EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ ЗЕРНА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
О. А. Кузьменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.77

УДК: 33.334.75

О. А. Кузьменко

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ ЗЕРНА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

Ефективне функціонування ринку круп’яних культур вимагає залучення цілої системи заходів, що регулює, формує та розвиває відносини в площині дохідності, конкурентоспроможності, якості і задоволеності кінцевого споживача. Формування ринкових відносин при організації збуту зерна круп’яних культур сільськогосподарськими підприємствами вимагає застосування гнучких механізмів горизонтальної та вертикальної інтеграції.
Нині гостро постає проблема співвідношення цін та якісних характеристик, формування закупівельних цін здійснюється без урахування норм чинних стандартів (за винятком вимог щодо вологості). Ця обставина зумовлює втрату економічної мотивації щодо підвищення якості зерна, зокрема, недосконалість стандартів, особливо ДСТУ «Зерно гречки», призводить до збільшення виробництва фуражної гречки, природна урожайність якої вища порівняно з продовольчою гречкою, але має гірші якісні параметри. Отже, нині одним із напрямів підвищення ефективності виробництва круп’яних культур є формування прозорих довгострокових партнерських відносин із переробними підприємствами.

Ключові слова: зерно круп’яних культур; збут; реалізація; ціна; оцінка якості зерна.

Література

1. Голик С. І. Виробництво зернових культур в Україні як важлива складова розв’язання глобальної продовольчої проблеми / С. І. Голик // Облік і фінанси. – 2013. – № 3. – С. 118–124.
2. Сосновська О. О. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області / О. О. Сосновська, С. О. Білун, О. П. Бурлака // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 2. – Т. 1. – С. 284–290.
3. Христенко Г. М. Організаційно-економічні особливості функціонування зернопродуктового підкомплексу / Г. М. Христенко // Інноваційно-інвестиційна діяльність. – 2010. – № 4. – С. 177–181.
4. Податковий кодекс України № 2755–17 від 29.05.2015 р.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 р. № 1548. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1548–96–%D0%BF.
6. Постанова Уряду Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання» від 17.04.2008 р. №373. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/KP080373.html.
7. Долозіна І. Л. Борошномельно-круп’яна галузь України: сучасний стан, тенденції розвитку / І. Л. Долозіна // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12(38). – С. 69–72.
8. Жук В. М. Розвиток зернового ринку / В. М. Жук, М. П. Сичевський // Наукове обґрунтування інтенсифікації виробництва зерна в Україні: виступи науковців на засіданні Президії Національної академії аграрних наук України 27 липня 2011 р. – К.: Аграрна наука, 2011. – С. 92–101.
9. Мороз Н.В. Оцінювання і забезпечення основних показників якості зерна / Н.В. Мороз, П.Г. Столярчук «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи»: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22–24 травня 2013 р.). – С. 197–198.
10. ДСТУ 4524:2006 «Зерно гречки» та ДСТУ 5026:2008 «Зерно проса». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dnaop.com/html/33900.
11. Лавринчук О. В. Перспективи розвитку ринку зерна в Україні / О. В. Лавринчук // Економіка та управління. – 2011. – № 3. – С.144–152.
12. Забуранна Л.В. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах / Л.В. Забуранна // Економіка АПК, 2014. – № 3. – С. 55–61.
13. Бойко В. І. До проблеми виробництва круп’яних культур в Україні / В. І. Бойко, О. А. Козак. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 48 с.

O. Kuzmenko

ORGANIZATION OF GRAIN SALE OF CEREAL CROPS BY AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The effective functioning of the cereal market requires the involvement of a whole system of measures that regulates, forms and develops relations in terms of profitability, competitiveness, quality and end-user satisfaction. The main direction of improving the organization of production and processing of grain of cereals is to minimize price fluctuations in the market and create conditions to reduce the cost of final products and ensure fair according to the costs of each participant, the distribution of revenue from final products to recoup these costs and profit, sufficient in size to perform extended playback. This can be done in several areas: the use of a system of organizational and economic measures aimed at reducing the cost of production of buckwheat and millet, their processing and sale; regulation of the price level by administrative means or through the conclusion of agreements between market participants; use of a set of organizational measures to improve price relations.
In order to create equal economic conditions for improving relations between producers of raw materials and processing enterprises, prices should be formed on the basis of a single methodology for determining them, the basis for which should be dependence on production costs, which should help all participants receive equal profits per hryvnia. The economic efficiency of relations between the participants of cereal production depends on the uniform development of all elements of the integrated system, ensuring an effective balance of prices and incomes of partners at all stages of the production cycle from production to consumption.
Obviously, the quality of grain is the most important factor influencing purchase prices, and ultimately the financial result of grain producers and products of its processing. Today, most processing plants buy cereal grain only on the basis of humidity, while the quality indicators are ignored. We believe that it is necessary to reconsider this approach, expanding the indicators of product quality assessment, as well as to provide a system of surcharges for quality indicators, which include the most important characteristics such as moisture, core mass, spoiled grains, size, weight.

Keywords: cereal grain; sales; sales; price; grain quality assessment.

References

1. Holyk, S. I. (2013), “Grain production in Ukraine as an important component of solving the global food problem”, Oblik i finansy, vol. 3, pp. 118–124.
2. Sosnovska, O. O. Bilun, S. O. and Burlaka, O. P. (2011), “Economic efficiency of grain production and ways of its increase in agricultural enterprises of Poltava region”, Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, issue 2, vol. 1, pp. 284–290.
3. Khrystenko, H. M. (2010), “Organizational and economic features of the functioning of the grain subcomplex”, Innovatsiino-investytsiina diialnist, vol. 4, pp. 177–181.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine”, № 2755–17 dated May 29, 2015
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On establishing the powers of executive authorities and executive bodies of city councils to regulate prices (tariffs)”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1548–96–%D0%BF (Accessed 02 August 2021).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for setting prices for food products in respect of which state regulation has been introduced”, available at: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/KP080373.html (Accessed 02 August 2021).
7. Dolozina, I. L. (2012), “Flour and cereal industry of Ukraine: current status, development trends”, Innovatsiina ekonomika, vol. 12(38), pp. 69–72.
8. Zhuk, V. M. and Sychevskyi, M. P. (2011), “Development of the grain market”, Scientific substantiation of intensification of grain production in Ukraine: speeches of scientists at the meeting of the Presidium of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine July 27, 2011, Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine, pp. 92–101.
9. Moroz, N.V. and Stoliarchuk, P.H. (2013), “Evaluation and provision of basic indicators of grain quality”, Tezy dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Lviv, 22–24 travnia 2013 r.) [Abstracts of the International Scientific and Practical Conference (Lviv, May 22-24, 2013)], «Upravlinnia yakistiu v osviti ta promyslovosti: dosvid, problemy ta perspektyvy» [Quality Management in Education and Industry: Experience, Problems and Prospects], pp. 197–198.
10. DSTU 4524: 2006 "Buckwheat grain" and DSTU 5026: 2008 "Millet grain", [Online], available at:: http://www.dnaop.com/html/33900 (Accessed 02 August 2021).
11. Lavrynchuk, O. V. (2011), “Prospects for the development of the grain market in Ukraine”, Ekonomika ta upravlinnia, vol. 3, pp.144–152.
12. Zaburanna, L.V. (2014), “Economic efficiency of grain production and ways to increase it in agricultural enterprises”, Ekonomika APK, vol. 3, pp. 55–61.
13. Boiko, V. I. and Kozak, O. A. (2011), Do problemy vyrobnytstva krupianykh kultur v Ukraini [To the problem of cereal production in Ukraine], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine, P. 48.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 257

Відомості про авторів

О. А. Кузьменко

к. е. н., доцент, Міжнародний європейський університет

O. Kuzmenko

PhD in Economics, Associate Professor, International European University

ORCID:

0000-0002-4330-1677

Як цитувати статтю

Кузьменко О. А. Організація збуту зерна круп’яних культур сільськогосподарськими підприємствами. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9144 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.77

Kuzmenko, O. (2021), “Organization of grain sale of cereal crops by agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9144 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.