EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ АМОРТИЗАЦІЇ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКАХ
О. М. Петрук, В. В. Хвіст

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.10

УДК: 336

О. М. Петрук, В. В. Хвіст

ПОНЯТТЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ АМОРТИЗАЦІЇ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКАХ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності та концепціям амортизації в економічних науках із детальним аналізом її місця та ролі в прикладних і функціональних науках. На сьогодні дослідження поняття «амортизація», визначення її функцій і узагальнення існуючих знань у вигляді концепцій знаходиться на стадії подальшого розвитку. Для розкриття його сутності використовуються економічна, бухгалтерська, податкова та фінансова концепції. Значна різноманітність підходів свідчить про продовження дискусії з цього питання через відсутність одностайної позиції у наукового співтовариства. Існуючий стан речей заважає розробці адекватних методик її розрахунку та подальшого ефективного використання на практиці як підприємствами, так і державою. Таким чином, наукові розвідки в цьому напрямку є актуальними та перспективними. Метою статті є дослідження існуючих поглядів науковців на сутність категорії «амортизація» та її концепцій задля формулювання власних підходів з цього питання для подальшого розвитку амортизаційної політики на макро- та мікрорівнях. У підсумку застосування системного та функціонального підходів вдалося дійти висновку, що універсальної дефініції, яка б розкривала зміст амортизації, не існує. Амортизацію потрібно розглядати з позиції теорії, в основу якої покладено якісні характеристики індивідуального капіталу: його кругообіг, зміна функціональних форм, вартісний характер. З практичної точки зору амортизація потребує кількісного визначення для управління на рівні підприємств і фіска на рівні держави. З цим завданням достатньо вдало справляється діюча система бухгалтерського обліку, тому запропоноване П(С)БО 7 визначення амортизації, потрібно вважати достатньо інформативним. Відповідно мають право на існування різні концепції амортизації. Однак, виходячи з реалій сучасної економіки (діючих принципів і методів управління фінансами підприємств, регулятивної ролі держави в економіці задля досягнення заданих макроекономічних показників) нами обґрунтовані, як валідні, такі концепції амортизації: економічна, фінансова (яка включає фіскальну), регулююча. Викладені положення дозволяють продовжити дослідження місця та ролі амортизації, механізмів її функціонування, що сприятиме активізації її участі в стимулюванні економічного зростання в країні.

Ключові слова: амортизація; знос; необоротні активи; витрати; фінансові ресурси.

Література

1. Антонова Л.В., Левченко Н.М., Белінська С.М. Вдосконалення систем управління та обліку процесів відтворення основних засобів підприємства як складових стратегії розвитку діяльності. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 16‒20. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_9_5.
2. Бондар М.І., Бабіч В.В. Амортизація необоротних активів: облік та оподаткування. Вісник ЖДТУ. 2011. № 1 (55). С. 33‒34.
3. Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи. Монографія. Житомир : ЖІТІ, 1998. 188 c.
4. Голов С.Ф. Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах. Бухгалтерський облік і аудит. 2004. № 8. С. 9‒5.
5. Єремія А.А. Основні концепції та функції амортизації. Академічний огляд. 2010. № 2 (33). С. 102‒107.
6. Кафка С.М. Зміст і призначення амортизації основних засобів. Економічний аналіз. 2017. Т. 27, № 1. С. 270‒279. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27(1)__36.
7. Кутер М.И., Кузнецов А.В., Мамедов Р.И. Современный взгляд на концепции амортизации. Экономический анализ: теория и практика. 2008. № 24 (129). С. 2‒11.
8. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.livelib.ru/book/102659/read-kapital-tom-pervyj-karl-marks/~56
9. Пилипенко Л.М., Тивончук О.І. Концептуально-методологічні підходи формування амортизаційної політики підприємства та держави. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», № 10 (2018), С. 82‒88.
10. Півняк, Ю.В. Дослідження основних концепцій та функцій амортизації. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2013. № 2. С. 135‒138. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1843
11. Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика: Пер. с англ. М. : «БИНОМ», «Лаборатория Базовых Знаний», 1997. 800 с.
12. Политическая экономия: Словарь / Под ред. О.И. Ожерельева. М. : Политиздат, 1990. 607 с.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 18 травня 2000 р. за № 288/4509 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 25.09.2009 р.
14. Самбурська Н.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами: теорія і практика (на прикладі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства). Монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2015. 28 с.
15. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов. М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. 638 с.
16. Теорія фінансів : підручник / За ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. К. : Центр навчальної літератури, 2010. 576 с.
17. Трачова Д.М. Розвиток амортизаційної політики: обліково-інформаційний аспект. Мелітополь : Видавничій будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 357 с.
18. Український радянський енциклопедичний словник. Том 2. К. : Академія наук УРСР, 1967. 854 с.
19. Фінансовий менеджмент / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева : навч. посіб. Видання 3-тє, перероб. і доп. К. : «Центр навчальної літератури», 2004. 531 с.
20. Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой. М. : «Экономика», 1975, 191 с.
21. Шаповал В.М., Герасименко Т.В., Бондаренко Л.А. Амортизаційна політика: сутність, проблеми, напрями вдосконалення. Науковий погляд: економіка та управління, 2019. № 2 (64). С. 72‒80.
22. Юрківський О.Й. Амортизаційні відрахування як економічний та фіскальний інститут державного регулювання в Україні. Економічний аналіз. 2013. Том 13. С. 201‒206.

О. Petruk, V. Khvist

THE ESSENCE AND CONCEPTS OF DEPRECIATION IN FUNCTIONAL ECONOMIC SCIENCES

Summary

The article is devoted to the study of the essence and concepts of amortization in economics with a detailed analysis of its place and role in applied and functional sciences. Today, the study of the concept of “amortization”, the definition of its functions and the generalization of existing knowledge in the form of concepts require further development. Economic, accounting, tax and financial concepts are used to reveal its essence. The considerable diversity of approaches indicates the continuation of the discussion on this issue due to the lack of unanimity of the scientific community. The current state of affairs prevents the development of adequate methods of its calculation and further effective use in practice by both enterprises and the state. Thus, research in this direction is relevant and promising. The aim of the article is to study the existing views of scientists on the essence of the category “amortization” and its concepts in order to formulate their own approaches to this issue for the further development of amortization policy at the macro and micro levels. As a result of the application of systemic and functional approaches, it was concluded that there is no universal definition that would reveal the content of amortization. Amortization should be considered from the standpoint of the theory, which is based on the qualitative characteristics of individual capital: its circulation, change of functional forms, cost nature. From a practical point of view, amortization needs to be quantified for management at the enterprise level and fiscal at the state level. The current accounting system copes with this task quite well, so the proposed definition of amortization in AS 7 should be considered sufficiently informative. Accordingly, different amortization concepts have the right to exist. However, based on the realities of the modern economy (current principles and methods of financial management of enterprises, the regulatory role of the state in the economy to achieve macroeconomic indicators) we have substantiated as valid the following concepts of amortization: economic, financial (including fiscal), regulatory. These provisions allow to continue the study of the place and role of amortization, the mechanisms of its operation, which will enhance its participation in stimulating economic growth in the country.

Keywords: amortization; depreciation; non-current assets; costs; financial resources.

References

1. Antonova, L.V. Levchenko, N.M. and Belinska S.M. (2017), “Improvement of systems of management and accounting of processes reproducing the main activities of the enterprise as a complex strategy for development of activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 16‒20, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_9_5
2. Bondar, M.I. and Babich, V.V. (2011), “Depreciation of non-current assets: accounting and taxation”, Visnyk ZhDTU, vol. 1 (55), pp. 33‒34.
3. Vyhovska, N.H. (1998), Udoskonalennia obliku amortyzatsii: stan, problemy, perspektyvy. Monohrafiia [Improving depreciation accounting: status, problems, prospects. Monograph], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine, P. 188.
4. Holov, S.F. (2004), “Depreciation concepts and their impact on accounting and management in modern conditions”, Bukhhalterskyi oblik i audyt, vol. 8, pp. 9‒5.
5. Yeremiia, A.A. (2010), “Basic concepts and functions of depreciation”, Akademichnyi ohliad, vol. 2 (33), pp. 102‒107.
6. Kafka, S.M. (2017), “Content and purpose of depreciation of fixed assets”, Ekonomichnyi analiz, vol. 27, issue 1, pp. 270‒279, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27(1)__36.
7. Kuter, M.I. Kuznecov, A.V. and Mamedov, R.I. (2008), “A modern take on depreciation concepts. Economic analysis: theory and practice”, Jekonomicheskij analiz: teorija i praktika, vol. 24 (129), pp. 2‒11.
8. Marks, K. Kapital. Kritika politicheskoj jekonomii [Capital. Criticism of Political Economy], vol. 1. available at: https://www.livelib.ru/book/102659/read-kapital-tom-pervyj-karl-marks/~56
9. Pylypenko, L.M. and Tyvonchuk, O.I. (2018), “Conceptual and methodological approaches to the formation of depreciation policy of the enterprise and the state”, Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics», vol. 10, pp. 82‒88.
10. Pivniak, Yu.V. (2013), “Research of basic concepts and functions of depreciation”, Naukovyi visnyk: Finansy, banky, investytsii, vol. 2, pp. 135‒138, available at: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1843
11. Pol A. Samujel'son and Vil'jam D. Nordhaus (1997), Jekonomika [Economics], Translated from Englishб «BINOM», «Laboratorija Bazovyh Znanij», Moscow, Russia, P. 800.
12. Politicheskaja jekonomija: Slovar' [Political Economy: Dictionary], Ed. O.I. Ozherelyeva, Politizdat, 1990. Moscow, Russia, P. 607.
13. Regulations (standard) of the accounting area 7 "Basic costs" from 18 May 2000. No. 288/4509 due to changes introduced by the Order of the Ministry of Finance dated September 25, 2009.
14. Samburska, N.I. (2015), Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia osnovnymy zasobamy: teoriia i praktyka (na prykladi pidpryiemstv vodoprovidno-kanalizatsiinoho hospodarstva). Monohrafiia [Accounting and analytical support of fixed assets management: theory and practice (on the example of water supply and sewerage). Monograph], RVV PUET, Poltava, Ukraine, P. 28.
15. Sokolov, Ya.V. (1996), Bukhhalterskyi uchet: ot ystokov do nashykh dnei: Uchebnoe posobye dlia vuzov [Accounting: from the beginnings to the present day: Textbook for universities], Audyt, YuNYTY, 1996. Moscow, Russia, P. 638.
16. Teoriia finansiv: pidruchnyk [Theory of finance: a textbook], Ed. prof. V.M. Fedosova, SI Yuri, Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 576.
17. Trachova, D.M. (2018), Rozvytok amortyzatsiinoi polityky: oblikovo-informatsiinyi aspekt [Development of depreciation policy: accounting and information aspect], Vydavnychii budynok Melitopolskoi miskoi drukarni, Melitopol, Ukraine, P. 357.
18. Ukrainskyi radianskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian Soviet encyclopedic dictionary], vol. 2, Akademiia nauk URSR, 1967. Kyiv, Ukraine, P. 854.
19. Finansovyi menedzhment [Financial Management], Ed. prof. G.G. Kireitseva, 3rd ed., «Tsentr navchalnoi literatury», 2004. Kyiv, Ukraine, P. 531.
20. Chernjak, Ju.I. (1975), Sistemnyj analiz v upravlenii jekonomikoj [System analysis in economic management], «Jekonomika», Moscow, Russia, P. 191.
21. Shapoval, V.M. Herasymenko, T.V. and Bondarenko, L.A. (2019), “Depreciation policy: essence, problems, directions of improvement”, Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, vol. 2 (64), pp. 72‒80.
22. Yurkivskyi, O.Y. (2013), “Depreciation as an economic and fiscal institution of state regulation in Ukraine”, Ekonomichnyi analiz, vol. 13, pp. 201‒206.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

О. М. Петрук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту,Державний університет «Житомирська політехніка»

О. Petruk

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Finance and Credit, State University "Zhytomyr Politechnika"

ORCID:

0000-0002-5351-5679


В. В. Хвіст

аспірант, Державний університет «Житомирська політехніка»

V. Khvist

Postgraduate student, State University "Zhytomyr Politechnika"

ORCID:

0000-0003-0491-4136

Як цитувати статтю

Петрук О. М., Хвіст В. В. Поняття та концепції амортизації у функціональних економічних науках. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9142 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.10

Petruk, О. and Khvist, V. (2021), “The essence and concepts of depreciation in functional economic sciences”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9142 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.