EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

«ХМАРНІ» ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ
С. О. Михайловина, О. М. Матрос, О. М. Поліщук

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.86

УДК: 657.1.011.56

С. О. Михайловина, О. М. Матрос, О. М. Поліщук

«ХМАРНІ» ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Анотація

Висвітлені питання щодо активної стратегії впровадження та збільшення попиту на «хмарні» сервіси на українському ринку Завдяки IT-технологіям додатки і комп’ютерні ресурси стали доступні через Інтернет у вигляді сервісів, розміщених на різних платформах і пристроях. Досліджено, що необхідність «хмарного» обчислення зумовлено потребою повсюдного і зручного мережевого доступу, при потребі, до суспільного пулу конфігурованих обчислювальних ресурсів (серверів, мереж, архіву даних, додатків.), які можуть оперативно надаватися і вивільнятися за оптимальних управлінських витрат та звернень до провайдера.
Визначено, що «хмарні» послуги поділяють на декілька основних категорій за типами надаваних послуг. Встановлено ряд переваг і необхідність певних змін які виникають внаслідок застосування «хмарних» технологій при використанні SaaS (Software as a Service).
Представлено огляд «хмарних» платформ сучасних компаній та програмних продуктів з пропозицією вирішення облікових задач за допомогою «хмарних» технологій.

Ключові слова: «хмарні» технології; бухгалтерський облік; оподаткування; звітність; автоматизація.

Література

1. Любимов М.О, Кулик В.А. Можливості, загрози та перспективи використання «хмарних» технологій в бухгалтерському обліку. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019.№2 (93). С.40-46.
2. Музиченко А. О. Розвиток бухгалтерського обліку з використанням хмарних технологій. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2018. Вип. 290. С. 203-208.
3. Мазіна О.І., Олійник В.С., Рогозний С.А. Цифровізація як найважливіший інструмент розвитку системи обліку та звітності. Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2020. № 5 (37), T. 2. С. 59–66.
4. Король С. Я., Клочко А. О. Цифрові технології в обліку й аудиті. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 1. С. 170-176.
5. Проект закону «Про хмарні послуги» № 2655 від 20.12.2019 р. Дата оновлення: 02.02.2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=67744 (дата звернення: 19.07.2021).
6. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV Дата оновлення: 01.07.2021.. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14?find=1&text=%D0%B4%D0% BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3#Text (дата звернення: 11.07.2021)
7. Осмятченко В. О., Олійник В. С. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в контексті зміни технологічних укладів. Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 131-138.
8. Блокчейн, штучний інтелект і бухгалтерія. URL: http//www. https://kreston-gcg.com/ua/blokchain-shtuchniy-intelekt-i-bukhalteria/ (дата звернення: 11.07.2021)
9. Літошенко А.В. Хмарні обчислення як своєрідний вид аутсорсингу комп’ютерних сервісів та його перевага. Економiка та держава. 2017. № 6. С.86-89.
10. Кулик В.А. Любимов М.О. Можливості, загрози та перспективи використання «хмарних» технологій в бухгалтерському обліку. Науковий вісник ПУЕТ. 2019. № 2 (93). С. 40-46.
11.Долбнєва Д.В., Романів Є.М. Основи роботи і функціональні можливості системи IT-Enterprise з ведення обліку, звітності та оподаткування. нав.метод. посібник. Львів: «Ліга-Прес». 2019. 149 с.

S. Mykhailovyna, O. Matros, O. Polishchuk

CLOUD TECHNOLOGIES AS AN IMPORTANT ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND TAXATION

Summary

The rapid pace of globalization, the requirements for accelerated data exchange stimulate the emergence of new and regular updates of existing technologies and products in all areas of activity. The purpose of the article is to study the proposals of modern "cloud" services, which cause a change in approaches to solving problems in accounting and taxation of enterprises.
It is determined that the development and active promotion of "cloud" services has raised the field of IT-technologies to a new level. The active strategy of introducing "cloud" services on the Ukrainian market has received positive reviews and, accordingly, an increase in demand in this area. Thanks to IT technologies, applications and computer resources have become available via the Internet in the form of services hosted on various platforms and devices.
An important aspect for the use of IT-technologies in the field of accounting is its methodology. Amendments to the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" allow primary documents compiled in electronic form to be used in accounting, subject to the requirements of the legislation on electronic documents and electronic document management.
Cloud computing is a new approach that reduces the complexity of IT systems through the use of a wide range of efficient technologies that are self-managed and available on demand within the virtual infrastructure, as well as consumed as services.
It is investigated that the need for "cloud" computing is due to the need for ubiquitous and convenient network access, if necessary, to a public pool of configured computing resources (servers, networks, data archives, applications.), Which can be quickly provided and released at optimal management costs and access provider.
It is determined that "cloud" services are divided into several main categories according to the types of services provided: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service).
A number of advantages and the need for certain changes arising from the use of "cloud" technologies when using SaaS (Software as a Service)
A review of software products with a proposal to solve accounting problems using "cloud" solutions.
In conclusion, it should be noted that the automation of accounting using "cloud" technologies is one of the most reliable and progressive approaches to modern accounting problems. Mass use of these services is due to the high speed and reliability of services provided by providers with the simultaneous use of advanced technologies for their implementation. Further research should focus on studying the impact of "cloud" technologies on the organization of accounting and opportunities for professional development of accounting staff.

Keywords: «Cloud» technologies; accounting; taxation; reporting; automation.

References

1. Liubymov, M.O, Kulyk, V.A. (2019), “Opportunities, threats, and prospects for using cloud technologies in accounting”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, Vol. 2 (93), рр. 40-46.
2. Muzychenko, A. O. (2018), “Development of accounting using cloud technologies”, Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, Vol. 290, рр. 203-208.
3. Mazina, O.I., Olijnyk, V.S. and Rohoznyj, S.A. (2020), “Digitalization as the most important tool for the development of the accounting and reporting system”, Internauka. Seriia: Ekonomichni nauky, Vol. 5 (37), рр. 59–66.
4. Korol', S. Ya. and Klochko, A. O. (2020), “Digital technologies in accounting and auditing”, Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, Vol. 1, рр. 170-176.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Draft law “On cloud services”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=67744 Text (Accessed 19 July 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Law of Ukraine “On accounting and financial reporting in Ukraine ”, available at: https://www.zakon.rada.gov.ua/ laws/show/996-14?find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0% BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3#Text (Accessed 11 July 2021).
7. Osmiatchenko, V. O. and Olijnyk, V. S. (2018), “State and prospects of accounting development in the context of changing technological structures”, Ekonomichnyj visnyk. Seriia : Finansy, oblik, opodatkuvannia, Vol. 2, pp. 131-138.
8. Kreston-gcg (2021), “Blockchain, artificial intelligence and accounting”, available at: http//www. https://kreston-gcg.com/ua/blokchain-shtuchniy-intelekt-i-bukhalteria/ (Accessed 11 July 2021).
9. Litoshenko, A.V. (2017), “Cloud computing as a kind of outsourcing of Computer Services and its advantages”, Ekonomika ta derzhava, Vol. 6, рр. 86-89.
10. Kulyk, V.A. and Liubymov, M.O. (2019), “Opportunities, threats, and prospects for using cloud technologies in accounting”, Naukovyj visnyk PUET, Vol. 2, (93), рр. 40-46.
11.Dolbnieva, D.V. and Romaniv, Ye.M. (2019), Osnovy roboty i funktsional'ni mozhlyvosti systemy IT-Enterprise z vedennia obliku, zvitnosti ta opodatkuvannia [Fundamentals of operation and functionality of the IT-Enterprise accounting, reporting and taxation system], «Liha-Pres», L'viv,Ukraine.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 252

Відомості про авторів

С. О. Михайловина

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

S. Mykhailovyna

PhD in Economics, Associate Professor,Uman national university of horticulture

ORCID:

0000-0002-1682-5790


О. М. Матрос

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

O. Matros

PhD in Economics, Associate Professor, Uman national university of horticulture

ORCID:

0000-0001-7133-4700


О. М. Поліщук

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

O. Polishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Uman national university of horticulture

ORCID:

0000-0002-9859-9001

Як цитувати статтю

Михайловина С. О., Матрос О. М., Поліщук О. М. «хмарні» технології як важливий аспект розвитку системи бухгалтерського обліку і оподаткування. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9153 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.86

Mykhailovyna, S., Matros, O. and Polishchuk, O. (2021), “Cloud technologies as an important aspect of the development of accounting and taxation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9153 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.