EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. С. Карнаушенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.91

УДК: 338.1

А. С. Карнаушенко

СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті визначено значення сільського господарства в Україні та встановлено, що воно займає лідируючу позицію серед інших видів економічної діяльності. Проаналізовано результати діяльності підприємств за 2017-2020 рр. п’яти основних видів економічної діяльності, які мають найбільшу частку у ВВП країни. Встановлено, що аграрні виробники несуть великі втрати посівів через погодні умови, а відповідно знижуються їх прибутки, що негативно впливає на економічну безпеку підприємств. Проведеним дослідженням встановлено, що одним із важливих інструментів в ефективній стратегії управління ризиками є сільськогосподарське страхування. Автором розглянуто законодавче регулювання страхової діяльності, зокрема особливу увагу було приділено позитивним та негативним сторонам нововведеного Закону України №1601-ІХ. В дослідженні було проаналізовано динаміку ринку страхування сільськогосподарської продукції та встановлено, що без державної допомоги ринок сільськогосподарського страхування не зможе дієво працювати. Дослідженням встановлено, що для забезпечення економічної безпеки підприємств, потрібно розробити ефективну стратегію, яка поєднувала б різні механізми та інструменти для її стабілізації та покращення.

Ключові слова: страхування; економічна безпека; аграрне підприємство; сільське господарство; лісове господарство; рибне господарство.

Література

1. Пристемський О.С., Подаков С.Є. Спеціальний режим оподаткування і страхування як фактор нівелювання загроз фінансової безпеки розвитку сільського господарства. 2018. http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/1852 (дата звернення: 04.08.2021)
2. Романчик Т.В. Економічна безпека підприємства: функціональні аспекти. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. Матеріали Міжн. Наук.-практ. Конференції. С. 372-374. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32520/1/Romanchyk_Ekonomichna_bezpeka_pidpryiemstva_2017.pdf (дата звернення: 04.08.2021)
3. Ладико Л.Н. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність і структура. Науковий вісник PUET: Economic Sciences. 2014. №3 (65). http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1778 (дата звернення: 04.08.2021)
4. Сосновська О.О., Житар М.О. Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення. Облік і фінанси. 2018. № 3 (81). с. 124–132. http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3183 (дата звернення: 04.08.2021)
5. Бойко В.О., Бойко Л.О. Сучасні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність аграрних підприємств». Фінансовий простір. 2019. № 3(35). С. 23–31. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153
6. Бушовська Л.Б. Управління інвестиційною діяльністю як важливий складник економічної безпеки підприємства. Економіка і суспільство. 2017. №11. С. 170-176 http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6122/1/28.pdf (дата звернення: 04.08.2021)
7. Шумкова В. І. Управління системою економічної безпеки аграрних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ; наук. кер. В. М. Жмайлов ; Харків, 2017. 20 с.
8. Устенко К. Механізм економічної безпеки аграрного сектора. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35255/2/NFEPSEV_2021_Utenkova_K-Economic_security_mechanism_104-114.pdf (дата звернення: 04.08.2021)
9. Утенкова К. О. Регулювання економічної безпеки підприємств аграрного сектору. Modern Economics. 2020. № 20(2020). С. 278-285. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-43.
10. Руснак А. В., Карнаушенко А. С., Петренко В. С. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.5
11. Танклевська Н. С., Ярмоленко В.В Методичні підходи до визначення сутності та класифікації страхування. Agriculturaland Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. Vol. 3. No. 4. рр. 147–159.
12. Павленко О.П. Страхування як метод фінансової безпеки аграрних виробників: сучасні тенденції та світовий досвід. Modern Economics. 2018. №8. С. 134-141
13. Боровік Л. В. Методологічні аспекти побудови системи економічної безпеки формування інвестиційного потенціалу аграрного підприємства. Міжнародний науково-практичний журнал "Фінансовий простір". 2020. Вип. 3 (39). с. 94 – 100. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(39).2020.215166
14. Прокопчук О.Т. Специфіка ризиків та управління ними у сільському господарстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. 95. Ч. 2. С. 24-42
15. Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 04.08.2021)
16. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Агрострахування – 2021. https://apk.cg.gov.ua/web_docs/2141/2020/11/docs/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%202021.pdf (дата звернення: 04.08.2021)
17. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Закон України від 01.07.21, №1601-ІХ URL: https://ips.ligazakon.net/document/t211601 (дата звернення: 04.08.2021)
18. Підсумки страховиків за видами страхування. Insurance Top. 2021. №3 (79). С. 26-35. URL: https://forinsurer.com/files/file00706.pdf (дата звернення: 04.08.2021)
19. Петренко В.С. Факторний аналіз фінансової стійкості економічної безпеки спільних аграрних підприємств. Економічний аналіз. 2017. Т. 27. № 4. с. 255-260.
20. Trusova N., Tanklevska N., Synchak V., Prystеmskyi O. and Tereshchenko M. State support of agro-insurance of agricultural risks in the market of goods derivatives of Ukraine. Industrial Engineering & Management System, 2020. vol. 19, no. 1, pp. 93–102. https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.1.093.

A. Karnaushenko

INSURANCE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article identifies three main risks faced by agricultural producers: price risk, which is caused by the instability of prices for manufactured products, production risk, which is associated with the risks of production activities and natural risk. The study identifies the importance of agriculture in Ukraine and found that it occupies a leading position among other economic activities. The results of enterprises for 2017-2020 analyzed the five main economic activities that have the largest share in the country's GDP, as a result it was found that the volume of sales of enterprises of these activities has a positive growth rate each year, but the growth rate of costs production also tend to increase and is dominated by the growth rate of sales, which negatively affects the pre-tax financial results and net profit (loss) of enterprises. It is established that agricultural producers incur large losses of crops due to weather conditions, and accordingly their profits are reduced, which negatively affects the economic security of enterprises. The study found that one of the important tools in an effective risk management strategy is agricultural insurance. The author considers the legislative regulation of insurance activities, in particular, special attention was paid to the positive and negative aspects of the newly introduced Law of Ukraine №1601-IX. The main task of this law is to improve the mechanisms of state aid to agricultural enterprises by insuring agricultural products. The study analyzed the dynamics of the agricultural insurance market and found that the amount of insurance payments is constantly decreasing and the amount of insurance payments is increasing, that is, insurance companies for this type of insurance as agricultural insurance incur losses, as insurance premiums exceed insurance amounts payments. It is established that without state aid the agricultural insurance market will not be able to work effectively. Research has shown that to ensure the economic security of enterprises, it is necessary to develop an effective strategy that would combine different mechanisms and tools to stabilize and improve it.

Keywords: insurance; economic security; agricultural enterprise; agriculture; forestry; fisheries.

References

1. Prystemskyi, O.S., and Podakov, S.Ye. (2018), “Special regime of taxation and insurance as a factor in leveling the threats to the financial security of agricultural development”, [Online], available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/1852 (Accessed 4 Aug 2021).
2. Romanchyk, T.V. (2017), “Economic security of the enterprise: functional aspects”, Materialy Mizhn. Nauk.-prakt. Konferentsii [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], Stratehichni imperatyvy rozvytku turyzmu ta ekonomiky v umovakh hlobalizatsii [Strategic imperatives of tourism and economic development in the context of globalization], pp. 372-374.,[Online], available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32520/1/Romanchyk_Ekonomichna_bezpeka_pidpryiemstva_2017.pdf (Accessed 4 Aug 2021).
3. Ladyko, L.N. (2014), “The mechanism of economic security of the enterprise: essence and structure”, Naukovyi visnyk PUET: Economic Sciences, vol. 3 (65), [Online], available at: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1778 (Accessed 4 Aug 2021).
4. Sosnovska, O.O. and Zhytar, M.O. (2018), “Economic security of the enterprise: the essence and signs of security”, Oblik i finansy, vol. 3 (81), pp. 124–132, [Online], available at: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3183 (Accessed 4 Aug 2021).
5. Boiko, V.O. and Boiko, L.O. (2019), “Modern approaches to defining the concept of "competitiveness of agricultural enterprises"”, Finansovyi prostir, vol. 3(35), pp. 23–31. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153
6. Bushovska, L.B. (2017), “Investment management as an important component of economic security of the enterprise”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 11, pp. 170-176, [Online], available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6122/1/28.pdf (Accessed 4 Aug 2021). 7. Shumkova, V. I. (2017), “Management of the system of economic security of agricultural enterprises”, Ph.D. Thesis, 08.00.04 - Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti), Kharkiv, Ukraine, P. 20.
8. Ustenko, K. “The mechanism of economic security of the agricultural sector”, [Online], available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35255/2/NFEPSEV_2021_Utenkova_K-Economic_security_mechanism_104-114.pdf (Accessed 4 Aug 2021).
9. Utenkova, K. O. (2020), “Regulation of economic security of enterprises in the agricultural sector”, Modern Economics. Vol. 20(2020), pp. 278-285. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-43.
10. Rusnak, A., Karnaushenko, A. and Petrenko, V. (2018), “Insurance of risks of agricultural enterprises in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.5
11. Tanklevska, N. S. and Yarmolenko, V.V. (2017), “Methodical approaches to defining the essence and classification of insurance”, Agriculturaland Resource Economics: International Scientific E-Journal, Vol. 3. No. 4. pp. 147–159.
12. Pavlenko, O.P. (2018), “Insurance as a method of financial security of agricultural producers: current trends and world experience”, Modern Economics, vol. 8, pp. 134-141
13. Borovik, L. V. (2020), “Methodological aspects of building a system of economic security for the formation of investment potential of an agricultural enterprise”, Mizhnarodnyi naukovo-praktychnyi zhurnal "Finansovyi prostir", vol. 3 (39), pp. 94 – 100. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(39).2020.215166
14. Prokopchuk, O.T. (2019), “Specifics of risks and their management in agriculture”, Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva, vol. 95, part. 2, pp. 24-42.
15. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 04.08.2021)
16. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine. Agricultural insurance – 2021, [Online], available at: https://apk.cg.gov.ua/web_docs/2141/2020/11/docs/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%202021.pdf (Accessed 4 Aug 2021).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine “On Amendments to Some Laws of Ukraine on Improving the Legal Regulation of Insurance of Agricultural Products with State Support”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/t211601 (Accessed 4 Aug 2021).
18. “Results of insurers by type of insurance”, Insurance Top, Vol. 3(79) 2021, pp. 26-35, [Online], available at: https://forinsurer.com/files/file00706.pdf (Accessed 4 Aug 2021).
19. Petrenko, V.S. (2017), “Factor analysis of financial stability of economic security of joint agricultural enterprises”, Ekonomichnyi analiz, vol.. 27, issue 4, pp. 255-260.
20. Trusova N., Tanklevska N., Synchak V., Prystemskyi O. and Tereshchenko M. (2020), “State support of agro-insurance of agricultural risks in the market of goods derivatives of Ukraine”, Industrial Engineering & Management System, vol. 19, no. 1, pp. 93–102. DOI: https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.1.093.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 855

Відомості про авторів

А. С. Карнаушенко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

A. Karnaushenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Finance,Kherson State agrarian and economic University

ORCID:

0000-0003-1813-2792

Як цитувати статтю

Карнаушенко А. С. Страхування в системі економічної безпеки аграрних підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9158 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.91

Karnaushenko, A. (2021), “Insurance in the system of economic security of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9158 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.