EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Ю. О. Ольвінська, А. М. Березорудський

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.89

УДК: 311:33.330.322

Ю. О. Ольвінська, А. М. Березорудський

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто актуальність статистичного аналізу інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні. У сучасному світі інвестиційна діяльність є одним з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якого суб’єкта господарювання. Інвестування в значній мірі визначає економічне зростання не лише окремих підприємств та організацій, а держави в цілому, сприяє підвищенню рівня зайнятості населення, а також складає істотний елемент, на якому ґрунтується економічний розвиток суспільства. Інвестиційна діяльність є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та закордонних вчених, але багато аспектів потребують подальшого дослідження. Так, для формування ефективної стратегії та механізмів залучення інвестицій необхідно постійно проводити моніторинг сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні як в цілому, так на рівні окремих регіонах та підприємств. Метою даної статті є проведення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. Об’єктом дослідження обрано показники інвестиційної діяльності підприємств України у 2014-2019 роках. У ході статистичного дослідження авторами було проведено аналіз динаміки обсягів капітальних інвестицій за допомогою розрахунку абсолютних та відносних показників. Проаналізовано структуру капітальних інвестицій, які були спрямовані у матеріальні та нематеріальні активи суб’єктів господарювання. Особлива увага у ході статистичного дослідження була приділена аналізу динаміки та структури капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 2014-2019 роках. Далі було проаналізовано інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності; було виявлено види економічної діяльності, яким не вистачає капітальних інвестицій. Окрім капітальних інвестицій, авторами було проаналізовано динаміку та структуру прямих іноземних інвестицій в Україну та з України. У ході аналізу авторами було виявлено фактори, що стримують інвестиційну активність українських та іноземних інвесторів. Серед них слід виділити: нестабільну політичну та економічну ситуацію, погіршення інвестиційного клімату в країні, недосконалу законодавчу базу, відсутність ефективної стратегії щодо залучення інвестицій, значний податковий та адміністративний тиск на суб’єкти господарювання, неврегульованість питань захисту прав власності інвесторів та інші. За результатами проведеного дослідження було сформульовано висновки щодо інвестиційної активності вітчизняних суб’єктів господарювання та наведено рекомендації, які дозволять покращити інвестиційний клімат в Україні та залучити значні обсяги як капітальних, так і прямих іноземних інвестицій.

Ключові слова: інвестиційна діяльність; капітальні інвестиції; прямі іноземні інвестиції; статистичний аналіз; суб’єкти господарювання.

Література

1. Радевич Т. В. Капітальні інвестиції в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку / Т. В. Радевич // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2. – С. 317-322.
2. Статистичний щорічник України 2019. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 16.08.2021).
3. Статистичний щорічник України 2018. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 16.08.2021).
4. Іноземні інвестиції в Україні: де знайти дані, як читати платіжний баланс, про що говорять останні цифри. Експертна платформа: веб-сайт. URL: https://expla.bank.gov.ua/expla/src/files/Publication126.pdf (дата звернення: 16.08.2021).
5. Оцінка обсягів іноземних інвестицій в яких кінцевим контролюючим інвестором є резидентом. Національний банк України: веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=FDI_round_tripping_ICL-DFS.pdf (дата звернення: 16.08.2021).

J. Olvinskaya, А. Berezorudsky

STATISTICAL ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE

Summary

The article considers the relevance of statistical analysis of investment activities of economic entities in Ukraine. In today's world, investing is one of the most important aspects of any business. Investment largely determines the economic growth not only of individual enterprises and organizations, but the state as a whole, helps to increase employment, and is an essential element on which the economic development of society is based. Investment activity is the subject of research by many domestic and foreign scientists, but many aspects need further study. Thus, in order to form an effective strategy and mechanisms for attracting investment, it is necessary to constantly monitor the current state of investment activity in Ukraine as a whole and at the level of individual regions and enterprises. The purpose of this article is to conduct investment activities of economic entities. The object of the study is the indicators of investment activity of Ukrainian enterprises in 2014-2019. In the course of the statistical study, the authors analyzed the dynamics of capital investment by calculating absolute and relative indicators. The structure of capital investments, which were directed to tangible and intangible assets of economic entities, is analyzed. Particular attention in the statistical study was paid to the analysis of the dynamics and structure of capital investment by sources of funding in 2014-2019. Next, the investment activity of economic entities by types of economic activity was analyzed; types of economic activity that lack capital investment were identified. In addition to capital investments, the authors analyzed the dynamics and structure of foreign direct investment in Ukraine and from Ukraine. During the analysis, the authors identified factors that constrain the investment activity of Ukrainian and foreign investors. These include the unstable political and economic situation, deteriorating investment climate in the country, imperfect legal framework, lack of an effective strategy for attracting investment, significant tax and administrative pressure on businesses, unresolved issues of investor protection and others. Based on the results of the study, conclusions were drawn on the investment activity of domestic businesses and recommendations were made that will improve the investment climate in Ukraine and attract significant amounts of both capital and foreign direct investment.

Keywords: investment activity; capital investments; foreign direct investments; statistical analysis; business entities.

References

1. Radevych, T.V. (2015) “Capital investments in Ukraine: current trends and prospects”, Stalyy rozvytok ekonomiky, vol. 2, pp.317-322
2. The official site of the State Statistics Service (2021), “Statistical Yearbook of Ukraine 2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 August 2021).
3. The official site of the State Statistics Service (2021), “Statistical Yearbook of Ukraine 2018”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 August 2021).
4. Expert platform (2021), “Foreign investment in Ukraine: where to find data, how to read the balance of payments, what the latest figures say”, available at: https://expla.bank.gov.ua/expla/src/files/Publication126.pdf (Accessed 16 August 2021).
5. The official site of the National Bank of Ukraine (2021), “Estimation of the volume of foreign investments in which the ultimate controlling investor is a resident.”, available at: https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=FDI_round_tripping_ICL-DFS.pdf (Accessed 16 August 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 250

Відомості про авторів

Ю. О. Ольвінська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри статистики,Одеський національний економічний університет

J. Olvinskaya

PhD in Economics, Associate Professor,Head of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

ORCID:

0000-0002-5871-2647


А. М. Березорудський

магістр, Одеський національний економічний університет

А. Berezorudsky

Master's, Odessa National Economic University

ORCID:

0000-0001-7056-9647

Як цитувати статтю

Ольвінська Ю. О., Березорудський А. М. Статистичний аналіз інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9156 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.89

Olvinskaya, J. and Berezorudsky, А. (2021), “Statistical analysis of investment activities of business entities in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9156 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.