EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
І. Л. Грабчук, Г. І. Ляхович, О. В. Вакун

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.87

УДК: 657.1.011.56: 658

І. Л. Грабчук, Г. І. Ляхович, О. В. Вакун

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Анотація

Враховуючи високі темпи розвитку цифрових технологій, які охоплюють практично всі сфери діяльності суб’єктів господарювання, підвищуються вимоги до підготовки управлінської інформації та до організації обліку як її джерела. Необхідним є перегляд процесу формування облікової політики як дієвого механізму регулювання обліку.
В статті відображено вплив процесу цифровізації на складові організації бухгалтерського обліку (методичну та технологічну), які формують облікову політику підприємства, та оцінено можливості їх реалізації в сучасних бухгалтерських програмних продуктах.
Виділено рівень та варіант комп’ютеризації як один з важливих факторів впливу на формування облікової політики. Встановлено, що використання конкретного програмного забезпечення накладає обмеження в реалізації положень облікової політики, щодо яких існує варіативність. В той же час обґрунтовано, що оформлення облікової політики повинно бути максимально повним, не дивлячись на автоматичне представлення окремих положень відповідно до використовуваного програмного продукту.

Ключові слова: облікова політика; організація обліку; цифровізація; інформаційні системи.

Література

1. Жук В.М. Формування облікової політики підприємств туристичної сфери. Вісник ЖДТУ. Сер.: Економічні науки. 2015. № 2(72). С. 238-242.
2. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 від 07.02.2013 р. № 73. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
3. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text
4. Назаренко І.М., Соколенко Л.Ф. Цифровізація як вектор модернізації системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу: колективна монографія / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. Київ : «Центр учбової літератури», 2021. С. 196-208
5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
6. Святенко І.М. Вплив факторів на формування облікової політики підприємства. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 2014. Випуск IІ (54). С. 246-252
7. Чабан Г.В., Бурлаков О.О. Аналіз факторів впливу на формування облікової політики в системі управління підприємством. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 32(1). С. 38-45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_32%281%29__7
8. Шевців Л. Ю., Мосолова Ю. О. Облікова політика в управлінні діяльністю підприємств за умов гармонізації обліку та звітності. Бізнес Інформ. 2020. № 3. С. 260-269
9. Яцишин С.Р. Облікова політика: формування та контроль за її дотриманням. Вісник Львівської комерційної академії. Львів, 2011. Випуск 36. Серія економічна. С. 462-465

I. Hrabchuk, H. Liakhovych, О. Vakun

FORMATION OF THE ACCOUNTING POLICY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Summary

The high rate of development of digital technologies covers almost all areas of activity of both people and businesses. This increases the requirements for the preparation of management information and the organization of accounting as its source. Accounting policy is an effective mechanism for regulating accounting. In the context of digitalization, it is necessary to review the process of its formation of accounting policies.
The main purpose of the study is to substantiate the level and variant of computerization as a factor influencing the formation of accounting policy, to determine the features of the formation of accounting policy in the context of digitalization.
To achieve this goal, the following methods were used: analysis and synthesis, logical generalization, comparative comparison.
The article reflects the impact of the digitization process on the components of the organization of accounting (methodological, technological), which form the accounting policy of the enterprise. A separate study needs to substantiate the accounting policies for new facilities produced by the digital economy. As a rule, at the present stage their circulation is not regulated at the state level. If such objects appear at the enterprise, it is necessary to indicate the order of accounting in the administrative document.
The level and variant of computerization are highlighted as one of the important factors influencing the formation of accounting policies. Possibilities of realization of these components in the modern accounting software (on an example of BAS Accounting) are estimated. It is established that the use of specific software imposes restrictions on the implementation of accounting policy provisions for which there is variability. That is why individual provisions are automatically determined according to the software used in the enterprise. However, it is justified that the design of the accounting policy should be as complete as possible.
Prospects for further research are to reveal the features of the impact of the digitization process on the components of the organization of accounting.

Keywords: accounting policy; accounting organization; digitalization; information system.

References

1. Zhuk, V.M. (2015), “Formation of accounting policy of tourism enterprises”, Visnyk ZhDTU. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 2(72), рр. 238-242.
2. Ministry of Finance of Ukraine (2013), “On approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 1 "General requirements for financial reporting"”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 10 August 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 August 2013).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2013), “Order "About the statement of Methodical recommendations concerning the accounting policy of the enterprise and modification of some orders of the Ministry of Finance of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text (Accessed 10 August 2021).
5. Nazarenko, I.M. and Sokolenko, L.F. (2021), “Tsyfrovizatsiia iak vektor modernizatsii systemy bukhhalters'koho obliku [Digitization as a vector of modernization of the accounting system]”, Bukhhalters'kyj oblik iak nauka: vid osnov do naukovoi kartyny svitu [Accounting as a science: from the basics to the scientific picture of the world], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On accounting and financial reporting in Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14 (Accessed 11 August 2021).
7. Sviatenko, I.M. (2014), “The influence of factors on the formation of accounting policies of the enterprise”, Bukhhalters'kyj oblik, analiz i audyt, vol. 54, issue II, рр. S. 246-252
8. Chaban, H.V. and Burlakov, O.O. (2017), “Analysis of factors influencing the formation of accounting policies in the enterprise management system”. Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 32 (1), рр. 38-45, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_32%281%29__7 (Accessed 28 June 2021)
9. Shevtsiv, L.Yu. and Mosolova, Yu.O. (2020), “Accounting policy in the management of enterprises under the conditions of harmonization of accounting and reporting”, Biznes Inform, vol. 3, рр. 260-269
10. Yatsyshyn, S.R. (2011), “Accounting policy: formation and control over its observance”, Visnyk L'vivs'koi komertsijnoi akademii, Seriia ekonomichna, vol. 36, рр. 462-465.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 765

Відомості про авторів

І. Л. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку,Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

I. Hrabchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems in Management and Accounting, State University «Zhytomyr Polytechnic», Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-3664-7765


Г. І. Ляхович

д. е. н., професор, директор,Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, м. Івано-Франківськ

H. Liakhovych

Doctor of Economics, Professor, Director,Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Institute of Management of West Ukrainian National University, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0002-0077-9128


О. В. Вакун

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та адміністрування,Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, м. Івано-Франківськ

О. Vakun

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Institute of Management of West Ukrainian National University, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0002-7774-7204

Як цитувати статтю

Грабчук І. Л., Ляхович Г. І., Вакун О. В. Формування облікової політики підприємства в умовах цифровізації. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9154 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.87

Hrabchuk, I., Liakhovych, H. and Vakun, О. (2021), “Formation of the accounting policy of the enterprise in the conditions of digitalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9154 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.