EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Е. А. Каражия

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.80

УДК: 316.77

Е. А. Каражия

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано проблеми та визначено передумови формування ефективної системи комунікаційного забезпечення підприємств в Україні, актуалізовано значення інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення розвитку вітчизняних підприємств. Охарактеризовано ключові фактори, що сприяють розвитку комунікаційних систем та впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України. Відзначено, що побудова ефективної комунікаційної системи на рівні підприємства пов’язана з реалізацією певних ключових напрямків діяльності, спрямованих на досягнення стратегічних орієнтирів забезпечення ефективності комунікаційної системи сучасного підприємства, які сформульовано та обгрунтовано в даній статті. За допомогою даної системи підприємство отримує здатність впливати на рівень власних конкурентних переваг для того, щоб бути конкурентоспроможним як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках через активізацію комунікативного аспекту діяльності, пришвидшення прийняття управлінських рішень та активізацію операційної діяльності за рахунок більш швидкого та точного обміну інформацію стосовно виробничих завдань. За результатами характеристики поточного стану функціонування комунікаційних систем підприємств України представлено рекомендації стосовно вирішення проблем розвитку даних систем за сучасних умов.

Ключові слова: комунікаційне забезпечення; комунікації; система; підприємство; інформація; інформаційні технології.

Література

1. Бабчинська О. І. Комунікаційний процес в управлінні: основні положення / О. І. Бабчинська. // Ефективна економіка. – 2018. – № 9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_9_33
2. Бавико О. Є. Синхронізація розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні з глобальними трендами / О. Є. Бавико // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 1. – С. 272–282.
3. Бебик В. M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: монографія / В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2005– 440 с.
4. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти: перевод с англ. под ред. С. Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001. – 864 с.
5. Босак А. О. Складові елементи системи комунікацій підприємства та їх характеристики / А. О. Босак // Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» – 2006. – №576. – С. 16-22.
6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. Інформаційне суспільство, 2018. Держстат. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Гудзь О. Є. Інноваційні моделі управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій / О. Є. Гудзь. // Економіка. Менеджмент. Бізнес [Текст]: науковий журнал/ Державний університет телекомунікацій. – Київ: – 2018р. № 1 – С.4-11.
8. Гудзь О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами / О. Є. Гудзь. – Економіка. Менеджмент. Бізнес [Текст]: науковий журнал/ Державний університет телекомунікацій. – Київ: – 2018. – № 2. – С.4-12.
9. Івашова Н. В. Сучасний підхід до формування системи комунікацій промислового підприємства / Н. В. Івашова, Т. П. Гончаренко // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1. – С. 120-126.
10. Лозовський О. М. Управління комунікаційним процесом на підприємстві / О. М. Лозовський, О. М Заяц. // Specialized and multidisciplinary scientific researches: with proceedings of the international scientific and practical conference, december 11, 2020. Amsterdam. Netherland, 2020. Vol. 1. P. 133 - 137.
11. Метеленко Н. Г. Основи побудови комунікаційної системи руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: збiрник наукових праць. – 2010. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sim/2010/p1_31.pdf
12. Прус Л. Р. Комунікаційний менеджмент / Л. Р. Прус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 38-41.
13. Тарасова К. І. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій у системі національного господарства / К.І Тарасова // Інфраструктура ринку. – 2018. – Випуск 16. – С. 46–51.
14. Шпак Н. О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств: монографія / Н. О. Шпак. Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2011.

E. Karazhia

PROBLEMS AND PREREQUISITES FOR FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF COMMUNICATION SUPPORT OF ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the problems and identifies the prerequisites for the formation of an effective system of communication support of enterprises in Ukraine, actualizes the importance of information and communication technologies to ensure the development of domestic enterprises. The need to identify opportunities for the implementation of communication tools at the enterprise level in the form of a system guided by certain principles of its own structural construction, interaction of components and the implementation of certain internal changes under the influence of changes in the external environment. The purpose of the article is to identify problems and determine the prerequisites for the formation of an effective system of communication support of enterprises in Ukraine given the existing trends and limitations related to the specifics of enterprises in Ukraine and the implementation of these enterprises innovations in communication. The key factors contributing to the development of communication systems and the introduction of information and communication technologies in Ukrainian enterprises are described. It is noted that the construction of an effective communication system at the enterprise level is associated with the implementation of certain key activities aimed at achieving strategic guidelines for ensuring the efficiency of the communication system of a modern enterprise, which are formulated and justified in this article. With this system, the company gains the ability to influence the level of its own competitive advantages in order to be competitive in both domestic and foreign markets by enhancing the communicative aspect of activities, accelerating management decisions and intensifying operational activities through faster and more accurate information exchange in relation to production tasks. Based on the results of the description of the current state of functioning of communication systems of Ukrainian enterprises, recommendations are presented regarding the solution of problems of development of these systems under modern conditions.

Keywords: communication support; communications; system; enterprise; information; information technologies.

References

1. Babchynska, O.I. (2018), “Communication process in management: basic provisions”, Effective economy, [Online], Vol. 9, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_9_33 (Accessed 29 Jul. 2021).
2. Baviko, O.E. (2018), “Synchronization of the market of information and communication technologies in Ukraine with global trends”, Marketing and innovation management,. Vol. 1, pp. 272–282.
3. Bebyk, V.M. (2005), Informatsiyno-komunikatsiynyy menedzhment u hlobalʹnomu suspilʹstvi: psykholohiya, tekhnolohiyi, tekhnika pablik ryleyshnz : monohrafiya [Information and communication management in global society: psychology, technology, technology of public relations: a monograph], MAUP, Kyiv, Ukraine, 440 p.
4. Burnett, J. and Moriarty, S. (2001), Marketynhovye kommunykatsyy: yntehryrovannyy podkhod [Marketing communications: an integrated approach], Piter, S.-Petersburg, Russia, 864 p.
5. Bosak, A.A. (2006), “Components of the system of communications of the enterprise and their characteristics”, Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”, Vol. 576, pp. 16-22.
6. The use of information and communication technologies in enterprises. Information Society (2018). State Statistics Committee, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 29 Jul. 2021).
7. Gudz, O.E. (2018), “Innovative models of enterprise management based on information and communication technologies”, Economics. Management. Business [Text]: scientific journal / State University of Telecommunications,- Vol. 1, pp.4-11.
8. Gudz, O.E. (2018), “Digital economy: change of values and guidelines of enterprise management”, Economics. Management. Business [Text]: scientific journal / State University of Telecommunications, Vol. 2, pp. 4-12.
9. Ivashova, N.V. and Goncharenko, T.P. (2011), “Modern approach to the formation of the system of communications of an industrial enterprise”, Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, Vol. 1, pp. 120-126.
10. Lozovsky, O.M. and Zayats, O.M. (2020), “Management of communication process at the enterprise”, Specialized and multidisciplinary scientific researches: with proceedings of the international scientific and practical conference, december 11, Amsterdam. Netherland, Vol. 1, pp. 133–137.
11. Metelenko, N.G. (2010), “Fundamentals of construction of communication system of movement and regulation of information flow of industrial enterprise”, Strategy and mechanisms of regulation of industrial development: collection of scientific works, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sim/2010/p1_31.pdf (Accessed 29 Jul. 2021).
12. Prus, L.R. (2009), “Communication Management”, Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, Vol. 1, pp. 38-41.
13. Tarasova, K.I. (2018), “Market of information and communication technologies in the system of national economy”, Market infrastructure, Vol. 16, pp. 46–51.
14. Shpak, N.O. (2011), Osnovy komunikatsiynoho menedzhmentu promyslovykh pidpryyemstv: monohrafiya [Basics of communication management of industrial enterprises: monograph], Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv, Ukraine.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 254

Відомості про авторів

Е. А. Каражия

старший викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом,Одеський національний економічний університет

E. Karazhia

Senior Lecturer of the Department of Economics, Law and Business Management,Odessa National Economic University

ORCID:

0000-0002-3609-2432

Як цитувати статтю

Каражия Е. А. Проблеми та передумови формування ефективної системи комунікаційного забезпечення підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9147 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.80

Karazhia, E. (2021), “Problems and prerequisites for formation of an effective system of communication support of enterprises in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9147 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.