EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН
Н. П. Левковець, Л. М. Бабич, Н. П. Теслюк, С. А. Наконечна, О. І. Гуцалюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.88

УДК: 368.07

Н. П. Левковець, Л. М. Бабич, Н. П. Теслюк, С. А. Наконечна, О. І. Гуцалюк

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Анотація

У статті досліджено визначено актуальність забезпечення фінансової безпеки страхових компаній у сучасних умовах, що характеризуються інституційними змінами: зміна регулятора на Національний банк України та зміна порядку ліцензування страхової діяльності
Запропоновано визначення фінансової безпеки страхової компанії як здатності ідентифікувати внутрішні та зовнішні загрози і розробляти заходи щодо забезпечення якості активів, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості, в тому числі в умовах інституційних змін. Обгрунтовано основні напрямі моніторингу загального рівня фінансової безпеки страхової компанії.
Страховим компаніям рекомендовано переглянути існуючі підходи до забезпечення фінансової безпеки у напрямі готовності до підвищення вимог до структури та якості активів, структури та достатності капіталу, платоспроможності, рівня професійної придатності керівників страхових компаній тощо.

Ключові слова: фінансова безпека; фінансова безпека страхових компаній; достатність капіталу; платоспроможність; якість активів; ризиковість операцій.

Література

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.09.2019 р. № 79-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text (дата звернення: 19.08.2021).
2. Біла книга «Майбутнє регулювання ринку страхування». URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-rinku-strahuvannya (дата звернення: 19.08.2021).
3. Бомба І.І. Управління безпековою діяльністю страхових компаній в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Львів, 2020. 20 с.
4. Єрмошенко А.М. Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01. Київ, 2006. 19 с.
5. Папка О.С. Формування системи фінансової безпеки страхових компаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. Львів, 2012. 20 с.
6. Войтович Л.М. Управління безпекою страхових та перестрахових компаній в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2014. Вип. 8(1). С. 160-163.
7. Волкова В.В., Волкова Н.І. Чинники забезпечення фінансової безпеки страхової компанії (на прикладі ПАТ «Граве Україна»). Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2017. № 2. С. 97-110.
8. Матвійчук Л. О. Концептуальні аспекти фінансової безпеки страхових компаній. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2013. Т. 18, Вип. 2(1). С. 30-32.
9. Нагайчук Н. Г. Інструментарій управління фінансовою безпекою страховиків. Вісник Університету банківської справи. 2014. № 2 (20). С. 195-198.
10. Рубан О. О. Фінансова безпека страхової компанії як інтегральна характеристика фінансового стану. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2011. № 33. С. 33-42.
11. Папка О. С. Теоретичні аспекти фінансової безпеки страхових корпорацій. Наукові записки [Української академії друкарства]. 2011. № 3. С. 109-112.
12. Ачкасова С.А., Клімчук О.В. Теоретичні аспекти визначення сутності фінансової безпеки страхової компанії. Молодий вчений. 2016. № 5 (32). С. 4-8.
13. Страхування: підручник / За ред. В. Д. Базилевича. К. : Знання, 2008. 1019 с.
14. Журавка О. С., Темченко А. Р., Федорченко В. Г. Теоретичні підходи до визначення фінансової стійкості страхових компаній. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 22(1). С. 117-122.
15. Журавка О.С., Діденко І.В., Колесник А.І. Фактори впливу на фінансову безпеку страхових компаній. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 5/5. С. 15-20.
16. Левковець Н. П. Ідентифікація стану економічної безпеки та базові засади і заходи її забезпечення для підприємств автомобільного транспорту: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2020. 20 с.
17. Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика: Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.06.2018 р. № 850. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#n7 (дата звернення: 19.08.2021).

N. Levkovets, L. Babych, N. Tesliuk, S. Nakonechna, O. Hutsaliuk

FINANCIAL SECURITY OF INSURANCE COMPANIES IN THE CONDITIONS OF INSTITUTIONAL CHANGES

Summary

Insurance companies of Ukraine have been operating for the last year in the conditions of institutional changes such as the change of the regulator to the National Bank of Ukraine and the change of the procedure for licensing insurance activities. Insurance companies need to review existing approaches to financial security. In 2021-2022, an increase in the requirements for the structure and quality of assets, the structure and adequacy of capital, solvency, the level of professional suitability of managers of insurance companies is planned.
The purpose of the article is to study the essence of financial security of insurance companies and reform in the conditions of institutional changes.
The provisions of the definitions of Ukrainian scientists on the essence of financial security of insurance companies are: financial security of the insurance company as a certain general financial condition or individual areas of financial condition; financial security of the insurance company as resistance to internal and external threats or adverse factors; financial security of the insurance company as the ability to fulfill obligations; financial security of the insurance company as a component of ensuring the development of the insurance company; financial security of the insurance company as a continuous process of financial security.
The study confirms that the financial security of an insurance company is the ability to identify internal and external threats and develop measures to ensure asset quality, solvency, financial stability, profitability, including in the face of institutional change. Insurance companies are recommended to review existing approaches to financial security in the direction of readiness to increase requirements for the structure and quality of assets, structure and adequacy of capital, solvency, level of professional suitability of managers of insurance company, business reputation of shareholders and managers of insurance company, corporate governance and internal control systems, including financial indicators, risk management system of insurance company etc.

Keywords: financial security; financial security of insurance companies; capital adequacy; solvency; asset quality; riskiness of operations.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On amendments to some legislative acts of Ukraine to improve the functions of state regulation of financial services markets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text (Accessed 19 August 2021).
2. National Bank of Ukraine (2020), “White Paper “Future Regulation of the Insurance Market”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-rinku-strahuvannya (Accessed 19 August 2013).
3. Bomba, I.I. (2020), “Management of the safety activity of insurance companies in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Economics and management of the enterprises (on kinds of economic activity), Lviv University of Business and Law, Lviv, Ukraine.
4. Yermoshenko, A.M. (2006), “Mechanism of insurers’ financial security guaranteeing”, Ph.D. Thesis, Economics, establishment & enterprises’ management, Kyiv National University of Trade & Economy, Kyiv, Ukraine.
5. Papka, O.S. (2011), “Formation of the financial security system of insurance companies”, Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Institute of the region. research, Lviv, Ukraine.
6. Voitovych, L.M. (2014), “Safety management of insurance and reinsurance companies in Ukraine”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, vol. 8(1), pp. 160-163.
7. Volkova, V.V. and Volkova, N.I. (2017), “Factors of ensuring financial safety of insurance company (on the example of JSC Grave Ukraine)”, Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy, vol. 2, pp. 97-110.
8. Matviichuk, L.O. (2013), “Conceptual aspects of financial security of insurance companies”, Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika, vol. 2(1), pp. 30-32.
9. Nahaichuk, N.H. (2014), “Tool of the management of the insurer’s financial security”, Visnyk Universytetu bankivskoi spravy, vol. 2 (20) , pp. 195-198.
10. Ruban, O.O. (2011), “Financial security of an insurance company as an integral characteristic of financial condition”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, vol. 33, pp. 33-42.
11. Papka, O.S. (2011), “Theoretical aspects of financial safety of insurance corporations”, Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], vol. 3, pp. 109-112.
12. Achkasova, S.A. and Klimchuk, O.V. (2016), “Theoretical aspects of determining the essence of financial security of an insurance company”, Molodyi vchenyi, vol. 5(32), pp. 4–8.
13. Bazylevych. V. D. (ed.) (2008), Strakhuvannia [Insurance], Znannia, Kyiv, Ukraine.
14. Zhuravka, O.S. Temchenko, A.R. and Fedorchenko, V.H. (2018) “Theoretical approaches to determining the financial stability of insurance companies”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 22 (1), pp. 117-122.
15. Zhuravka, O.S. Didenko, I.V. and Kolesnyk, A.I. (2018), “Factors of influence on financial safety of insurance companies”, Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 5/5, pp. 15-20.
16. Levkovets, N.P. (2020), “Identification of the state of economic security and basic principles and measures to ensure it for road transport enterprises”, Ph.D. Thesis, Economics and management of the enterprises (on kinds of economic activity), National Transport University, Kyiv, Ukraine.
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On approval of the Regulations on mandatory criteria and standards of capital adequacy and solvency, liquidity, profitability, asset quality and riskiness of the insurer's operations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#n7 (Accessed 19 August 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 781

Відомості про авторів

Н. П. Левковець

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет, Київ, Україна

N. Levkovets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5382-5418


Л. М. Бабич

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

L. Babych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1602-929Х


Н. П. Теслюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

N. Tesliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0338-9088


С. А. Наконечна

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

S. Nakonechna

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0507-4116


О. І. Гуцалюк

асистент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

O. Hutsaliuk

Assistant of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7435-116Х

Як цитувати статтю

Левковець Н. П., Бабич Л. М., Теслюк Н. П., Наконечна С. А., Гуцалюк О. І. Фінансова безпека страхових компаній в умовах інституційних змін. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9155 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.88

Levkovets, N., Babych, L., Tesliuk, N., Nakonechna, S. and Hutsaliuk, O. (2021), “Financial security of insurance companies in the conditions of institutional changes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9155 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.