EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ РИНКОВИХ СИЛ В ЗАКУПІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Ю. О. Соколова, Н. М. Павлішина

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.74

УДК: 338.4: 658.005.5

Ю. О. Соколова, Н. М. Павлішина

РОЛЬ РИНКОВИХ СИЛ В ЗАКУПІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті висвітлюються питання, пов’язані з підвищенням ефективності закупівельної діяльності підприємства з державною формою власності, що виникають через особливості процесу закупівель, стану ринку, процеси цифровізації економіки та необхідність зміцнювати конкурентоспроможність позицій вітчизняних підприємств як на національному, так і на міжнародному ринках. Охарактеризовано проблеми з якими зіштовхуються підприємства державної форми власності під час здійснення закупівельної діяльності. Показано, що на процес закупівель на всіх його етапах впливають ринкові сили, які вимагають відповідного реагування. Приватні підприємства можуть вільно та швидко реагувати на дію таких сил, натомість підприємства з державною формою власності є бюрократичними і «повільними» в своїх реакціях і це негативно відображається на їх конкурентоздатності та ринковій позиції. Тому особливої актуальності набуває ідентифікація ринкових сил, що впливають на закупівельну діяльність підприємства, їх аналіз та визначення інтенсивності та напряму впливу, а також пошук ресурсів підприємства та інструментів цифрового маркетингу та менеджменту, що дозволять релевантно реагувати на них. Здійснено оцінку впливу ринкових сил на закупівельну діяльність підприємства за моделлю М. Портера. Розглянуто методи та інструменти, що дозволять проаналізувати закупівельну діяльність підприємства з урахуванням впливу ринкових сил, розробити напрями її удосконалення та підвищити ефективність.

Ключові слова: закупівлі; закупівельна діяльність; підприємство державної форми власності; ринкові сили; бенчмаркінг; ключові показники ефективності.

Література

1. Крикавський Є.В. Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 5. С. 30–41.
2. Бай О. А. Управління закупівельною діяльністю підприємства на основі моделювання його функціонування у відкритій системі. Економічний вісник НГУ. 2011. № 1. С. 125-131.
3. Неуров І. В. Закупівельна діяльність у ланцюгу поставок. Вісник національного університету «Львівська політехніка» (Сер. Логістика). 2008. № 623. С. 191-198.
4. Собчишин В. М. Закупівельна логістика й логістичне управління закупівлями: сутність, функції та відмінності. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2013. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2308 (дата звернення 18.04.2021).
5. Моніторинговий портал DoZorro. Офіційний сайт. URL: https://dozorro.org/ (дата звернення: 10.06.2021).
6. Офіційний сайт КП НВК «Іскра». Головна сторінка. URL: https://iskra.zp.ua/index.php?lang=ua (дата звернення: 10.07.2021).
7. Сервіс перевірки контрагентів YouControl. Науково-виробничий комплекс «Іскра». URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog /company_details/ 14313866/ (дата звернення: 10.06.2021).
8. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов; пер. с англ. 6 изд. М.: Альпина Паблишер, 2017. 456 с.
9. Analog Devices. About the company. URL: https://www.analog.com/en/index.html (дата звернення: 27.04.2021).
10. Aselsan Cor. About the company. URL: https://www.aselsan.com.tr/en/about-us (дата звернення: 27.04.2021).
11. C-Tech. About the company. URL: http://ctech.com.tr/tr. (дата звернення: 27.04.2021).
12. Opgal Optronic Industries. About the company: Defence Solutions. URL: https://www.opgal.com/defense-solutions/ (дата звернення: 27.04.2021).
13. Raytheon Technologies. About the company : Defence Solutions. URL: https://www.rtx.com/ (дата звернення: 27.04.2021).
14. Renesas Electronics. About the company : Defence Solutions. URL: https://www.renesas.com/eu/en// (дата звернення: 27.04.2021).
15. Стратегическое управление цепочками поставок: теория, организационные принципы и практика эффективного снабжения; за ред. П. Кузинс. Москва: Дело и сервис П, 2010. 350 с.
16. Титенко Л. В., Богдан С. В., Муравський О. Ю. Аналітичне забезпечення оцінки ефективності логістичного менеджменту підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. № 28. С. 867-872. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/143.pdf. (дата звернення: 25.06.2021).

Yu. Sokolova, N. Pavlishina

THE ROLE OF MARKET FORCES IN THE PROCUREMENT ACTIVITY OF THE STATE-FORM OWNED ENTERPRISE IN TERMS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Summary

The article highlights the issues related to improving the efficiency of procurement of state-owned enterprises, which arise due to the peculiarities of the procurement process, market conditions, digitalization, and the need to strengthen the competitiveness of domestic enterprises in both national and international markets. The problems faced by state-owned enterprises during procurement activities are described.
It is shown that the procurement process at all its stages is influenced by market forces, which require an appropriate response. Private enterprises can react freely and quickly to such forces, while state-owned enterprises are bureaucratic and "slow" in their reactions, which make a negative effect on their competitiveness and market position.
Therefore, the identification of market forces that affect the procurement activities of the enterprise, their analysis and determination of the intensity and direction of influence, as well as the search for enterprise resources and digital marketing and management tools that will respond to them are increasingly important.
The influence of market forces on the purchasing activity of the enterprise according to the model of M. Porter is estimated. The market forces of suppliers of raw materials and resources, existing competitors, buyers of products make the greatest influence on the purchasing activity of the enterprise.
Methods and tools, which will allow to analyze the purchasing activity of the enterprise seeing the influence of market forces, to develop directions for its improvement and increase efficiency, are considered. The SCOR-model allows to define key indicators of efficiency of purchasing activity and to carry out their benchmarking analysis.
Based on the results of benchmarking, directions for improving the procurement of state-owned enterprises are developed. It is proposed to use digital procurement systems (CRM), which makes tender processes faster and more transparent and allow significantly reduces costs.

Keywords: procurement; procurement activity; state-owned enterprise; market powers; benchmarking; key performance indicators.

References

1. Krykavs'kyj, Ye.V. (2016), “Industrial supply chains: between efficiency and responsibility”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol.5, pp.30-41.
2. Baj, O. A. (2011), “Management of purchasing activity of the enterprise on the basis of modeling of its functioning in open system”, Ekonomichnyj visnyk NHU, vol.1, pp.125-131.
3. Neurov, I. V. (2008), “Procurement in the supply chain”, Visnyk natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika» (Ser. Lohistyka), vol. 623, pp. 191-198.
4. Sobchyshyn, V. M. (2013), “Procurement logistics and logistics procurement management: essence, functions and differences”, Elektronnyj zhurnal «Efektyvna ekonomika», [Online], vol.9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 18 Apr 2021).
5. DoZorro (2021), available at: https://dozorro.org/ (Accessed 10 Jun 2021).
6. The official site of KP NVK “Iskra” (2021), available at: https://iskra.zp.ua/index.php?lang=ua (Accessed 10 Jul 2021).
7. YouControl (2021), “NVK “Iskra”, available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/14313866/ (Accessed 10 Jun 2021).
8. Porter, M. (2017) Konkurentnaja strategija. Metodika analiza otraslej i konkurentov [Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitors]; 6 ed., Al'pina Pablisher, Moskva, Rossijskaja Federacija.
9. The official site of Analog Devices (2021), “About the company”, available at: https://www.analog.com/en/index.html (Accessed 27 Apr 2021).
10. The official site of Aselsan Cor (2021), “About the company”, available at: https://www.aselsan.com.tr/en/about-us (Accessed 27 Apr 2021).
11. The official site of C-Tech (2021), “About the company”, available at: http://ctech.com.tr/tr. (Accessed 27 Apr 2021).
12. The official site of Opgal Optronic Industries (2021), “About the company: Defence Solutions”, available at: https://www.opgal.com/defense-solutions/ (Accessed 27 Apr 2021).
13. The official site of Raytheon Technologies (2021), “About the company : Defence Solutions”, available at: https://www.rtx.com/ (Accessed 27 Apr 2021).
14. The official site of Renesas Electronics (2021), “About the company : Defence Solutions”, available at: https://www.renesas.com/eu/en// (Accessed 27 Apr 2021).
15. Kuzins, P. (2010), Strategicheskoe upravlenie cepochkami postavok: teorija, organizacionnye principy i praktika jeffektivnogo snabzhenija [Strategic supply chain management: theory, organizational principles, and practice of effective sourcing], Delo i servis P, Moskva, Rossijskaja Federacija.
16. Tytenko, L. V., Bohdan, S. V. and Muravs'kyj, O. Yu. (2018), “Analytical support for assessing the effectiveness of logistics management of the enterprise”, Infrastruktura rynku, [Online], vol.28, pp. 867-872, available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/143.pdf. (Accessed 25 Jun 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 1347

Відомості про авторів

Ю. О. Соколова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Національний університет «Запорізька політехніка»

Yu. Sokolova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Zaporizhzhia Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-1352-0147


Н. М. Павлішина

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та логістики, Національний університет «Запорізька політехніка»

N. Pavlishina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Zaporizhzhia Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-7715-9202

Як цитувати статтю

Соколова Ю. О., Павлішина Н. М. Роль ринкових сил в закупівельній діяльності підприємства державної форми власності в умовах цифровізації економіки. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9140 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.74

Sokolova, Yu. and Pavlishina, N. (2021), “The role of market forces in the procurement activity of the state-form owned enterprise in terms of digitalization of the economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9140 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.