EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ В УМОВАХ «ОБ’ЄДНАНОЇ ЗАРПЛАТНОЇ ЗВІТНОСТІ»
Г. Ю. Аніщенко, Н. А. Іванова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.82

УДК: 657+657.6:[331.2:657.37]

Г. Ю. Аніщенко, Н. А. Іванова

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ В УМОВАХ «ОБ’ЄДНАНОЇ ЗАРПЛАТНОЇ ЗВІТНОСТІ»

Анотація

У статті досліджено особливості ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиту розрахунків за виплатами працівникам в умовах застосування об’єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Висвітлено діючу структуру податкового розрахунку та відображено призначення її додатків. Проаналізовано наслідки інтеграції зарплатної звітності до єдиної форми та збільшення податкового періоду звітування для суб’єктів діяльності. Чітко визначено коло проблем, які пов’язані із запровадженням оновленої форми податкового розрахунку як для ведення обліку, так й аудиту розрахунків з працівниками. Розкрито напрями удосконалення методичного забезпечення процесу звітування за єдиним внеском, податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Визначено, що використання різноманітних електронних сервісів та спеціалізованих програм з автоматизації обліку та звітування допоможуть уникнути перенесення помилок до зарплатної звітності. Обґрунтовано доцільність скорочення податкового періоду та переходу з нового року на щомісячне звітування. Такий підхід сприятиме посиленню платіжної та податкової дисципліни з боку роботодавців та уникнення будь-яких обліково-звітних маніпуляцій при відносинах із працівниками. Авторами наголошено на необхідності зближення бази нарахування єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб, що дозволить реалізувати оголошений принцип єдності у зарплатній звітності. Доведено, що зміна формату звітування щодо розрахунків за виплатами працівникам обумовила зміни в обліково-звітному процесі суб’єктів діяльності та вплинула на методику проведення аудиту на даній ділянці облікової роботи. Висвітлено розгорнутий порядок проведення аудиту розрахунків за виплатами працівникам. Визначено місце єдиної зарплатної звітності у системі джерел аудиту, обґрунтовано вибір методів та прийомів встановлення достовірності даних бухгалтерського обліку при перевірці об’єднаної звітності. Сформульовано рекомендації для аудиторів при перевірці нарахованих доходів та відповідних зарплатних платежів за умови застосування нового формату податкових розрахунків.

Ключові слова: бухгалтерський облік; аудит розрахунків; персонал; виплати працівникам; розрахунки з працівниками; зарплатна звітність; єдиний внесок; податок на доходи фізичних осіб; зарплатні платежі; об’єднана звітність.

Література

1. Журавська І. Об'єднана зарплатна звітність: актуальні запитання – відповіді. Частина І. Бухгалтер&Закон. 2021. № 23-24. URL: https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ013053 (дата звернення 23.07.2021).
2. Кравчук Д.І., Артюх О.В. Аудит розрахунків з оплати праці: огляд типових порушень обліку та шляхи їх вирішення. ΛΌГOΣ. ONLINE: International scientific e-journal. 2020. № 16. URL: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.39.html (дата звернення 11.07.2021).
3. Кузьменко К. Ю. Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві. Технології та дизайн. 2016. № 1 (18). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2016_1_18 (дата звернення 12.07.2021).
4. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску: Наказ Міністерства фінансів України 13.01.2015 р. № 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#Text (дата звернення: 18.07.2021).
5. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text (дата звернення 22.07.2021).
6. Радіонова Н.Й., Штронда І.О. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці. Міжнародний науковий журнал. 2016. № 11 (21), Т. 2. С. 104-106.
7. Сахно Л.А., Кондратюк О.В. Аудит з розрахунків оплати праці. Молодіжний економічний дайджест: наук. електр. журн. 2015. Вип. 4. С. 103-108. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/16396/103-108.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 16.07.2021).
8. Холмогорова Н. Об’єднана звітність з зарплатних податків 2021: чи полегшить бухгалтерську долю скасування щомісячної звітності? URL: https://eba.com.ua/ob-yednana-zvitnist-z-zarplatnyh-podatkiv-2021-chy-polegshyt-buhgaltersku-dolyu-skasuvannya-shhomisyachnoyi-zvitnosti/ (дата звернення 01.07.2021).

H. Anishchenko, N. Ivanova

ACCOUNTING AND AUDIT OF PAYMENTS TO EMPLOYEES IN THE CONDITIONS OF "JOINT SALARY REPORTING"

Summary

The article examines the peculiarities of accounting and auditing of payments to employees in terms of the application of joint reporting on personal income tax, military duty and a single contribution to the mandatory state social insurance. The current structure of tax calculation and reflection of the purpose of its annexes was highlighted. The consequences of the integration of salary reporting into a single form and the increase of the tax reporting period for business entities were analyzed. The range of issues related to the introduction of an updated form of tax calculation for both accounting and audit of settlements with employees is clearly defined. The directions of improving the methodological support of the single contribution reporting process, personal income tax and military tax were revealed. It is determined that the application of the various electronic services and specialized programs for automation of accounting and reporting will help to avoid the transfer of errors to payroll reporting. The expediency of reducing the tax period and the transition from the new year to monthly reporting was substantiated. This approach will help strengthen payment and tax discipline on the part of employers and avoid any accounting and reporting manipulations in relations with employees. The authors stressed the need to converge the base of accrual of a single contribution and personal income tax, which will implement the declared principle of unity in payroll reporting. It is proved that the change in the format of reporting on payments to employees caused changes in the accounting and reporting process of business entities and affected the methodology of the audit in this area of accounting work. The detailed procedure for auditing payments to employees was highlighted. The place of the single salary reporting in the system of audit sources was determined, the choice of methods and techniques for establishing the reliability of accounting data when checking the consolidated reporting was substantiated. Recommendations for auditors in the verification of accrued income and related salaries were formulated subject to the application of the new format of tax calculations.

Keywords: accounting; audit of payments to employees; staff; payments to employees; settlements with employees; salary reporting; single contribution; personal income tax; salary payments; joint reporting.

References

1. Zhuravska, I. (2021), “Consolidated salary reporting: topical questions - answers. Part І”, Bukhhalter&Zakon, vol. 23-24, available at: https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ013053 (Accessed July 23, 2021).
2. Kravchuk, D.I. and Artyux, O.V. (2020), “Audit of salary calculations: an overview of typical accounting violations and ways to eliminate them”, ΛΌГOΣ. ONLINE, [Online], vol. 16, available at: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.39.html (Accessed July 11, 2021).
3. Kuz`menko, K.Yu. (2016), “Audit of payroll calculations at the enterprise”, Tekhnolohii ta dyzajn, [Online], vol. 1 (18), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2016_1_18 (Accessed July 12, 2021).
4. The Ministry of Finance of Ukraine (2015), The Order of the Ministry of Finance of Ukraine “On approval of the form of Tax calculation of the amounts of income accrued (paid) in favor of taxpayers - individuals, and the amounts of tax withheld from them, as well as the amounts of accrued single contribution and the Procedure for filling and submitting by tax agents Tax calculation of amounts of income (paid) in favor of taxpayers - individuals, and the amount of tax withheld from them, as well as the amount of accrued single contribution”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#Text (Accessed July 18, 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “On the collection and accounting of a single contribution to the obligatory state social insurance”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text (Accessed July 22, 2021).
6. Radionova, N.J. and Shtronda, I.O. (2016), “Problems of accounting and audit of the salary calculations”, Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal, vol. 11 (21), part. 2. pp. 104-106.
7. Saxno, L.A. and Kondratyuk, O.V. (2015), “Audit of the payroll calculations”, Molodizhnyj ekonomichnyj dajdzhest, [Online], vol. 4. pp. 103-108. available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/16396/103-108.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed July 16, 2021).
8. Xolmogorova, N. (2021), “Consolidated payroll tax reporting 2021: Will the abolition of monthly reporting simplify accounting?”, available at: https://eba.com.ua/ob-yednana-zvitnist-z-zarplatnyh-podatkiv-2021-chy-polegshyt-buhgaltersku-dolyu-skasuvannya-shhomisyachnoyi-zvitnosti/ (Accessed July 01, 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 712

Відомості про авторів

Г. Ю. Аніщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна

H. Anishchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9603-6662


Н. А. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна

N. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8714-9171

Як цитувати статтю

Аніщенко Г. Ю., Іванова Н. А. Бухгалтерський облік і аудит розрахунків за виплатами працівникам в умовах «об’єднаної зарплатної звітності». Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9149 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.82

Anishchenko, H. and Ivanova, N. (2021), “Accounting and audit of payments to employees in the conditions of "joint salary reporting"”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9149 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.