванні змін ринку капіталів. Приватні інвестори розраховують отримувати прибуток з цінових змін на акції. У свою чергу інституціональні інвестори використовують індекси для хеджування власних портфелів і диверсифікації активів. Авторами підкреслено, що на ліквідному ринку з великою кількістю продавців і покупців здійснюються операції в будь-яких масштабах і при незначній зміні цін, проте прихід спекулянтів, збільшуючи число учасників операцій, сприяє конкуренції, а в підсумку і більш ефективному виявленню об'єктивної вартості предмету купівлі-продажу. Доведено, що фондова торгівля має велику привабливість для тих, хто зацікавлений в комбінації азарту і можливості великий швидкого прибутку, та являє собою неординарні можливості прибутку, оскільки є технічно нескладною.Дуже важливу роль в успішній фондовій торгівлі відіграють тактика проведення операцій і грамотне управління наявними грошовими ресурсами. Доведено, спекулятивний прибуток можливий як при грі на підвищення, так і при грі на пониження, а такоє є важливим інструментом для залучення інвестицій та відіграють вирішальну роль у досягненні балансу між учасниками ринку капіталів. Авторами проаналізовано цінові графіки українського ринку, які мають сильну волатильність і чутливість до кризових ситуацій. Український ринок капіталів є найбільш нестабільно-зростаючим і небезпечним ринком, виходячи з показників ефективності, його середньорічна дохідність за 14 років становить 11 % річних з максимальним осіданням у 85%. Здійснено акцент на специфіці фондових показників, у вигляді біржових індексів, які використовуються як напрями вивчення стану і прогнозування розвитку ринку капіталів і є засобами залучення спекулятивного капіталу.

Ключові слова: спекуляція; ризик; фондовий ринок; ринок капіталів; фондові індекси; біржа; акції; портфель акцій; валютні інвестиції; фінансові інструменти.

Література

1. Slobodianyk, A. Abuselidze, G. Tarasovych, L. (2020). The mechanism of integration of the Ukrainian stock market in the world stock market. In E3S Web of Conferences. EDP Sciences. vol. 157, p. 04034.
2. Слободяник, А. М., Тарасович, Л. В. (2017). Оцінка та аналіз інструментів хеджування з урахуванням специфіки аграрного ринку. Наукові праці МАУП. Сер. Економічні науки. Вип, 22, 46-54.
3. Hull John C Options, futures and other derivatives. New Jersey: university of Toronto, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 5 ed., 2016. 780 p.
4. OECD Composite Leading Indicators: Turning Points of Reference Series and Component Series. OECD, March 2014. 48 p.
5. The international banking market report. Statistical Annex. URL: http://www.bis.org/publ/ qtrpdf/r_qa1106.pdf#page=114(дата звернення: 29.07.2021).
6. The world federation of exchanges 2019 full year market highlights. Веб-сайт. URL: https://www.world-exchanges.org/home/index.php/news/world-exchange-news/the-world-federation-of-exchanges-publishes-2019-full-year-market-highlights. (дата звернення: 29.07.2021).
7. Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc. 2001. 161 p.
8. Abuselidze, G., and Slobodianyk, A. (2019). Investment of the financial instruments and their influence on the exchange stock market development. In Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. vol. 52. Pp. 120-125.
9. Слободяник А. М., Трішін О. В. Практичне використання фундаментального аналізу для прогнозування світових ринкових цін на сою. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6304 (дата звернення: 29.07.2021).
10. Слободяник А. М., Тригубченко А. В. Практичне використання спекулятивних операцій на біржовому фондовому ринку. Агросвіт. 2018. № 10. С. 17–21.
11. Слободяник, А. М., & Собко, К. Г. (2018). Роль спекуляцій на біржовому фондовому ринку. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (6), 118-122.
12. Бланк, И. А. (2003). Управление активами и капиталом предприятия: Учебно-практическое пособие. СПб: Ника-Центр.

A. Slobodianyk, O. Mogilevskaja, L. Romanova

TRADING IN CAPITAL MARKET INDICES: AN EFFECTIVE MEANS OF ATTRACTING SPECULATIVE CAPITAL

Summary

The article analyzes the trade in capital market indices in terms of attracting speculative capital. The authors emphasize that the stock index is a complex indicator that is calculated through the system of grouping prices for different financial assets with different price limits, respectively, it is a complex indicator that reduces the prices of different financial assets into one indicator. It is proved that trading in futures and options contracts on indices for individual and institutional investors has become an opportunity for trading based on the expectation of changes in the capital market. Private investors expect to make a profit from price changes on shares. In turn, institutional investors use indices to hedge their portfolios and diversify assets. The authors emphasize that in the liquid market with a large number of sellers and buyers transactions are carried out at any scale and with a slight change in prices, but the arrival of speculators, increasing the number of participants in transactions, promotes competition and ultimately more effective detection of the objective value purchase and sale. It has been proven that stock trading is very attractive for those who are interested in a combination of excitement and opportunities for large quick profits, and is an extraordinary opportunity for profit, as it is technically simple. resources. It has been proven that speculative profits are possible both in the game of increase and in the game of decline, and this is an important tool for attracting investment and play a crucial role in achieving balance between capital market participants. The authors analyzed the price charts of the Ukrainian market, which have strong volatility and sensitivity to crisis situations. The Ukrainian capital market is the most volatile-growing and dangerous market, based on efficiency indicators, its average annual return for 14 years is 11% per annum with a maximum subsidence of 85%. Emphasis is placed on the specifics of stock indicators, in the form of stock indices, which are used as areas to study the state and forecast the development of the capital market and are a means of attracting speculative capital.

Keywords: speculation; risk; stock market; capital market; stock indices; stock exchange; stocks; stock portfolio; foreign currency investments; financial instruments.

References

1. Slobodianyk, A. Abuselidze, G. and Tarasovych, L. (2020), “The mechanism of integration of the Ukrainian stock market in the world stock market”, E3S Web of Conferences. EDP Sciences, vol. 157, p. 04034.
2. Slobodyanik, A. M. and Tarasovich, L.V. (2017), “Evaluation and analysis of hedging instruments taking into account the specifics of the agricultural market”, Scientific works of IAPM. Ser. Economic sciences, Vol. 22, pp. 46-54.
3. Hull, J. (2016), Options, futures and other derivatives, University of Toronto, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
4. OECD (2014), OECD Composite Leading Indicators: Turning Points of Reference Series and Component Series, OECD, Paris, France.
5. BIS (2011), “The international banking market report. Statistical Annex”, available at: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1106.pdf#page=114 (Accessed 29 Jul 2021).
6. The world federation of exchanges (2019), “Full year market highlights”, available at: https://www.world-exchanges.org/home/index.php/news/world-exchange-news/the-world-federation-of-exchanges-publishes-2019-full-year-market-highlights. (Accessed 29 Jul 2021).
7. Copeland, T. Koller, T. and Murrin J. (2001), Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, USA.
8. Abuselidze, G. and Slobodianyk, A. (2019), “Investment of the financial instruments and their influence on the exchange stock market development”, Economic Science for Rural Development Conference Proceedings, vol. 52, Pp. 120-125.
9. Slobodyanik, A. M. and Trishin, O. V. (2018), “Practical use of fundamental analysis for forecasting global market prices for soybeans”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6304 (Accessed 29 Jul 2021).
10. Slobodyanik, A. and Tryhubchenko, A. (2018), “Practical use speculative operations on the stock exchange market”, Agrosvit, vol. 10, pp. 17–21.
11. Slobodyanik, A. M. and Sobko, K. G. (2018), “The role of speculation in the stock market”, Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: Economics and Management, vol. (6), pp. 118-122.
12. Blank, I. (2003), Upravlenie aktivami i kapitalom predprijatija [Enterprise asset and capital management], Nika-Centr, Saint-Petersburg, Russia.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 669

Відомості про авторів

А. М. Слободяник

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

A. Slobodianyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management named after Professor Yosyp S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6437-0033


О. Ю. Могилевська

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, Київський міжнародний університет, Київ, Україна

O. Mogilevskaja

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship, Management, Kyiv International University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8482-7950


Л. В. Романова

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна

L. Romanova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Marketing, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2292-6616

Як цитувати статтю

Слободяник А. М., Могилевська О. Ю., Романова Л. В. Торгівля індексами на ринку капіталів: ефективний засіб залучення спекулятивного капіталу. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9137 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.71

Slobodianyk, A., Mogilevskaja, O. and Romanova, L. (2021), “Trading in capital market indices: an effective means of attracting speculative capital”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9137 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.