EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЕРІНГОВА ЕКОНОМІКА: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ШЛЯХУ ДО ІНДУСТРІЇ 4.0
К. М. Краус, Н. М. Краус, С. М. Голубка

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.73

УДК: 330.88:(101.8+004.9)

К. М. Краус, Н. М. Краус, С. М. Голубка

ШЕРІНГОВА ЕКОНОМІКА: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ШЛЯХУ ДО ІНДУСТРІЇ 4.0

Анотація

У статті авторами висловлено думка про те, що шеринг являє собою деякий вузол горізонтальних бізнес зв’язків та IT-платформи, яка поєднує мільйони продавців та клієнтів. Тобто, індивідууми та компанії замість того, щоб купити потрібну їм річ чи отримати послугу, беруть в оренду квартиру, транспортний засіб, будинок, побутову техніку, складське приміщення, книги, інструменти, обладнання.
Представлено постулати на яких базується концепція сучасного шерингу, серед чого економія часу і ресурсів, корисності, застосунок комунікаційних технологій, довіра, раціональне споживання. Визначено рушійні сили розвитку шерингової економіки, а саме: відроджена довіра, екологічні проблеми, світова економічна криза, пірингові соціальні мережі та технології реального часу та ін.
Аргументовано дослідженням статті, що набирає популярності тренд “користуватися” замість “мати”, стає запитуваною відкритість користувачів до нових сервісів і отримання нового клієнтського досвіду, окрім того споживачі все частіше вибирають локальні компанії з “людським обличчям” замість корпорацій. Висловлено думко про то, що слід залучати населення в “мережеву соціальність” на основі: самоорганізації, через соціальні платформи, використовуючи можливості Інтернету для обговорення Форсайт-проєктів з особливо значущих питань розвитку економіки спільного споживання. Це в майбутньому дозволить використовувати ІТ-технології для визначення бар’єрів, які обмежують розвиток певних ринків, напрямів і інтеграції послуг до концепції “спільного споживання”.
Авторами представлено типи споживання мережевого суспільства, що закладають базис для становлення шерингової економіки, а саме: персоналізоване споживання, спільне споживання, спільне створення. Висловлена думка про те, що найважливішим фактором переходу до шерингової економіки є трансформації клієнтського обслуговування. Саме клієнт, що відрізняється від споживача активним залученням до процесу формування своєї ціннісної пропозиції, сьогодні є ключовою дійовою особою ринку. Зауважено, що сьогодні виділяють три напрями цифрової трансформації, що пов’язані з клієнтським досвідом, операційними процесами і новою бізнес-моделлю. Вибір шляху залежить від ресурсів організації, а також ефективності застосування самого економічного аналізу.
Представлено авторську візуалізацію поетапності в можливості використання шерингу в ході реалізації бізнес-проєкту та вказано етапи розвитку шерингової економіки в умовах віртуальної реальності. Приведено показники діяльності лідерів економіки спільного користування.

Ключові слова: шерингова економіка; модель шерингу; цифрове підприємництво; віртуальні цифрові платформи; цифрова трансформація; Індустрія 4.0.

Література

1. Andrusiak, N.O., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality. Sci. innov., vol. 16, no. 3. pp. 92–105. DOI: 10.15407/scinе16.03.092.
2. Голобородько, О.П., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (дата звернення: 28.06.2021).
3. Криворучко, О.С., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Віртуальна реальність національного інформаційно-інноваційного простору. Економіка та суспільство, 14, С. 22–35. URL: http://economyandsociety.in.ua (дата звернення: 25.06.2021).
4. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1, С. 211–214.
5. Краус, Н.М. (2019). Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
6. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2016). Реалізація інноваційного проекту підприємницькою структурою в рамках дії “вітряка інновацій”. Економіст, 2, С. 4–8.
7. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні, 9(208), С. 128–136.
8. Осецький, В.Л., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2021). Шерингова економіка: діалектичний розвиток реципрокного обміну в умовах віртуальної реальності та цифрової трансформації. Економічна теорія, 2, С. 5-19.
9. Осецький, В.Л., Краус, К.М., Краус, Н.М. (2021). Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах. Ефективна економіка, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8786 (дата звернення: 05.05.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.3
10. Chase, R. (2015). How people and platforms are inventing the collaborative economy and reinventing capitalism. New York: Public Affairs. URL: http://www.robinchase.org/#peers-inc (дата звернення: 05.06.2021).
11. Botsman, R., Rogers, R. (2010). What’s mine is yours: the rise of collaborative consumption. HarperCollins Publishers.
12. Gansky, L. (2010). The mesh: why the future of business is sharing. Portfolio Penguin. URL: https://informationdj.files.wordpress.com/2012/01/future-of-business-is-lisa-gansky.pdf (дата звернення: 15.06.2021).
13. Sundararajan, A. (2016). The sharing economy: the end of employment and the rise of crowd-Based capitalism. Cambridge, MA: MIT Press.
14. Kramer, B. (2015). Shareology: how sharing is powering the human economy. Morgan James.
15. Рощина, Н.В., Борданова, Л.С. (2017). Перспективи економіки спільної участі. Інвестиції: практика та досвід, 22, С. 19-21.
16. Кукса, В.М. (2018). Економіка спільного споживання – нова система цінностей і довіри. Фінансовий простір, 2 (30), C. 71–77.
17. Мотриченко, В.М., Опалько, В.І. (2014). Мегатренди глобального економічного розвитку. Фінансовий простір, 4(16), С. 176-181. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1404/14ovvmge.pdf (дата звернення: 25.06.2021).
18. Яковлева, М. (2019). Поділитися зі світом: що дає українцям шерингова економіка. Тиждень, 6 травня 2019 року. URL: https://tyzhden.ua/Economics/229889 (дата звернення: 27.06.2021).
19. Disruption of the Old Consumption Logic (2018). Ericsson.com.
20. Блинника, А.В., Данилина, О.М., Дашков, А.А. (2020). Цифровая трансформация и шеринговая экономика. URL: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (дата звернення: 26.06.2021).
21. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2004). The future of competition: co-creating unique value with customers. Harvard Business Press.
22. Osman, Ya. (2020). It is necessary to share: how the sharing economy turns a consumer into an entrepreneur. Forbes. URL: https://www.forbes.ru/profile/354865-yana-osman (дата звернення: 25.06.2021).
23. Tversky, A., Kahneman, D. (1979). Prospect theory: an analysis of decision uder risk. Econometrica. XVLII, pp. 263–291.
24. Sharing Economy (2020). Index. URL: https://index.co/market/sharing-economy/companies (дата звернення: 28.06.2021).

K. Kraus, N. Kraus, S. Holubka

SHARING ECONOMY: DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTREPRENEURSHIP ON THE WAY TO INDUSTRY 4.0

Summary

Authors suggest that sharing is a hub of horizontal business relationships and an IT platform that connects millions of sellers and customers. That is, individuals and companies, instead of buying the thing they need or get a service, rent an apartment, vehicle, house, appliances, storage, books, tools, equipment.
The postulates on which the concept of modern sharing is based are presented, including saving of time and resources, usefulness, application of communication technologies, trust, rational consumption. The driving forces of the development of sharing economy are identified, namely: revived trust, environmental problems, global economic crisis, peer-to-peer social networks and real-time technologies, etc.
Argued by the study of the article, which is gaining popularity trend “use” instead of “mother”, is becoming open to users’ openness to new services and new customer experience, in addition, consumers are increasingly choosing local companies with a “human face” instead of corporations. The opinion was expressed that the population should be involved in the “network sociality” on the basis of: self-organization, through social platforms, using the Internet to discuss foresight projects on particularly important issues of consumer economy. In the future, this will allow the use of IT technologies to identify barriers that limit the development of certain markets, areas and the integration of services into the concept of “shared consumption”.
Authors present the types of consumption of the network society that lay the foundation for the formation of sharing economy, namely: personalized consumption, joint consumption, joint creation. The opinion is expressed that the most important factor in the transition to sharing economy is the transformation of customer service. It is the customer, who differs from the consumer by active involvement in the process of forming its value proposition, today is a key player in the market. It is noted that today there are three areas of digital transformation, related to customer experience, operational processes and a new business model. The choice of path depends on the resources of the organization, as well as the effectiveness of the economic analysis.
Author’s visualization of phasing in the possibility of using sharing in the implementation of a business project is presented and the stages of development of sharing economy in the conditions of virtual reality are indicated. The indicators of activity of the leaders of the common economy are given.

Keywords: sharing economy; sharing model; digital entrepreneurship; virtual digital platforms; digital transformation; Industry 4.0.

References

1. Andrusiak, N.O., Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2020), “Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality”, Sci. innov., vol. 16, no. 3, pp. 92–105. DOI: 10.15407/scinе16.03.092.
2. Holoborodko, O.P., Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Digital economy: trends and perspectives of the abangard change of development”, Efectyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (Accessed: 28 June 2021).
3. Kryvoruchko, О.S., Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Virtual reality of the national information and innovation space”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 14. pp. 22–35, available at: http://economy and society.in.ua (Accessed 14 Jan 2021).
4. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Digitalization in the conditions of institutional transformation of economy: basic components and tools of digital technologies”, Intelekt ХХІ stolittia, vol. 1, pp. 211–214.
5. Kraus, N.M. (2019), Innovatsijna ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsional’nyj bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
6. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2016), “Realizatsiia innovatsiinogo proiektu pidpryiemnytskoua strukturoua v ramkakh dii “vitriaka innovatsii”. Ekonomist, vol. 2, pp. 4–8.
7. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “What changes does Industry 4.0 bring to the economy and production?”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 9(208), pp. 128–136.
8. Osetskyi, V.L., Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2021), “Sheryngova ekonomika: dialektychnyi rozvytok retsyproknogo jbminu v umovakh virtualnoi realnosti ta tsyfrovoi transformatsii”, Ekonomichna teoriia, vol.2, pp. 5-19.
9. Osetskyi, V.L., Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2021), “Sharing economics: institutional mode, universality and novelization of business development on virtual digital platforms”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8786 (Accessed 05 May 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.3.
10. Chase, R. (2015), “How people and platforms are inventing the collaborative economy and reinventing capitalism”, New York: Public Affairs, available at: http://www.robinchase.org/#peers-inc (Accessed 05 June 2021).
11. Botsman, R. and Rogers, R. (2010), [What’s mine is yours: the rise of collaborative consumption], HarperCollins Publishers.
12. Gansky, L. (2010), “The mesh: why the future of business is sharing”, Portfolio Penguin, available at: https://informationdj.files.wordpress.com/2012/01/future-of-business-is-lisa-gansky.pdf (Accessed 15 June 2021).
13. Sundararajan, A. (2016), [The sharing economy: the end of employment and the rise of crowd-Based capitalism], MIT Press, Cambridge, USA,.
14. Kramer, B. (2015), Shareology: how sharing is powering the human economy, Morgan James, NY, USA.
15. Roshchyna, N.V. and Bordanova, L.C. (2017), “Prospects of the economy of joint participation”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol.22, pp. 19-21.
16. Kuksa, V.M. (2018), “The economy of shared consumption is a new system of values and trust”, Finansovyi prostir, vol. 2 (30), pp. 71–77.
17. Motrychenko, V.M. and Opalko, V.I. (2014), “Megatrends of global economic development”, Finansovyi prostir, vol. 4(16), pp. 176-181, available at: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1404/14ovvmge.pdf (Accessed 25 June 2021).
18. Yakovleva, M. (2019), “Share with the world: what gives Ukrainians a sharing economy”, Tyzhden, vol. 6 May, available at: https://tyzhden.ua/Economics/229889 (Accessed 27 June 2021).
19. Ericsson.com (2018), “Disruption of the Old Consumption Logic”, available at: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/networked-society-insights/commerce-reports (Accessed 27 June 2021).
20. Blinnika, A.V., Danilina, O.M. and Dashkov, A.A. (2020), “Digital transformation and sharing economy”, available at: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (Accessed 26 June 2021).
21. Prahalad, C.K. and Ramaswamy, V. (2004), The future of competition: co-creating unique value with customers, Harvard Business Press, Brighton, USA.
22. Osman, Ya. (2020), “It is necessary to share: how the sharing economy turns a consumer into an entrepreneur”, Forbes, available at: https://www.forbes.ru/profile/354865-yana-osman (Accessed 25 June 2021).
23. Tversky, A. and Kahneman, D. (1979), “Prospect theory: an analysis of decision uder risk”, Econometrica, vol. XVLII, pp. 263–291.
24. Index (2020), “Sharing Economy”, available at: https://index.co/market/sharing-economy/companies (Accessed 28 June 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 998

Відомості про авторів

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330


Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


С. М. Голубка

д. е. н., професор, радник, Рахункова палата України

S. Holubka

Doctor of Economic Sciences, Professor, Counselor, Accounting Chamber of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5296-4798

Як цитувати статтю

Краус К. М., Краус Н. М., Голубка С. М. Шерінгова економіка: цифрова трансформація підприємництва на шляху до індустрії 4.0. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9139 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.73

Kraus, K., Kraus, N. and Holubka, S. (2021), “Sharing economy: digital transformation of entrepreneurship on the way to industry 4.0”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9139 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.