EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ
П. К. Бечко, Н. В. Бондаренко, С. А. Власюк, О. С. Наталич

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.75

УДК: 336.77.067.21.004.14

П. К. Бечко, Н. В. Бондаренко, С. А. Власюк, О. С. Наталич

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ

Анотація

У статі сформовано та представлено авторський підхід щодо удосконалення системи регулювання кредитного ринку відповідно до ринкових умов господарювання, сучасної економічної теорії. З’ясовано, що кредитний ранок розвивається відповідно до закономірностей пропорційного розвитку і схильності до олігополізації. Визначено, що внаслідок монополістичної конкуренції притаманна економічна характеристика, яка полягає в: постійному розширенні за рахунок залучення нових учасників. Формування попиту на довгострокові кредити, насамперед, для підприємств з державною часткою, могла б сприяти зацікавленість основних акціонерів в прискореному зростанні інноваційної продукції, збільшенні продуктивності праці. Означено пропорційний розвиток кредитного ринку має опиратися на пропорційне територіальне піднесення країни. Визначено, що при розширенні спектру кредитних продуктів, спрямованих на оновлення основних засобів, зростання продуктивності праці і виробництво конкурентоспроможних вітчизняних товарів, дасть змогу не тільки збільшити ємність кредитного ринку, але також сприятиме зростанню ВВП.

Ключові слова: кредитний ринок; банківський сектор; органи нагляду; рейтингові агентства; інвестори; кредитори; кредитні продукти.

Література

1. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy
2. Щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту у банках України. НБУ Генеральний департамент банківського нагляду лист 29.01.2004 N 42-311/382 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_382500-04#Text
3. Основные модели рынка. URL: https://benefit.by/page/show/articles/1143.
4. Лобачова К.І Кастомізація як інноваційний підхід для індивідуалізації кредитного ринку. URL: http://eprints.kname.edu.ua/49638/1/ilovepdf_com-127-128.pdf
5. Звіт про фінансову стабільність. Черв 2021. НБУ. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2021-H1.pdf?v=4
6. Репко М. Чи оздоровить кредитний ринок зниження процентної ставки НБУ? URL: ttps://zn.ua/ukr/finances/antikrihkist-336068_.html.
7. The coronary crisis had a moderate impact on banks' incomes: the banking system's profit in 2020 amounted to UAH 41 billion. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/koronakrizapomirno-vplinula-na-dohodi-bankiv-pributok-bankivskoyi-sistemi-u-2020-rotsi-ctanoviv-41-mlrdgrn (Accessed 11 Feb 2021) (in Ukr.).
8. Aghion, P. Volatility and growth: Credit constraints and the composition of investment /. Journal of Monetary Economics. 2010. 57(3). P. 246-265.

P. Becko, N. Bondarenko, S. Vlasyuk, S. Natalych

IMPROVING THE CREDIT MARKET REGULATION SYSTEM

Summary

The author's approach to the improvement of the credit market regulation system in accordance with the terms of market environment and modern economic theory is formed and presented in the article. It was found that the credit market develops in accordance with the laws of balanced development and the tendency to oligopoly. It is determined that as a result of monopolistic competition there is an economic characteristic, which involves constant expansion due to the attraction of new participants. This determines the monopoly position of the lender in the market, but at the same time supports and develops competitiveness through customer loyalty, the widespread introduction of customized approaches. The optimal "price-quality" balance of certain products offered by the credit market is revealed, its participants must monitor the problems of interest to their market segments. Reducing the time and cost of obtaining informative and reliable information is ensured through the development of marketplaces in the credit market. The formation of a competitive market includes two areas: the creation of an internal competitive environment and the strengthening of national competitive positions in the global market. The analysis of the functioning native credit markets revealed an insufficient level of competitiveness due to its oligopoly. It is established that the state support of credit market integration into the innovation process is the most important measure of credit market improvement
A distinct line of creation of competitive credit market is defined. To generate demand for long-term loans, primarily for state capital enterprises, could contribute to the interest of major shareholders in the accelerated growth of innovative products, increase productivity. The balanced development of the credit market should be based on the proportional territorial rise of the country. It is determined that the expansion of the range of credit products aimed at updating fixed assets, increasing labor productivity and production of competitive domestic goods will not only increase the capacity of the credit market, but also contribute to GDP growth.

Keywords: credit market; banking sector; supervisors; rating agencies; investors; creditors; credit products.

References

1. National Bank of Ukraine (2020), “Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025”, available at: https://bank.gov.ua/en/about/develop-strategy (Accessed 5 July 2021).
2. NBU General Department of Banking Supervision (2004), The Law of Ukraine “Regarding the organization and functioning of risk management systems in Ukrainian banks”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_382500-04#Text (Accessed 1 July 2021).
3. Benefit.by (2021), “Basic market models”, available at: https://benefit.by/page/show/articles/1143 (Accessed 5 July 2021).
4. Lobacheva K.I. (2018), “Customization as an innovative approach to the individualization of the credit market”, available at: http://eprints.kname.edu.ua/49638/1/ilovepdf_com-127-128.pdf (Accessed 8 July 2021).
5. National Bank of Ukraine (2021), “Financial Stability Report”, available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2021-H1.pdf?v=4 (Accessed 1 Feb 2021)
6. Repko M. (2020), “Will the reduction of the NBU interest rate improve the credit market?”, available at: https://zn.ua/ukr/finances/antikrihkist-336068_.html (Accessed 12 Feb 2021)
7. National Bank of Ukraine (2021), “COVID-19 Crisis Had Moderate Effect on Bank Revenues in 2020: Banks Posted UAH 41 Billion in Profit”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/koronakriza-pomirno-vplinula-na-dohodi-bankiv-pributok-bankivskoyi-sistemi-u-2020-rotsi-ctanoviv-41-mlrd-grn (Accessed 11 Feb 2021) (in Ukr.).
8. Aghion, P. Angeletos, G.-M. Banerjee, A. and Manova, K. (2010), “Volatility and growth: Credit constraints and the composition of investment”, Journal of Monetary Economics, vol. 57(3), pp. 246-265.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 1109

Відомості про авторів

П. К. Бечко

к. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

P. Becko

PhD in Economics, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman

ORCID:

0000-0003-0928-4778


Н. В. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

N. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman

ORCID:

0000-0001-5603-8356


С. А. Власюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

S. Vlasyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman

ORCID:

0000-0002-3416-3444


О. С. Наталич

аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

S. Natalych

Postgraduate student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, Uman National University of Horticulture, Uman

ORCID:

0000-0001-9256-4177

Як цитувати статтю

Бечко П. К., Бондаренко Н. В., Власюк С. А., Наталич О. С. Удосконалення системи регулювання кредитного ринку. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9141 (дата звернення: 04.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.75

Becko, P., Bondarenko, N., Vlasyuk, S. and Natalych, S. (2021), “Improving the credit market regulation system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9141 (Accessed 04 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.