EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CONSULTING ACTIVITIES OF INTERNATIONAL COMPANIES
N. Bezrukova, V. Svichkar

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.81

УДК: 339.139

N. Bezrukova, V. Svichkar

CONSULTING ACTIVITIES OF INTERNATIONAL COMPANIES

Summary

The article analyzes the features of consulting activities of international companies. It is noted that modern economic trends are formed in the context of the knowledge economy, which has become the dominant characteristic of all socially and economically developed countries.
One of the prerequisites for the development of the intellectual potential of the country's enterprises is the formation of an effective organizational and economic mechanism for consulting companies, which should help increase the competitiveness of customers by improving the quality of consulting services.
The purpose of the study is to analyze the features of development and operation of international consulting companies in the global economy.
Consulting is important given the development of the modern business environment both in Ukraine and in the world as a whole. This is one of the most dynamic activities that is developing rapidly. The authors emphasize that the peculiarities of the functioning of the management consulting market in general are determined by the specifics of the product itself - a consulting service, an intellectual product that remains at the disposal of the client after the consultation.
The article highlights the factors that cause the growth of demand for consulting services. The criteria for classification of consulting services are outlined.
There is a “Big Four” of consulting companies around the world. In total, there are about 1720 companies in the world specializing in management consulting. The article presents the results of the analysis of the services structure offered by the 40 largest management consulting firms.
It is emphasized that one of the important sources of development of international consulting companies is an intellectual resource, which is expressed in the ability to generate ideas, use internal resources, ability to innovate, maintain a competitive position, optimal use of the business entity and more. Thus, the factors that determine the success of a consultant in an international consulting company are identified. It is emphasized that the specific conditions of international consulting activities dictate certain features that affect the personnel management system.
In conclusion, we can say that consulting is a systematized set of knowledge on the provision of high quality consulting services by consulting companies to customers. Intellectual knowledge may not be the property of the company, but it takes the form of renting or leasing from staff. The purpose of the consulting company is their accumulation and development, so the basis of personnel policy of the consulting company is the method of corporate knowledge management.

Keywords: consulting; international companies; intellectual resource; business environment; consulting services.

References

1. Eastwood, B. (2020), “International Consulting: Roles, Responsibilities, and Salaries”, Official site off Northeastern University, available. at: https://www.northeastern.edu/graduate/blog/international-consulting-careers/ (Accessed 11 Jul 2021).
2. Kipping, M. (1999), “American Management Consulting Companies in Western Europe, 1920 to 1990: Products, Reputation, and Relationships”, The Business History Review, Vol. 73, No. 2, pp. 190-220, available. at: https://www.jstor.org/stable/3116240 or https://doi.org/10.2307/3116240 (Accessed 13 Jul 2021).
3. Stewart, E., Cooper (2012), “INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE ON INTERNATIONAL ORGANIZATIONAL CONSULTING: CONSULTING PSYCHOLOGY GOES GLOBAL”, Consulting Psychology Journal: Practice and Research, Vol. 64, no. 4, 243–249, available. at: https://www.apa.org/pubs/journals/features/cpb-a0031584.pdf (Accessed 12 Jul 2021). DOI: 10.1037/a0031584.
4. O'Mahoney, J. (2010), “Management consultancy”, Oxford University Press, Oxford, available. at: http://docshare01.docshare.tips/files/28532/285326890.pdf (Accessed 16 Jul 2021).
5. O'MAHONEY, J. (2011), “Management innovation in the UK consulting industry”, Institute of Consulting.; Chartered Management Institute (Great Britain); Cardiff Business School.; Advanced Institute of Management Research (Great Britain), available. at: https://www.alejandrobarros.com/wp-content/ uploads/old/4363/Innovation_in_Consulting.pdf (Accessed 15 Jul 2021).
6. Newton, R. (2010), “Management Consultant : Mastering the Art of Consultancy”, London: Financial Times, Prentice Hall, 318 pages, available. at: https://pdfroom.com/books/management-consultant-mastering-the-art-of-consultancy/0K2ll3aq2ap (Accessed 17 Jul 2021).
7. ReportLinker (2021), “Global Management Consultancy Industry 2021 2024”, available. at: https://www.reportlinker.com/market-report/Business-Consultancy-And-Audit/ 457296/Management-Consultancy?utm_source=adwords3&utm_medium=cpc& utm_campaign=Business%20Services&utm_adgroup=Management%20Consultancy&gclid=CjwKCAjw9uKIBhA8EiwAYPUS3KulV-pMtsn_tY_BT0xzVqIH qjcuxc OhoDl4yzPMUI1RziO9Igfk5BoCAUUQAvD_BwE (Accessed 12 Jul 2021).

Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь

КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Анотація

В статті проаналізовано особливості консалтингової діяльності міжнародних компаній. Зазначено, що сучасні економічні тенденції формуються в контексті економіки знань, яка стала домінуючою характеристикою всіх соціально та економічно розвинених країн світу.
Однією з передумов розвитку інтелектуального потенціалу підприємств країни є формування ефективного організаційно-економічного механізму консалтингового забезпечення компаній, який має сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств-замовників на основі підвищення якості надання консалтингових послуг.
Метою дослідження є аналіз особливостей розвитку та функціонування міжнародних консалтингових компаній в умовах глобальної економіки.
Консалтинг має важливе значення з огляду на розвиток сучасного бізнес-середовища як в Україні, так і у світі загалом. Це один з найбільш динамічних видів діяльності, що розвивається швидкими темпами. Автори наголошують, що особливості функціонування ринку управлінського консультування в цілому визначаються специфікою самого товару – консалтингової послуги, інтелектуального продукту, що залишається у розпорядженні клієнта після завершення консультування.
В статті виділено фактори, що обумовлюють зростання попиту на консалтингові послуги. Окреслено критерії класифікації консалтингових послуг.
Існує «Велика четвірка» консалтингових компаній світу. Загалом у світі нараховується близько 1720 фірм, що спеціалізуються у сфері управлінського консалтингу. В статті представлено результати аналізу структури послуг, що пропонуються 40 найбільшими управлінськими консалтинговими фірмами.
Підкреслено, що одне з важливих джерел розвитку міжнародних консалтингових компаній – інтелектуальний ресурс, що виражається у здатності генерувати ідеї, використанні внутрішніх ресурсів, здатності до інновацій, утримуванні конкурентних позицій, оптимальному використанні суб’єкта господарювання тощо. Отже, виділено фактори, що визначають успіх консультанта у міжнародній консалтинговій компанії. Наголошено, що специфічні умови міжнародної консалтингової діяльності диктують певні особливості, що впливають на систему управління персоналом.
Як висновок, можна зазначити, що консалтинг – це систематизована сукупність знань з надання високоякісних консалтингових послуг консалтинговими компаніями підприємствам-замовникам. Інтелектуальне знання не може бути власністю компанії, однак має форму оренди чи лізингу у персоналу. Мета діяльності консалтингової компанії – їх акумулювання та розвиток, тому в основу кадрової політики консалтингової компанії покладена методика управління корпоративним знанням.

Ключові слова: консалтинг; міжнародні компанії; інтелектуальний ресурс; бізнес-середовище; консалтингові послуги.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 1091

Відомості про авторів

N. Bezrukova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

ORCID:

0000-0003-3376-6718


V. Svichkar

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

ORCID:

0000-0001-8554-1313

Як цитувати статтю

Bezrukova, N. and Svichkar, V. (2021), “Consulting activities of international companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9148 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.